4. Forskudd på skatt

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 4. Forskudd på skatt

§ 4-7. Tilleggsforskudd


Forskudd på skatt kan innbetales med høyere beløp enn det som er utskrevet når det utskrevne forskudd må antas å bli utilstrekkelig til dekning av den skatt som vil bli fastsatt ved ligningen. Slik innbetaling kan foretas også i året etter inntektsåret, men ikke senere enn 31. mai i ligningsåret.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007– lovendringer pkt. 20.5 og 23.5 s. 154.

  • Ot.prp. nr. 31 (2007–2008) pkt. 9.7 (Oppretting av daværende henvisning til ligningsloven.)

  • Prop. 1 L (2009–2010) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. – lovendringer kap. 16. (Samordning av frist i annet punktum.)

Generelt om § 4-7

Bestemmelsen gir skattytere en rett til å innbetale forskudd på skatt dersom det utskrevne forskudd må antas å bli utilstrekkelig til dekning av den skatt som vil bli fastsatt ved ligningen. Hensikten med ordningen er at skattyter ved innbetaling av tilleggsforskudd kan unngå eller redusere restskatt, og dermed ha muligheten til å unngå rentetillegg etter skattebetalingsloven § 11‑5 første ledd. Tilleggsforskudd er innbetaling utover det som er utskrevet forskuddsskatt eller trukket forskuddstrekk. En slik innbetaling vil ikke bli definert som tilleggsforskudd så langt deler av utskrevet forskuddsskatt ikke er gjort opp. Adgangen til å innbetale tilleggsforskudd gjelder både personlige skattytere og upersonlige skattytere.

Skattytere som har forskuddstrekk kan, for å unngå restskatt og rentetillegg, også kreve at arbeidsgiveren foretar forskuddstrekk med et høyere beløp enn skattekortet viser. Kravet om dette må reises i god tid før trekket skal foretas, jf. skattebetalingsloven § 5‑5 annet ledd. Skattytere kan også be skattekontoret om nytt skattekort som gir høyere trekk. Slike trekk vil ikke være tilleggsforskudd, men forskuddstrekk på ordinær måte.

Med uttrykket «må antas å bli utilstrekkelig» siktes det til skattyterens egen vurdering. Skattyteren må selv avgjøre hvor mye som skal innbetales i tilleggsforskudd. Forhåndsutfylt selvangivelse (FSA) og utarbeiding av egen selvangivelse vil tjene som grunnlag for denne vurderingen. Ved innlevering av selvangivelse vil skattyteren ha oversikt over den inntekt og formue som han eller hun skal lignes etter, og vil på dette tidspunktet også kunne gjøre seg opp en mening om hva skatten vil bli ved ligningen. Et hjelpemiddel i så henseende kan være skatteetatens eget skatteberegningsprogram, http://www.skatteetaten.no/no/Selvbetjening/Skatteberegning/

Skatteoppkreveren skal i utgangspunktet ikke nekte å ta imot tilleggsforskudd hvis betingelsene for øvrig er til stede, jf. Rundskriv nr. 14 av 17. august 1956 s. 4. Det antas imidlertid at skatteoppkreveren med støtte i ordlyden og formålet med bestemmelsen likevel kan avvise en uforholdsmessig stor innbetaling dersom innbetalingen er gjort i åpenbar spekulasjonsøyemed, herunder for å oppnå rentegodtgjørelse ved den senere tilbakebetaling av beløpet etter avregningen. Ordlyden er ganske klar på at forutsetningen for kunne innbetale tilleggsforskudd er at utskrevet forskudd må antas å bli utilstrekkelig til dekning av den skatt som vil bli fastsatt ved ligningen.

Innbetalingsfrist
Fristen for innbetaling av tilleggsforskudd følger av § 4‑7 annet punktum. Innbetalingen kan foretas «også etter utløpet av inntektsåret, men ikke senere enn 31. mai i ligningsåret».

Fristen 31. mai (i ligningsåret) er felles for så vel lønnstakere og pensjonister som for næringsdrivende. Slik felles frist ble innført gjennom lov 11. desember 2009 nr. 124. Forut for denne lovendringen, som trådte i kraft straks, gjaldt det differensierte frister for de to gruppene skattytere.

Faller 31. mai på en lørdag eller søndag, må kvitteringen være datert den første påfølgende hverdag for at innbetalingen skal kunne anses å være foretatt i rett tid, jf. § 10‑2.

Det følger av forarbeidene at fristen for innbetaling av tilleggsforskudd ikke utsettes i tilfeller hvor det gis utsettelse av selvangivelsesfristen for enkelte eller grupper av skattytere etter ligningsloven § 4‑7 nr. 3, 4 eller 5.

Avregning
Tilleggsforskudd som er innbetalt innen fristen i § 4‑7 i ligningsåret går til fradrag i utlignet skatt sammen med øvrige godskrevne forskuddsbeløp, jf. skattebetalingsloven § 7‑1 første ledd. Når utlignet skatt utgjør mindre enn det forskuddet som skal godskrives skattyteren, skal den overskytende del av forskuddsbeløpet frafalles, jf. skattebetalingsloven § 7‑1 tredje ledd. Ved tilbakebetaling av forskudd på skatt er det tilleggsforskuddet som frafalles først og dermed først blir tilbakebetalt, jf. skattebetalingsforskriften § 7‑1‑4 annet ledd. Nærmere om avregning, se pkt. 7.

Skattyteren har ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd krav på rentegodtgjørelse, jf. skattebetalingsloven § 11‑5 annet ledd. Nærmere om renter, se pkt. 11.

Betaling etter fristen
Forskudd som blir innbetalt etter fristen i § 4‑7 annet punktum vil per definisjon ikke anses som tilleggsforskudd. Beløpet skal vanligvis tilbakebetales så snart som mulig etter at skattyter er varslet om at innbetalingen ikke vil anses som tilleggsforskudd og dermed ikke vil kunne oppfylle formålet med innbetaling av slikt tillegg. Beløpet kan beholdes som forskuddsvis innbetalt restskatt dersom skattyter uttrykkelig ønsker dette, jf. Sk-melding 10/1996 pkt. 3. Skattyter bør i slike tilfeller være informert fra skatteoppkreveren om at det ikke vil ytes noen form for rentegodtgjørelse på beløpet, som i tilfelle blir stående som forskudd på restskatt.

Feilinnbetaling
Betaling av tilleggsforskudd skal skje til angitt kontonummer og KID-nummer som følger av forhåndsutfylt selvangivelse. Skatteoppkreverkontoret plikter å postere innbetalingen i henhold til det som fremgår av innbetalingsinformasjonen. Skatteoppkreveren har i utgangspunktet verken mulighet til å overprøve merkingen eller forutsetning for å postere innbetaling på en annen aktør enn den som fremgår av KID-nummeret. Hvor skattyteren selv har gjort feil ved innbetalingen er utgangspunktet at skattyteren er ansvarlig for feilen selv. Hvis det imidlertid fremgår av saken at innbetalingen klart var ment til annen aktør enn det som fremgår av betalingsinformasjonen vil det i enkelte tilfeller kunne rettes opp i etterkant.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.