5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

§ 5-7. Ytelser som det ikke skal foretas forskuddstrekk i


(1) Det skal ikke foretas forskuddstrekk i:

  1. lovbestemt feriegodtgjørelse og vanlig lønn i ferien. Skattytere med månedsbetaling kan fritas for trekk for en måned i ferietiden om sommeren og for en halv måned før jul. Skattytere med uke‑, dag- eller timebetaling kan fritas for trekk i 4 uker i ferietiden om sommeren og 2 uker før jul. Departementet kan i forskrift bestemme at det for skattytere som har kortvarig tilknytning til riket, skal foretas forskuddstrekk gjennom hele året uten noen trekkfrie perioder.

  2. livrente, pensjon, vartpenger, introduksjonsstønad og supplerende stønad til person med kort botid i Norge for desember måned. Fritaket gjelder ikke beløp som først kan heves etter årets utgang. Fritaket gjelder ikke når trekket beregnes etter § 5‑5 femte ledd.

  3. føderåd og underholdsbidrag.

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføring av trekkfritak etter første ledd, herunder at andre ytelser skal unntas fra trekkplikt eller at fritak i visse tilfelle skal gis for andre tidsrom enn nevnt i første ledd bokstav a.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 174 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10 s. 21 og 22.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer kap. 23 s. 154. (Introduksjonsstønad og supplerende stønad tatt inn i første ledd bokstav b.).

  • Prop.126 LS (2009‑2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. kap.11.6 s. 49.

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 5‑7‑1 til 5‑7‑2.

Generelt om § 5-7

Bestemmelsen omhandler ytelser som det ikke skal foretas forskuddstrekk i. Skattebetalingsloven § 5‑7 er en videreføring av skattebetalingsloven av 1952 § 10 nr. 2 første til fjerde punktum, § 5 nr. 1 bokstav e og forskrift 14. september 1956 nr. 9866 om gjennomføring av forskuddstrekk § 17 nr. 9.

§ 5-7 første ledd bokstav a – Lovbestemt feriegodtgjørelse og vanlig lønn i ferien

Bestemmelsen inneholder regler om at det ikke skal foretas forskuddstrekk i lovbestemt feriegodtgjørelse og vanlig lønn i ferien og at skattyter kan fritas for trekk en halv måned/to uker før jul. Forskuddstrekkordningen er basert på at det gjennom trekk over de øvrige 10 1/2 måneder skal betales tilstrekkelig forskudd til dekning av forventet skatt for året. Om lovbestemt feriegodtgjørelse vises det til ferieloven § 10.

Skattebetalingsforskriften § 5‑7‑1 har nærmere regler om ordningen. Det er feriepenger som utbetales i ferieåret (kalenderåret etter opptjeningsåret) og som er beregnet etter ferieloven som er fritatt for forskuddstrekk.

§ 5-7 første ledd bokstav b – Livrente, pensjon m.m. for desember måned

Bestemmelsen viderefører forskrift 14. september 1956 nr. 9866 § 17 nr. 9. Livrente, pensjon, vartpenger, introduksjonsstønad og supplerende stønad til person med kort botid i Norge for desember måned, skal være fritatt for forskuddstrekk. Fritaket gjelder ikke beløp som først kan heves etter årets utgang.

Introduksjonsstønad og supplerende stønad til personer med kort botid i Norge ble tatt inn i bestemmelsen ved lov 15. desember 2006 nr. 85.

Ved lov 25. juni 2010 nr. 40 ble det tatt inn at fritaket ikke gjelder når trekket beregnes etter § 5‑5 femte ledd. Bakgrunnen for lovendringen var at det fra 1. januar 2010 ble innført nye regler om kildeskatt på pensjon. Kildeskatten er en bruttoskatt, som blir betalt gjennom forskuddstrekk etter den skattesatsen som blir fastsatt for kildeskatt på pensjoner mv. i det årlige skattevedtaket til Stortinget, jf. skattebetalingsloven § 5‑6 første ledd bokstav g, jf. § 5‑5 femte ledd. For at trekket gjennom året skal samsvare med utlignet skatt, skal det ikke være trekkfritak for desember måned for forskuddstrekk til dekning av kildeskatt på pensjon.

§ 5-7 første ledd bokstav c – Føderåd og underholdsbidrag

Det skal ikke gjennomføres forskuddstrekk i føderåd og underholdsbidrag.

Når kjøper av fast eiendom gjør opp for kjøpesummen på den måten at selgeren får hel eller delvis betaling i form av fremtidige årlige ytelser (begrenset til mottakerens levetid), som dels kan bestå i naturalier, herunder borett, foreligger føderåd (kår), jf. Lignings-ABC 2011/12 s. 623. Slikt føderåd er mest vanlig ved overdragelse av jord- og skogbrukseiendommer, men kan også være aktuelt ved overdragelse av andre faste eiendommer. Føderåd er skattepliktig, jf. skatteloven § 5‑1 første ledd.

Med underholdsbidrag menes regelmessige, ensidige bidrag/understøttelser, som yteren i samsvar med lov eller avtale, er forpliktet til å yte, jf. Lignings-ABC 2011/12 s. 1253. Underholdsbidrag er skattepliktig, jf. skatteloven § 5‑42, men er unntatt fra forskuddstrekk.

Barnebidrager imidlertid unntatt i skatteloven § 5‑43 første ledd bokstav h og regnes ikke som skattepliktig inntekt. For føderådsytelser og underholdsbidrag må det således enten skrives ut forskuddsskatt eller ytelsene må tas i betraktning ved utskriving av skattekort.

§ 5-7 annet ledd – Forskriftshjemmel

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføring av trekkfritak etter første ledd, herunder at andre ytelser skal unntas fra trekkplikt eller at fritak i visse tilfelle skal gis for andre tidsrom enn nevnt i første ledd bokstav a. Det er gitt nærmere regler om gjennomføring av trekkfritak i skattebetalingsforskriften §§ 5‑7‑1 og 5‑7‑2. Disse forskriftsbestemmelsene viderefører i hovedsak forskrift 14. september 1956 nr. 9866 § 17. Forskriften § 5‑7‑1 fjerde ledd viderefører forskrift 16. april 1962 nr. 4923 om skattetrekk i lønn til skogsarbeidere.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.