6. Forskuddsskatt – personlige og upersonlige skattytere

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 6. Forskuddsskatt – personlige og upersonlige skattytere

§ 6-5. Fastsetting av forskuddsskatt for upersonlige skattytere


(1) For upersonlige skattytere fastsettes forskuddsskatten lik den utlignede skatt ved siste ligning.

(2) Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den utlignede skatt for vedkommende inntektsår ventes å bli mindre enn 2 000 kroner.

(3) Skattekontoret kan forhøye eller sette ned den utskrevne forskuddsskatten når det er gjort feil ved utskrivingen.

(4) Skattekontoret kan etter krav fra skattyteren frafalle forskuddsskatten, når det er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli utlignet skatt for vedkommende inntektsår. Dersom det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og utlignet skatt, kan skattekontoret etter krav fra skattyter endre utskrivingen. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som i denne sammenheng vil utgjøre et større avvik.

(5) Departementet kan i forskrift gi regler om utskrivingen av forskuddsskatt for bestemte grupper skattytere som avviker fra bestemmelsen i denne paragraf, herunder at det ikke skal utskrives forskuddsskatt.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 177 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer pkt. 20.6 og s. 196. (Endring av første og fjerde ledd – fremskynding av betaling av etterskuddsskatt.)

  • Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 – lovendringer kap. 29 og s. 171. (Endring av begrepet ligningskontor til skattekontor, jf. fjerde ledd annet punktum.)

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 6‑5‑1 til 6‑5‑5.

Generelt om § 6-5

Skattebetalingsloven § 6‑5 gir regler om fastsetting av forskuddsskatt for upersonlige skattytere. Bestemmelsen viderefører skattebetalingsloven av 1952 § 27 nr. 2 første, annet og tredje ledd, nr. 3 første og annet ledd, samt nr. 12 annet ledd.

§ 6-5 første ledd – Forskuddsskattens størrelse

Forskuddsskatten for upersonlige skattytere settes lik den utlignede skatt ved siste ligning. Det samme gjelder for personlige skattytere, jf. § 6‑3 annet ledd første punktum. Bestemmelsen er kommentert under pkt. 6‑3.4.

Grunnlaget for forskuddsskatten er ligningen for inntektsåret som ligger to år forut for det år forskuddsskatten gjelder. Med «siste ligning» menes ligningen slik den foreligger ved forskuddsutskrivingen. Dersom ligningen senere endres, vil dette kunne medføre endring av forskuddsskatten. Finansdepartementet kan treffe vedtak om at grunnlaget for utskriving av forskuddsskatt skal forhøyes eller reduseres med en prosentsats som fastsettes for det enkelte år. Vedtaket fremgår av forskuddsmeldingen for det enkelte år. Nærmere om dette under pkt. 6‑6.3.

§ 6-5 annet ledd – Minimumsbeløp for utskriving av forskuddsskatt

Det skal ikke skrives ut forskuddsskatt når den utlignede skatt for vedkommende inntektsår ventes å bli mindre enn kr 2 000.

Bestemmelsen er begrunnet i praktiske hensyn. Det er lite hensiktsmessig å gjennomføre utskriving av forskuddsskatt for så små beløp.

§ 6-5 tredje ledd – Endring av forskuddsskatten på grunn av feil ved utskrivingen

Skattekontoret kan forhøye eller sette ned den utskrevne forskuddsskatten når det er gjort feil ved utskrivingen. Det samme gjelder for personlige skattytere, jf. § 6‑3 fjerde ledd.

Feil ved utskrivingen kan f.eks. være

Feilskriving
feilskriving,
Feilregning
feilregning eller
Feil opplysninger
feil opplysninger som er lagt til grunn. Dersom inntekten eller formuen blir høyere eller lavere enn antatt ved utskrivingen, anses dette ikke som «feil ved utskrivingen».

§ 6-5 fjerde ledd – Frafall eller endring av forskuddsskatt

Skattekontoret kan etter krav fra skattyteren frafalle forskuddsskatten, når det er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli utlignet skatt for vedkommende inntektsår, jf. tredje ledd første punktum.

Dersom forskuddsskatten frafalles innebærer dette at skatten ikke blir innkrevd. Dersom det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og utlignet skatt, kan skattekontoret etter krav fra skattyter endre utskrivingen, jf. fjerde ledd annet punktum. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som i denne sammenheng vil utgjøre et

Større avvik
større avvik, jf. fjerde ledd tredje punktum. Det følger av skattebetalingsforskriften § 6‑5‑2 at med større avvik skal forstås at avviket utgjør mer enn 10 prosent og ikke mindre enn 2 000 kroner.

§ 6-5 femte ledd – Forskriftshjemmel

Departementet kan i forskrift gi regler om utskriving av forskuddsskatt for bestemte grupper skattytere som avviker fra bestemmelsen i denne paragraf, herunder at det ikke skal utskrives forskuddsskatt. Skattebetalingsforskriften § 6‑5‑4 har særlige regler for fastsetting av forskuddsskatt for upersonlige skattytere som kommer inn under petroleumsskatteloven. Videre følger det av skattebetalingsforskriften § 6‑5‑5 at for konkurs- og administrasjonsbo som nevnt i skattebetalingsloven § 4‑1 første ledd bokstav a, skal det ikke skrives ut forskuddsskatt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.