6. Forskuddsskatt – personlige og upersonlige skattytere

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 6. Forskuddsskatt – personlige og upersonlige skattytere

§ 6-7. Tidspunktet for utskriving av forskuddsskatt


(1) For personlige skattytere utskrives forskuddsskatten før inntektsårets begynnelse. For nye skattepliktige skal forskuddsskatten utskrives snarest mulig etter det tidspunktet da plikten til å svare forskuddsskatt er inntrådt, jf. § 6‑1 annet ledd.

(2) For upersonlige skattytere utskrives forskuddsskatten før utgangen av inntektsåret.

(3) Skattekort med utskrevet forskuddsskatt kan gjøres tilgjengelig for skattyter ved elektronisk kommunikasjon.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 177 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 10.

  • Prop. 1 LS (2010‑2011) Skatter og avgifter – kap. 20 s. 254 flg. og Innst. 4 L (2010‑2011) kap. 14.

Generelt om § 6-7

Bestemmelsen fastsetter tidspunktet for utskriving av forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere.

§ 6-7 første ledd – Personlige skattytere

For personlige skattytere utskrives forskuddsskatten før inntektsårets begynnelse. Det samme gjelder for skattekortene, jf. § 5‑1 første ledd.

For nye skattepliktige skal forskuddsskatten utskrives snarest mulig etter det tidspunktet da plikten til å svare forskuddsskatt er inntrådt, jf. § 6‑1 annet ledd.

§ 6-7 annet ledd – Upersonlige skattytere

Det finnes ingen tilsvarende bestemmelse i skattebetalingsloven av 1952. Annet ledd er imidlertid en kodifisering av tidligere praksis for utskriving av forskuddsskatt. Forskuddsskatten for upersonlige skattytere skal utskrives før utgangen av inntektsåret

§ 6-7 tredje ledd – Elektronisk kommunikasjon

Ved lov 10. desember 2010 nr. 69 fikk § 6‑7 et nytt tredje ledd, som gir skattekontoret mulighet til å gjøre skattekort med utskrevet forskuddsskatt tilgjengelig for skattyter ved elektronisk kommunikasjon.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.