5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

§ 5-10. Gjennomføringen av forskuddstrekk


(1) Forskuddstrekket gjennomføres ved at arbeidsgiveren, eller selskapet eller innlåneren som nevnt i § 5‑4 annet og tredje ledd beregner trekkbeløpet og holder dette tilbake i oppgjøret med skattyteren. Forskuddstrekket gjennomføres når det oppstår adgang for skattyteren til å få godtgjørelsen utbetalt, selv om oppgjør for denne først finner sted på et senere tidspunkt.

(2) Arbeidsgiveren har plikt til å sørge for at det blir gjennomført forskuddstrekk også i tilfeller der skattyteren selv innkrever sin godtgjørelse. Skattyteren plikter da å innbetale forskuddstrekket til arbeidsgiveren.

(3) Når skattyteren mottar naturalytelser, skal arbeidsgiveren gjennomføre forskuddstrekk så langt de kontante ytelser rekker. Er det ikke dekning for det samlede beregnede trekk i de kontante ytelsene, plikter arbeidsgiveren straks å melde fra om forholdet til skattekontoret.

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler til utfylling av denne paragrafen.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 175 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10 s. 21 og 22.

  • Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 – lovendringer s. 143. (Nytt fjerde ledd.)

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 5‑10‑1 til 5‑10‑20.

Generelt om § 5-10

Bestemmelsen regulerer hvordan forskuddstrekket skal gjennomføres når beregningsgrunnlaget er fastsatt etter bestemmelsene i skattebetalingsloven § 5‑6 til § 5‑8. Skattebetalingsloven § 5‑10 svarer til skattebetalingsloven av 1952 § 10 nr. 1 første, annet og tredje ledd.

Fjerde ledd ble tatt inn i bestemmelsen gjennom endringslov 12. desember 2008 nr. 100 til skattebetalingsloven. Forskrift 14. september 1956 nr. 9866 §§ 10 til 14 og § 16, forskrift 5. desember 1997 nr. 1261 § 3 og forskrift 5. juni 2001 nr. 565 § 6 videreføres i skattebetalingsforskriften § 5‑10‑1 flg.

§ 5-10 første ledd første punktum – Gjennomføring av forskuddstrekk

Særskilt bankkonto
Arbeidsgiveren, selskapet eller innlåneren, som nevnt i § 5‑4 annet og tredje ledd, skal beregne trekkbeløpet og holde dette tilbake i oppgjøret med skattyteren. Det trukne beløpet skal settes inn på særskilt bankkonto for skattetrekk, med mindre det stilles sikkerhet for beløpet. Sikkerhet kan stilles ved bankgaranti, se § 5‑12. Forskuddstrekket er gjennomført når trekkbeløpet er beregnet og holdt tilbake i oppgjøret med skattyteren. Dersom trekkbeløpet er satt inn på særskilt konto for skattetrekk, vil det være på det rene at trekket er holdt tilbake og at forskuddstrekk er gjennomført. Dersom forskuddstrekket kun føres i regnskapet uten at arbeidsgiveren har tilstrekkelige midler til å sette beløpet inn på særskilt konto, vil derimot vilkårene for gjennomføring av forskuddstrekk ikke være oppfylt. Trekkbeløpet vil i en slik situasjon ikke være holdt tilbake i oppgjøret med skattyteren, og arbeidsgiver vil kunne bli økonomisk ansvarlig etter § 16‑20 og strafferettslig ansvarlig etter § 18‑1.

Løpende overføring til den særskilte kontoen kan unnlates ved å ha et fast beløp innestående på kontoen som til enhver tid dekker det løpende trekkansvaret. Dekkes ikke det trukne beløp av bankgarantien eller av det faste beløpet på skattetrekkontoen, må overskytende beløp settes inn. Skattebetalingsloven § 5‑12 gir nærmere regler om innbetaling til skattetrekkskonto. Se mer om dette under pkt. 5‑12.

Etter skattebetalingsloven § 16‑20 vil den som har plikt til å foreta forskuddstrekk være økonomisk ansvarlig for at forskuddstrekket blir foretatt og at oppgjøret blir gitt i samsvar med gjeldende bestemmelser. Unnlatelse av å foreta trekk medfører likevel ikke ansvar når det godtgjøres at forholdet ikke skyldes forsømmelse eller mangel på tilbørlig aktsomhet fra arbeidsgiver eller noen i hans tjeneste. Denne ansvarsbegrensningen gjelder derimot ikke for manglende gjennomføring av trekk på utbytte eller utbyttekompensasjon (kildeskatt) fordi ansvarsregelen her er objektiv.

I skattebetalingsforskriften § 5‑10‑1 til § 5‑10‑4 er det gitt utfyllende regler om gjennomføringen av forskuddstrekk. Paragraf 5‑10‑1 regulerer når tabellkort kan brukes, mens § 5‑10‑2 regulerer nærmere hvordan arbeidsgiver skal beregne forskuddstrekk etter tabell. Forskuddstrekk i form av prosenttrekk er omhandlet i §§ 5‑10‑3 og 5‑10‑4.

§ 5-10 første ledd annet punktum – Tidspunktet for gjennomføring av forskuddstrekk

Forskuddstrekket skal gjennomføres når det oppstår adgang for skattyteren til å få godtgjørelsen utbetalt, selv om oppgjør for denne først finner sted på et senere tidspunkt.

Tidspunktet for gjennomføringen av forskuddstrekket må ses i sammenheng med skatteloven § 14‑3 om tidfesting av arbeidsinntekter mv. Arbeidsinntekt, pensjonsinntekt, underholdsbidrag og lignende skal tas til inntekt i det året da beløpet utbetales eller ytelsen erlegges, eller i tilfelle på det tidligere tidspunkt da det oppstår adgang til å få beløpet utbetalt eller ytelsen erlagt, jf. skatteloven § 14‑3 første ledd.

Forskuddstrekket skal gjennomføres på et tidligere tidspunkt enn lønnsutbetalingen, dersom lønnen ikke er utbetalt til arbeidstakeren på det tidspunktet det har oppstått adgang til å få pengene utbetalt. Dersom det for eksempel i januar utbetales lønn for desember året før, skal arbeidsgiveren foreta forskuddstrekk i beløpet ved utbetalingen i januar. Trekket skal foretas etter arbeidstakerens skattekort som gjelder i utbetalingsåret.

Når det er oppstått adgang for skattyteren til å få godtgjørelsen utbetalt, vil arbeidsgiveren ha en ubetinget plikt til å gjennomføre forskuddstrekk. Det er ikke tilstrekkelig at arbeidsgiveren hevder at forskuddstrekket ville blitt gjennomført på utbetalingstidspunktet. Se nærmere om arbeidsgivers plikt til å foreta forskuddstrekk under pkt. 5‑4.3.

I skattebetalingsforskriften §§ 5‑10‑10 til § 5‑10‑12 er det gitt særregler om tidspunktet for gjennomføring av forskuddstrekk. Paragraf 5‑10‑10 regulerer tidspunktet for gjennomføring av forskuddstrekk ved utbetaling av forskudd, mens § 5‑10‑11 omhandler tidspunktet for gjennomføring av forskuddstrekk i lott og part ved fiske og fangst. Særregler for trekk av skatt og trygdeavgift for sjøfolk bosatt i utlandet er gitt i § 5‑10‑12.

§ 5-10 annet ledd – Arbeidsgivers plikt hvor skattyteren selv innkrever sin godtgjørelse

Arbeidsgiveren har plikt til å sørge for at det blir gjennomført forskuddstrekk også i tilfeller der skattyteren selv innkrever sin godtgjørelse. Dette kan være aktuelt for arbeidstakere med provisjonslønn, prosentlønnet serveringspersonale og drosjesjåfører, samt ved innkassering av salgsbeløp, premier og lignende. I skattebetalingsforskriften § 5‑8‑1 er det gitt særskilte regler om beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk for prosentlønnet personale.

Drikkepenger
Drikkepenger er en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid, jf. skatteloven § 5‑10, og en trekkpliktig godtgjørelse, jf. skattebetalingsloven § 5‑6. Drikkepenger som servitører mottar fra publikum utover de serveringspenger som går inn i arbeidsavtalen, skal således regnes med ved trekkberegningen. Arbeidstakeren plikter da å innbetale forskuddstrekket til arbeidsgiveren, sammen med de beløp han har innkassert for denne.

Regler om arbeidsgiverens økonomiske ansvar dersom arbeidstakeren ikke innbetaler forskuddstrekket er gitt i skattebetalingsloven § 16‑20.

§ 5-10 tredje ledd – Forskuddstrekk i naturalytelser

Når skattyteren mottar naturalytelser, skal arbeidsgiveren gjennomføre forskuddstrekk så langt de kontante ytelser rekker. «Naturalytelser» må i dette tilfellet forstås som trekkpliktige naturalytelser. Se nærmere om hvilke naturalytelser som er trekkpliktige under pkt. 5‑8.4. En trekkpliktig naturalytelse av stor verdi, vil dermed kunne medføre et høyt forskuddstrekk i arbeidstakerens lønn.

Er det ikke dekning for det samlede beregnede trekk i de kontante ytelsene arbeidstakeren mottar, fremgår det av annet punktum i bestemmelsen at arbeidsgiveren straks plikter å melde fra om forholdet til skattekontoret. Formålet med en slik underretning er å gi skattekontoret mulighet til å skrive ut nytt skattekort med et høyere forskuddstrekk for resten av året, eventuelt skrive ut forskuddsskatt.

§ 5-10 fjerde ledd – Forskriftshjemmel

Fjerde ledd, som kom inn i loven ved endringslov 12. desember 2008 nr. 100, gir departementet mulighet til å gi regler til utfylling av paragrafen. Slike regler er gitt i skattebetalingsforskriften § 5‑10‑1 flg.

Foruten de forskriftsbestemmelser som er nevnt ovenfor i pkt. 5‑10.3 og 5‑10.4 er det i skattebetalingsforskriften § 5‑10‑20 gitt utfyllende bestemmelser om dokumentasjon til skattyter i form av kvittering for foretatt forskuddstrekk og annet trekk.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.