5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

§ 5-13b. Pålegg om revisjon


(1) Når årsregnskapet til en arbeidsgiver som har plikt til å foreta forskuddstrekk eller utleggstrekk, er fastsatt i strid med bestemmelser i eller i medhold av regnskapsloven eller bokføringsloven eller god regnskapskikk eller bokføringsskikk, kan skattekontoret pålegge at ett eller flere årsregnskap revideres av en registrert eller statsautorisert revisor i samsvar med revisorloven § 2‑2 for følgende selskap:

  1. aksjeselskap der det er truffet beslutning i medhold av fullmakt etter aksjeloven § 7‑6,

  2. selskap som nevnt i regnskapsloven § 1‑2 første ledd nr. 13 som er organisert etter en utenlandsk selskapsform som i det vesentligste tilsvarer definisjonen av aksjeselskap i aksjeloven § 1‑1 annet ledd, og som ikke har revisjonsplikt etter revisorloven § 2‑1.

(2) Pålegg om revisjon kan gis på grunnlag av forhold som nevnt i første ledd knyttet til årsregnskapet for siste regnskapsår samt de tre foregående årene.

(3) Pålegg om revisjon kan ikke gjøres gjeldende for mer enn tre regnskapsår.

(4) Pålegg om revisjon rettes til styret i selskapet.

(5) Selskapet som får pålegg om revisjon, kan klage over pålegget dersom det mener at det ikke har plikt eller lovlig adgang til å etterkomme pålegget. Klagen må være skriftlig og skal settes fram innen tre uker. Skattekontoret kan bestemme at pålegget ikke skal settes i kraft før klagen er avgjort.

(6) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om pålegg om revisjon.

Forarbeider

  • Prop. 51 L (2010–2011) Endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) s 43.

Generelt om § 5-13b – Pålegg om revisjon

Bestemmelsen kom inn ved endringslov 15. april 2011 nr. 10, som følge av unntaket fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper, jf. aksjeloven § 7‑6 første ledd. Tilsvarende bestemmelse er også gitt i ligningsloven § 4‑15 og merverdiavgiftsloven § 15‑12a. Etter § 5‑13 b første ledd bokstav b gjelder adgangen til å gi pålegg om revisjon også for foretak som nevnt i regnskapsloven § 1‑2 første ledd nr.13. Dette betyr at små aksjeselskaper og norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) med begrenset deltakeransvar, likebehandles med hensyn til revisjonsplikt og eventuelt pålegg om dette.

Formål
Pålegg om revisjon er et fremoverrettet tiltak, og er ikke ment å være en reaksjon på allerede begåtte lovbrudd. Bestemmelsen har til formål å øke kontrollen med selskaper ved å pålegge revisjon som et alternativ til bokettersyn. Skattekontoret er gitt adgang til å pålegge revisjon når de registrerer at det er behov for å kontrollere foretaket i tiden fremover på grunn av sviktende regnskapsførsel i tidligere periode.

Det er skattekontoret som etter bestemmelsens første ledd har kompetanse til å pålegge en arbeidsgiver revisjonsplikt. Skatteoppkrever, som etter § 5‑13 har plikt til å føre kontroll med arbeidsgivere, må derfor ta kontakt med skattekontoret dersom de i sin alminnelige kontrollvirksomhet oppdager forhold som tilsier at revisjonsplikt bør ilegges.

Vilkår
Vilkåret for å gi en arbeidsgiver pålegg om revisjon er at årsregnskapet ikke er fastsatt i samsvar med regnskaps- og bokføringsbestemmelsene. Det er uttalt i forarbeidene (Prop. 51 L (2010‑2011) s. 43) at pålegg om revisjon bare bør gis når manglene ved regnskapet er av betydning for skatte- og avgiftsformål. Det antas på denne bakgrunn at mindre formalfeil som hovedregel ikke gir grunnlag for pålegg om revisjon, men det bør ses hen til om det for tidligere år har vært gitt bokføringspålegg for samme forhold, og om den samme feilen går igjen over flere regnskapsår. Enkeltstående brudd på bokføringslovgivningen skal normalt ikke lede til pålegg om revisjon.

Det følger av annet ledd at revisjonsplikt kan ilegges på bakgrunn av forhold ved årsregnskapet for siste regnskapsår, samt de tre foregående årene. Revisjonsplikten kan videre ilegges for opptil tre regnskapsår, jf. tredje ledd. Pålegg om revisjon skal etter fjerde ledd sendes til styret i selskapet. Styret må da innhente en erklæring fra registrert eller statsautorisert revisor som bekrefter at han har tatt på seg oppdraget. Der selskapet ikke fremlegger slik erklæring fra revisor innen en fastsatt frist, kan det besluttes tvangsoppløsing av selskapet etter aksjeloven § 16‑15 første ledd. I dag er det ikke fastsatt frist for innsendelse av villighetserklæring, men det antas at dette vil bli regulert i forskrift.

Klagefrist
Selskapet kan klage på pålegget etter bestemmelsens femte ledd. Klagen må være skriftlig og skal settes fram innen tre uker.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.