5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

§ 5-13. Kontroll av arbeidsgivere


(1) Skatteoppkreveren skal føre kontroll med at arbeidsgivere og andre som etter denne loven har plikt til å foreta trekk, sender meldinger og foretar forskuddstrekk og utleggstrekk i samsvar med reglene og de pålegg som er gitt. Skatteoppkreveren eller den offentlige myndighet som har fullmakt fra skatteoppkreveren, kan foreta bokettersyn hos den som plikter å foreta trekk, og kan herunder kreve fremlagt skattekort, trekkpålegg og andre dokumenter og regnskapsmateriale som har betydning for kontrollen. Med dokumenter menes også elektronisk lagrede dokumenter. Pliktene foran gjelder også elektroniske programmer og programsystemer. Også skattekontoret eller Riksrevisjonen kan foreta slike ettersyn og kreve fremlagt dokumenter som nevnt.

(2) Ved gjennomsyn av virksomhetens arkiver kan skatteoppkreveren eller skattekontoret foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos arbeidsgiver, skatteoppkrever eller skattekontor. Departementet kan i forskrift fastsette bestemmelser til utfylling og gjennomføring av arbeidsgiverkontrollen, herunder begrensninger for hvilke metoder for kopiering skatteoppkreveren kan benytte.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) s. 175 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10 s. 21 og 22.

  • Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 – lovendringer kap. 22 og s. 171. (Presisering av arkiv- og dokumentbegrepet og regulering av adgangen til å kopiere elektroniske arkiver, herunder speilkopiering.)

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 5‑13‑1 og 5‑13‑2.

Generelt om § 5-13

Forskuddstrekk og utleggstrekk
Bestemmelsen regulerer skatteoppkreverens kontroll av arbeidsgivere (arbeidsgiverkontrollen), og anvendelsesområdet er begrenset til å omfatte gjennomføring av forskuddstrekk og utleggstrekk. Arbeidsgivers plikt til å fremlegge opplysninger i forbindelse med kontrollen er noe utvidet i forhold til tidligere lov, idet plikten, i tillegg til «skattekort, trekkpålegg og andre dokumenter» nå også gjelder «regnskapsmateriale av betydning for kontrollen». Utvidelsen er ifølge forarbeidene foretatt for å tilpasse bestemmelsen slik at den i større grad omfatter det som fremlegges i praksis.

Arbeidsgiveravgift
Hjemmelen for å føre kontroll med arbeidsgivernes beregning av arbeidsgiveravgift følger av folketrygdloven § 24‑5.

Formål
Formålet med arbeidsgiverkontrollen er å påse og sikre at skattetrekk, herunder utleggstrekk, og arbeidsgiveravgift blir korrekt beregnet, oppbevart, innberettet og innbetalt i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

§ 5-13 første ledd – Arbeidsgiverkontroll

Første ledd første punktum pålegger den kommunale skatteoppkrever en plikt til å føre kontroll med arbeidsgivere i kommunen, samt andre med en tilsvarende plikt til å foreta trekk. Benevnelsen «andre» kan for eksempel være konkursbo som plikter å foreta trekk i utbetalinger via den statlige lønnsgarantiordningen, men som likevel ikke er «arbeidsgiver» overfor tidligere ansatte hos konkursdebitor. Kontroll gjennomføres som stedlig kontroll (bokettersyn), eller ved kontorkontroll.

Kontorkontroll
Kontorkontrollen skjer i forbindelse med arbeidsgiverens løpende innbetaling og oppgavelevering. Hovedformålet er å sikre rettidig og fullstendig oppgjør og oppgavelevering. Typiske virkemidler i forbindelse med kontorkontrollen er purring, innfordringstiltak og gebyrberegning. Kontorkontrollen kan også gi indikasjoner på om det er behov for bokettersyn.

Stedlig kontoll
Første ledd annet punktum hjemler den stedlige kontrollen (bokettersyn) hos arbeidsgiverne. Kontrollørene kan da kreve fremlagt skattekort, trekkpålegg, samt andre dokumenter og regnskapsmateriale som har betydning for kontrollen.

Dokumentbegrepet
Det er i første ledd tredje og fjerde punktum presisert at elektronisk lagrede dokumenter samt programmer og programsystemer er omfattet av utleverings- og fremleggelsesplikten som følger av annet punktum. Tredje og fjerde punktum ble inntatt ved endringslov av 12. desember 2008, på bakgrunn av forslag fremmet av Finansdepartementet i Ot.prp. nr. 1 (2008–2009). Det ble samtidig gjort endringer i loven i form av presiseringer av adgangen til, i forbindelse med arbeidsgiverkontroll, å kunne kopiere virksomheters elektroniske arkiver. Mer om dette i pkt. 5‑13.3.

Første ledd siste punktum fastslår at også skattekontoret og Riksrevisjonen kan foreta bokettersyn. De kan avholde ettersyn av eget tiltak, eller på anmodning fra skatteoppkrever. Slik anmodning kan være aktuelt ved særlig kompliserte ettersyn eller hvis arbeidsgiveren står i en særstilling overfor kommunen.

Retningslinjer
For nærmere beskrivelse av arbeidsgiverkontroll og rutiner for arbeidet vises det til Skatteoppkreverinstruksen kapittel 5, samt Skattedirektoratets retningslinjer for gjennomføring av arbeidsgiverkontrollen (sist utgitt i mars 2002).

§ 5-13 annet ledd – Adgangen til kopiering av elektronisk lagrede opplysninger

Annet ledd ble inntatt i loven ved endringslov 12. desember 2008 nr. 100. Bakgrunnen var forslag fra Finansdepartementet om presiseringer i de ulike virksomhetskontrollbestemmelsene i skatte‑, toll- og avgiftslovgivningen, fremmet i Ot.prp. nr. 1 (2008–2009). I tillegg til en presisering av arkiv- og dokumentbegrepet, ble det gjort presiseringer i de ulike bestemmelsene om virksomhetskontroll, slik at det uttrykkelig fremgår at skatte- og avgiftsmyndighetene har adgang til å kopiere virksomheters elektroniske arkiver, også for senere gjennomgang i kontrollmyndighetenes egne lokaler. I tillegg til endringer i skattebetalingsloven ble det gjort tilnærmet likelydende endringer og presiseringer i tolloven av 1966 § 17, merverdiavgiftsloven av 1969 § 46, ligningsloven § 4‑10, folketrygdloven § 24‑5 og tolloven av 2007 § 13‑4.

Kopieringsbegrepet
Som en følge av ovennevnte endring fremgår det nå uttrykkelig av annet ledd at skatteoppkreveren (eller skattekontoret) kan foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang, enten hos arbeidsgiver selv eller hos skatteoppkrever eller skattekontor. Begrepet «kopiering» har i denne sammenhengen et vidt innhold. Alle eksisterende metoder for kopiering skal ifølge forarbeidene kunne benyttes, herunder såkalt «speilkopiering» eller «kloning». Videre må begrepet tolkes i takt med den elektroniske utvikling. For en nærmere beskrivelse av de ulike metodene for kopiering vises det til redegjørelsen som er gitt i forarbeidene (Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) s. 121 flg.). Det følger av forarbeidene at det er viktig å ha klare retningslinjer for hvordan kopiert materiale skal oppbevares og håndteres av skatte- og avgiftsmyndighetene, slik at misbruksfaren minimaliseres. Allerede i dag har skatteetaten gode rutiner for dette. Imidlertid vil departementet i samarbeid med Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet gjennomgå og fastsette nye forskrifter og retningslinjer for oppbevaring og håndtering av kopiert materiale.

§ 5-13 annet ledd annet punktum – Forskriftshjemmel

Forskriftshjemmelen åpner for at departementet i forskrift kan fastsette begrensninger for hvilke metoder for kopiering skatteoppkreveren kan benytte ved arbeidsgiverkontroll. Videre gir bestemmelsen departementet adgang til å gi forskrift om generelle bestemmelser til utfylling og gjennomføring av arbeidsgiverkontrollen, herunder om oppbevaring og håndtering av kopiert materiale.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.