8. Fordeling av skatt mellom skattekreditorene

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 8. Fordeling av skatt mellom skattekreditorene

§ 8-5. Overføring av skatt og trygdeavgift til fremmed stat


Når det er inngått avtale med fremmed stat, kan forskudd på skatt og annen betalt skatt overføres til skattemyndighetene i avtalestaten. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføringen av denne paragrafen.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 12 og kap. 27 s. 179 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 12.

Generelt om § 8-5

Bestemmelsen gjelder betalt forskudd på skatt og annen skatt i land som ikke tilkommer beskatningsretten. I slike tilfeller kan skattebeløpene overføres til det land som tilkommer beskatningsretten etter nærmere avtale mellom landene. Bestemmelsen gir altså en internrettslig hjemmel for overføring av skattebeløp til skattemyndighetene i avtalestaten.

Paragraf 38 A kom inn i skattebetalingsloven av 1952 ved endringslov 17. desember 1982 nr. 70. Bakgrunnen var bl.a. behovet for å følge opp den dagjeldende nordiske avtalen om bistand i skattesaker fra 1972, som med virkning fra juni 1982 hadde fått en tilleggsavtale med en overenskomst om oppkreving av skatt på forskuddsstadiet (trekkavtalen).

Gjeldende avtale mellom de nordiske land om bistand i skattesaker (Nordisk bistandsavtale) er av 7. desember 1989. I medhold av artikkel 20 i avtalen er det inngått en nordisk overenskomst om oppkreving og overføring av skatt (trekkavtalen). Den någjeldende trekkavtale trådte i kraft 1. januar 1998, og har som primært formål å skape klarhet i forholdet mellom skattemyndighetene i de nordiske landene, slik at forskuddstrekk bare foretas i en stat, enten bostedsstaten eller arbeidsstaten. Adgangen til å kreve gjennomført forskuddstrekk er søkt lagt til den staten som mest sannsynlig vil kunne skattelegge inntekten etter skatteavtalen.

Avtalen omhandler både innbetaling av forskuddstrekk og overføring av innbetalt skatt.

Forskriftshjemmelen i annet punktum er ikke tatt i bruk pr. 30. mars 2012.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.