5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

§ 5-15. Klage over pålegg


(1) Den som får pålegg om bokføring etter § 5‑13a eller pålegg om å gi opplysninger etter § 5‑14, kan klage over pålegget dersom vedkommende mener at han ikke har plikt eller lovlig adgang til å etterkomme pålegget.

(2) Klage, som kan være muntlig, må fremsettes straks når den pålegget angår er til stede og ellers innen tre dager.

(3) Den som har gitt pålegget, skal enten omgjøre det, eller snarest mulig legge klagen fram for nærmeste overordnede forvaltningsorgan til avgjørelse.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) s. 175 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) s. 21 og 22.

  • Ot.prp. nr. 1 (2007–2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 – lovendringer kap. 30 og s. 233. (Bestemmelsen utvidet til også å omfatte klage på pålegg om bokføring etter § 5‑13a.)

  • Ot.prp. nr 34 (2003–2004) Om lov om endringar i skattelovgivinga mv. s. 49 flg.

  • Prp. 51 L (2010–2011) Endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) s. 64.

§ 5-15 – Generelt om § 5-15

Den som er ilagt et bokføringspålegg eller er blitt pålagt å fremlegge opplysninger i forbindelse med arbeidsgiverkontroll, har rett til å klage over pålegget. Klage kan begrunnes med at det ikke foreligger plikt eller adgang til å etterkomme pålegget.

Klageorgan
Som det fremgår av § 5‑13a er det skattekontoret som kan beslutte å gi bokføringspålegg. Skattedirektoratet vil da være klageorgan. Skatteoppkreveren kan pålegge å gi opplysninger etter § 5‑14. I disse tilfellene vil skattekontoret være klageorgan. Dersom det unntaksvis er skattekontoret som har gitt pålegget, jf. § 5‑14 fjerde ledd, vil Skattedirektoratet være klageorgan.

Klagefrist
Klage skal i utgangspunktet fremsettes straks når den påbudet gjelder er tilstede. Dersom vedkommende ikke er tilstede når pålegget gis er fristen tre dager.

Organet som har gitt pålegget vurderer først om pålegget kan omgjøres, før det eventuelt sender klagen til overordnet forvaltningsorgan til avgjørelse.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.