6. Forskuddsskatt – personlige og upersonlige skattytere

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 6. Forskuddsskatt – personlige og upersonlige skattytere

§ 6-4. Fastsetting av forskuddsskatt ved skjønn for personlige skattytere


(1) For personlige skattytere fastsettes forskuddsskatten i alminnelighet ved skjønn:

  1. når skattyter ikke tidligere har vært tatt opp til skattlegging ved skattekontoret, eller

  2. når skattyters samlede årsinntekt ved siste ligning er gått opp eller ned med minst en fjerdedel i forhold til nest siste ligning.

(2) Utenom de tilfeller som er nevnt i første ledd, kan forskuddsskatten fastsettes ved skjønn:

  1. når skattyters inntekts- eller formuesforhold har endret seg vesentlig siden det inntektsåret som ligger til grunn for utskrivingen,

  2. når grunnlaget for utskrivingen i vesentlig grad er påvirket av ekstraordinære tap eller tilfeldige inntekter, eller

  3. når det av andre særlige grunner må antas at forskuddsskatt utskrevet etter reglene i § 6‑1 vil bli vesentlig høyere eller lavere enn den skatt og trygdeavgift som ventes utlignet.

(3) Forskuddsskatt av inntekt av fiske kan alltid fastsettes ved skjønn på grunnlag av den inntekt som skattyter under vanlige forhold kan påregnes å innvinne i løpet av året.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 176 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10.

Generelt om § 6-4

Skattebetalingsloven § 6‑4 gir regler om når forskuddsskatten i alminnelighet skal eller kan fastsettes ved skjønn. Bestemmelsen viderefører skattebetalingsloven av 1952 § 16 nr. 1 og § 17 nr. 1 og 2.

§ 6-4 første ledd – Tilfeller hvor forskuddsskatten i alminnelighet fastsettes ved skjønn

De tilfellene hvor forskuddsskatten i alminnelighet skal fastsettes ved skjønn er når skattyter ikke tidligere har vært tatt opp til skattlegging ved skattekontoret, eller når skattyters samlede årsinntekt ved siste ligning er gått opp eller ned med minst en fjerdedel i forhold til nest siste ligning. Utgangspunktet er at forskuddsskatten fastsettes ved skjønn i disse tilfellene, men det kan tenkes tilfeller hvor forskuddsskatten ikke bør beregnes etter skjønn.

I de tilfeller skattyter ikke tidligere har vært tatt opp til skattlegging ved skattekontoret, vil det ofte foreligge tilstrekkelige opplysninger i det sentrale forskuddsregisteret, og det vil da ikke være behov for å fastsette forskuddsskatten ved skjønn. Det andre tilfellet er ment for skattytere med inntekt som av ulike årsaker svinger sterkt fra år til år.

§ 6-4 annet ledd – Tilfeller hvor forskuddsskatten kan fastsettes ved skjønn

Skattekontoret kan fastsette forskuddsskatten ved skjønn når skattyters inntekts- eller formuesforhold har endret seg vesentlig siden det inntektsåret som ligger til grunn for utskrivingen. Hvorvidt skattyters inntekts- eller formuesforhold har endret seg «vesentlig» vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Videre kan skattekontoret fastsette ved skjønn i tilfeller hvor grunnlaget for utskrivingen i vesentlig grad er påvirket av ekstraordinære tap eller tilfeldige inntekter.

Forskuddsskatten kan fastsettes ved skjønn når det av andre særlige grunner må antas at forskuddsskatt utskrevet etter reglene i § 6‑1 vil bli vesentlig høyere eller lavere enn den skatt og trygdeavgift som ventes utlignet. Det gis her forholdsvis vid adgang til å fastsette forskuddsskatten ved skjønn.

§ 6-4 tredje ledd – Forskuddsskatt av inntekt av fiske

Inntekt av fiske kan alltid fastsettes ved skjønn på grunnlag av den inntekt som skattyter under vanlige forhold kan påregnes å innvinne i løpet av året. Bakgrunnen for bestemmelsen er at det i fiskenæringen kan være spesielt usikre forhold.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.