4. Forskudd på skatt

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 4. Forskudd på skatt

§ 4-3. Særlige saksbehandlingsregler for forskuddsutskrivingen


Forvaltningslovens regler gjelder ikke for utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt etter kapitlene 4 til 6. Ligningslovens saksbehandlingsregler gjelder tilsvarende så langt de passer.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 9 s. 40–43, kap. 27 s. 171 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10.

  • Ot.prp. nr. 29 (1978–1979) Ligningslov og endringer i andre lover s. 58.

Generelt om § 4-3

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder i utgangspunktet for alle offentlige organer. For skatte- og avgiftsmyndighetene gjelder det imidlertid vesentlige unntak fra dette. Skattebetalingsloven av 1952 § 58 bestemte at forvaltningsloven ikke gjelder for behandlingen av saker etter loven. Bestemmelsen er ikke videreført i ny lov, jf. skattebetalingsloven § 3‑1.

Skattebetalingsloven § 4‑3 slår imidlertid fast at

Forvaltningsloven
forvaltningsloven ikke gjelder for utskrivingen av forskuddstrekk og forskuddsskatt etter lovens kap. 4 til 6.
Ligningsloven
Ligningslovens saksbehandlingsregler gjelder derimot så langt de passer. I forarbeidene til ligningsloven, Ot.prp. nr. 29 (1978–1979) s. 58, forutsettes det at enkelte av saksbehandlingsreglene i ligningsloven kap. 3 kan gis tilsvarende anvendelse ved forskuddsutskrivingen, selv om reglene primært er utformet med sikte på ligningsarbeidet. I forarbeidene til skattebetalingsloven, Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) s. 43, fremgår det at bestemmelsene i ligningloven om veiledningsplikt i § 3‑1, om muntlig henvendelse i § 3‑2, om skattyters adgang til å la seg bistå av fullmektig i § 3‑3, om spesiell undersøkelse i § 3‑5, om ugildhet i § 3‑8, om virkning av saksbehandlingsfeil i § 3‑12 og om taushetsplikt i § 3‑13 får anvendelse ved forskuddsutskrivingen. Reglene om klage i ligningsloven gjelder ikke for forskuddsutskrivingen. Det foreligger
Ingen klageadgang
ingen klageadgang til Skattedirektoratet eller annen instans over skattekontorets utskriving.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.