9. Betaling

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 9. Betaling

§ 9-2. Tid og sted for betaling


(1) Betaling av skatte- og avgiftskrav anses for å være skjedd når beløpet er kommet fram til rett innkrevingsmyndighet. Ved betaling via bank anses betaling for å være skjedd når beløpet er godskrevet innkrevingsmyndighetenes bank. Ved overføring innen samme bank anses betaling for å være skjedd når beløpet er godskrevet mottakerens konto. Når oppgjør skjer ved utbetaling i kontanter, anses betalingen for å være skjedd når beløpet er stilt til innkrevingsmyndighetenes disposisjon gjennom bank på mottakerens sted, og melding om dette er kommet fram til mottakeren.

(2) En fastsatt betalingsfrist anses dessuten for å være avbrutt

  1. når betalerens oppdrag er mottatt av en bank

  2. når innkrevingsmyndighetene mottar og aksepterer sjekk eller annet betalingsinstrument.

(3) Finansavtaleloven § 39 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 13.3 og kap. 27 s. 180 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) pkt. 13.1.2.

Generelt om § 9-2

Bestemmelsen bygger i hovedsak på finansavtaleloven § 39 og gjeldsbrevloven § 3, og angir i første ledd når en betaling anses for å være skjedd med frigjørende virkning. I annet ledd er det gitt nærmere regler for når en betalingsfrist anses for avbrutt, det vil si når en betaling er rettidig. Fristbestemmelsen i annet ledd gjelder alle skatte- og avgiftspliktige, og tilsvarer den såkalte forbrukerregelen i finansavtaleloven § 39 annet ledd bokstav a.

Ettersom tidspunktet for fristavbrytende betaling etter annet ledd bokstav a alltid vil finne sted før eller på samme tidspunkt som for frigjørende betaling etter første ledd, vil første ledd normalt være av mindre interesse for forholdet mellom den enkelte skatte- eller avgiftspliktige og skattemyndighetene.

Ifølge bestemmelsens tredje ledd gjelder finansavtaleloven § 39 tredje og fjerde ledd tilsvarende.

§ 9-2 første ledd – Frigjørende betaling

I bestemmelsens første ledd første punktum angis hovedregelen for når en betaling har funnet sted med frigjørende virkning. Med frigjørende virkning menes i denne sammenheng at betaleren er fri for sin betalingsforpliktelse og mottakeren ikke lenger kan kreve oppfyllelse.

Rett innkrevingsmyndighet
Ifølge første ledd første punktum anses en betaling for å ha funnet sted når det aktuelle beløpet er kommet fram til rett innkrevingsmyndighet. Hvilken innkrevingsmyndighet som er rett mottaker for det enkelte skatte- og avgiftskrav fremgår ikke av bestemmelsen, men følger av bestemmelsene i lovens kap. 2.

I utgangspunktet kan betaling gjøres med kontanter. Som beskrevet i pkt. 9‑1.5 er imidlertid adgangen til å betale med kontanter begrenset i skattebetalingsforskriften § 9‑1‑2. Rett innkrevingsmyndighet ved kontant betaling av merverdiavgift og arveavgift vil derfor være et av de skattekontor hvor kontant betaling kan foretas. Forskriften medfører videre at skatteoppkreveren kan være rett innkrevingsmyndighet ved kontant betaling av merverdiavgift eller arveavgift i tilfeller hvor skatteoppkreveren opptrer på skattekontorets vegne, for eksempel i forbindelse med en panteforretning eller rettsmøte for åpning av konkurs.

Betaling kommet fram
I første ledd annet og tredje punktum reguleres tidspunktet for når en betaling anses for å ha kommet fram når betaling skjer via bank. Bestemmelsene er utformet i samsvar med finansavtaleloven § 39 første ledd første og annet punktum, og omhandler kun de tilfeller hvor oppgjør foretas ved overføring av midler til skatte- eller avgiftsmyndighetenes konto.
Betaling via bank
Ved overføring av midler til innkrevingsmyndighetenes konto anses betalingen for å ha funnet sted når det overførte beløpet er godskrevet innkrevingsmyndighetenes bank. Ved overføring til konto innen samme bank, anses derimot betaling først for å være skjedd når beløpet er godskrevet mottakerens konto. Ifølge forarbeidene til finansavtaleloven (Ot.prp. nr. 41(1998–1999)) medfører bestemmelsene at betaleren i begge tilfeller bærer risikoen for uforutsette hendelser eller feil innenfor egen bank.

Kontant betaling ved hjelp av bank
I første ledd fjerde punktum reguleres tidspunktet for frigjørende betaling ved bruk av kontanter. Bestemmelsen tilsvarer finansavtaleloven § 39 første ledd tredje punktum og omhandler kun de tilfeller hvor en finansinstitusjon bistår som medhjelper ved den kontante betalingen. Det vil si ved bruk av blant annet blankettbasert girering og bankremisse, jf. merknadene til § 9‑1 første ledd vedrørende tvungne betalingsmidler. Ved slik kontant betaling anses betalingen for å være skjedd når beløpet er stilt til innkrevingsmyndighetenes disposisjon gjennom bank på mottakerens sted, og melding om dette er kommet fram til mottakeren. Ifølge forarbeidene til finansavtaleloven (NOU 1994: 19 s. 149 og Ot.prp. nr. 41 (1998–1999)) kan det ikke oppstilles noe vilkår om at mottakeren faktisk har hatt tid til å heve pengene i bank innenfor åpningstiden. På den annen side legges det til grunn at mottaker faktisk må få anledning til å heve beløpet. Sistnevnte medfører at betaleren selv bærer risikoen for uforutsette hendelser som medfører at mottaker ikke får hevet beløpet på ordinært vis.

Kontant betaling
Når den skatte- eller avgiftspliktige selv foretar kontant betaling, må det legges til grunn at frigjørende betaling vil ha funnet sted når pengene er stilt til rådighet, det vil si overlevert rett innkrevingsmyndighet, jf. hovedregelen i første ledd første punktum.

Sjekk
Ved betaling med sjekk må det i utgangspunktet også legges til grunn at frigjørende betaling har funnet sted når sjekken er overlevert rett innkrevingsmyndighet. Dette gjelder likevel ikke i de situasjoner hvor det ikke er dekning for beløpet, eller sjekken av andre grunner ikke kan innløses.

§ 9-2 annet ledd – Fristavbrudd

Annet ledd bokstav a bestemmer at en betalingsfrist skal anses for å være avbrutt når betalerens oppdrag er mottatt av en bank. Bestemmelsen er i samsvar med forbrukerreglen i finansavtaleloven § 39 annet ledd bokstav a, men skal ved betaling av skatte- og avgiftskrav også gjelde når betaleren ikke er forbruker.

Bestemmelsen regulerer tidspunktet for når en betaling virker fristavbrytende, det vil si når en betaling har vært rettidig, slik at det ikke kan gjøres gjeldende misligholdssanksjoner på grunn av forsinket betaling.

Mottatt betalingsoppdrag
Spørsmålet om når et betalingsoppdrag anses mottatt er drøftet i forarbeidene til finansavtaleloven (NOU 1994: 19 s. 150) hvor det blant annet vises til at begrepet «mottatt» normalt vil være identisk med første innlevering eller registrering hos institusjonen. Se pkt. 9‑2.5 for tilfeller hvor nettbankbetaling er registrert, men der betalingen ikke skal utføres umiddelbart. Videre vises det til at en ved innlevering av oppdrag over skranke normalt vil få kvittering for at oppdraget er mottatt. For papirbaserte girotjenester eller brevgiro anses slike oppdrag som mottatt når de er lagt i girokassen hos finansinstitusjonen, eller de er kommet fram til BBS.

Sender betaleren oppdrag ved postforsendelse, ved telefaks eller lignende, fremgår det av forarbeidene til finansavtaleloven at oppdraget ikke er mottatt før institusjonen eller dennes medhjelper har mottatt dette innenfor åpningstiden for tjenesten. Ved postforsendelse må en her ta utgangspunkt i den vanlige forretningstiden. For enkelte tjenester, f.eks. nettbank, betaling via reskontro eller kontofon, kan oppdraget innleveres helt fram til kl. 24.00. For å ha fristavbrytende virkning er det tilstrekklig at betaler kan dokumentere at oppdraget er registrert i nettbanken før kl. 24.00, selv om bankens rutiner innebærer at det ikke foretas oppdatering og behandling av transaksjonen før på et senere tidspunkt.

Sendes betalingsoppdraget i posten, ved bruk av telefaks eller med bud eller lignende, er det betaleren selv som må bære risikoen inntil oppdraget kommer fram og mottas i institusjonen eller hos dennes medhjelper, dersom det er avtalt at meldingen skal sendes direkte til medhjelper.

Bank
Ifølge bestemmelsen avbrytes betalingsfristennår et oppdrag er mottatt av en bank. Hvorfor en i loven har benyttet ordet bank i stedet for finansinstitusjon som i finansavtaleloven § 39 annet ledd bokstav a, fremgår ikke av forarbeidene til loven. Etter Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratets syn må en legge til grunn at ordvalget ikke er ment å representere noen begrensing i forhold til tidligere praksis, hvor det er lagt til grunn at forbrukerbestemmelsen i finansavtaleloven § 39 annet ledd bokstav a, må gjelde tilsvarende for spørsmålet om rettidig betaling av skatt og avgift. Begrepet bank må derfor tolkes utvidende og likestilles med begrepet finansinstitusjon i finansavtaleloven § 39 annet ledd bokstav a.

Finansinstitusjon
Hva gjelder begrepet finansinstitusjon er det i forarbeidene til finansavtaleloven (NOU 1994: 19 s. 93) vist til følgende: «Som finansinstitusjon regnes i dag spare- og forretningsbanker, selskap eller annen institusjon som omfattes av forsikringsvirksomhetsloven, finansieringsforetak og kredittinstitusjoner, herunder filial av slik institusjon, jf. finansinstitusjonsloven §§ 1‑3 og 1‑4. Begrepet finansinstitusjon i lovutkastet skal forstås på samme måte som i finansinstitusjonsloven».

I Skattedirektoratets uttalelse av 28. november 2001 likestilles betaling til kredittinstitusjon med betaling til bank med hensyn til betalingstidspunktet. Standpunktet begrunnes med at finansavtaleloven likestiller betaling til finansieringsforetak og kredittinstitusjoner med betaling til bank. Betalingsfristen anses altså avbrutt når betalingsoppdraget er mottatt av en finansinstitusjon. Saken gjaldt direkte betaling av skatt, men får tilsvarende anvendelse for merverdiavgift og arveavgift. Også betaling av toll- og avgiftskrav håndteres på samme måte.

Betaling fra utlandet
Ifølge finansavtaleloven § 9 fjerde ledd gjelder ikke finansavtaleloven § 39 ved betalingstransaksjoner til og fra utlandet. Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet legger til grunn at tilsvarende må gjelde for fristavbrytende betaling etter § 9‑2 annet ledd bokstav a. Bestemmelsen må derfor tolkes innskrenkende til kun å omfatte betalingsoppdrag mottatt av norsk finansinstitusjon. Dersom betaling foretas fra utlandet legger etatene til grunn at tidspunktet for fristavbrytende betaling vil sammenfalle med tidspunktet for frigjørende betaling etter skattebetalingsloven § 9‑2 første ledd annet punktum, det vil si når beløpet er godskrevet innkrevingsmyndighetenes bank.

Sjekk eller annet betalingsmiddel
Ifølge bestemmelsens annet ledd bokstav b anses en fastsatt betalingsfrist for å være avbrutt når mottakeren mottar og aksepterer sjekk eller annet betalingsmiddel. Bestemmelsen tilsvarer finansavtaleloven § 39 annet ledd bokstav b. Ifølge etablert praksis anses en betaling med sjekk for å være rettidig dersom sjekken er lagt i mottakers postkasse innen utløpet av betalingsfristen.

§ 9-2 tredje ledd – Finansavtaleloven § 39 tredje og fjerde ledd

Registrerte betalinger som ikke skal gjennomføres umiddelbart
Henvisningen til finansavtaleloven § 39 tredje ledd har betydning for når fristavbrudd etter annet ledd anses skjedd dersom betalingsoppdrag som er mottatt av banken ikke skal utføres med en gang. Bestemmelsen har f.eks. betydning ved bruk av «forfallsmappefunksjonen» i nettbanken eller betaling via reskontro. Fristavbruddet er i slike tilfeller ikke når oppdraget er mottatt av banken, men den avtalte betalingsdagen.

Registrerte betalinger som ikke gjennomføres
Henvisningen til finansavtaleloven § 39 fjerde ledd innebærer videre at betalingsfristen etter annet ledd ikke anses avbrutt dersom betalingsoppdraget som er mottatt av banken ikke blir gjennomført, og dette skyldes betalerens eget forhold. Bestemmelsen er f.eks. aktuell når det ikke er dekning på betalerens konto eller giroen som sendes banken er uleselig, og banken derfor ikke gjennomfører betalingsoppdraget.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.