7. Avregning

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 7. Avregning

§ 7-4. Avsluttende bestemmelser


(1) Bestemmelsene i dette kapitlet er uten betydning for plikten til å svare rente av utskrevet forskuddsskatt som ikke frafalles etter § 7‑1 tredje ledd. Rettslige forføyninger til inndriving av forskuddsskatt beholder sin virkning også etter at ligning og avregning er foretatt.

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av dette kapitlet.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 11.1 og 11.5 og kap. 27 s. 178 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 11.

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 7‑4‑1 til 7‑4‑5.

Generelt om § 7-4

Bestemmelsen gir uttrykk for det prinsipp at den utskrevne forskuddsskatten er en selvstendig skatteforpliktelse. Den kan bli redusert ved avregningen, men den del av den utskrevne forskuddsskatten som ikke er frafalt ved avregningen, og som på avregningstidspunktet ennå ikke er betalt, skal derfor fortsatt innfordres som restanse på utskrevet forskuddsskatt.

§ 7-4 første ledd – Renter ved forsinket betaling og innfordring av utskrevet forskuddsskatt

Første ledd første punktum slår fast at de forutgående bestemmelsene i kap. 7 om avregning ikke berører plikten til å svare renter av utskrevet forskuddsskatt som ikke frafalles ved avregningen etter § 7‑1 tredje ledd. En skattyter som ikke har betalt forskuddsskatten fullt ut, og som ved avregningen får en restskatt, må derfor betale den gjenstående del av forskuddsskatten, og forsinkelsesrenter av denne, ved siden av restskatten. Første ledd annet punktum slår fast at rettslige forføyninger til inndriving av forskuddsskatt beholder sin virkning også etter at ligning og avregning er foretatt. Ligning og avregning får derfor som regel ingen innflytelse på den fortsatte innkrevingen av restanse på forskuddsskatt som ikke er frafalt ved avregningen.

§ 7-4 annet ledd – Forskriftshjemmel

Annet ledd gir departementet hjemmel til i forskrift å gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i kap. 7.

Skattebetalingsforskriften
Nærmere regler om avregningen er gitt i skattebetalingsforskriften kap. 7. Forskriften erstatter forskrift 7. oktober 2004 nr. 1317 om gjennomføring av avregning (avregningsforskriften av 2004).

Forskriften § 7-4-1 – Forhåndsavregning

Er det foretatt forhåndsligning etter ligningsloven § 8‑10, jf. § 4‑7 nr. 6, skal det foretas en forhåndsavregning. Skatt ilagt personlige skattytere ved forhåndsligning skiller seg fra annen skatt som det er betalt forskudd på, ved at avregningen blir foretatt tidligere enn for skatt som er utlignet på ordinær måte. Ofte kan dette skje allerede innenfor inntektsåret, slik at heller ikke alle terminer av forskuddsskatten for vedkommende inntektsår har forfalt. Skatteoppkreveren foretar oppgjøret med den skattepliktige med en gang på grunnlag av den forhåndslignede skatten.

Avregningstilfeller
Noen avregningstilfeller:

Ved

Skattytere som bare har hatt forskuddstrekk
forhåndsligningen er det lagt til grunn en inntekt frem til et bestemt tidspunkt. Da bare forskuddstrekk «som er godskrevet den skattepliktige» skal gå til fradrag i den utlignede skatten, må skatteoppkreveren innhente opplysninger fra arbeidsgiver om størrelsen av det forskuddstrekket som antas å ville bli foretatt fram til det tidspunktet som er lagt til grunn ved inntektsfastsettelsen, for at forhåndsavregningen skal bli korrekt.

Skattytere som bare har fått forskuddsskatt
Også ved forhåndsavregning skal utskrevet forskuddsskatt gå til fradrag i den utlignede skatten, jf. skattebetalingsloven § 7‑1 og skattebetalingsforskriften § 7‑1‑2 bokstav c. Siden forhåndsligning regelmessig også bare omfatter en del av inntektsåret, vil avregningen ofte vise overskytende forskudd. Den overskytende delen frafalles, jf. § 7‑1 tredje ledd. Er det overskytende forskuddet helt eller delvis betalt, tilbakebetales overskuddet. Viser avregningen restskatt, skal den kreves inn etter vanlige regler.

Skattytere med både forskuddstrekk og forskuddsskatt
Her kommer de vanlige reglene til anvendelse, supplert med de særbestemmelsene det er redegjort for foran.

Bestemmelsen gir, i motsetning til den tidligere avregningsforskriften, ikke selv beskjed om forfallstidspunkt for fastholdt skatt som ikke er forfalt, men viser til den aktuelle forfallsregelen i skattebetalingsloven § 10‑51 bokstav d.

Renter
Reglene om rentegodtgjørelse og rentetillegg for personlige og upersonlige skattytere ved forhåndsligning fremgår av skattebetalingsloven § 11‑5 tredje ledd bokstav b og skattebetalingsforskriften §§ 11‑5‑2, 11‑5‑4 og 11‑5‑5. Det vises til nærmere omtale av reglene i pkt. 11‑5.

Forskriften § 7-4-2 – Foreløpig avregning

Skatteloven kap. 3 har regler om skattested, dvs. regler om i hvilken kommune en person skal skattlegges som bosatt for det enkelte inntektsår. Reglene om skattested er avgjørende for i hvilken kommune avregningen skal skje. Dette er omtalt i pkt. 7‑1.3. I de tilfellene hvor spørsmålet om skattested ikke er avgjort innen ordinær avregning, skal det foretas en foreløpig avregning i den kommunen skattyteren mener seg skattepliktig til. Beløp som er trukket eller innbetalt i slike tilfeller skal regnes som deponert inntil spørsmålet om skatteplikten er avgjort, jf skattebetalingsloven § 8‑4. Reglene i skattebetalingsloven § 8‑4 om deponering av skatt og trygdeavgift omtales i pkt. 8‑4. Bestemmelsen i skattebetalingsforskriften § 7‑4‑2 regulerer hvordan forskuddsbeløp som er godskrevet skattyter i andre kommuner enn avregningskommunen, skal behandles i den kommunen der trekket står og i avregningskommunen ved den foreløpige avregningen.

Foreløpig avregning gjennomføres etter de ordinære avregningsreglene

Forskriften § 7-4-3 – Ansvarsbeløp innbetalt av arbeidsgiveren etter skattebetalingsloven § 16-20

Beløp som arbeidsgiveren har innbetalt til dekning av ansvar etter skattebetalingsloven § 16‑20 skal ved avregningen gå til fradrag i utlignet skatt, jf. skattebetalingsloven § 7‑1 første ledd og skattebetalingsforskriften § 7‑1‑2 første ledd bokstav b.

Bestemmelsen regulerer på hvilke vilkår arbeidsgiveren kan få dekket ansvarsbeløp dersom skattyteren får tilgodebeløp ved avregningen.

Hvis arbeidsgiveren har dekket ansvarskrav for unnlatt skattetrekk, bestemmes det at tilgodebeløpet i første rekke skal benyttes til dekning av det regresskrav som arbeidsgiveren fremdeles måtte ha overfor skattyteren på det tidspunkt da avregningen foretas.

Bestemmelsen antas å måtte forstås slik at det betalte ansvarsbeløpet i tilfelle må gjelde samme inntektsår som tilgodebeløpet. Det antas derfor ikke å være adgang til uten videre å benytte eventuelt tilgodebeløp ved avregningen til å dekke arbeidsgiverens regresskrav for ansvarsbeløp som er innbetalt for et tidligere inntektsår. Den skattepliktige kan helt eller delvis ha dekket regresskravet. Arbeidsgiveren skal i tilfelle bare ha tilbakebetalt det som står igjen av selve regresskravet.

For at skattyter skal få utbetalt tilgodebeløpet til seg, må han dokumentere å ha dekket regresskravet, eventuelt deler at det, jf. første ledd. For at arbeidsgiveren skal få utbetalt tilgodebeløpet, eventuelt deler av dette, må han etter annet ledd tilsvarende dokumentere hvor stort regresskravet er.

Er det godtgjort regresskrav fra flere arbeidsgivere, og summen overstiger tilgodebeløpet, antas det at tilgodebeløpet må fordeles på arbeidsgiverne i forhold til størrelsen på regresskravene.

Dersom skattyteren ikke dekker regresskravet, oppebærer han en fordel ut over den lønn som arbeidsgiveren har betalt ham.

Forskriften § 7-4-4 – Motregning av restanser ved avregningsoppgjøret

Regler om dekningsrekkefølge ved motregning er nå samlet under skattebetalingsloven kap. 13. Regelen om rekkefølge ved oppdekking av restanser i tilgodebeløp ved skatteavregningen følger av skattebetalingsforskriften § 13‑6‑1. Det vises til kommentarene til denne bestemmelsen i pkt. 13‑6.3.

Forskriften § 7-4-5 – Renter ved avregningen

For å lette tilgjengeligheten er det gitt henvisning til bestemmelsen om renter knyttet til skatteavregningen i lovens § 11‑5. Bestemmelsen, med tilhørende forskriftsbestemmelser i §§ 11‑5‑1 til 11‑5‑6 er nærmere omhandlet i pkt. 11‑5.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.