8. Fordeling av skatt mellom skattekreditorene

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 8. Fordeling av skatt mellom skattekreditorene

§ 8-4. Deponering av skatt og trygdeavgift


(1) Beløp som er trukket eller innbetalt i tilfeller som nevnt i § 5‑5 sjette ledd og § 14‑6 første ledd, skal anses som deponert inntil spørsmålet om skatteplikten er avgjort. Den skatteoppkrever som mottar slik betaling, skal straks melde fra om det til skatteoppkreverne for de berørte kommuner.

(2) Søksmål fra en kommune om slike beløp eller deler av beløp som nevnt i første ledd, må reises innen 6 måneder fra kommunens skatteoppkrever fikk underretting om at det er foretatt innbetaling eller pålagt trekk for beløpet. Fristen utløper likevel tidligst 6 måneder etter at utlegging av skattelistene for vedkommende år er kunngjort.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 12 og kap. 27 s. 179 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 12.

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 7‑4‑2, 11‑1‑2 og 11‑5‑2.

§ 8-4 første ledd – Om deponering av skatt og trygdeavgift

Første ledd fastslår at beløp som er trukket eller innbetalt etter § 5‑5 sjette ledd og § 14‑6 første ledd skal regnes som deponert inntil spørsmålet om skatteplikten er avgjort. Vedrørende henvisningen til «tilfeller som nevnt i § 5‑5 sjette ledd» synes det som om det er en feil i lovteksten. Som følge av nye regler om kildeskatt på pensjoner mv, kom nytt femte ledd inn i loven ved endringslov av 6. mars 2009 nr. 14. Daværende femte ledd ble etter dette sjette ledd og sjette ledd ble syvende ledd osv. Henvisningen i loven § 8‑4 første ledd er imidlertid ikke blitt endret. Som en følge av dette er det her er ment å vise til § 5‑5 syvende ledd. Skattedirektoratet har tatt dette opp med Finansdepartementet for å få rettet opp lovteksten.

Paragraf 5‑5 syvende ledd regulerer hvordan forskuddstrekket skal foretas hvis det er skrevet ut skattekort i flere kommuner. Arbeidsgiveren skal da foreta forskuddstrekk etter skattekortet fra den kommunen som skattyteren mener han skal svare skatt til. Dersom det er utskrevet skattekort for skattyter som omfattes av § 2‑3 første ledd første eller annet punktum (skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet), skal arbeidsgiver likevel foreta forskuddstrekk etter dette skattekortet, uavhengig av om skattyter måtte mene at et annet skattekort burde benyttes.

Paragraf 14‑6 første ledd regulerer situasjonen der skattyter har fått utskrevet eller utlignet skatt og trygdeavgift av samme formue og inntekt i flere kommuner. Tvangsinnfordring kan i disse tilfellene unngås ved at skattyter innbetaler den høyeste utskrevne skatt og trygdeavgift etter hvert som den forfaller, til «skatteoppkreveren for den kommunen han mener kravene skal utskrives i, jf. ligningsloven § 8‑6». Ligningsloven § 8‑6 om stedet for ligning inneholdt tidligere en nærmere regulering av hvor avgjørelsene ved ligningen skulle treffes. Hovedregelen fulgte av nr. 1 som fastslo at formue og inntekt skulle fastsettes av ligningsmyndighetene for den kommunen som etter skattelovens regler om skattestedet skulle ha skatten. Ved endringslov av 15. desember 2006 nr. 77 ble § 8‑6 i ligningsloven endret, som et ledd i arbeidet med reorganisering av skatteetaten (ROS). Etter endringen sier § 8‑6 at ligningen skal foretas «ved det skattekontoret som departementet bestemmer». Departementet har i vedtak av 2. mars 2007 delegert denne myndigheten til Skattedirektoratet som har gitt bestemmelser om hvor ligning skal foretas i en egen instruks, «Instruks om fordeling av vedtaksmyndighet mv. mellom skattekontorene».

Formålet med reglene om deponering (deposisjon) er å forhindre at skattyter kommer i mislighold fordi det til en betalingsforpliktelse er knyttet usikkerhet som skattemyndighetene er nærmest til å bringe klarhet i. Slik usikkerhet kan være knyttet til omfanget av forpliktelsen og/eller med hensyn til hvor oppgjør av forpliktelsen skal skje. Det kan være tale om rene dobbeltbeskatningstilfeller hvor det er uklarhet omkring hvilken kommune skattyter er skattepliktig til. Dette forekommer ved såkalte bostedstvister. I andre tilfeller kan det være tale om fordelingstvister, som er kjennetegnet ved at tvil er knyttet til riktig beskatningssted for enkelte av skattyters formues- eller inntektsposter.

Renter
Rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av forskudd som har vært deponert etter reglene i § 8‑4 ytes etter skattebetalingsforskriften § 11‑5‑2. Videre følger det av forskriften § 11‑1‑2 at beregning av forsinkelsesrenter skal utsettes til etter at endelig beslutning om skattested er truffet i de tilfeller der det er foretatt deponering etter § 8‑4.

Den skatteoppkrever som mottar en betaling som skal anses deponert, er i henhold til annet punktum pliktig til straks å melde fra om det til skatteoppkreveren for den eller de andre kommunene som er berørt.

Dersom spørsmålet om skattested ikke er avgjort innen ordinær avregning, skal det i de tilfeller som er nevnt i paragrafen her, foretas en foreløpig avregning. Denne foreløpige avregningen skal skje i den kommunen skattyter mener seg skattepliktig til. Forskuddsbeløp som er godskrevet skattyter i andre kommuner, og som ikke vil bli omfattet av godskriving i avregningskommunen, skal overføres til den kommunen avregningen skjer i. Dette fremgår av skattebetalingsforskriften § 7‑4‑2. Det fremgår samme sted at avregningsoppaven skal opplyse om at avregningen er foreløpig, og at endelig avregningsoppgave vil bli sendt så snart spørsmålet om rett skattested er avgjort. Blir det avgjort at skattyteren skal skattlegges i en annen kommune enn der det foreløpige skatteoppgjøret er foretatt, skal endelig avregning skje i denne kommunen så snart forskuddsbeløpene er overført dit.

I praksis kommer bestemmelsene om deponering sjelden til anvendelse. Dette har bl.a. sammenheng med at både utskriving av skatter og selve gjennomføringen av ligningen i dag skjer i sentrale systemer, hvor det vil være større sikkerhet for at en unngår slike feilkilder som i sin tid begrunnet den regulering vi fortsatt har beholdt for deponeringstilfeller.

§ 8-4 annet ledd – Søksmålsfrist

Annet ledd gir regler om kommunens frist for å reise søksmål om beløp eller deler av beløp som er deponert etter første ledd.

Søksmålsfristen er 6 måneder, regnet fra kommunens skatteoppkrever fikk underretning om at det er foretatt innbetaling eller pålagt trekk for beløpet. Dobbeltutskriving av skatt kan være på det rene tidlig i inntektsåret, men det er lite ønskelig at søksmål reises før man gjennom ligningen har fått fastslått at det faktisk er foretatt skattlegging til den ene eller den annen av to eller flere kommuner. Det er derfor bestemt i annet punktum at fristen likevel ikke utløper før tidligst 6 måneder etter at utlegging av skattelistene for vedkommende år er kunngjort. Det følger av ligningsloven § 11‑2 nr. 3 at søksmålet skal anlegges mot den eller de andre kommuner som er part i tvisten.

Som et alternativ til søksmål kan kommuner som er uenig om hvor en skattyters formue og inntekt skal beskattes, i fellesskap kreve at Skattedirektoratet avgjør tvisten med bindende virkning. Dette følger av ligningsloven § 11‑3.

Når det gjelder skattyters klagemuligheter fremgikk tidligere av ligningsloven § 9‑2 nr. 1 bokstav e og f at skattyter kunne klage til fylkesskattenemnda over avgjørelser som medførte at samme inntekt eller formue ble skattlagt i flere kommuner, og til Riksskattenemnda dersom de berørte kommunene lå i forskjellige fylker. Etter reorganiseringen av skatteetaten dekker et skattekontor nå flere fylker og det forutsettes at dobbeltbeskatning innen samme region ordinært forhindres gjennom skattekontorets samordning. Etter endringene i ligningsloven § 9‑2 nr. 1 som ble gjennomført ved lov 15. desember 2006 nr. 77 fremgår det nå av § 9‑2 nr. bokstav c at avgjørelser som medfører at samme inntekt eller formue blir skattlagt til flere kommuner kan påklages til Skattedirektoratet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.