5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

§ 5-12. Skattetrekkskonto


(1) Forskuddstrekk etter § 5‑4 tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Den som foretar trekket skal sette beløpet inn på særskilt bankkonto (skattetrekkskonto).

(2) Holdes saldo på skattetrekkskontoen så høyt at den til enhver tid dekker løpende trekkansvar, kan løpende overføring til kontoen unnlates. I stedet for skattetrekkskonto kan det stilles garanti av foretak som har rett til å drive finansieringsvirksomhet etter finansieringsvirksomhetsloven § 1‑4. Når foretatt trekk overstiger saldo på skattetrekkskonto eller garantien, skal manglende beløp straks settes inn på kontoen.

(3) Betaling til skattetrekkskonto skal skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Garanti eller oppfylt skattetrekkskonto som trer i stedet for innskudd, skal foreligge ved lønnsutbetaling. Uten skatteoppkreverens samtykke, kan kontohaver ikke disponere over skattetrekkskontoen på annen måte enn ved overføring til skatteoppkreveren eller ved å overføre midlene til tilsvarende konto i annen bank. Eventuell renteavkastning på slik bankkonto tilfaller den som foretar trekket (kontohaver).

(4) Bankene plikter å hindre ulovlig disponering av skattetrekkskonto.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) s. 175 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) s. 21.

  • Ot.prp. nr. 61 (2006–2007) Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. pkt. 8.8 og s. 56. (Endring i reglene mht. hvem som kan stille garanti for trekkansvar.)

§ 5-12 første ledd – Eiendomsretten til trukne beløp

Bestemmelsen slår fast at forskuddstrekk etter § 5‑4 tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Dette medfører blant annet at øvrige kreditorer er avskåret fra å ta beslag i beløpene, både ved utlegg, motregning og konkurs.

Av annet punktum følger plikten til å sette beløp som er trukket i forskuddstrekk inn på særskilt bankkonto

Skattetrekkskonto
(skattetrekkskonto). I bestemmelsens annet og tredje ledd er det gitt alternativer til innsetting på skattetrekkskonto som nevnt. Disse bestemmelsene omtales nedenfor.

Det fremgår av § 14‑5 annet ledd at ved utleggstrekk nedlagt av skatteoppkreveren, skal arbeidsgivere med plikt til å ha skattetrekkskonto, følge de reglene som gjelder for oppgjør mv. for forskuddstrekk. Bestemmelsene i § 5‑12 om skattetrekkskonto vil dermed også få anvendelse for beløp som er trukket som utleggstrekk.

§ 5-12 annet ledd – Alternativer til løpende innsetting på skattetrekkskonto

Av annet ledd sammenholdt med tredje ledd første og annet punktum fremgår det to alternativer til å sette inn de trukne beløp på skattetrekkskonto senest første virkedag etter lønnsutbetalingen.

Akontobeløp
Det ene alternativet er at saldoen på skattetrekkskontoen holdes så høy at den til enhver tid dekker løpende trekkansvar, typisk ved innsetting av et akontobeløp.
Garanti
Det andre alternativet er at det stilles garanti. Slik garanti må etter annet ledd annet punktum være stilt av «foretak som har rett til å drive finansieringsvirksomhet etter finansieringsvirksomhetsloven § 1‑4». Foruten sparebanker og forretningsbanker vil garanti etter dette blant annet kunne stilles av selskap og andre institusjoner som omfattes av forsikringsvirksomhetsloven samt finansieringsforetak som er tildelt tillatelse etter finansieringsvirksomhetsloven kap. 3. Skatteoppkrever må vurdere om garantien som stilles er høy nok til å dekke det aktuelle skattetrekket. Banken kan ikke si opp garantien for skattetrekk knyttet til lønnsutbetalinger som alt har funnet sted.

Skattetrekkskonto må som hovedregel være i norsk bank. Hensynet til kontroll og muligheten for inndrivelse og eventuelle sanksjoner taler for at man ikke kan godta skattetrekkskonto i utenlandsk bank. Det må imidlertid godtas at bankgaranti – utstedt som selvskyldnerkausjon – gis av bank i et EØS-land.

Annet ledd tredje punktum regulerer situasjonen der foretatt trekk overstiger garantien eller saldo på skattetrekkskontoen. En slik situasjon vil kunne oppstå der garantien er begrenset oppad eller innsatt akontobeløp viser seg å være for lavt. Det manglende beløp skal da straks settes inn på skattetrekkskontoen.

§ 5-12 tredje ledd – Tidspunkt for betaling til skattetrekkskonto mv.

Betaling til skattetrekkskonto skal i henhold til tredje ledd første punktum skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Garanti eller oppfylt skattetrekkskonto som trer istedenfor innskudd skal i henhold til annet punktum foreligge ved tidspunkt for lønnsutbetaling.

Råderett over kontoen
Det fremgår av tredje ledd tredje punktum at med mindre skatteoppkreveren gir samtykke, kan ikke kontohaver disponere over skattetrekkskontoen på annen måte enn ved overføring til skatteoppkreveren eller ved å overføre midlene til tilsvarende konto i annen bank. Eksempel på situasjoner hvor det kan være aktuelt for skatteoppkreveren å gi samtykke til annen disponering av skattetrekkskontoen, kan være der beløp er satt inn ved en feil, eller der nedgang i lønnsutbetalingene eller totalt opphør av virksomheten medfører at akontobeløpet kan reduseres.

Renteavkastning
Eventuell renteavkastning på skattetrekkskonto tilfaller i henhold til tredje ledd siste punktum den som foretar trekket (kontohaver). Renteavkastningen kan således overføres til og disponeres av kontohaver uavhengig av restriksjonene som er gitt i foregående punktum i bestemmelsen.

§ 5-12 fjerde ledd – Bankenes plikter

Ulovlig disponering
Av fjerde ledd følger det at bankene plikter å hindre ulovlig disponering av skattetrekkskonto. Overføring av beløp til skatteoppkreverens konto eller overføring av beløp til skattetrekkskonto i annen bank vil være lovlig disponering av kontoen.

Plikten til å hindre ulovlig disponering av skattetrekkskontoen begrenser seg til å påse at det ikke foretas overføringer fra skattetrekkskontoen til annen mottaker enn skatteoppkreveren eller til tilsvarende konto (skattetrekkskonto) i annen bank. Bankene vil dermed ikke være forpliktet til å kontrollere at en overføring fra skattetrekkskonto til skatteoppkreverens konto faktisk gjelder skattetrekk og ikke f.eks. arbeidsgiveravgift.

Straffeansvar
Plikten må ses i sammenheng med § 18‑1 tredje ledd som oppstiller straffeansvar for medvirkning ved unnlatt gjennomføring av forskuddstrekk. Medvirkningsbestemmelsen vil kunne komme til anvendelse overfor ansvarlige personer i bankene, dersom plikten til å hindre ulovlig disponering av skattetrekkskonto ikke overholdes. Pliktbruddet vil også kunne medføre erstatningsansvar for bankene for det tap som skatte- og avgiftskreditorene eventuelt påføres.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.