5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

§ 5-8. Nærmere om beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk


(1) Kontantytelser medregnes i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk med sitt bruttobeløp.

(2) Naturalytelser medregnes i den utstrekning og med de beløp som fremgår av departementets forskrifter. Departementet kan i forskrift gi regler om individuell verdsetting av naturalytelser.

(3) Departementet kan i forskrift gi regler om at godtgjørelse som nevnt i § 5‑6 annet ledd skal regnes som trekkpliktig med det beløp som fremkommer etter at godtgjørelsen er redusert med fradragsbeløp etter fastsatte satser.

(4) Departementet kan i forskrift gi regler om beregning av den lott eller part som etter § 5‑6 første ledd bokstav c skal legges til grunn for forskuddstrekket.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 174 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10 s. 21 og 22.

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 5‑8‑1 til 5‑8‑34.

Generelt om § 5-8

Bestemmelsen innholder hovedreglene om verdsettelse av de ytelser som inngår i beregningsgrunnlaget. Beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket er de ytelser det skal foretas trekk i, det vil si det beløpet som trekktabellen eller trekkprosenten skal anvendes på. Beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket er i utgangspunktet brutto lønn, pensjon mv., jf. skattebetalingsloven § 5‑6, samt trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser og trekkpliktige naturalytelser. Det gis visse fradrag ved beregningen av trekkgrunnlaget, jf. pkt. 5‑9. Andre fradrag som skattyteren har krav på ved ligningen og som skattekontoret finner grunnlag for å ta hensyn til ved forskuddsutskrivingen, blir det tatt hensyn til ved valg av trekktabell og ved fastsettelsen av trekkprosent.

Skattebetalingsforskriften § 5‑8 inneholder nærmere regler om verdsettelse av enkelte ytelser som inngår i beregningsgrunnlaget.

Departementet er gitt hjemmel til å bestemme at utgiftsgodtgjørelser skal være trekkpliktige med det beløp som fremkommer etter at godtgjørelsen er redusert med fradragsbeløp etter fastsatte satser, jf. tredje ledd. Bestemmelsen svarer til skattebetalingsloven av 1952 henholdsvis § 6 nr. 1, 2, 3 og § 7 nr. 3 fjerde punktum.

§ 5-8 første ledd – Kontantytelser

Kontantytelser medregnes i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk med sitt bruttobeløp.

Med «kontantytelser» forstås blant annet ytelser i kontante penger, sjekker (herunder reisesjekker), giroer, utenlandsk valuta, gavebrev som kan innløses i kontanter og gjeldsbrev.

§ 5-8 annet ledd – Naturalytelser – forskriftshjemmel

Naturalytelser skal medregnes i den utstrekning og med de beløp som fremgår av departementets forskrifter. Departementet kan i forskrift gi regler om individuell verdsetting av naturalytelser.

Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler, jf. skatteloven § 5‑12 første ledd. Definisjonen kan legges til grunn for bestemmelsene om forskuddstrekk. Naturalytelse vil således være ytelser gitt i form av f.eks. varer, aksjer, rimelige lån, tjenester, bruksrettigheter og andre goder. Dette gjelder enten ytelsen stilles til disposisjon for mottakeren vederlagsfritt eller til underpris.

Skattebetalingsforskriften § 5‑8 gir nærmere regler om beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket og verdsettelsen av ulike naturalytelser. Det er bare trekkpliktige naturalytelser som skal medregnes i beregningsgrunnlaget.

Forskrift 21. juni 1993 nr. 546 om forskuddstrekk i naturalytelser og om verdsettelse av naturalytelser ved forskuddstrekket er videreført i skattebetalingsforskriften § 5‑8‑1 til § 5‑8‑24.

§ 5-8 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Departementet kan i forskrift gi regler om at utgiftsgodtgjørelser er trekkpliktig med det beløp som fremkommer etter at godtgjørelsen er redusert med fradragsbeløp etter fastsatte satser. Bestemmelsen er kommentert i pkt. 5‑6.11. Tidligere forskrifter gitt med hjemmel i skattebetalingsloven av 1952 § 6 nr. 3 er i hovedsak videreført i skattebetalingsforskriften § 5‑6‑1 flg. Forskrift 14. oktober 1976 nr. 9830 om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser er videreført i skattebetalingsforskriften §§ 5‑6‑11 til 5‑6‑15. Forskrift 4. august 1960 nr. 9855 om fritaking for forskuddstrekk i godtgjørelse til domsmenn, vitner m.fl. er videreført i skattebetalingsforskriften § 5‑6‑16 bokstav a til c. Forskrift 21. desember 1956 nr. 9833 om godtgjørelser i Heimevernet er videreført i skattebetalingsforskriften § 5‑6‑16 bokstav d og e.

§ 5-8 fjerde ledd – Forskriftshjemmel

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om beregning av den lott eller part som etter § 5‑6 første ledd bokstav c skal legges til grunn for forskuddstrekket. Det er i skattebetalingsforskriften § 5‑8‑2 gitt nærmere regler om beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk i lotter og parter. Bestemmelsen i forskriften viderefører kapittel 2 i forskrift 5. juni 2001 nr. 565 om gjennomføring av forskuddstrekk og påleggstrekk ved fiske og fangstvirksomhet, §§ 2, 4, 5 og 7 (skattebetalingsforskriften § 5‑10‑11 viderefører § 6 i nevnte forskrift).

Det fremgår her at ved beregningen av lotter og parter som det skal foretas forskuddstrekk i, skal alle inntekter av fisket eller fangsten medregnes. Også andre inntekter som går inn i lottoppgjøret, for eksempel føring, slep og liknende, skal medtas ved beregningen. Se nærmere om hva som er trekkpliktig lott og part under pkt. 5‑6.6.

Ved beregningen skal det gjøres fradrag for lagets driftskostnader og kostnader til felles kosthold, når kostnadene er dekket av bruttoinntekten som felleskostnader. Fradrag skal også gjøres for kostnader til felles kosthold som ikke er dekket som fellesutgifter for laget, men er avkortet i mannskapsparten (mannskapslotten), og for utbetalt vederlag for redskapstap som er dekket av samlet redskaps- eller mannskapspart. Fradrag skal ikke gjøres for kostnader til kost som den enkelte lottaker holder seg selv med, eller for lottakerens kostnader til redskapshold.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.