5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

§ 5-9. Fradrag i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk


(1) Det skal gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget for:

  1. pensjonsinnskudd som arbeidsgiver avkorter i lønnen, og som skattyter vil ha krav på fradrag for ved ligningen etter skatteloven § 6‑47 første ledd bokstav a og b, unntatt premie til pensjonstrygden for skogsarbeidere,

  2. - – -

  3. fagforeningskontingent som arbeidsgiver avkorter i lønnen, og som skattyter vil ha krav på fradrag for ved ligningen etter skatteloven § 6‑20,

  4. fradrag etter skatteloven § 6‑61 for sjøfolk bosatt i Norge. Fradraget skal være 29 prosent begrenset oppad til det beløp departementet fastsetter.

(2) Departementet kan i forskrift bestemme at det ved trekkberegningen skal gjøres andre fradrag i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk enn nevnt ovenfor.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 174 og 175 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10 s. 21 og 22.

  • Ot.prp. nr 47 (2005–2006) Arbeids- og velferdsforvaltningen pkt. 13.2. (Begrepsendring i første ledd bokstav b – fra Trygdeetatens innkrevingssentral til Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral.)

  • Prop.1 LS (2010‑2011) Skatter og avgifter 2011 – kap. 22 s. 260 flg. og Innst.4 L (2010‑2011) kap. 16.

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 5‑9‑1 til 5‑9‑10.

Generelt om § 5-9

Bestemmelsen regulerer hvilke fradrag arbeidsgiver skal gjøre i beregningsgrunnlaget før forskuddstrekk gjennomføres. Arbeidsgiveren skal ikke gjøre fradrag for annet i beregningsgrunnlaget enn det som følger av skattebetalingsloven § 5‑9. De fradragene som følger av § 5‑9 er pensjonsinnskudd, fagforeningskontingent og særskilt fradrag for sjøfolk. Andre fradrag i inntekten (herunder personfradrag) er det tatt hensyn til ved utskrivingen av skattekortet. Annet ledd i bestemmelsen gir departementet hjemmel til i forskrift å bestemme at det ved trekkberegningen skal gjøres andre fradrag i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk enn de fradrag som er nevnt i § 5‑9 første ledd. Forskriftshjemmelen i annet ledd svarer til skattebetalingsloven av 1952 § 7 nr. 3 femte ledd.

Skattebetalingsloven § 5‑9 første ledd bokstav a til d erstatter forskrift 14. september 1956 nr. 9866 om gjennomføring av forskuddstrekk § 9 bokstav a til d.

§ 5-9 første ledd bokstav a – Fradrag for pensjonsinnskudd

Det skal gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget for pensjonsinnskudd som arbeidsgiver avkorter i lønnen, og som skattyter vil ha krav på fradrag for ved ligningen etter skatteloven § 6‑47 første ledd bokstav a og b, unntatt premie til pensjonstrygden for skogsarbeidere.

Etter skatteloven § 6‑47 første ledd gis det fradrag for den trygdedes tilskudd til offentlig pensjonsordning i arbeidsforhold, jf. bokstav a, og den trygdedes tilskudd til pensjonsordning i arbeidsforhold, som omhandlet i § 6‑46 første ledd bokstav a og e, § 6‑46 annet ledd bokstav a og § 6‑46 tredje ledd. Tilskudd som omhandlet i § 6‑46 første ledd bokstrav a og e er andel av årets premie og kostnad i henhold til lov om foretakspensjon § 11‑5 tredje ledd. Skatteloven § 6‑46 annet ledd bokstav a omfatter den skattepliktiges andel av årets innskudd, mens tredje ledd gjelder fradrag for selvstendig næringsdrivende, frilansere og deltakere i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper osv. for tilskudd til pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven § 2‑3 annet ledd.

Skattytere har ved ligningen krav på fradrag for premie til pensjonstrygden for skogsarbeidere. Da premiebeløpene er små, er arbeidsgiver av praktiske årsaker fritatt for å gjøre fradrag i trekkgrunnlaget for premiebeløpet ved beregningen av skattetrekket.

§ 5-9 første ledd bokstav b – Opphevet

Bestemmelsen ble opphevet ved lov 10. desember 2010 nr. 69. Endringen i § 5‑9 første ledd bokstav b trådte i kraft fra samme dato og har virkning for beregning av forskuddstrekk for inntektsåret 2011 og senere.

§ 5-9 første ledd bokstav c – Fradrag for fagforeningskontingent

Fagforeningskontingentsom arbeidsgiver avkorter i lønnen, og som skattyter vil ha krav på fradrag for ved ligningen etter skatteloven § 6‑20, skal fradras i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk. For inntektsåret 2011 er fradragsberettiget kontingent begrenset til kr 3 660.

Når fagforeningskontingenten er fradragsberettiget vil også forsikringspremie inkludert i kontingenten være fradragsberettiget når beløpet er innenfor departementets fastsatte grenser, og den samlede kontingent er innenfor det fastsatte maksimalbeløpet (kr 3 660 for 2011). Det gjelder for tiden ingen slik særskilt beløpsgrense for fradragsberettiget forsikringspremie som inngår i kontingenten.

Bestemmelsen omhandler de tilfeller der kontingenten betales direkte fra arbeidsgiver til fagforeningen. Arbeidsgiver skal i slike tilfeller fradra den innbetalte fagforeningskontingenten i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket.

Et annet tilfelle reguleres av skattebetalingsforskriften § 5‑9‑2. Når arbeidstaker betaler fagforeningskontingenten direkte til foreningen, skal fagforeningen, når arbeidstakeren krever det, gi arbeidsgiveren oppgave over fagforeningskontingenten. Fradragsberettiget del av årskontingenten skal da komme til fradrag i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk med en forholdsmessig del ved hver ordinær lønnsutbetaling. Fagforeningen skal i slike tilfeller fylle ut blanketten RF-1066, Fagforeningskontingent. Blanketten fylles ut i tre eksemplarer, hvor arbeidsgiver skal ha ett eksemplar, samt en gjenpart til henholdsvis medlemmet og fagforeningen.

Praksis i de fleste tilfeller i dag er at medlemmet betaler kontingenten direkte til sin fagforening og at foreningen innberetter beløpet på lønns- og trekkoppgave, RF-1015, til Skattedirektoratet. Den totalt innbetalte fagforeningskontingenten innberettes i kode 311, både når kontingenten er trukket i lønnen og når den er betalt direkte av arbeidsgiver. Fradrag for fagforeningskontingent vil således komme ferdig utfylt på selvangivelsen.

Det følger av skattebetalingsforskriften § 5‑9‑1 at beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk reduseres med fradragsberettiget kontingent avrundet opp til nærmeste hele krone.

§ 5-9 første ledd bokstav d – Fradrag for særskilt fradrag for sjøfolk

Skattebetalingsloven § 5‑9 første ledd bokstav d slår fast at fradrag etter skatteloven § 6‑61 for sjøfolk bosatt i Norge skal komme til fradrag i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk. Fradraget skal være 29 prosent begrenset oppad til det beløp departementet fastsetter. I skattebetalingsforskriften § 5‑9‑10 er det fastsatt at fradraget i beregningsgrunnlaget i slike tilfeller er begrenset til kr 4 200 per måned.

Det særskilte fradraget for sjøfolk skal gis som et inntektsfradrag, og vil bare redusere grunnlaget for skatt av alminnelig inntekt (nettoskatten). Det er derfor fastsatt en lavere prosentsats og maksimalgrense for arbeidsgiverfradraget enn den prosentsats og det maksimalbeløp som gjelder ved ligningen, jf. skatteloven § 6‑61.

§ 5-9 annet ledd – Forskriftshjemmel

Departementet kan i forskrift bestemme at det ved trekkberegningen skal gjøres andre fradrag i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk enn nevnt ovenfor.

I skattebetalingsforskriften §§ 5‑9‑1 og 5‑9‑2 er det gitt utfyllende regler om fagforeningskontingent. Bestemmelsene er en videreføring av forskrift 27. mai 1977 nr. 9984 om fradrag for fagforeningskontingent ved beregning av forskuddstrekk og ved ligningen §§ 1‑1 til 1‑3.

I skattebetalingsforskriften § 5‑9‑10 er det gitt en beløpsgrense for fradrag for sjøfolk. Bestemmelsen viderefører forskrift 14. september 1956 nr. 9866 § 9 bokstav d annet punktum.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.