4. Forskudd på skatt

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 4. Forskudd på skatt

§ 4-4. Opplysningsplikt


(1) Skattyter plikter å sende de meldinger og å gi de opplysninger som er nødvendige for at skattekontoret skal få fastsatt og regulert forskuddstrekk og forskuddsskatt i samsvar med bestemmelsene i denne del av loven. Departementet gir nærmere regler om meldeplikten.

(2) Første ledd gjelder tilsvarende for arbeidsgiver.

(3) Skattyter som ikke etterkommer plikten til å sende melding eller pålegg om å gi opplysninger, eller som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, har ikke krav på å få endret skattekontorets avgjørelse vedrørende forskuddstrekk eller forskuddsskatt.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 171 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10.

§ 4-4 – Generelt om opplysningsplikten

Skattebetalingsloven § 4‑4 pålegger skattyter og arbeidsgiver å sende de meldinger og å gi de opplysninger som er nødvendig for at skattekontoret skal få fastsatt og regulert forskuddstrekk og forskuddsskatt i samsvar med bestemmelsene i loven Del II.

§ 4-4 første ledd og annet ledd – Opplysningsplikt for skattytere og arbeidsgivere

Skattebetalingsloven § 4‑4 første ledd pålegger skattyter plikt til å gi de opplysninger mv. som skattekontoret ber om i forbindelse med forskuddsutskrivingen. Bestemmelsen omfatter både personlige og upersonlige skattytere. Dette er en utvidelse av reglene i skattebetalingsloven av 1952, som kun omfattet forskuddspliktige skattytere (personlige skattytere). Departementet så ingen grunn til å ha ulike regler for de to skattytergruppene, og det er også behov for opplysninger fra upersonlige skattytere.

Opplysningsplikten for

Personlige skattytere
personlige skattytere gjelder ved forespørsel fra skattekontoret. Det er ikke gitt nærmere regler om plikt for personlige skattytere til uoppfordret å gi opplysninger som nevnt i bestemmelsen.

Skjema for endring av skattekort/forskuddsskatt (RF-1102) inneholder faste poster for inntekt, fradrag, formue og gjeld. Skjemaet skal benyttes ved krav om endring av skattekort/forskuddsskatt i inntektsåret.

For

Upersonlige skattytere
upersonlige skattytere er det et eget skjema for krav om eller endring av forskuddsskatt (RF-1097). Skjemaet er kun tilgjengelig på Altinn.

Bestemmelsens annet ledd slår fast at opplysningsplikten også gjelder for arbeidsgivere. Arbeidsgivere er underlagt en rekke forskjellige opplysningsplikter som har betydning for forskuddsutskrivingen. Arbeidsgivere plikter å melde arbeidstakere inn i arbeidstakerregisteret, jf. folketrygdloven § 25‑1 og forskrift 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret §§ 5 og 6. For arbeidsgivere innen fiske- og fangstvirksomhet gjelder skattebetalingsforskriften § 5‑13‑1.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiver
plikter etter skattebetalingsloven § 5‑10 tredje ledd å melde fra til skattekontoret hvis skattyter mottar naturalytelser og det ikke er dekning for det samlede beregnede forskuddstrekk i kontante ytelser.

Arbeidsgivere plikter videre å gi opplysninger som skattekontoret anmoder om, jf. skattebetalingsforskriften § 5‑13‑2 femte ledd.

Oppdragsgiver og oppdragstaker
Oppdragsgivere og oppdragstakere plikter etter ligningsloven § 6‑10 å gi opplysninger om oppdrag innen riket. Utfyllende regler er gitt i forskrift av 15. august 2008 nr. 929 om oppdragsgivers og oppdragstakers opplysningsplikt.

Offentlige tjenestemenn var omfattet av opplysningsplikten etter skattebetalingsloven av 1952 § 46, men bestemmelsen antas å ikke ha praktisk betydning i dag, og den ble således ikke videreført.

§ 4-4 tredje ledd – Konsekvenser av brudd på opplysningsplikten

Tredje ledd bestemmer at skattyter som ikke oppfyller opplysningsplikten, ikke har krav på å få endret skattekontorets avgjørelse vedrørende forskuddstrekk og forskuddsskatt. Bestemmelsen gjelder også upersonlig skattyter og er en utvidelse av reglene i skattebetalingsloven av 1952.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.