5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

§ 5-1. Skattekort


(1) Før inntektsårets begynnelse skal skattekontoret skrive ut skattekort som angir forskuddstrekkets størrelse og hvordan forskuddstrekk skal gjennomføres, for alle skattytere som må forutsettes å få trekkpliktig inntekt av betydning. Skattekontoret kan når som helst i løpet av inntektsåret skrive ut nytt skattekort når det er gjort feil ved utskrivingen, eller når andre særlige grunner gjør det urimelig å ikke skrive ut nytt skattekort. Skattekort som er forhåndsutfylt med opplysninger om skattyter, kan gjøres tilgjengelig for skattyter ved elektronisk kommunikasjon.

(2) Skattekontoret kan kreve at skattekort som kontoret har skrevet ut, skal leveres tilbake.

(3) Trekktabeller og skjema for skattekort fastsettes av Skattedirektoratet. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler til utfylling av denne paragrafen.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 172 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10 s. 21–22.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer, pkt. 23.6 og s. 196 (Innføring av forskriftshjemmel i tredje ledd.).

  • Prop.1 LS (2010‑2011) Skatter og avgifter 2011, Innst. 4L (2010‑2011) og Lovvedtak 19 (2010‑2011).

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 5‑1‑1 til 5‑1‑11.

Generelt om § 5-1

Bestemmelsen inneholder hovedreglene om utskriving av skattekort. Forskuddstrekket skal foruten skatter dekke eventuell trygdeavgift. Forskuddstrekket skal foretas på grunnlag av skattyterens skattekort.

§ 5-1 første ledd første punktum – Utskriving av skattekort

Skattekontoret skal før inntektsårets begynnelse skrive ut skattekort som angir forskuddstrekkets størrelse og hvordan forskuddstrekk skal gjennomføres, for alle skattytere som må forutsettes å få trekkpliktig inntekt av betydning.

Skattekortet skrives normalt ut på grunnlag av inntekt, fradrag osv. fra sist kjente ligning. Grunnlaget for den enkeltes skattekort vil i de fleste tilfeller være angitt på skattekortet.

Det finnes fire typer skattekort: tabellkort, prosentkort, frikort og fribeløpskort. Forskuddstrekk skal beregnes etter trekktabell («tabelltrekk») eller med en viss prosent av lønnsbeløpet («prosenttrekk»).

Tabellkort
Tabellkort viser hvilken tabell det skal trekkes etter og hvilken prosentsats som skal brukes ved forskuddstrekk i ytelser som det ikke kan trekkes i etter tabell.
Prosentkort
Prosentkort viser hvilken prosentsats det skal trekkes etter. En skattyter kan kun få ett tabellkort. Tabellkort og prosentkort kan ikke gis virkning for annet bestemt tidsrom enn trekkåret eller resten av trekkåret. Skattyter kan også søke om frikort. Et
Frikort
frikort bekrefter at skattyter er fritatt for forskuddstrekk hele året eller i en bestemt del av året. Frikort kan skrives ut for resten av trekkåret eller for et bestemt kortere tidsrom. Som andre skattekort får et frikort virkning overfor alle arbeidsgivere som skattyteren legger kortet fram for i trekkåret, og for alle ytelser som skattyteren får fra arbeidsgiveren i den tiden frikortet gjelder. Frikortet kan således ikke begrenses til én eller flere bestemte arbeidsgivere og heller ikke til ytelser av et bestemt slag.
Fribeløpskort
Fribeløpskort (frikort med beløpsgrense) bekrefter at skattyter er fritatt for forskuddstrekk inntil en fastsatt beløpsgrense.

Skattekontoret skal sende skattekortet til skattyter før inntektsårets begynnelse, jf. skattebetalingsforskriften § 5‑1‑3 første ledd. Etter at skattyter har mottatt skattekortet skal han straks levere dette til arbeidsgiveren. Det er hoveddelen (Del 1) på skattekortet som skal leveres til arbeidsgiveren. Dersom skattyter har flere arbeidsgivere i løpet av inntektsåret, bør han levere hoveddelen der han forventer å tjene mest. Del 2 av skattekortet legges fram for biarbeidsgivere.

§ 5-1 første ledd annet punktum – Nytt skattekort i løpet av inntektsåret

Skattekontoret kan når som helst i løpet av inntektsåret skrive ut nytt skattekort når det er gjort feil ved utskrivingen, eller når andre særlige grunner gjør det urimelig å ikke skrive ut nytt skattekort. Finansdepartementet har forutsatt en rett og plikt til når som helst i trekkåret å kunne rette vesentlige feil, jf. Ot.prp. nr. 17/1951 s. 68. Feil ved utskrivingen kan for eksempel være feilskriving, feilsummering eller annen feilregning, feil i beregningsgrunnlaget eller uriktig skatteklasse. Det anses ikke som «feil ved utskrivingen» om det viser seg at skattytere får større eller mindre inntekter eller utgifter enn skattekontoret hadde grunn til å regne med på utskrivingstidspunktet, jf. Utv. 1957 s. 141. Skattekontoret kan også skrive ut nytt skattekort i løpet av inntektsåret når «særlige grunner gjør det urimelig å ikke skrive ut nytt skattekort». Slike «særlige grunner» kan for eksempel være at skattyteren uventet blir uten inntekt over lang tid eller lengre tid enn forventet, at utgiftene blir vesentlig høyere enn det opprinnelig antatte osv. Ved spørsmål om å endre en tidligere utskriving må skattekontoret ikke bare se på endringsgrunnene som skattyteren viser til. Endringen bør bare foretas når det etter en samlet vurdering av forholdet antas å være grunn til å regne med at endring vil føre til bedre samsvar mellom trekk og endelig utlignet skatt. Det er videre et vilkår at det må fremstå som «urimelig» å ikke skrive ut nytt skattekort. Med «urimelig» siktes til urimelig for skattyteren. Denne vurderingen må blant annet ta hensyn til hvor lenge det er igjen av trekkåret og størrelsen på antatt avvik mellom trekkbeløp og endelig utlignet skatt. Det må også legges vekt på hvor sikkert det er at utskriving av nytt skattekort vil føre til bedre samsvar mellom forskuddet og den skatt som senere vil bli utlignet. Ved utskriving av nytt skattekort i løpet av inntektsåret, skal skattekontoret sende skattekortet til skattyteren så snart som mulig, jf. skattebetalingsforskriften § 5‑1‑3 annet ledd.

Det vil ofte kunne skje at en arbeidstaker har fått et skattekort som gir for lavt eller for høyt skattetrekk i forhold til endelig skatt. I de tilfeller skattyter har mottatt skattekort, men der trekket som følger av skattekortet er for lavt, vil skattyter også kunne be arbeidsgiver foreta et høyere trekk enn det som følger av skattekortet. Det fremgår av skattebetalingsloven § 5‑5 annet ledd at arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk med høyere beløp enn det som følger av skattekortet, når skattyteren reiser krav om det i god tid før trekket skal foretas. Arbeidsgiver kan ikke i noe tilfelle foreta forskuddstrekk med lavere beløp enn det som følger av skattekortet.

Dersom en arbeidstaker ikke har fått skattekort og har fått, eller venter å få, lønnsinntekt som ikke er uvesentlig, bør han kontakte skattekontoret og be om skattekort eller søke om skattekort via skatteetaten.no.

§ 5-1 første ledd tredje punktum – Skattekort tilgjengelig for skattyter ved elektronisk kommunikasjon

Ved lov 10. desember 2010 nr. 69 fikk § 5‑1 første ledd et nytt tredje punktum, som gir skattekontoret mulighet til å gjøre skattekort som er forhåndsutfylt med opplysninger om skattyter tilgjengelig ved elektronisk kommunikasjon.

§ 5-1 annet ledd – Tilbakelevering av skattekort

Bestemmelsen viderefører forskrift 14. september 1956 nr. 9866 om gjennomføring av forskuddstrekk § 4 nr. 4. Skattekontoret kan kreve at skattekort som kontoret har skrevet ut, skal leveres tilbake.

§ 5-1 tredje ledd – Fastsettelse av trekktabeller og skjema for skattekort – forskriftshjemmel

Trekktabeller og skjema for skattekort fastsettes av Skattedirektoratet. Myndigheten til å utarbeide trekktabeller var tidligere lagt til departementet, som hadde delegert myndigheten videre til Skattedirektoratet. Myndigheten ligger nå direkte til Skattedirektoratet. Direktoratets kompetanse til å fastsette skjema for skattekort fulgte tidligere av forskrift 14. september 1956 nr. 9866 om gjennomføring av forskuddstrekk § 2.

Trekktabeller blir det bare bruk for når det foreligger et tabellkort. Slike skattekort er påført et tabellnummer, og trekk skal da foretas etter trekktabell med samme tabellnummer. Tabellnummeret er et firesifret nummer, der første siffer er en kode for den kommunale skattøren, annet siffer viser skattyterens skatteklasse og de to siste siffer er kode for hvor stort fradrag eller tillegg som er innarbeidet i vedkommende tabell. En vanlig trekktabell inneholder månedstabell, 14-dagerstabell, uketabell og dagtabeller. Hvilken av disse tabellene som skal nyttes i det enkelte tilfelle avhenger av hvor langt tidsrom lønnen gjelder for, se tekstene på trekktabellene og skattebetalingsforskriften § 5‑10‑2. Trekktabellene for pensjon inneholder bare månedstabell.

Trekktabellene skal etter loven være innrettet slik at de beløpene som blir trukket i inntektsåret, så vidt mulig kommer til å svare til den samlede skatten og trygdeavgiften som blir fastsatt ved ligningen. Ved utarbeidelsen av tabellene for lønnstakere er det derfor tatt hensyn til skattesatser, personfradrag, minstefradraget og til at lønnstakeren etter skattebetalingsforskriften §§ 5‑7‑1 og 5‑7‑2 er fritatt for trekk i ferielønn og lønn før jul. Det finnes også særskilte trekktabeller for utenlandske arbeidstakere som har krav på standardfradrag og for utenlandske sjøfolk.

Skjema for skattekort fastsettes av direktoratet. Skattekortet består av tre deler. Del 1 og del 2 gjelder hver for seg som skattekort når de er utfylt. Del 3 er en opplysningsdel som blant annet kan inneholde opplysninger om utskrevet forskuddsskatt, jf. skattebetalingsforskriften § 5‑1‑1. Utfyllende informasjon om skjema for skattekort er tatt inn i den årlige forskuddsmeldingen, SKD-melding nr. 02/2012 for inntektsåret 2012.

Skattebetalingsforskriften §§ 5‑1‑1 og 5‑1‑3 er en videreføring av forskrift 19. desember 2007 nr. 1544 om fastsetting av forskudd på skatt §§ 3 og 4. Skattebetalingsforskriften § 5‑1‑2 er en videreføring av forskrift 5. desember 1997 nr. 1261 om forskuddstrekk for sjømenn bosatt i utlandet og innkreving av trygdeavgift fastsatt av skattekontoret for disse skattyterne § 2.

Skattebetalingsforskriften §§ 5‑1‑10 og 5‑1‑11 viderefører i hovedsak forskrift 14. september 1956 nr. 9866 om gjennomføring av forskuddstrekk §§ 3, 4, 10 nr. 2, 14 nr. 3 og 15 nr. 1 tredje punktum og nr. 2 annet punktum. Skattebetalingsforskriften §§ 5‑1‑11 femte ledd viderefører forskrift 19. desember 2007 nr. 1544 § 10 femte ledd.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.