5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

§ 5-11. Oppgave over forskuddstrekk


(1) Hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november skal arbeidsgiver og selskap mv. som er trekkpliktig etter § 5‑4 annet og tredje ledd, sende terminoppgave som viser forskuddstrekket i de to foregående måneder, og ved årets slutt sende oppgave over samlet trekk i året. Terminoppgave skal sendes selv om det ikke er foretatt trekk i terminen (0-oppgave). Skatteoppkreveren kan frita den enkelte arbeidsgiver for å sende 0-oppgave.

(2) Oppgave etter første ledd skal vise fordelingen av forskuddstrekket til den enkelte kommune (kommunevis spesifikasjon) for hvert terminoppgjør. Skattedirektoratet kan kreve at slik spesifikasjon skal gis på et tidligere tidspunkt enn forfallstidspunktet for trekkbeløpet.

(3) Oppgaver som er forhåndsutfylt med opplysninger om arbeidsgiver, kan gjøres tilgjengelig for arbeidsgiver ved elektronisk kommunikasjon.

(4) Arbeidsgiver mv. som benytter maskinelle lønnsrutiner, skal levere spesifikasjonene på et maskinlesbart medium og med den standard som Skattedirektoratet bestemmer.

(5) Departementet kan i forskrift gi regler om arbeidsgivers plikt til å føre lønningsregnskap, og om de opplysninger om lønn og andre ytelser, trekkbeløp mv. som skal sendes inn. Departementet kan herunder gi regler om skjerpet oppgjør for arbeidsgiver som har vist vesentlig forsømmelse av sine plikter etter denne loven.

(6) Departementet kan i forskrift gi regler som fraviker reglene i denne paragrafen.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven.) kap. 10 og kap. 27 s. 175 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) s. 21.

  • Prop. 1 LS (2010‑2011) Skatter og avgifter 2011, Innst. 4 L (2010‑2011) og Lovvedtak 19 (2010‑2011).

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 5‑11‑1 til 5‑11‑7.

§ 5-11 første ledd – Terminoppgave

Bestemmelsen gir regler om plikt til å levere terminoppgaver over foretatt forskuddstrekk for arbeidsgivere og andre som har plikt til å foreta forskuddstrekk etter § 5‑4. Nærmere om hvem dette gjelder, se pkt. 5‑4.

Leveringsfrist
Fristen for oppgavelevering var tidligere hver 15. januar, 8. mars, 8. mai, 8. juli, 8. september og 8. november. Endring i fristen for oppgavelevering innebærer at det nå er sammenfall mellom oppgavefrist og frist for betaling.

0-oppgave
Terminoppgaver skal sendes selv om det ikke er foretatt trekk i terminen, med mindre skatteoppkreveren har gitt arbeidsgiveren fritak for å sende slik 0-oppgave.

I tillegg til nevnte terminoppgaver skal arbeidsgiver ved årets slutt sende oppgave over samlet trekk i året. Samlet trekk innberettes på blankett for lønns- og trekkoppgave, jf. skattebetalingsforskriften § 5‑11‑4 første ledd.

§ 5-11 annet ledd – Fordeling av forskuddstrekk

Oppgavene som leveres i tråd med første ledd skal inneholde en

Fordeling
fordeling av forskuddstrekket til den enkelte kommune. Terminoppgave leveres til samme skatteoppkrever som mottar innbetalingen.

Resultatet av fordelingen legges inn i kommunenes regnskap. Terminoppgaven viser en foreløpig fordeling, og endelig fordelig skjer ved årsoppgjøret. Nærmere om fordeling av skatt mellom skattekreditorene, se pkt. 8‑1.

I annet punktum i bestemmelsen gis Skattedirektoratet adgang til å kreve at oppgave over forskuddstrekk med kommunevis spesifikasjon skal gis på et tidligere tidspunkt enn forfallstidspunktet for trekkbeløpet. Denne adgangen var tidligere benyttet gjennom § 7 i oppgjørsforskriften, som satte frist for levering av terminoppgaver for 1. til 5. termin til den 8. i forfallsmånedene. I ny lov er det sammenfall mellom oppgavefrist og betalingsfrist for forskuddstrekk, jf. § 10‑1, og adgangen til å kreve oppgave over forskuddstrekk på et tidligere tidspunkt enn forfallstidspunktet antas det i praksis ikke lenger å være behov for.

§ 5-11 tredje ledd – Forhåndsutfylte oppgaver

Ved lov 10. desember 2010 nr. 69, fikk bestemmelsen nytt tredje ledd. Det fastslås her at forhåndsutfylte oppgaver

Forhåndsutfylte oppgaver
kan gjøres tilgjengelig for arbeidsgiveren ved elektronisk kommunikasjon.

§ 5-11 fjerde ledd – Maskinelle lønnsrutiner

Dersom arbeidsgiver benytter

Maskinelle lønnsrutiner
maskinelle lønnsrutiner må lønnsspesifikasjonene leveres på et maskinlesbart medium som tilfredsstiller Skattedirektoratets krav til standard. Lønnsspesifikasjonene kan også leveres elektronisk via Altinn.

Av skattebetalingsforskriften § 5‑11‑3 fremgår det at arbeidsgiver som ikke har tekniske muligheter til å levere i henhold til § 5‑11 fjerde ledd skal levere oppgaven på

Blankett
blankett fastsatt av Skattedirektoratet. I § 5‑11‑3 er det også gitt særregler for innlevering av oppgaver blant annet for private arbeidsgivere og forsikringsselskap.

§ 5-11 femte ledd – Føring av lønnsregnskap

Departementet kan i forskrift gi regler om føring av

Lønnsregnskap
lønnsregnskap. Nærmere regler er gitt i skattebetalingsforskriften §§ 5‑11‑1 og 5‑11‑2.

Av forskriften § 5‑11‑1 fremgår det at arbeidsgivere som er bokføringspliktige, også er pliktige til å føre lønningsregnskap som tilfredsstiller kravene i bokføringsloven med forskrift.

Arbeidsgivere som ikke er bokføringspliktige, og som velger å ikke føre lønningsregnskap etter bokføringsloven skal føre lønningslister mv. etter forskriften § 5‑11‑2.

Skjerpet oppgjør
Regler om skatteoppkreverens adgang til å gi pålegg om skjerpet oppgjør, jf. § 5‑11 femte ledd siste setning, er gitt i skattebetalingsforskriften § 5‑11‑5. Skatteoppkreveren kan etter forskriften gi pålegg om skjerpet oppgjør dersom arbeidsgiveren har «vist vesentlig forsømmelse av sine plikter etter skattebetalingsloven eller forskrift gitt i medhold av loven». I pålegget om skjerpet oppgjør må skatteoppkrever opplyse om fra hvilket tidspunkt pålegget gjelder, og hvordan skjerpet oppgjør skal gjennomføres. Arbeidsgiver skal sende trukket beløp til de tider som er fastsatt i pålegget. Tilsvarende gjelder for oppgjør etter utleggstrekk, jf. § 5‑11‑5 siste ledd.

Ved forsinket innbetaling av skjerpet oppgjør skal forsinkelsesrenter beregnes fra de ordinære forfallstidspunktene for trekket, jf. skattebetalingsforskriften § 11‑1‑5.

§ 5-11 sjette ledd – Forskriftshjemmel

Forenklede ordninger
Ifølge sjette ledd kan departementet i forskrift gi regler som fraviker reglene i denne paragrafen. Med hjemmel i denne bestemmelsen er det i skattebetalingsforskriften § 5‑11‑3 gitt regler som innebærer fritak fra plikten til å sende ordinær terminoppgave over forskuddstrekk. Følgende særlige ordninger reguleres i § 5‑11‑3:
  • ordning med årlig oppgjør (annet ledd),

  • ordning med innberetning for hvert oppgjør for private arbeidsgivere og veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner (tredje og fjerde ledd),

  • forskuddstrekk i avkastningen av sparedelen av en livsforsikring (femte ledd),

  • forskuddstrekk i utbytte til utenlandske aksjonærer og i utbyttekompensasjon til utenlandsk utlåner etter skattebetalingsloven § 5‑4 annet ledd (sjette ledd).

De nærmere vilkårene for bruken av de ulike forenklede ordningene omtales ikke her. Det er utgitt egen brosjyre om lønnsarbeid i hjemmet, se skatteetaten.no. Brosjyren kan også fås hos skatteoppkreveren. I tillegg er det gitt veiledning for bruk av ordningen på blankett RF-1049. Videre er det utgitt en egen brosjyre om skatt for frivillige og ideelle organisasjoner, se skatteetaten.no. Brosjyren kan også fås hos skatteoppkreveren og på skattekontoret. Det er også gitt veiledning for bruk av ordningen på blankett RF-1062.

Forskriften § 5‑11‑7 hadde særregler for levering av oppgaver innen fiske- og fangstvirksomhet. Ifølge bestemmelsen skulle oppgave leveres senest når vedkommende fiske og fangst var avsluttet og oppgjør var mottatt for solgt fangst. Med virkning for trekk som ble gjennomført etter utløpet av 2011 ble denne særreguleringen opphevet. Arbeidsgivere i fiske- og fangstvirksomhet må nå følge de samme regler som gjelder for øvrige arbeidsgivere under skattebetalingsordningen, dvs. tomånedlig oppgave- og betalingsplikt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.