5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

§ 5-2. Fastsetting av forskuddstrekkets størrelse


(1) Forskuddstrekket fastsettes slik at de beløp som trekkes i løpet av året, sammen med eventuell forskuddsskatt, så vidt mulig kommer til å svare til det beløp som skatten og trygdeavgiften ventes å ville utgjøre etter de satser og regler som gjelder for vedkommende år.

(2) Forskuddstrekket kan fastsettes slik at trekket alene skal svare til den forventede utlignede skatt og trygdeavgift.

(3) Ved fastsetting av forskuddstrekkets størrelse og ved andre avgjørelser som treffes på forskuddsstadiet, tas det ikke hensyn til et beløp som svarer til 12 prosent av minstefradraget etter skatteloven §§ 6‑30 til 6‑32.

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler til utfylling av denne paragraf.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 172 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10 s. 21 og 22.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer pkt. 23.6 og s. 196. (Innføring av forskriftshjemmel i fjerde ledd.)

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 5‑2‑1 til 5‑2‑10.

Generelt om § 5-2

Bestemmelsen gir regler om fastsetting av forskuddstrekkets størrelse. Bestemmelsen er en videreføring av skattebetalingsloven av 1952 § 7 nr. 2.

§ 5-2 første ledd – Forskuddstrekkets størrelse

Forskuddstrekket fastsettes slik at de beløp som trekkes i løpet av året, sammen med eventuell forskuddsskatt, så vidt mulig kommer til å svare til det beløp som skatten og trygdeavgiften ventes å ville utgjøre etter de satser og regler som gjelder for vedkommende år.

Skattekontoret avgjør som nevnt i pkt. 5‑1.3 hvordan forskuddstrekket skal foretas. Det kan skrives ut forskuddsskatt i tillegg til forskuddstrekk.

I størst mulig utstrekning forsøker man å gi skattyterne tabellkort. Dette skyldes at tabellkort, i motsetning til prosentkort, vil gi et riktig skattetrekk selv om arbeidstakeren går opp eller ned i lønn i forhold til grunnlaget for forskuddsutskrivingen.

§ 5-2 annet ledd – Trekket svarer til forventet skatt og trygdeavgift

Forskuddstrekket kan fastsettes slik at trekket alene skal svare til den forventede utlignede skatt og trygdeavgift. Forskuddstrekket kan fastsettes slik at det dekker skatt av ytelser som det skulle vært skrevet ut forskuddsskatt for.

§ 5-2 tredje ledd – Nærmere om beregningen av forskuddstrekket

Ved fastsettelsen av forskuddstrekkets størrelse og avgjørelser som treffes på forskuddsstadiet, skal det ikke tas hensyn til et beløp som svarer til 12 prosent av minstefradraget etter skatteloven §§ 6‑30 til 6‑32.

Formålet med bestemmelsene er å gi et visst overskudd ved forskuddsberegningen av forventet utlignet skatt, slik at små restskatter skal unngås.

§ 5-2 fjerde ledd – Forskriftshjemmel

Fjerde ledd gir departementet fullmakt til i forskrift å gi utfyllende regler til denne paragrafen. Skattebetalingsforskriften § 5‑2 gir nærmere regler om fastsetting av forskuddstrekkets størrelse.

Skattebetalingsforskriften §§ 5‑2‑1 til 5‑2‑3 og 5‑2‑10 viderefører forskrift 19. desember 2007 nr. 1544 om fastsetting av forskudd på skatt §§ 5 til 8.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.