9. Betaling

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 9. Betaling

§ 9-3. Betaling av petroleumsskatt


(1) Petroleumsskatt skal betales ved overføring av beløpet til konto for petroleumsskatt hos det skattekontor departementet bestemmer. Bestemmelsene i § 9‑1 gjelder ikke.

(2) Betaling anses for å være skjedd når beløpet er godskrevet skattekontorets bank, jf. første ledd. Ved overføring innen samme bank anses betaling for å være skjedd når beløpet er godskrevet skattekontorets konto. En fastsatt betalingsfrist anses for å være avbrutt når beløpet er godskrevet skattekontorets konto. Bestemmelsene i § 9‑2 gjelder ikke.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 13.3 og kap. 27 s. 180 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) pkt. 13.1.2.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer s. 41 og 199 og Innst. O. nr. 10 (2006–2007) s. 108–109. (Tilpasning pga. ROS.)

Generelt om § 9-3

Bestemmelsen gir særlige regler for betaling av petroleumsskatt og fastslår at slik skatt skal betales ved overføring av beløpet til det skattekontor departementet bestemmer. Bestemmelsen viderefører tidligere forskriftsbestemmelse. Den generelle regelen om betalingsmåte i § 9‑1 gjelder ikke for betaling av petroleumsskatt.

Annet ledd regulerer når betaling av petroleumsskatt anses skjedd med frigjørende virkning. Tredje punktum bestemmer at betalingsfristen først anses avbrutt når beløpet er godskrevet skattekontorets konto. Dette er en videreføring av tidligere forskrift om betaling av petroleumsskatt.

§ 9-3 første ledd – Overføring til konto

Bestemmelsens første ledd har en særlig regel om betalingsmåten for petroleumsskatt og fastslår at slik skatt skal betales ved overføring av beløpet til det skattekontor departementet bestemmer. Som det fremgår under pkt. 2‑3.5 er det Skatt øst som er oppkrever for petroleumsskatt og beløpet skal overføres til Skatt øst sin konto for petroleumsskatt. Det følger dermed også av bestemmelsen at det ikke er anledning til å betale denne skattearten med kontanter.

§ 9-3 annet ledd – Fristavbrudd

Annet ledd i bestemmelsen regulerer når betaling av petroleumsskatt anses skjedd. I utgangspunktet gjelder de samme reglene som for andre skatte- og avgiftskrav, jf. § 9‑2 første til tredje punktum. I og med at betaling skal skje til konto for petroleumsskatt, jf. første ledd, er § 9‑2 første ledd fjerde punktum uten betydning for betaling av petroleumsskatt.

Annet ledd tredje punktum bestemmer at betalingsfristenførst anses avbrutt når beløpet er godskrevet skattekontorets konto. Dette er en videreføring av tidligere forskrift. Bestemmelsen regulerer når en betaling virker fristavbrytende, det vil si når det ikke lenger skal gjøres gjeldende misligholdssanksjoner på grunn av forsinket betaling. Bestemmelsen regulerer ikke fra hvilket tidspunkt betalingen skal anses å være skjedd med frigjørende virkning. Dette reguleres av bestemmelsen i annet ledd første og annet punktum.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.