5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

§ 5-4. Plikt til å foreta forskuddstrekk


(1) Arbeidsgiver plikter av eget tiltak å foreta forskuddstrekk i henhold til skattekortet og reglene i dette kapitlet.

(2) Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, samt likestilt selskap og sammenslutning som utbetaler utbytte som er skattepliktig etter skatteloven § 10‑13, plikter å foreta forskuddstrekk til dekning av inntektsskatt av slikt utbytte. Det tas ved forskuddstrekket ikke hensyn til fradrag for skjerming etter skatteloven § 10‑12. Innlåner som etter avtale om verdipapirlån, jf. skatteloven § 9‑11, utbetaler utbyttekompensasjon som nevnt i skatteloven § 10‑11 tredje ledd til kontraktsmotpart hjemmehørende i utlandet, plikter å foreta forskuddstrekk til dekning av inntektsskatt av slik kompensasjon.

(3) Forsikringsselskap plikter å foreta forskuddstrekk til dekning av forsikringstakerens inntektsskatt av skattepliktig årsavkastning av sparedelen av en livsforsikring, jf. skatteloven § 5‑20 annet ledd, når forsikringstager som er personlig skattyter ber om det.

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler til utfylling av denne paragrafen.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 173 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10 s. 21 og 22.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer, pkt. 23.6 og s. 196. (Innføring av forskriftshjemmel i fjerde ledd.)

  • Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009–lovendringer s. 143. (Nytt annet punktum i annet ledd.)

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 5‑4‑1 til 5‑4‑4.

Generelt om § 5-4

Bestemmelsen slår fast hvem som har plikt til å foreta forskuddstrekk. Bestemmelsen er delvis en videreføring av skattebetalingsloven av 1952 § 4 og § 5A.

§ 5-4 første ledd – Arbeidsgivers plikt til å foreta forskuddstrekk

Bestemmelsen pålegger arbeidsgiver plikt til, av eget tiltak, å foreta forskuddstrekk i henhold til skattekortet og reglene i skattebetalingsloven kap. 5. Arbeidsgiver pålegges en selvstendig og ubetinget plikt til å foreta forskuddstrekk, og bestemmelsen er grunnlaget for arbeidsgivers økonomiske og strafferettslige ansvar. Det er nå presisert i bestemmelsen at opplysningene i skattekortet må suppleres med bestemmelser om forskuddstrekket gitt i eller i medhold av loven.

Med «arbeidsgiver» menes den som selv eller ved fullmektig utbetaler lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse som det skal foretas forskuddstrekk eller utleggstrekk i, jf. skattebetalingsloven § 4‑1 første ledd bokstav c. Dette innebærer at også privatpersoner og skattefrie institusjoner mv. vil kunne være arbeidsgivere når det engasjeres noen til å utføre et arbeid. I utgangspunktet gjelder de vanlige reglene om arbeidsgivers plikter også for disse, men det er gitt visse forenklede regler for private arbeidsgivere og for veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner. De nærmere vilkårene for bruken av de ulike forenklede ordningene omtales ikke her. Det er utgitt egen brosjyre om lønnsarbeid i hjemmet, se skatteetaten.no. Brosjyren kan også fås hos skatteoppkreveren. I tillegg er det gitt veiledning for bruk av ordningen på skjema RF-1049. Videre er det utgitt en egen brosjyre om «Skatt for institusjoner som ikke har erverv til formål (skattefrie organisasjoner, herunder veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon)», se skatteetaten.no. Brosjyren kan også fås hos skatteoppkreveren og på skattekontoret.

Arbeidsgiveren må selv, på eget ansvar, avgjøre om den ytelse han utbetaler, er gjenstand for forskuddstrekk etter bestemmelsene i kap. 5. Det er nærmere regulert hvilke ytelser som det skal foretas forskuddstrekk i og hvilke ytelser som det ikke skal foretas forskuddstrekk i, jf. skattebetalingsloven §§ 5‑6 og 5‑7. Arbeidsgiver plikter også å foreta forskuddstrekk i ytelser som er skattepliktig etter skatteloven § 2‑3 første ledd bokstav h. Dette gjelder ulike inntekter opptjent ved arbeid om bord på skip for personer som ikke er bosatt i riket.

Forskuddstrekket gjennomføres ved at arbeidsgiveren beregner trekkbeløpet og holder dette tilbake i oppgjøret med arbeidstakeren. Nærmere om dette under pkt. 5‑10.

Arbeidsgiveren kan ikke foreta et lavere trekk enn det som følger av skattekortet. Arbeidsgiver plikter også å gjennomføre forskuddstrekk uten hensyn til om arbeidstakeren har levert eller lagt fram skattekort for vedkommende år. Nærmere om dette under pkt. 5‑5.

§ 5-4 annet ledd første punktum – Forskuddstrekk ved utbetaling av utbytte til utenlandsk aksjonær

Bestemmelsen pålegger aksjeselskap, allmennaksjeselskap samt likestilt selskap og sammenslutning, som utbetaler skattepliktig utbytte til utenlandsk aksjonær, å foreta forskuddstrekk. Det følger av skatteloven § 10‑13 at av utbytte som utdeles til aksjonær som er hjemmehørende i utlandet, svares skatt til staten etter en sats som fastsettes av Stortinget i det årlige skattevedtak, 25 prosent i 2012, jf. Stortingets skattevedtak § 3‑5 tredje ledd. Selskapet er ansvarlig for den skatten som etter denne paragraf faller på aksjonærene, jf. skatteloven § 10‑13 første ledd tredje punktum.

For forskuddstrekk som er trukket i medhold av denne bestemmelsen skal det ikke leveres vanlig terminoppgave, men en egen oppgjørsliste fastsatt av Skattedirektoratet, RF-1005, jf. skattebetalingsforskriften § 5‑11‑3 sjette ledd.

§ 5-4 annet ledd annet punktum – Skjermingsfradrag etter skatteloven § 10-12

Bestemmelsen viderefører den tilsvarende bestemmelse i § 5A i skattebetalingsloven av 1952, som kom inn i loven ved lov 17. juni 2005 nr. 68 om endring i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.

Bestemmelsen var ikke videreført i ny lov, slik denne opprinnelig ble vedtatt, men ble tatt inn ved endringslov 12. desember 2008 nr. 100. Presiseringen av at det ved forskuddstrekket ikke skal tas hensyn til fradrag for skjerming etter skatteloven § 10‑12 har sin bakgrunn i at skjermingen skal tilordnes den som er eier av aksjene 31. desember i inntektsåret. Det utdelende selskapet skal derfor ikke ta hensyn til aksjonærenes (fremtidige) mulige rett til skjermingsfradrag på det tidspunktet forskuddstrekket skal gjennomføres.

§ 5-4 annet ledd tredje punktum – Forskuddstrekk ved utbetaling av utbyttekompensasjon til kontraktsmotpart i utlandet

Innlåner som etter avtale om verdipapirlån, jf. skatteloven § 9‑11, utbetaler utbyttekompensasjon som nevnt i skatteloven § 10‑11 tredje ledd til kontraktsmotpart hjemmehørende i utlandet, plikter å foreta forskuddstrekk til dekning av inntektsskatt av slik kompensasjon.

§ 5-4 tredje ledd – Forskuddstrekk livsforsikring

Tredje ledd pålegger forsikringsselskap å foreta forskuddstrekk til dekning av forsikringstakers inntektsskatt av skattepliktig årsavkastning av sparedelen av en livsforsikring. Selskapets trekkplikt er betinget av at forsikringstaker som er personlig skattyter, ber om det.

§ 5-4 fjerde ledd – Forskriftshjemmel

Skattebetalingsforskriften § 5‑4‑1 viderefører forskrift 5. desember 1997 nr. 1261 om forskuddstrekk for sjømenn bosatt i utlandet og innkreving av trygdeavgift fastsatt av skattekontoret for disse skattyterne § 1 første og annet ledd.

Skattebetalingsforskriften § 5‑4‑2 viderefører forskrift 27. september 1957 nr. 9988 om trekkplikt for fremmede makters representanter.

Skattebetalingsforskriften § 5‑4‑3 viderefører forskrift 14. september 1956 nr. 9866 om gjennomføring av forskuddstrekk § 18 og forskrift 21. juni 1993 nr. 546 om forskuddstrekk i naturalytelser […] § 2‑4 fjerde ledd.

Skattebetalingsforskriften § 5‑4‑4 viderefører forskrift 3. september 1981 nr. 9075 om gjennomføring og oppgjør av skattetrekk i beløp som utbetales i medhold av lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. §§ 1 og 2.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.