7. Avregning

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 7. Avregning

§ 7-3. Tilbakebetaling av forskuddstrekk mv.


(1) Tilgodebeløp som er lavere enn et fastsatt grensebeløp etter § 10‑4, kan godskrives skattyter ved avregningen for det løpende inntektsåret.

(2) Skattyter som har fått utbetalt lønn eller annen godtgjørelse som det er foretatt forskuddstrekk i, men som ikke blir tatt opp til skattlegging i vedkommende kommune for det inntektsår trekket gjelder, kan bare kreve det trukne beløpet tilbake i følgende tilfeller:

  1. når ligningsmyndighetene for kommunen anser skattyter for ikke å være skattepliktig her i landet for vedkommende inntektsår

  2. når skattyter godtgjør å ha betalt skatt av lønnsinntekten for samme inntektsår til en annen kommune her i landet

  3. når skatt ikke er ilignet skattyter fordi inntekten ikke har nådd opp i skattepliktig størrelse.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 11.1 til 11.5 og kap. 27 s. 178 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 11.

Generelt om § 7-3

Etter skattebetalingsloven § 10‑4 kan departementet i forskrift gi regler om at skatte- og avgiftskrav som er lavere enn en nærmere fastsatt beløpsgrense ikke skal betales eller tilbakebetales. Slike beløpsgrenser er gitt i skattebetalingsforskriften § 10‑4‑1 om beløpsgrense for betaling og tilbakebetaling av skatte- og avgiftskrav og i § 10‑4‑2 om beløpsgrense for renter og rentegodtgjørelse. Skattebetalingsloven § 7‑3 første ledd fastslår at tilgodebeløp som er lavere enn beløpsgrensen likevel kan godskrives den skattepliktige ved avregningen for det løpende inntektsår. Annet ledd regulerer i hvilke tilfeller skattyter kan få tilbakebetalt forskuddstrekket når han ikke blir tatt opp til skattelegging i vedkommende kommune for det inntektsåret trekket gjelder.

§ 7-3 første ledd – Hjemmel for å godskrive små tilgodebeløp ved avregningen for det løpende inntektsår

Bestemmelsen gir hjemmel for at tilgodebeløp, som er lavere enn en nærmere angitt beløpsgrense etter skattebetalingsloven § 10‑4, kan godskrives den skattepliktige ved den senere avregningen for det løpende inntektsår i stedet for å komme til utbetaling etter den aktuelle avregningen.

Begrunnelsen for regelen er at det er lite rasjonelt å utbetale bagatellmessige beløp.

Det er p.t. ikke fastsatt regler for at visse mindre beløp skal bli stående i reskontro til eventuell godskriving av skattyter ved avregningen for det løpende inntektsår i medhold av § 7‑3 første ledd. I forskrift til loven § 10‑4 er det imidlertid gitt bestemmelser om beløpsgrenser, for så vel krav om utbetaling, som for krav om tilbakebetaling av små beløp. Således fremgår i forskriften § 10‑4‑1 at beløp under kr 100 ikke blir utbetalt, og ikke blir krevet inn. Slike småkrav bortfaller derved, og vil da heller ikke bli godskrevet for senere bruk. Det er videre i forskriften §§ 10‑4‑2 og 10‑4‑3 også gitt minstegrenser for forsinkelssrenter, renter som ikke er krevet sammen med hovedstol, samt for små restbeløp.

Når det gjelder reglene om minstegrenser for utbetaling av tilgodebeløp er disse nærmere omtalt i pkt. 10‑4.

§ 7-3 annet ledd – Tilbakebetaling av forskuddstrekk

Annet ledd regulerer i hvilke tilfeller skattyter kan få tilbakebetalt forskuddstrekket når han ikke blir tatt opp til skattlegging i vedkommende kommune (dvs. den kommunen trekket er innbetalt til) for det inntektsåret trekket gjelder. Bestemmelsen gjelder bare forskuddstrekk. Skattyteren har ikke et ubetinget krav på å få utbetalt innestående forskuddstrekk, selv om han ikke blir tatt opp til skattlegging i den aktuelle kommune for det inntektsår trekket gjelder. Skattyteren kan bare kreve tilbakebetaling i følgende tre tilfeller:

Bokstav a
Bokstav a – når ligningsmyndighetene for kommunen anser skattyter for ikke å være skattepliktig her i landet for vedkommende inntektsår. Etter bestemmelsen kan skattyter få tilbakebetalt innestående forskuddstrekk dersom han får en skriftlig erklæring fra skattekontoret for den kommune hvor det er utskrevet skattekort for ham, om at han ikke er ansett skattepliktig her i landet for det aktuelle inntektsåret. Se også § 7‑1 første ledd annet punktum og kommentarene i pkt. 7‑1.3 om skattested.

Bokstav b
Bokstav b – når skattyter godtgjør å ha betalt skatt av lønnsinntekten for samme inntektsår til en annen kommune i landet. Skattyteren må godtgjøre overfor skatteoppkreveren i den kommunen der forskuddstrekket står (kommune A), at han er skattepliktig for vedkommende inntektsår til en bestemt annen kommune (kommune B). Videre må han godtgjøre at han i kommune B er skattlagt også av den inntekt som forskuddstrekket til kommune A er beregnet av. Dessuten må han dokumentere at han har betalt den restskatten han har fått i kommune B, eller at han ved avregningen der fikk overskytende forskudd. Når disse vilkårene er oppfylt, antas han å ha krav på å få utbetalt det forskuddstrekket som står inne i kommune A.

Det samme er tilfelle når han godtgjør at han ikke er ilignet skatt i kommune B fordi inntekten der, inklusive inntekten i kommune A, ikke er nådd opp i skattepliktig størrelse, jf. bokstav c.

Bokstav c
Bokstav c – når skatt ikke er ilignet skattyter fordi inntekten ikke har nådd opp i skattepliktig størrelse. Selv om skattyteren er skattepliktig til den kommunen der forskuddstrekket står inne, kan avregningen vise et overskytende forskudd som svarer til innestående forskuddstrekk. Skattyteren har i så fall ikke blitt ilignet skatt fordi inntekten ikke har nådd opp i skattepliktig størrelse. Tilbakebetaling vil skje etter avregningen, eventuelt med fradrag av skyldige restanser etter reglene om motregning i skattebetalingsloven kap. 13.

I de tilfeller skattyter ikke blir tatt opp til ligning og ikke blir gjenstand for avregning, vil han normalt heller ikke motta noe skatteoppgjør. Skattyter må da selv kreve å få det innestående forskuddstrekket utbetalt, og selv godtgjøre at ett av de tre vilkårene for å få forskuddstrekket utbetalt er til stede.

Spørsmålet om overføring av trekket til annet land vi har trekkavtale med, må også avklares. Se pkt. 8-5.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.