6. Forskuddsskatt – personlige og upersonlige skattytere

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 6. Forskuddsskatt – personlige og upersonlige skattytere

§ 6-6. Nærmere om beregningsgrunnlaget for forskuddsskatt


(1) Departementet kan treffe vedtak om at beregningsgrunnlaget for forskuddsskatten skal forhøyes eller reduseres med en prosentsats som fastsettes for det enkelte år.

(2) Skattekontoret kan beslutte at beregningsgrunnlaget for forskuddsskatten skal forhøyes eller reduseres med et prosentvis tillegg eller fradrag for bestemte skattytere, når det som følge av konjunkturutviklingen eller av andre grunner må ventes en alminnelig stigning eller nedgang i inntekten for denne gruppen i forhold til inntekten ved siste ligning.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 177 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10.

Generelt om § 6-6

Skattebetalingsloven § 6‑6 har bestemmelser om beregningsgrunnlaget for forskuddsskatt.

§ 6-6 første ledd – Prosentvis endring av beregningsgrunnlaget for det enkelte år

Det enkelte år
Departementet kan treffe vedtak om at beregningsgrunnlaget for forskuddsskatten skal forhøyes eller reduseres med en prosentsats for det enkelte år. Vedtak om et generelt prosentvis tillegg eller fradrag i beregningsgrunnlaget for det enkelte år gjøres i forbindelse med den sentrale forskuddsutskrivingen. Vedtaket fremgår av Skattedirektoratets melding om forskuddsutskrivingen for det enkelte inntektsår, jf. SKD-melding nr. 02/2012 pkt. 16 og 21.1. I den utstrekning det er praktisk mulig, bør utskrivingen bygges på individuelle ansettelser.

Bestemmelsen gjelder både for personlige og upersonlige skattytere.

§ 6-6 annet ledd – Prosentvis endring av beregningsgrunnlaget for det enkelte år for bestemte grupper skattytere

Bestemte grupper skattytere
Bestemmelsen i § 6‑6 omfatter både personlige skattytere og upersonlige skattytere. Skattekontoret kan treffe vedtak om at beregningsgrunnlaget for forskuddsskatten skal forhøyes eller reduseres med et prosentvis tillegg eller fradrag for bestemte grupper skattytere, når det som følge av konjunkturutviklingen eller av andre grunner må ventes en alminnelig stigning eller nedgang i inntekten for denne gruppen i forhold til inntekten ved siste ligning.

I Skattedirektoratets årlige melding om forskuddsutskrivingen gis veiledning for utskrivingen. Det vil her kunne vedtas endringer eller gis veiledning for forskuddsutskrivingen for bestemte grupper eller næringer.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.