5. Forskuddstrekk

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 5. Forskuddstrekk

§ 5-16. Tvangsmulkt


(1) Skattedirektoratet og skattekontoret kan ilegge den som ikke har etterkommet plikten til å gi opplysninger etter § 5‑14 en daglig løpende tvangsmulkt frem til oppfyllelse skjer.

(2) Skattekontoret kan ilegge den som ikke har etterkommet pålegg om bokføring etter § 5‑13a innen den fastsatte fristen en daglig løpende tvangsmulkt frem til utbedring skjer. Tvangsmulkten skal normalt utgjøre ett rettsgebyr per dag, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 1 annet ledd. I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes lavere eller høyere, men oppad begrenset til 10 rettsgebyr per dag. Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige en million kroner.

(3) Vedtak om tvangsmulkt rettes til styret i selskap, samvirkeforetak, forening, innretning eller organisasjon, og sendes hvert medlem i rekommandert brev. Tvangsmulkten kan inndrives så vel hos medlemmene av styret som hos selskapet, samvirkeforetaket, foreningen, innretningen eller organisasjonen.

(4) Vedtak om tvangsmulkt etter første og annet ledd kan påklages til Skattedirektoratet innen 3 uker.

(5) Mulkten tilfaller statskassen.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 175 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) s. 21 og 22.

  • Ot.prp. nr. 34 (2003–2004) Om lov om endringar i skattelovgivinga mv. s. 51 flg.

  • Prp. 51 L (2010–2011) Endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) s. 64.

§ 5-16 første ledd – Tvangsmulkt når opplysningsplikten ikke etterkommes

Bestemmelsen om adgang til å ilegge løpende tvangsmulkt overfor den som ikke etterkommer plikten til å gi opplysninger, har sin parallell i ligningsloven § 10‑6 og merverdiavgiftsloven § 21‑1. Det fremgår av forarbeidene til § 47 c i skattebetalingsloven av 1952, at den aktuelle tredjemann må ha hatt rimelig tid og anledning til å oppfylle plikten sin, før tvangsmulkt kan ilegges. Størrelsen på mulkten er ikke regulert i bestemmelsen. I forarbeidene er det uttalt at «storleiken på tvangsmulkta bør tilpassast den som blir pålagd mulkta, som elles på skatte- og avgiftsområdet.»

§ 5-16 annet ledd – Tvangsmulkt når pålegg om bokføring ikke etterkommes

Bestemmelsen fastslår at den som ikke har etterkommet pålegg om bokføring etter § 5‑13a innen fristen, kan ilegges en daglig løpende tvangsmulkt fram til utbedring skjer. Manglende oppfyllelse av bokføringspålegget fører ikke automatisk til ileggelse av tvangsmulkt, selv om det ble varslet om dette da pålegget ble gitt. Tvangsmulkten må ilegges ved et eget vedtak. Hovedregelen vil være at skattekontoret fatter vedtak om tvangsmulkt dersom den bokføringspliktige ikke innen fristen har dokumentert at manglene er rettet. Det samme gjelder når den bokføringspliktige ikke har besvart pålegget, eller det på andre måter er klart at den bokføringspliktige ikke har foretatt retting i tråd med pålegget.

Størrelse på mulkt
I motsetning til tvangsmulkt etter første ledd, er størrelsen på mulkten etter annet ledd nærmere regulert. Utgangspunktet er at mulkten skal utgjøre ett rettsgebyr per dag, men den kan også settes betydelig høyere, begrenset oppad til 10 rettsgebyr per dag. Det er også satt en øvre grense på en million kroner. Departementet uttaler i forarbeidene at det er viktig at tvangsmulkten har en viss størrelse for å oppnå den ønskede effekt. Den forpliktede kan unngå mulkt ved å innrette seg etter pålegget. Det ble fastsatt standardiserte satser for å få effektiv behandling, siden tvangsmulkten ikke skal være en individuelt tilpasset sanksjon for begåtte lovovertredelser.

Retningslinjer
Skattedirektoratet har gitt retningslinjer om pålegg om bokføring og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen. Retningslinjene er gitt i SKD-melding nr. 10/08, av 13. juni 2008.

§ 5-16 tredje ledd – Vedtak om og inndrivelse av tvangsmulkt

Det følger av tredje ledd første punktum at vedtak om tvangsmulkt skal rettes til styret i «selskap, samvirkeforetak, forening, innretning eller organisasjon.». Vedtaket skal sendes rekommandert både til den bokføringspliktige selv, og til styremedlemmene. Bakgrunnen for at vedtaket også skal sendes det enkelte medlem av styret er at disse er solidarisk ansvarlig for mulkten. Solidaransvaret følger av annet punktum hvor det fremgår at tvangsmulkten kan inndrives så vel hos medlemmene av styret, som hos den bokføringspliktige selv.

Krav på tvangsmulkt etter § 5‑16 er i henhold til § 1‑1 tredje ledd bokstav c et krav som reglene om skatte- og avgiftskrav skal gjelde tilsvarende for «så langt det passer». Kravet er dermed tvangsgrunnlag for utlegg, jf. § 14‑1. Ifølge § 2‑6 tredje ledd kan departementet gi regler om hvilket organ som innkrever krav som nevnt i § 1‑1 tredje ledd bokstav c og d. Slik bestemmelse er gitt i skattebetalingsforskriften § 2‑6‑1, hvor det fremgår at det er skattekontoret som innkrever tvangsmulkt etter arveavgiftsloven § 43 og merverdiavgiftsloven § 21‑1, mens tvangsmulkt etter skattebetalingsloven § 5‑16 og ligningsloven § 10‑6 innkreves av den kommunale skatteoppkreveren.

§ 5-16 fjerde ledd – Klage

Vedtak om tvangsmulkt etter første og annet ledd kan påklages. Skattedirektoratet er klageorgan. Klagefristen er 3 uker. Det kan klages over alle sider av saken, inkludert grunnlaget for ileggelsen av tvangsmulkten.

§ 5-16 femte ledd

Femte ledd fastslår at mulkten tilfaller statskassen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.