6. Forskuddsskatt – personlige og upersonlige skattytere

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 6. Forskuddsskatt – personlige og upersonlige skattytere

§ 6-3. Fastsetting av forskuddsskatt for personlige skattytere


(1) Forskuddsskatten fastsettes til det beløp som skatten og trygdeavgiften ventes å ville utgjøre etter de satser og regler som gjelder for vedkommende år.

(2) Forskuddsskatt utskrives på grunnlag av formue og inntekt ved siste ligning. Ved fastsetting av forskuddsskatten skal det gjøres fradrag for beløp som må ventes dekket gjennom forskuddstrekk etter reglene i kapittel 5. Slikt fradrag skal likevel ikke gjøres når lønnsinntekten ikke ventes å ville overstige 10 prosent av den samlede inntekt ved ligningen.

(3) Når en skattyter ber om å få fastsatt forskuddsskatten etter et høyere grunnlag enn det som følger av reglene i dette kapitlet, skal anmodningen i alminnelighet tas til følge.

(4) Skattekontoret kan til enhver tid forhøye eller sette ned forskuddsskatten når det er begått feil ved den opprinnelige utskrivingen.

(5) Utskrevet forskuddsskatt kan endres når det er overveiende sannsynlig at skattyteren, med den opprinnelige fastsatte forskuddsskatt, vil få en restskatt eller en tilgodesum ved avregningen for vedkommende år som tilsvarer minst en femtedel av det utskrevne forskuddsbeløpet.

(6) Skattekontoret kan frita skattyter fra plikten til å innbetale gjenstående terminer av forskuddsskatt eller treffe bestemmelse om tilbakebetaling av forskuddsskatt, når vilkårene i § 5‑3 annet ledd foreligger.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 176 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10.

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 6‑3‑1 til 6‑3‑3.

Generelt om § 6-3

Bestemmelsen svarer til skattebetalingsloven av 1952 § 14 nr. 1 første, tredje, fjerde og femte punktum, § 16 nr. 2, § 18 nr. 2 første og annet punktum og § 18 nr. 3.

§ 6-3 første ledd – Forskuddsskattens størrelse

Forskuddsskatten fastsettes til det beløp som skatten og trygdeavgiften ventes å ville utgjøre etter de satser og regler som gjelder for vedkommende år. Skattesatsene for det enkelte inntektsår fastsettes av Stortinget i det årlige skattevedtaket. Trygdeavgiften fastsettes i det årlige vedtaket om fastsetting av avgifter til folketrygden.

§ 6-3 annet ledd – Grunnlag for utskriving av forskuddsskatt

Forskuddsskatten utskrives på grunnlag av formue og inntekt ved siste ligning.

Grunnlaget for forskuddsskatten
Grunnlaget for forskuddsskatten er ligningen for inntektsåret to år forut for det året forskuddsskatten gjelder. Med «siste ligning» menes ligningen slik den foreligger ved forskuddsutskrivingen. Dersom ligningen senere endres, vil dette kunne medføre endring av forskuddsskatten. Finansdepartementet kan treffe vedtak om at grunnlaget for utskriving av forskuddsskatt skal forhøyes eller reduseres med en prosentsats som fastsettes for det enkelte år. Vedtaket fremgår av forskuddsmeldingen for det enkelte år. Nærmere om dette i pkt. 6‑6.3.

Ved fastsetting av forskuddsskatten skal det gjøres fradrag for beløp som må ventes dekket gjennom forskuddstrekk etter reglene i kap. 5, jf. annet ledd annet punktum. I de tilfeller hvor skattyteren både har trekkpliktig inntekt og inntekt og/eller formue som det skal beregnes forskuddsskatt av, skal det i utgangspunktet foretas forskuddstrekk, som det tas hensyn til ved utskriving av forskuddsskatten.

Slikt fradrag skal likevel ikke gjøres når lønnsinntekten ikke ventes å ville overstige 10 prosent av den samlede inntekt ved ligningen, jf. annet ledd tredje punktum.

§ 6-3 tredje ledd – Anmodning om høyere grunnlag for forskuddsskatt

Dersom skattyter ber om å få fastsatt forskuddsskatten etter et høyere grunnlag enn det som følger av reglene i dette kapitlet, skal anmodningen i alminnelighet tas til følge.

§ 6-3 fjerde ledd – Endring av forskuddsskatten på grunn av feil ved utskrivingen

Skattekontoret kan til enhver tid forhøye eller sette ned forskuddsskatten når det er begått feil ved den opprinnelige utskrivingen.

Med «til enhver tid» antas ment både inntektsåret og ligningsåret inntil avregning av utlignet skatt foreligger. Feil ved utskrivingen kan f.eks. være

Feilskriving
feilskriving,
Feilregning
feilregning eller feil
Feil opplysninger
opplysninger som er lagt til grunn. Blir inntekten eller formuen høyere eller lavere enn antatt ved utskrivingen anses dette ikke som «feil ved den opprinnelige utskrivingen».

Skattebetalingsforskriften § 6‑3‑1 flg. gir nærmere regler for melding om forskuddsskatt og endring i forskuddsskatt for personlige skattytere.

§ 6-3 femte ledd – Endring av forskuddsskatten

Utskrevet forskuddsskatt kan endres når det er overveiende sannsynlig at skattyteren, med den opprinnelig fastsatte forskuddsskatt, vil få en restskatt eller en tilgodesum ved avregningen for vedkommende år som tilsvarer minst en femtedel av det utskrevne forskuddsbeløpet.

Ved endring etter dette ledd er det uten betydning hvordan forskuddsskatten er beregnet. Det avgjørende vil være størrelsen på det sannsynlige avviket mellom den forventede utlignede skatt og det utskrevne forskuddsbeløpet.

§ 6-3 sjette ledd – Fritak fra plikten til å innbetale forskuddsskatt

Skattekontoret kan frita skattyter fra plikten til å innbetale gjenstående terminer av forskuddsskatt eller treffe bestemmelse om tilbakebetaling av forskuddsskatt når vilkårene i § 5‑3 annet ledd foreligger. Det følger av § 5‑3 annet ledd at skattyteren kan fritas for trekk resten av året når skattekontoret finner det overveiende sannsynlig at det som allerede er innbetalt, er tilstrekkelig til dekning av den skatt og trygdeavgift som vil bli utlignet for inntektsåret. Er inntekten falt bort eller foreligger det andre særlige forhold som gjør det overveiende sannsynlig at det som er innbetalt som forskuddstrekk er vesentlig mer enn den skatt og trygdeavgift som vil bli utlignet for inntektsåret, kan skattekontoret bestemme at det overskytende skal betales tilbake til skattyteren.

Utgangspunktet, og det normale, er at den skattepliktige ikke skal få tilbakebetalt forskuddet før ordinær avregning, jf. Sk-melding nr. 9/1984. Det må foreligge ekstraordinære forhold dersom lovens vilkår om tilbakebetaling på et tidligere tidspunkt skal anses tilfredsstilt. Bestemmelse om tilbakebetaling skal derfor bare treffes når det vil virke urimelig å utsette tilbakebetalingen til avregningen er foretatt. Skattebetalingsloven § 5‑3 annet ledd er kommentert i pkt. 5‑3.4 og pkt. 5‑3.5.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.