5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

 • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

< Til forsiden

§ 5-1. Skattekort
§ 5-2. Fastsetting av forskuddstrekkets størrelse
§ 5-3. Fritak for forskuddstrekk og tilbakebetaling av innbetalt forskuddstrekk
§ 5-4. Plikt til å foreta forskuddstrekk
§ 5-5. Forskuddstrekkets størrelse
§ 5-6. Ytelser som det skal foretas forskuddstrekk i
Forarbeider og forskrifter
Generelt om § 5-6
§ 5-6 første ledd – Generelt om trekkgrunnlaget
§ 5-6 første ledd bokstav a – Forskuddstrekk i lønn og andre ytelser omfattet av skatteloven § 5-10
§ 5-6 første ledd bokstav b – Forskuddstrekk i pensjon, livrente, understøttelse osv.
§ 5-6 første ledd bokstav c – Forskuddstrekk i lott og part utbetalt til aktiv deltaker i fiske- og fangstvirksomhet
§ 5-6 første ledd bokstav d – Forskuddstrekk i utbytte til utenlandsk aksjonær
§ 5-6 første ledd bokstav e – Forskuddstrekk i utbyttekompensasjon til kontraktsmotpart i utlandet
§ 5-6 første ledd bokstav f – Forskuddstrekk i avkastningen av sparedelen av en livsforsikring
§ 5-6 første ledd bokstav g – Forskuddstrekk i pensjon mv. til personer som ikke er bosatt i riket
§ 5-6 annet ledd – Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse
§ 5-6 tredje ledd – Forskriftshjemmel
§ 5-7. Ytelser som det ikke skal foretas forskuddstrekk i
§ 5-8. Nærmere om beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk
§ 5-9. Fradrag i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk
§ 5-10. Gjennomføringen av forskuddstrekk
§ 5-11. Oppgave over forskuddstrekk
§ 5-12. Skattetrekkskonto
§ 5-13. Kontroll av arbeidsgivere
§ 5-13a. Pålegg om bokføring
§ 5-13b. Pålegg om revisjon
§ 5-14. Kontrollopplysninger fra tredjemann
§ 5-15. Klage over pålegg
§ 5-16. Tvangsmulkt

§ 5-6. Ytelser som det skal foretas forskuddstrekk i


(1) Med mindre annet er bestemt, skal det foretas forskuddstrekk i skattepliktig:

 1. lønn og andre ytelser som omfattes av skatteloven § 5‑10, se likevel annet ledd,

 2. pensjon, livrente, understøttelse og andre ytelser som omfattes av skatteloven §§ 5‑40 til 5‑42,

 3. lott eller part som utbetales til aktiv deltaker i fiske- og fangstvirksomhet – herunder høvedsmann – og som er vederlag for arbeid eller bruken av redskap som deltakeren holder. Det skal også foretas forskuddstrekk i skattepliktige trygdeytelser som utbetales til erstatning for lott eller part som nevnt,

 4. utbytte til utenlandsk aksjonær, jf. skatteloven § 10‑13,

 5. utbyttekompensasjon til utenlandsk kontraktspart etter avtale om verdipapirlån, jf. skatteloven § 10‑11 tredje ledd,

 6. avkastning av sparedelen av en livsforsikring (kapitalforsikring) når skattyter som er personlig skattyter ber om det,

 7. pensjon og livrente som omfattes av skattelovens § 5‑1 første ledd eller § 5‑40, jf. skatteloven § 2‑3 fjerde ledd, til personer som ikke er bosatt i riket.

(2) Godtgjørelse til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid, oppdrag eller verv er trekkpliktig selv om den ikke er skattepliktig, jf. skatteloven § 5‑11 annet ledd.

(3) Departementet kan i forskrift begrense trekkplikten etter første og annet ledd. Departementet kan også bestemme at trekk skal foretas i andre ytelser enn nevnt i første ledd.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

 • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 10 s. 49, kap. 27 s. 173 og 174 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) s. 21.

 • Ot.prp. nr. 20 (2008–2009) Om lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.) s. 16–17. (Ny bokstav g om forskuddstrekk i pensjon og livrente som omfattes av skatteloven § 5‑1 første ledd eller § 5‑40, jf. skatteloven § 2‑3 fjerde ledd, til personer som ikke er bosatt i riket.)

Forskrifter

 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 5‑6‑1 til 5‑6‑31.

Generelt om § 5-6

Bestemmelsen regulerer hvilke ytelser det skal foretas forskuddstrekk i. Bestemmelsen er ment å være en videreføring av gjeldende rett, men angir de ytelser som det skal foretas forskuddstrekk i, på en annen måte enn det som fulgte av skattebetalingsloven av 1952.

§ 5-6 første ledd – Generelt om trekkgrunnlaget

Trekkgrunnlaget er det beløpet skattetrekket skal beregnes av. Hovedregelen er at det skal foretas forskuddstrekk i alle ytelser som er skattepliktige. Henvisningen til skatteloven er ment å understreke sammenhengen mellom skatteplikten og trekkplikten.

§ 5-6 første ledd bokstav a – Forskuddstrekk i lønn og andre ytelser omfattet av skatteloven § 5-10

Bestemmelsen viderefører skattebetalingsloven av 1952 § 5 nr. 1 bokstav a, b, c og deler av e. Det skal foretas forskuddstrekk i ytelser som omfattes av skatteloven § 5‑10. Enkelte skattepliktige ytelser er imidlertid unntatt fra trekkplikten, jf. skattebetalingsloven § 5‑7.

Utgiftsgodtgjørelser
Utgiftsgodtgjørelser er kun skattepliktige så langt de gir overskudd etter dekning av kostnader i forbindelse med arbeid, eller dekker private kostnader, jf. skatteloven § 5‑11. I utgangspunktet er imidlertid utgiftsgodtgjørelser trekkpliktige i sin helhet og det er derfor henvist til annet ledd i bokstav a.

Lønn og annen godtgjørelse vunnet ved arbeid i og utenfor tjenesteforhold

Lønn, honorar, feriepenger og annen godtgjørelse vunnet ved arbeid i og utenfor tjenesteforhold, men ikke i virksomhet, er skattepliktig fordel vunnet ved arbeid etter skatteloven § 5‑10 bokstav a. Enhver godtgjørelse for arbeid eller oppdrag vil dermed i prinsippet være trekkpliktig, med unntak for godtgjørelser som gjelder selvstendig næringsvirksomhet. Som næringsdrivende anses enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt. Dersom det foreligger tvil om et arbeid er utført som ledd i næringsvirksomhet, vil avgjørelsen måtte treffes ut fra en samlet vurdering av de foreliggende forhold. Lignings-ABC oppstiller en ikke uttømmende liste over momenter som er relevante ved vurderingen av om det foreligger lønnsinntekt eller næringsinntekt.

Trekkplikten omfatter således godtgjørelser også i helt kortvarige arbeidsforhold, for eksempel timevikariater, vaske- og serveringshjelp osv. Det er ikke noe krav at det skal foreligge et ansettelsesforhold. Trekkplikten gjelder også i private arbeidsforhold. Om arbeidsgiveren anses som «arbeidsgiver» i forhold til annen lovgivning har ikke betydning.

Det følger av skatteloven § 5‑10 bokstav a at feriepenger er skattepliktig inntekt.

Feriepenger
Feriepenger er imidlertid særskilt unntatt fra forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven § 5‑7 første ledd bokstav a.

Som «annen godtgjørelse» anses blant annet tantieme, gratiale, ventepenger, drikkepenger, provisjon, premier, priser, stipend og lignende ytelser, samt ytelser som omfattes av §§ 5‑11 til 5‑14, jf. skatteloven § 5‑10 første ledd bokstav a annet punktum. Oppregningen er ikke uttømmende.

Godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd o.l.

Etter skatteloven § 5‑10 bokstav b er godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende skattepliktig fordel vunnet ved arbeid. Slik godtgjørelse er dermed også

Trekkpliktig
trekkpliktig. Godtgjørelsen er trekkpliktig også om vervet som styremedlem mv. er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Oppregningen er ikke uttømmende. Både medlemmer av offentlige og private styrer omfattes.

Skattedirektoratet kan etter søknad gi helt eller delvis

Fritak
fritak fra plikten til å foreta forskuddstrekk i vederlag for enkelte tjenesteytelser når trekk vil være praktisk vanskelig å gjennomføre.

Ytelser som trer i stedet for arbeidsinntekt

Ytelser som trer i stedet for arbeidsinntekt, herunder dagpenger under arbeidsløshet etter folketrygdloven kap. 4, sykepenger etter folketrygdloven kap. 8 og stønad etter kap. 9, foreldrepenger etter folketrygdloven kap. 14 og dagpenger i privat syke- og ulykkesforsikring, er skattepliktig etter skatteloven § 5‑10 bokstav c og således trekkpliktig, jf. skattebetalingsloven § 5‑6.

Vederlag i forbindelse med opphør av arbeidsforhold

Det følger av skatteloven § 5‑10 bokstav d at vederlag til arbeidstaker i forbindelse med opphør av arbeidsforhold ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver er skattepliktig. Enkelte sluttvederlag i tjenesteforhold er imidlertid unntatt fra skatteplikt, jf. skatteloven § 5‑15 første ledd bokstav a nr. 1 og 2. Slikt sluttvederlag er dermed også fritatt for trekkplikt.

Erstatning for ikke-økonomisk skade ved usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed

Skattepliktig og trekkpliktig er også erstatning for ikke-økonomisk skade ved usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed, jf. arbeidsmiljøloven § 15‑11 og § 15‑14, så langt erstatningen overstiger 1 1/2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

§ 5-6 første ledd bokstav b – Forskuddstrekk i pensjon, livrente, understøttelse osv.

Bestemmelsen viderefører deler av skattebetalingsloven av 1952 § 5 nr. 1 bokstav e (se også skattebetalingsloven § 5‑6 første ledd bokstav a og § 5‑7 første ledd bokstav c). Det skal foretas forskuddstrekk i skattepliktig pensjon, livrente, understøttelse og andre ytelser som omfattes av skatteloven §§ 5‑40 til 5‑42.

Etter skatteloven § 5‑42 anses regelmessig personlig understøttelse etter lov eller avtale, stønad, omsorgspenger og annen utbetaling fra omsorgs- og trygdeinnretning, herunder arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kap. 11 og overgangsstønad etter folketrygdloven §§ 15‑7, 16‑7 og 17‑6, samt utdeling fra legat og understøttelsesforening, bidrag som etter konkursloven § 106 ytes konkursskyldner eller konkursskyldners familie under bobehandlingen, introduksjonsstønad beregnet etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere kap. 3 og kvalifiseringsstønad etter sosialtjenesteloven, som skattepliktig inntekt. Slike utbetalinger vil etter skattebetalingsloven § 5‑6 første ledd bokstav b også være trekkpliktige.

§ 5-6 første ledd bokstav c – Forskuddstrekk i lott og part utbetalt til aktiv deltaker i fiske- og fangstvirksomhet

Etter bokstav c første punktum skal det foretas forskuddstrekk i lott eller part som utbetales til aktiv deltaker i fiske- og fangstvirksomhet og som er vederlag for arbeid eller bruken av redskap som deltakeren holder.

Ved felles fangst foretas oppgjør ved at nettoutbyttet av fangsten etter fradrag for fellesutgifter (delingsfangsten) fordeles på båtlott, redskapslott og mannskapslott. Mannskap mv. som deltar i den felles fangsten, får sin andel av mannskapslotten. All lottinntekt behandles som inntekt av virksomhet, jf. Lignings-ABC 2011/12 s. 533. Det er kun lott eller part til aktiv deltaker i fisket eller fangstvirksomheten, herunder høvedsmann, og som er vederlag for arbeid eller bruken av redskap som deltakeren holder, som er trekkpliktig. Båtlott og notpart eller annen redskapspart skal ikke gjøres til gjenstand for forskuddstrekk. Det samme gjelder part som faller på noen som ikke deltar personlig i vedkommende fiske.

I bestemmelsens annet punktum er det presisert at det også skal foretas forskuddstrekk i skattepliktige trygdeytelser som utbetales til erstatning for lott eller part som nevnt i første punktum.

Skattebetalingsforskriften § 5‑8‑2 har nærmere bestemmelser om beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk i lotter og parter.

§ 5-6 første ledd bokstav d – Forskuddstrekk i utbytte til utenlandsk aksjonær

Det skal foretas forskuddstrekk i utbytte til utenlandsk aksjonær, jf. skatteloven § 10‑13. Det vises til nærmere omtale av dette under punkt pkt. 5‑4.4.

§ 5-6 første ledd bokstav e – Forskuddstrekk i utbyttekompensasjon til kontraktsmotpart i utlandet

Det skal foretas forskuddstrekk i utbyttekompensasjon til utenlandsk kontraktsmotpart etter avtale om verdipapirlån, jf. skatteloven § 10‑11 tredje ledd. Det vises til omtalen av dette under pkt. 5‑4.6.

§ 5-6 første ledd bokstav f – Forskuddstrekk i avkastningen av sparedelen av en livsforsikring

Det skal foretas forskuddstrekk i skattepliktig avkastning av sparedelen av en livsforsikring (kapitalforsikring), jf. skatteloven § 5‑20, når skattyter som er personlig skattyter ber om det, se pkt. 5‑4.7 og pkt. 5‑5.6.

§ 5-6 første ledd bokstav g – Forskuddstrekk i pensjon mv. til personer som ikke er bosatt i riket

Kildeskatt
Fra 1. januar 2010 er det kildeskatt på pensjoner mv. som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge. Det skal trekkes 15 prosent kildeskatt i norsk pensjon mv., jf. Stortingets skattevedtak § 3‑5 fjerde ledd. Kildeskatten omfatter personer som er skattemessig emigrert fra Norge eller aldri har bodd i Norge, jf. skatteloven § 2‑3 fjerde ledd.

Kildeskatten på pensjon omfatter grunn- og tilleggspensjon fra folketrygden, offentlige tjenestepensjoner, private tjenestepensjoner og andre private pensjoner.

Kildeskatten omfatter ikke private tjenestepensjoner og andre private pensjoner til mottakere som ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden. Skattyter kan ha krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med landet der han er bosatt. Skattyter kan ha krav på lavere skatt enn 15 prosent når han bor i et annet EU/EØS-land, og minst 90 prosent av inntekten er skattepliktig i Norge.

Den som foretar utbetaling av pensjonen er pliktig til å trekke skatt med den sats som fastsettes av Stortinget i det årlige skattevedtaket. Det utstedes ikke skattekort når skattesatsen er 15 prosent. Er hele eller deler av pensjonen skattefri eller mottaker skal ha lavere skatt, må det legges fram en fritakserklæring eller et skattekort som viser at det ikke skal trekkes skatt eller at det skal trekkes skatt med en annen prosentsats.

Kildeskatten skal behandles som forskuddstrekk og innberettes på terminoppgaven RF-1037 med skattekommune «2435 Pensjon utland». Trukket kildeskatt skal lønnsinnberettes i kode «950 Forskuddstrekk» på lønns- og trekkoppgaven. Kommune «2435 pensjon utland» må oppgis som skattyters skattekommune.

Trygdeavgiften
Trygdeavgiften er ikke en del av kildeskatten på 15 prosent. Trygdeavgiften innkreves særskilt av NAV for skattytere som skal betale trygdeavgift av pensjonen.

§ 5-6 annet ledd – Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse

Utgiftsgodtgjørelser er i utgangspunktet trekkpliktige i sin helhet, selv om det ikke foreligger skatteplikt. Se likevel skattebetalingsloven § 5‑8 tredje ledd som hjemler forskrift for reduksjon i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser.

Skatteloven § 5‑11 første ledd angir en legaldefinisjon av begrepet «utgiftsgodtgjørelse». Det følger her at med «utgiftsgodtgjørelse» menes «ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid». Den samme definisjonen kan legges til grunn også når det gjelder trekkplikten. En utgiftsgodtgjørelse er skattepliktig så langt den gir overskudd etter dekning av kostnader i forbindelse med arbeid, eller dekker private kostnader, selv om kostnadene er fradragsberettiget, jf. skatteloven § 5‑11 annet ledd.

Skattebetalingsforskriften § 5‑6‑11 flg. har bestemmelser som begrenser trekkplikten i utgiftsgodtgjørelser. Disse bestemmelsene viderefører tidligere forskrift 14. oktober 1976 nr. 9830 om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser.

Det følger av folketrygdloven § 23‑2 tredje ledd at det skal svares arbeidsgiveravgift av utgiftsgodtgjørelser i den utstrekning de skal tas med ved beregningen av forskuddstrekk.

§ 5-6 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Tredje ledd gir departementet hjemmel til i forskrift å begrense trekkplikten etter første og annet ledd. Departementet kan også bestemme at trekk skal foretas i andre ytelser enn nevnt i første ledd.

Skattebetalingsforskriften § 5‑6‑1 viderefører forskrift 14. september 1956 nr. 9866 § 17 nr. 5. Forskriften § 5‑6‑2 viderefører forskrift 23. desember 1970 nr. 9857 om forskuddstrekk i sykepenger og lønn under sykdom, og § 5‑6‑3 viderefører forskrift 30. juni 1999 nr. 764 om visse godtgjørelser det skal gjennomføres forskuddstrekk i og begrensning i plikten til å gjennomføre forskuddstrekk i visse godtgjørelser utenfor tjenesteforhold § 1. Særregelen bestemmer at det skal foretas forskuddstrekk i godtgjørelse til personlige skiferdrivere ved A/L Alta Skiferbrudd. Slik godtgjørelse er næringsinntekt for mottaker, men likevel trekkpliktig etter ovennevnte særregel.

Bestemmelser om begrensning av trekkplikten er gitt i skattebetalingsforskriften § 5‑6 del B.

Forskrift 21. juni 1993 nr. 546 om forskuddstrekk i naturalytelser […] § 1‑2 er videreført i skattebetalingsforskriften § 5‑6‑10. Forskrift 14. oktober 1976 nr. 9830 om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser er videreført i §§ 5‑6‑11 til 5‑6‑15. Forskrift 4. august 1960 nr. 9855 om fritaking for forskuddstrekk i godtgjørelse til domsmenn, vitner m.fl. er videreført i skattebetalingsforskriften § 5‑6‑16 bokstav a til c. Forskrift 21. desember 1956 nr. 9833 om godtgjørelser i Heimevernet er videreført i § 5‑6‑16 bokstav d og e. Skattebetalingsforskriften § 5‑6‑17 viderefører forskrift 7. januar 1977 nr. 9861 § 1‑1. Paragrafene 5‑6‑18 og 5‑6‑19 viderefører forskrift 10. oktober 1956 nr. 9856 § 1. Skattebetalingsforskriften § 5‑6‑20 viderefører forskrift 30. juni 1999 nr. 764 § 2.

Utfyllende regler om forsikringsselskapers plikt til å gjennomføre forskuddstrekk i avkastning av sparedelen av en livsforsikring (kapitalforsikring) var tidligere inntatt i Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5‑20 del III, §§ 5‑20‑9 til 5‑20‑14. De øvrige bestemmelsene er nå inntatt i skattebetalingsforskriften § 5‑6 del C, §§ 5‑6‑30 og 5‑6‑31, se også skattebetalingsforskriften § 5‑10‑20 fjerde ledd og § 5‑11‑3 femte ledd.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.