9. Betaling

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 9. Betaling

§ 9-1. Betalingsmåte


(1) Skatte- og avgiftskrav kan betales med tvungne betalingsmidler eller ved overføring av beløpet til innkrevingsmyndighetenes konto, med mindre innkrevningsmyndighetene har bedt om betaling med kontanter. Tilbyder i forenklet registreringsordning som nevnt i merverdiavgiftsloven §§ 14‑4 til 14‑7 skal betale avgiftskravet ved overføring av beløpet til innkrevingsmyndighetenes konto.

(2) Krav belastet dagsoppgjørsordningen skal betales kontant. Tollregionen kan bestemme at oppgjøret også kan skje ved elektronisk betaling via bank.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om betalingsordningen for skatte- og avgiftskrav, herunder om finansinstitusjoners plikt til å avvise betalingsoppdrag med manglende opplysninger, og om hvor kontant betaling kan skje.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 13.1 og 13.2 og kap. 27 s. 179 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) pkt. 13.1.1.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer s. 41, 196 og 199. (Nytt annet ledd, samt tillegg i forskriftshjemmelen i tredje ledd om hvor kontant betaling kan skje.)

  • Prop. 117 L. (2010‑2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (Ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) (Nytt annet punktum i første ledd), Innst. 43 L (2010–2011).

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 9‑1‑1 til 9‑1‑4.

Generelt om § 9-1

Bestemmelsen lovfester i første ledd debitors adgang til å betale alle skatte- og avgiftskrav via bank eller ved bruk av kontanter. Bestemmelsen er utformet etter mønster av finansavtaleloven og sentralbankloven. Debitor kan i utgangspunktet selv velge å betale via bank eller ved bruk av kontanter. Valgfriheten gjelder likevel ikke i de tilfeller hvor innkrevingsmyndighetene uttrykkelig har bedt om betaling med kontanter.

I annet ledd fremgår det at betaling av krav belastet dagsoppgjørsordningen skal skje kontant dersom tollregionen ikke har gitt tillatelse til elektronisk betaling via bank. Etter tredje ledd kan departementet gi nærmere regler om betaling i forskrift.

§ 9-1 første ledd – Betalingsmåte

Bestemmelsen lovfester den skatte- eller avgiftspliktiges rett til å betale skatte- og avgiftskrav kontant, eller ved overføring av penger til innkrevingsmyndighetenes konto. Bestemmelsen omfatter alle skatte- og avgiftskrav i skattebetalingsloven. Tilsvarende viderefører bestemmelsen § 2 syvende ledd i forskrift 4. juli 1986 nr 1433 om årsavgift for motorvogn, § 4 første og tredje ledd i forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift, §§ 1‑4 og 7‑5 i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift, særavgiftsforskriften 11. desember 2001 nr. 1451 § 6‑2 første ledd og kap. 9 i tollovforskriften 15. desember 1967 nr. 8962. Bestemmelsen erstatter videre de alminnelige regler om betalingsmåte i sentralbankloven og finansavtaleloven for arveavgift, og øvrige avgifter der betalingsform ikke tidligere var særskilt regulert.

Tvungne betalingsmidler
Ifølge bestemmelsen kan et skatte- eller avgiftskrav alltid betales med tvungne betalingsmidler. Begrepet tvungne betalingsmidler viser til sentralbankloven § 14 første ledd hvor det fremgår at Norges Banks sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge.

Kontant betaling
Kontant betaling med tvungne betalingsmidler kan i praksis gjøres på to måter. Debitor kan selv møte opp hos mottakeren med norske sedler og mynter eller det kan benyttes en medhjelper som f.eks. en bank. Ved bruk av medhjelper kan kontant betaling foretas ved at betaler overlater kontanter til medhjelper som enten overfører betalingen ved blankettbasert girering eller utsteder en bankremisse.

Dersom debitor selv møter opp hos mottaker med norske sedler og mynter, plikter ikke innkrevingsmyndighetene i én betaling å ta imot mer enn tjuefem mynter av hver enhet, jf. sentralbankloven § 14 første ledd annet punktum.

Som det fremgår av pkt. 9‑1.5 kan kontant betaling av merverdiavgift og arveavgift ikke foretas ved alle skattekontor, jf. skattebetalingsforskriften § 9‑1‑2.

Sjekk/Betalingskort
Sjekk og betalingskort (debet- og kreditkort) omfattes ikke av begrepet «tvungne betalingsmidler» og anses ikke som betaling med kontanter, bl.a. fordi mottakeren ikke oppnår en ubetinget rett til beløpet. I praksis aksepteres likevel betaling av skatte- og avgiftskrav med sjekk. Betaling av skatte- eller avgiftskrav kan utføres på betalingsterminal for belastning av betalers konto med debetkort (bankkort) når det er tilrettelagt for dette. Kredittkort kan benyttes ved betaling til innkrevingsmyndigheter som aksepterer dette. Normalt vil det være beløpsbegrensninger knyttet til bruk av kredittkort.

Forenklet registreringsordning
Skattebetalingsloven § 9‑1 første ledd har fått nytt annet punktum som følge av innføring av merverdiavgiftsplikt ved omsetning av elektroniske tjenester fra utlandet, jf. merverdiavgiftsloven § 11‑3 annet ledd. De som er omfattet av ordningen er avgiftssubjekter som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet, og som bare skal beregne og betale merverdiavgift på elektroniske tjenester, jf. merverdiavgiftsloven § 14‑4. Avgiftssubjekter som er omfattet av den nye bestemmelsen i skattebetalingsloven § 9‑1 første ledd annet punktum må betale avgiftskravet ved overføring til innkrevningsmyndighetens konto. Disse avgiftssubjektene har altså ikke adgang til å betale kravet med kontanter.

KID ved elektronisk overføring
Betaling til skattemyndighetenes konto kan bl.a. gjøres ved hjelp av eget reskontrosystem, nettbank eller betalingsterminal. Ved slik betaling skal kundeidentifikasjon (KID) i utgangspunktet alltid benyttes. Betalingsformidlere er i skattebetalingsforskriften § 9‑1‑1 fjerde ledd pålagt å avvise betalingsoppdrag uten tilstrekkelig kundeidentifikasjon.
Manglende KID
På skatteetatens hjemmeside; www.skatteetaten.no, samt enkelte skatteoppkreveres hjemmesider, kan skattyter selv opprette nødvendig KID og få oppgitt kontonummer for innbetaling. Tilsvarende gjelder årsavgift for motorkjøretøy der KID og kontonummer kan hentes på toll- og avgiftsetatens hjemmeside, www.toll.no.

Fra og med 1. termin 2012 sendes det ikke lenger ut innbetalingsgiro for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivere må benytte betalingsinformasjon som finnes i kvitteringen etter at skjema er fylt ut og sendt inn gjennom Altinn. Det er fremdeles mulighet til å levere oppgaven på papir. KID-nummer kan da hentes på skatteetatens hjemmeside eller ved å kontakte det lokale skattekontoret. De arbeidsgiverne som fortsatt ønsker å få tilsendt betalingskort, må ta kontakt med sitt lokale skatteoppkreverkontor og avtale dette.

For ordninger der det foreligger ferdig utfylt innbetalingsgiro, vil denne være påført kontonummer og KID. Det er også mulig å kontakte skattekontoret, skatteoppkrever eller tollregionen for å få oppgitt KID-nummer eller kontonummer.

Dersom noen ønsker å innbetale arveavgift før de har mottatt avgiftsoppgave kan den arveavgiftspliktige benytte eget organisasjonsnummer eller fødselsnummer som KID. Skattekontoret kan gi opplysninger om hvilket kontonummer som skal benyttes.

Krav om kontant betaling
Regelen om innkrevingsmyndighetenes rett til å kreve oppgjør i kontanter omtales i lovens forarbeider som ikke å være særlig praktisk. I spesielle tilfeller hvor det for eksempel er tale om å iverksette tvangsinnfordringstiltak, kan det likevel være praktisk å kreve kontant betaling for å sikre at oppgjør finner sted. For krav under dagsoppgjørsordningenn vil kontant betaling ved oppmøte i mange tilfeller være eneste oppgjørsmåte. Dette er således hjemlet særskilt i § 9‑1 annet ledd, jf. pkt. 9‑1.4 nedenfor. For ordninger som krever forskuddsvis betaling, f.eks. omregistreringsavgift, vil det for avgiftspliktige være kontant betaling som er den enkleste måten å sikre at betalingen raskt kan dokumenteres og tjenesten utføres; i dette tilfellet at kjøretøyet kan omregistreres.

Se punkt pkt. 8‑2.4 for informasjon om herreløse innbetalinger til skattekontoret og skatteoppkrever og punkt pkt. 8‑3.5 for informasjon om anonyme innbetalinger til skattekontoret og skatteoppkrever.

§ 9-1 annet ledd – Krav belastet dagsoppgjørsordningen

Krav belastet dagsoppgjørsordningen skal innbetales ukrevet til tollregionen første virkedag etter fortollingen. Tollregionen kan fastsette en nærmere frist for når på forfallsdagen betaling må være gjennomført.

Det følger av skattebetalingsloven § 9‑1 annet ledd at krav belastet dagsoppgjørsordningen skal betales kontant. Videre at tollregionen kan bestemme at oppgjøret også kan skje ved elektronisk betaling via bank. Som kontant betaling godtas sedler og mynt, bankremisse, utbetalingsanvisning, sjekk, fraktanvisning og kortbetaling i tråd med toll- og avgiftsetatens instrukser. Sjekk utstedt av en annen enn dagsoppgjørskunden, f.eks. mottaker av varene, pålydende tollregionen, godtas ikke som betalingsmiddel. Hensynet bak denne regelen er først og fremst at det vil medføre unødige prosedyrer knyttet til dekningskontroll.

Det er p.t. få dagsoppgjørskunder som avkreves kontant betaling ved oppmøte. De aller fleste har tillatelse til å gjennomføre betalingen elektronisk via bank. Krav om betalingsmåte avgjøres individuelt.

§ 9-1 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Skattebetalingsforskriften
Nærmere regler om betalingsordningen for skatte- og avgiftskrav er gitt i skattebetalingsforskriften kap. 9. Forskriften erstatter forskrift 23. desember 1974 nr. 9 om betaling av avgift og beregning av renter og rentegodtgjørelse etter merverdiavgiftsloven §§ 3 og 4, forskrift 8. november 2000 nr. 1101 om innbetalingsordningen for skatt §§ 1, 2 og 3. Tilsvarende erstatter skattebetalingsforskriften bestemmelsene i § 2 i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn, § 4 første og tredje ledd i forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift, §§ 1‑4 og 7‑5 i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift, § 6‑2 annet ledd i særavgiftsforskriften 11. desember 2001 nr. 1451 og kap. 9 i tollovforskriften 15. desember 1967 nr. 8962.

Bankkontonummer
Ifølgeforskriften § 9‑1‑1 første ledd skal skatte- og avgiftskrav betales via bank til den bankkonto innkrevingsmyndigheten for kravet bestemmer. Bestemmelsen medfører ingen endringer i forhold til tidligere regelverk. Betaler vil motta informasjon om korrekt bankkontonummer på en faktura eller kontoutskrift/avgiftsspesifikasjon, ved oppgaveinnlevering eller i forbindelse med at en kredittordning innvilges. På skatteetatens hjemmeside ligger det en oversikt over kontonummer til alle landets skatteoppkreverkontorer.

KID
Ved elektronisk innbetaling til bank skal kundeidentifikasjon (KID) alltid oppgis sammen med betalingsoppdraget når det er tilrettelagt for dette, jf. forskriften § 9‑1‑1 tredje ledd.
Ikke oppgitt KID
Dersom gyldig KID ikke er oppgitt til tross for at det er tilrettelagt for slik bruk, plikter betalingsformidlere ifølge forskriften § 9‑1‑1 fjerde ledd å avvise betalingsoppdraget. Se mer om KID i pkt. 9‑1.3

Betalingsblankett
Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet kan ifølge forskriften § 9‑1‑1 annet ledd fastsette at særskilte betalingsblanketter skal benyttes når betaling via bank skjer ved bruk av betalingsblankett. Forskriftsfullmakten er ikke benyttet. Enhver betalingsblankett kan derfor benyttes.

Registrering av faktisk innbetalingsdato
I forskriften § 9‑1‑1 femte ledd er banker og deres avregningssentraler pålagt å sørge for at faktisk innbetalingsdato til banken blir registrert, og følger betalingstransaksjonen til betalingsmottaker. Uten dette kravet ville bare valuteringsdatoen følge transaksjonen. Bestemmelsen skal blant annet sikre notoritet i forhold til fristbestemmelsen i § 9‑2 annet ledd bokstav a om når en betalingsfrist skal anses for å være avbrutt. Manglende informasjon om innbetalingsdato kan medføre at renter beregnes på krav som er rettidig betalt.

Kontant betaling
Ifølge skattebetalingsforskriften § 9‑1‑2 kan kontant betaling av merverdiavgift og arveavgift kun foretas på skattekontorene i Bergen og Stavanger (Skatt vest), Skien og Drammen (Skatt sør), Oslo (Skatt øst), Trondheim (Skatt Midt-Norge) og Tromsø (Skatt nord).

Ifølge § 9‑1‑2 annet ledd skal dessuten skattekontorets representant alltid kunne motta kontant betaling av merverdiavgift og arveavgift i forbindelse med en eventuell tvangsinnfordring av slike krav.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.