4. Forskudd på skatt

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 4. Forskudd på skatt

§ 4-5. Stedet for forskuddsutskrivingen


(1) Forskuddsutskrivingen foretas av skattekontoret.

(2) Skattedirektoratet kan utøve de funksjoner som tilligger skattekontorene.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 171–172 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer pkt. 3.5 s. 39 flg. (Opphevelse av opprinnelige annet til femte ledd som følge av reorganisering av skatteetaten.)

§ 4-5 første ledd – Stedet for forskuddsutskrivingen

Forskuddsutskrivingen skal foretas av

Skattekontoret
skattekontoret. Skattedirektoratet skal tildele skattekontorene myndighet og oppgaver. Skattekontorene skal primært behandle saker for egen region, men kan også tildeles myndighet til å behandle saker for andre regioner. Det er skattekontoret for den kommunen skattyteren er skattepliktig til for det aktuelle inntektsåret som har avgjørelsesmyndighet vedrørende utskriving og endring av skattekort og forskuddsskatt, jf. instruks for det enkelte inntektsår om fordeling av vedtaksmyndighet mv. mellom skattekontorene av 6. januar 2011 for 2011 kap. 3. Det er gjort noen unntak, jf. instruksen § 3‑1‑2.

§ 4-5 annet ledd – Skattedirektoratets kompetanse

Bestemmelsen viderefører reglene i skattebetalingsloven av 1952 § 8 nr. 4 og § 18 nr. 4. Etter § 4‑5 annet ledd kan Skattedirektoratet utøve de funksjoner som tilligger skattekontorene.

Skattedirektoratet skriver ut skattekort og forskuddsskatt i den sentrale forskuddsutskrivingen

Sentral forskuddsutskriving
før inntektsårets begynnelse.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.