2. Innkrevingsmyndigheter og betalingsmottakere

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 2. Innkrevingsmyndigheter og betalingsmottakere

§ 2-8. Departementets instruksjonsmyndighet over skatteoppkreverne og om delegering av myndighet til skatteoppkreverne


(1) Departementet kan gi instruks for skatteoppkrevernes utøving av den myndighet de har etter loven. Departementet kan også gi instruks for skatteoppkrevernes økonomiforvaltning. Myndighet innenfor skatteoppkreverens virksomhetsområde som i loven er lagt til departementet eller Skattedirektoratet, kan delegeres til skatteoppkreverne.

(2) Departementet kan gi kommunene instruks om nødvendig utbygging av skatteoppkreverkontorene. Departementet kan også gi instruks om teknisk og arbeidsmessig samordning av skatteoppkreverkontorene og skattekontorenes oppgaver.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 169 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) s. 15.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer s. 198. (Endring av begrep i annet ledd annet punktum – fra skattefogdkontor til skattekontor.)

Generelt om § 2-8

Siden skatteoppkreverne er kommunalt ansatt, må departementet ha lovhjemmel for å instruere dem. Faglig sett er skatteoppkreverne underlagt de statlige skattemyndighetene ved utøvelse av sitt arbeid etter skattebetalingsloven. Kommunale organer kan som en følge av det, ikke instruere skatteoppkreveren i gjøremål etter skattebetalingsloven. Departementet kan delegere sin myndighet til skattoppkreverne, men det mest praktiske er at Skattedirektoratet og skattekontorene delegerer myndighet til skatteoppkreverne. Instruksjonsmyndighet overfor tollregionene og skattekontorene følger av at disse er statlige organer underlagt departementet.

§ 2-8 første ledd – Instruksjon og delegasjon

§ 2‑8 første ledd første punktum omhandler departementets instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Departementets myndighet etter § 2‑8 er delegert til Skattedirektoratet i skattebetalingsforskriften § 2‑8. Skattedirektoratet har gitt instruks for skatteoppkrevere vedrørende utførelse av oppgaver de er pålagt i skattebetalingsloven (skatteoppkreverinstruksen). Instruksjonsmyndigheten overfor skatteoppkreveren utøves på regionalt nivå av skattekontoret, og på sentralt nivå av Skattedirektoratet og Finansdepartementet. Kommunale krav som innkreves etter skattebetalingslovens regler med hjemmel i annen særlovgivning reguleres ikke av denne instruksen.

Annet punktum gir departementet instruksjonsmyndighet også for skatteoppkrevernes økonomiforvaltning. Tidligere fulgte det av § 56 nr. 1 tredje punktum i skattebetalingsloven av 1952 at departementet hadde hjemmel til å lage forskrifter på området. Nå har begrepsbruken blitt endret slik at departementet er gitt instruksjonsmyndighet på området for økonomiforvaltning generelt. Med hjemmel i nevnte bestemmelse har Skattedirektoratet 18. desember 2008 fastsatt instruks om føring av skatteregnskapet. Instruksen erstatter og viderefører forskrift 31. august 2005 nr. 943. Økonomireglementet for staten bør ifølge Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) s. 169 også gjelde for skatteoppkrevernes innkrevingsarbeid med mindre særlige grunner tilsier noe annet.

I § 2‑8 første ledd tredje punktum presiseres det at departementet og Skattedirektoratet kan delegere sin myndighet til de kommunale skatteoppkreverne.

§ 2-8 annet ledd

Skattebetalingsloven av 1952 § 56 nr. 1 tredje punktum gav hjemmel til å gi forskrifter om nødvendig utbygging av skatteoppkreverkontorene, og om teknisk og arbeidsmessig samordning av arbeidet. Paragraf 2‑8 annet ledd videreførte dette, men det ble valgt en annen begrepsform ved at departementet ble gitt instruksjonsmyndighet i stedet for hjemmel til å gi forskrifter. Bestemmelsen er ment å sikre den nødvendige samordning av arbeidsoppgavene i forbindelse med skriving av skattelister, skatteberegning og avregning.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.