4. Forskudd på skatt

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 4. Forskudd på skatt

§ 4-2. Utgangspunkter for forskuddsutskrivingen


(1) Forskudd på formues- og inntektsskatt (skatt) og trygdeavgift som skal betales før ligning finner sted, utskrives og beregnes etter bestemmelsene i denne del av loven.

(2) For personlige skattytere som skal betale forskudd på skatt og trygdeavgift i løpet av inntektsåret, utskrives og beregnes

  1. forskuddstrekk etter bestemmelsene i kapittel 5, og

  2. forskuddsskatt etter bestemmelsene i kapittel 6.

(3) For upersonlige skattytere som skal betale forskudd på skatt i løpet av året etter inntektsåret, utskrives forskuddsskatt etter bestemmelsene i kapittel 6.

(4) Naturressursskatt etter skatteloven kapittel 18 skal for personlige skattytere utskrives etter de regler som gjelder for utskriving av forskuddsskatt for upersonlige skattytere.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 10 s. 48–49 og kap. 27 s. 170–171 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10.

Forskrifter

  • Forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18‑2‑9.

Generelt om § 4-2

De skatter som omfattes av skattebetalingsloven fastsettes ved ligningen i året etter inntektsåret. For å redusere risikoen for skattetap, er det etablert et system som tar sikte på å sikre at hele eller deler av den skatt som forventes utlignet, innbetales før ligning finner sted. Skattebetalingsloven av 1952 delte de skattepliktige inn i to grupper, de som pliktet å betale skatten i året etter inntektsåret (etterskuddspliktige) og de som pliktet å betale forskudd på skatt i løpet av inntektsåret (forskuddspliktige). Begrepene etterskuddspliktig og forskuddspliktig er i skattebetalingsloven av 2005 erstattet av begrepene personlig skattyter og upersonlig skattyter.

Skattebetalingsloven § 4‑2 gir en oversikt over hvilke regler som kommer til anvendelse ved utskrivingen av forskuddstrekk og forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere.

§ 4-2 første ledd – Forskudd på skatt og trygdeavgift

Bestemmelsens første ledd er en generell bestemmelse som slår fast at forskudd på skatt og trygdeavgift som skal betales før ligning finner sted, skal utskrives og beregnes etter bestemmelsene i Del II (Forskudd på skatt og avregning) i loven. Hvilke krav som skal betales før ligning finner sted, herunder forfallstidspunktene for disse, følger av kap. 10 om forfall.

Trygdeavgiften
Trygdeavgiften er likestilt med skatt ved utskriving, trekk, innkreving, avregning og fordeling etter skattebetalingsloven.

§ 4-2 annet ledd – Personlige skattytere

Annet ledd angir hvilke bestemmelser som kommer til anvendelse ved utskriving og beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for personlige skattytere. For personlige skattytere som skal betale forskudd på skatt og trygdeavgift i løpet av inntektsåret, utskrives og beregnes forskuddstrekk etter bestemmelsene i kap. 5 og forskuddsskatt etter bestemmelsene i kap. 6. Hvem som anses som personlig skattyter fremgår av § 4‑1 første ledd bokstav b, jf. pkt. 4‑1.3.2.

Forskuddsordningen
Forskuddsordningen etter skattebetalingsloven går ut på at skatten så vidt mulig skal betales i det året inntekten erverves. Dette blir gjennomført på den måten at skattyterne i inntektsåret betaler skatten av den løpende inntekten (og av formuen ved årets slutt) på forskudd – mot senere avregning i den skatten som blir utlignet. Avregningen blir foretatt når inntektsåret er ute og skattyteren på vanlig måte er lignet etter selvangivelse, næringsoppgave osv. I de fleste tilfeller vil den skattepliktige enten få noe tilbakebetalt som tilgodebeløp, eller måtte betale en restskatt. Forskudd på skatt blir beregnet på
Grunnlag
grunnlag av skattesatser og avgiftssatser som Stortinget, fylkestingene og kommunestyrene har vedtatt forut for inntektsåret, og som normalt vil bli gjeldende også for den etterfølgende ligning for samme år.

Forskuddsbetalingen
Forskuddsbetalingen foregår på to måter:
  1. Forskudd på skatt av godtgjørelse for arbeid eller oppdrag utenfor næringsvirksomhet betales ved at arbeidsgiveren foretar forskuddstrekk ved utbetaling av lønn mv., normalt på grunnlag av skattyters skattekort.

  2. Av annen inntekt og av formue skal det som hovedregel skrives ut en forskuddsskatt som skattyteren selv skal innbetale i løpet av inntektsåret.

Skattytere som både har lønnsinntekt og annen inntekt, f.eks. av

Selvstendig næringsvirksomhet
selvstendig næringsvirksomhet eller formue, vil få forskuddstrekk i lønnen og etter hovedregelen (for utskriving av forskuddsskatt) dessuten forskuddsskatt av den øvrige inntekten og av formuen. Forskuddstrekket kan også fastsettes med sikte på at trekket alene skal svare til den forventede utlignede skatt. Dermed blir det enten ikke aktuelt å skrive ut forskuddsskatt, eller forskuddsskatten blir satt tilsvarende lavere.

§ 4-2 tredje ledd – Upersonlige skattytere

Bestemmelsens tredje ledd angir hvilke bestemmelser som kommer til anvendelse ved utskriving av forskuddsskatt for upersonlige skattytere. For upersonlige skattytere, som skal betale forskudd på skatt i løpet av året etter inntektsåret, utskrives

Utskriving
forskuddsskatt etter bestemmelsene i kap. 6. Hvem som anses som upersonlig skattyter fremgår av § 4‑1 første ledd bokstav a, jf. pkt. 4‑1.3.1

§ 4-2 fjerde ledd – Naturressursskatt for personlige skattytere

Fjerde ledd gjelder utskriving og beregning av

Naturressursskatt
naturressursskatt etter skatteloven kap. 18. Slik skatt står i en særstilling i forhold til annen skatt til stat og kommune. Den skal utskrives og beregnes etter reglene i kap. 6 om utskriving av forskuddsskatt for upersonlige skattytere, både for personlige og upersonlige skattytere, jf. Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) § 18‑2‑9.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.