5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

§ 5-3. Fritak for forskuddstrekk og tilbakebetaling av innbetalt forskuddstrekk


(1) Skattyter som åpenbart ikke vil få utlignet skatt, kan fritas for forskuddstrekk.

(2) Skattyteren skal fritas for trekk resten av året når skattekontoret finner det overveiende sannsynlig at det som allerede er innbetalt, er tilstrekkelig til dekning av den skatt og trygdeavgift som vil bli utlignet for inntektsåret. Er inntekten falt bort eller foreligger det andre særlige forhold som gjør det overveiende sannsynlig at det som er innbetalt som forskuddstrekk er vesentlig mer enn den skatt og trygdeavgift som vil bli utlignet for inntektsåret, kan skattekontoret bestemme at det overskytende skal betales tilbake til skattyteren. Slik bestemmelse skal bare treffes når det vil virke urimelig å utsette tilbakebetalingen til avregning er foretatt.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler til utfylling av denne paragrafen.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 173 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10 s. 21 og 22.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer, pkt. 23.6 og s. 196 (Innføring av forskriftshjemmel i tredje ledd.)

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 5‑3‑1 til 5‑3‑4.

Generelt om § 5-3

Bestemmelsen gir regler om når skattekontoret kan frita for fremtidig trekk og tilbakebetale innbetalt trekk. Bestemmelsen svarer til skattebetalingsloven av 1952 § 8 nr. 1 annet ledd annet punktum og nr. 3.

§ 5-3 første ledd – Fritak for forskuddstrekk

Skattyter som åpenbart ikke vil få utlignet skatt, kan fritas for forskuddstrekk. I disse tilfellene skal det utskrives frikort som innebærer at skattyteren er fritatt for forskuddstrekk. Se nærmere om utskriving av skattekort og frikort under pkt. 5‑1.3. Bestemmelsen tar sikte på de tilfeller hvor det utstedes frikort før inntektsårets begynnelse.

Skattekontoret skriver normalt ut frikort for minstepensjonister hvor det er på det rene at pensjonisten bare har grunnytelsene fra folketrygden og slike tilleggsinntekter som vil ligge innenfor grensen for skattefri alminnelig inntekt og ikke skattepliktig nettoformue, jf. SKD-melding nr. 02/2012 pkt. 19.3.

§ 5-3 annet ledd første punktum – Delvis fritak for forskuddstrekk

Bestemmelsen hjemler utstedelse av frikort i trekkåret. Etter første ledd kan det utstedes frikort forut for trekkåret. Skattyteren skal fritas for trekk når skattekontoret finner det overveiende sannsynlig at det som allerede er innbetalt, er tilstrekkelig til dekning av den skatt og trygdeavgift som vil bli utlignet for inntektsåret. I praksis må skattyteren for å bli fritatt for trekk etter denne bestemmelse forevise lønnsslipper mv. for foretatt forskuddstrekk for skattekontoret.

§ 5-3 annet ledd annet og tredje punktum – Tilbakebetaling av for mye innbetalt forskudd

Er inntekten falt bort eller foreligger det andre særlige forhold som gjør det overveiende sannsynlig at det som er innbetalt som forskuddstrekk er vesentlig mer enn den skatt og trygdeavgift som vil bli utlignet for inntektsåret, kan skattekontoret bestemme at det overskytende skal betales tilbake til skattyteren. Slike bestemmelser skal bare treffes når det vil virke

Urimelig
urimelig å utsette tilbakebetalingen til avregning er foretatt.

Utgangspunktet, og det normale, etter skattebetalingsloven er at den skattepliktige ikke skal få tilbakebetalt forskuddet før ordinær avregning foreligger. Det må foreligge ekstraordinære forhold dersom vilkårene i bestemmelsen skal anses oppfylt. Det er et vilkår at det er overveiende sannsynlig at innbetalt forskuddstrekk er «vesentlig mer» enn den skatt og trygdeavgift som vil bli utlignet for inntektsåret. Videre forutsettes det at tilbakebetaling kun skal skje dersom det vil virke «urimelig» å utsette tilbakebetalingen til avregning er foretatt. Vedtak om utbetaling må fattes på bakgrunn av en samlet vurdering av forholdet. Momenter som stort tilgodehavende, sykdom og arbeidsledighet kan ikke alene begrunne tilbakebetaling. Bare når skattyteren er kommet i en uforutsett, akutt situasjon som har satt vedkommende i åpenbare økonomiske vanskeligheter som kan dokumenteres, og problemet ikke kan avhjelpes på annen måte, bør tilbakebetaling finne sted.

Loven oppstiller ikke noe minstebeløp for når utbetaling kan skje. I Sk-melding nr. 9/1984 er det antatt at tilbakebetaling bør begrenses til tilfeller hvor beløpet overstiger kr 5 000.

Et vedtak om tilbakebetaling må fattes på bakgrunn av en samlet vurdering av forholdet. Det følger av Utv. 1957 s. 141 at det er tenkt på «særlige og klare tilfelle hvor det er av vesentlig betydning for skattyteren eller hans etterlatte å få tilbake det som er betalt for mye», uten å måtte vente på vanlig avregning.

Normalt skal vedtak om tilbakebetaling bare treffes i inntektsåret. Det er imidlertid antatt at loven også gir skattekontoret adgang til å gjøre vedtak om tilbakebetaling av forskudd etter årsskiftet. Utbetaling av overskytende forskudd i ligningsåret, før ordinær avregning foreligger, medfører et ikke ubetydelig merarbeid for skatteoppkreverne. Tilbakebetaling etter årsskiftet bør derfor bare gjøres i tilfeller hvor tilbakebetalingen har særlig mye å si for skattyteren. Etter 1. mai i ligningsåret bør det ikke treffes vedtak om tilbakebetaling, med mindre det foreligger helt spesielle grunner.

Søknad
Direktoratet legger til grunn at tilbakebetaling kun skal foretas på bakgrunn av en søknad fra skattyter. I søknaden må det redegjøres for de grunner som anses å foreligge. Søknad sendes til skattekontoret. Det er
Skattekontoret
skattekontoret som avgjør om tilbakebetaling skal foretas.

Skattebetalingsloven gir ikke hjemmel for å godskrive skattyter renter av forskuddsbeløpsom tilbakebetales før ordinær avregning, jf. skattebetalingsforskriften § 11‑4‑7. Skattyter bør gjøres oppmerksom på dette. Manglende informasjon vil imidlertid ikke medføre at skattyter får noen rett til rentegodtgjørelse, jf. Sk-melding nr. 9/1984 pkt. 3.

§ 5-3 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsen gir departementet fullmakt til i forskrift å gi nærmere regler til utfylling av denne paragrafen.

Skattebetalingsforskriften §§ 5‑3‑1 til 5‑3‑3 viderefører forskrift 19. desember 2007 nr. 1544 om fastsetting av forskudd på skatt §§ 9 og 10, forskrift 14. september 1956 nr. 9866 om gjennomføring av forskuddstrekk § 15 og forskrift 10. oktober 1956 nr. 9856 om fritaking for forskuddstrekk i visse ytelser som skal skattlegges i Norge eller i utlandet § 1 nr. 2.

Forskriften § 5‑3‑4 regulerer tilbakebetaling av trekkbeløp fra skatteoppkrever til skattyter og åpner for at skatteoppkreveren på anmodning kan foreta tilbakebetaling av trekkbeløp i inntektsåret, dersom arbeidsgiveren er avskåret fra å foreta korreksjon etter bestemmelsene i § 5‑5‑2. Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av forskrift 23. desember 1976 nr. 9835 § 5.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.