5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

§ 5-5. Forskuddstrekkets størrelse


(1) Når skattyter ikke legger fram skattekort, og arbeidsgiver heller ikke på annen måte har fått de opplysninger som fremgår av skattekortet, skal det foretas forskuddstrekk med 50 prosent. Det samme gjelder når det skal foretas forskuddstrekk i ytelser etter folketrygdloven kapitlene 4, 8 til 11 og 14. Forskuddstrekk i andre trekkpliktige trygdeytelser, pensjoner, vartpenger, livrenter og lignende stønader og ytelser foretas med 30 prosent.

(2) Arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk med høyere beløp enn det som følger av skattekortet eller første ledd, når skattyteren reiser krav om det i god tid før trekket skal foretas.

(3) Forskuddstrekk etter § 5‑6 første ledd bokstav d og e beregnes av selskapet eller innlåner til det beløp skatten vil utgjøre etter Stortingets vedtak om skatt for det aktuelle året.

(4) Forskuddstrekk etter § 5‑6 første ledd bokstav f beregnes av selskapet etter samlet skattesats for alminnelig inntekt.

(5) Forskuddstrekk etter § 5‑6 første ledd bokstav g beregnes av utbetaleren til det beløp skatten vil utgjøre etter Stortingets vedtak om skatt for det angjeldende år.

(6) Departementet kan i forskrift gi regler om at forskuddstrekk skal foretas etter tabell i en del av den trekkpliktige inntekten og med en bestemt prosentsats i den øvrige inntekten.

(7) Når det for en skattyter er skrevet ut skattekort i flere kommuner, skal arbeidsgiveren foreta forskuddstrekk etter skattekortet fra den kommunen som skattyteren mener han skal svare skatt til. Er skattekort utstedt for skattyter som omfattes av § 2‑3 første ledd første eller annet punktum, skal arbeidsgiver foreta forskuddstrekk etter dette skattekortet.

(8) Den som er pliktig til å foreta forskuddstrekk etter bestemmelsene i dette kapitlet, men som godtgjør at det betales forskuddstrekk eller tilsvarende i utlandet av den enkelte skattyters inntekt, kan av skatteoppkreveren bli fritatt for trekkplikten etter dette kapitlet dersom det stilles betryggende sikkerhet for trekkbeløpet.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 173 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10 s. 21 og 22.

  • Ot.prp. nr. 20 (2008–2009) Om lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.) s. 16–17. (Nytt femte ledd om beregning av forskuddstrekk ved utbetaling av pensjon og livrente som omfattes av skatteloven § 5‑1 første ledd eller § 5‑40, jf. skatteloven § 2‑3 fjerde ledd, til personer som ikke er bosatt i riket.)

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 5‑5‑1 til 5‑5‑3.

Generelt om § 5-5

Skattebetalingsloven § 5‑5 inneholder bestemmelser om forskuddstrekkets størrelse. Bestemmelsen svarer til skattebetalingsloven av 1952 § 11 nr. 1, 2 og 3, § 7 nr. 3 første punktum og nr. 5 og § 38A annet ledd.

§ 5-5 første ledd – Forskuddstrekk ved ikke fremlagt skattekort

Bestemmelsen gir regler om hvordan forskuddstrekket skal gjennomføres når skattyter ikke legger fram skattekort, og arbeidsgiver heller ikke på annen måte har fått de opplysninger som fremgår av skattekortet. Det er foretatt enkelte justeringer fra skattebetalingsloven av 1952 som ikke er ment å innebære realitetsendringer. Dette gjelder særlig de ytelsene som er underlagt trekk med 30 prosent.

Det er et vilkår for at skattebetalingsloven § 5‑5 første ledd skal komme til anvendelse at den aktuelle ytelsen er trekkpliktig etter de alminnelige regler om trekkplikt.

Når skattyter leverer hoveddelen (del I) eller talongen (del II) til arbeidsgiveren er skattekortet

Lagt fram
lagt fram. Det er også lagt fram når arbeidsgiver har sett del II og notert de nødvendige opplysningene. Det samme gjelder når skattekortet er sendt arbeidsgiver direkte fra skattekontoret.

Arbeidsgiver skal heller ikke på annen måte ha fått de opplysninger som fremgår av skattekortet. Har arbeidsgiver mottatt skattekortopplysningene

Maskinelt
maskinelt kan han ikke korrigere skattetrekket til 50 prosent på grunnlag av at skattyter ikke har levert skattekortet.

Også når skattekort ikke er fremlagt fordi det ikke er skrevet ut noe skattekort for skattyteren, skal arbeidsgiveren trekke med den lovbestemte prosentsatsen.

Når skattekort for det nye året ikke er levert, og arbeidsgiveren heller ikke på annen måte har fått de opplysninger som fremgår av skattekortet, skal forskuddstrekk i

Januar
januar gjennomføres etter det skattekortet som skattyteren har lagt fram for eller levert til arbeidsgiveren året før, jf. skattebetalingsforskriften § 5‑5‑1.

§ 5-5 annet ledd – Høyere forskuddstrekk etter krav fra skattyter

Bestemmelsen gir den skattepliktige rett til å kreve å bli trukket med et bestemt høyere beløp eller med en høyere prosentsats. Forutsetningen er at skattyter reiser krav om dette i god tid før trekket skal foretas.

Arbeidsgiver plikter i slike tilfeller å foreta et høyere trekk enn det som følger av skattekortet. Som nevnt under pkt. 5‑1.4 kan arbeidsgiver ikke i noe tilfelle foreta lavere trekk enn det som følger av skattekortet. Skattyter må da søke om nytt skattekort. I de tilfeller arbeidsgiveren skal trekke med den lovbestemte prosenten fordi det ikke er levert skattekort mv., kan skattyter kreve å bli trukket med et høyere beløp (prosent).

Det er tilstrekkelig at skattyteren muntlig reiser krav om høyere forskuddstrekk, men arbeidsgiveren må kunne kreve å få kravet skriftlig, for senere å kunne vise at han ikke har gjort feil ved trekkberegningen.

§ 5-5 tredje ledd – Forskuddstrekk i utbytte/utbyttekompensasjon

Forskuddstrekk i utbytte til utenlandsk aksjonær og i utbyttekompensasjon til utenlandsk kontraktsmotpart etter avtale om verdipapirlån skal beregnes til det beløp skatten vil utgjøre etter Stortingets vedtak om skatt for det angjeldende år. For 2012 er satsen 25 prosent, jf. Stortingets skattevedtak § 3‑5 tredje ledd. Plikten til å foreta forskuddstrekk påligger selskapet som utbetaler utbytte.

§ 5-5 fjerde ledd – Forskuddstrekk i avkastning av sparedel av livsforsikring

Bestemmelsen er flyttet fra Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5‑20‑10. Forskuddstrekk i avkastning av sparedelen av livsforsikring, jf. skattebetalingsloven § 5‑6 første ledd bokstav f, skal beregnes av selskapet etter samlet skattesats for alminnelig inntekt. Utfyllende regler om forsikringsselskapers plikt til å gjennomføre forskuddstrekk i avkastning av sparedelen av en livsforsikring (kapitalforsikring) var tidligere inntatt i Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5‑20 del III, §§ 5‑20‑9 til 5‑20‑14. De øvrige bestemmelsene er nå inntatt i skattebetalingsforskriften § 5‑6 del C, §§ 5‑6‑30 og 5‑6‑31, se også skattebetalingsforskriften § 5‑10‑20 fjerde ledd og § 5‑11‑3 femte ledd.

§ 5-5 femte ledd – Forskuddstrekk til dekning av kildeskatt på pensjon mv. utbetalt fra Norge

Nåværende femte ledd kom inn i loven ved endringslov 6. mars 2009 nr. 14. Med virkning fra og med inntektsåret 2010 ble det innført skatt på pensjoner mv. som blir utbetalt fra Norge (kildeskatt på pensjoner mv.). Skatteplikten fremgår etter lovendringen av et nytt fjerde ledd i skatteloven § 2‑3.

Forskuddstrekket skal beregnes til det beløp skatten vil utgjøre etter Stortingets vedtak om skatt for det angjeldende år. For 2012 er satsen 15 prosent, jf. Stortingets skattevedtak § 3‑5 fjerde ledd. Plikten til å foreta forskuddstrekk påligger utbetaleren av pensjonen mv.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med lovens § 5‑6 som angir hvilke ytelser det skal foretas forskuddstrekk i. Etter § 5‑6 første ledd bokstav g skal det foretas forskuddstrekk i pensjon og livrente som omfattes av skatteloven § 5‑1 første ledd eller § 5‑40, jf. skatteloven § 2‑3 fjerde ledd, til personer som ikke er bosatt i riket. Se mer om denne bestemmelsen i pkt. 5‑6.10.

§ 5-5 sjette ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å gi særregler om forskuddstrekk etter tabell i en del av den trekkpliktige inntekten og med en bestemt prosent i den øvrige inntekten. Se skattebetalingsforskriften § 5‑10 del A. Gjennomføring av forskuddstrekk etter skattekort.

Skattebetalingsforskriften §§ 5‑5‑1 og 5‑5‑2 viderefører forskrift 23. desember 1976 nr. 9835 §§ 1 til 3. Paragraf 5‑5‑3 viderefører forskrift 14. september 1956 nr. 9866 § 14 nr. 2 siste punktum.

§ 5-5 syvende ledd – Utskrevet skattekort i flere kommuner

Bestemmelsen regulerer hvordan forskuddstrekk skal foretas når det er skrevet ut skattekort i flere kommuner.

Dersom skattekort er utstedt for en skattyter som omfattes av skattebetalingsloven § 2‑3 første ledd første eller annet punktum, skal arbeidsgiver foreta forskuddstrekk etter dette skattekortet. Dette gjelder formues- og inntektsskatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet. Det er uten betydning om skattyteren mener at et annet skattekort skal benyttes. Skattyter må i slike tilfeller kontakte Sentralskattekontoret for utenlandssaker for å få endret forskuddsfastsettelsen.

§ 5-5 åttende ledd – Fritak på grunn av skattetrekk i utlandet

Bestemmelsen hjemler fritak for trekkplikt for arbeidsgiver som godtgjør at det betales skattetrekk eller tilsvarende i utlandet av den enkelte skattyters inntekt. Ordningen tar i første rekke sikte på de tilfeller hvor den utenlandske arbeidstaker er skattepliktig til Norge etter intern rett, men hvor det kan reises tvil om hvilket land som tilkommer beskatningsretten etter skatteavtale. Utgangspunktet vil her normalt måtte være at det skal gjennomføres trekk etter norske regler. Imidlertid vil det kunne virke urimelig overfor den utenlandske arbeidsgiver, dersom han også blir pålagt å trekke skatt til utlandet. I den nordiske trekkavtale har man løst dette problemet, men for tilfeller utenom Norden kan problemet oppstå. Bestemmelsen åpner mulighet for en rimelig løsning i slike tilfeller, jf. Ot.prp. nr. 84 (1981–82) s. 4.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.