Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

  • Skriv ut


Innhold: E

Enkeltpersonforetak – allment Til oversikt


  • Sktl. § 10-48

  • FSFIN § 10-48

1 Hva er et enkeltpersonforetak

1.1 Generelt

Virksomhet som eies (dvs. drives for egen regning og risiko) av én fysisk person anses som enkeltpersonforetak. Tilsvarende gjelder som utgangspunkt hvor ektefeller driver felles virksomhet. Eies virksomheten av flere skattytere, vil fellesskapet være et selskap, se f.eks. emnene «Deltakerlignet selskap – allment om deltakerligning» og «Aksjeselskap mv. – allment». Om ektefeller, se nedenfor.

Om overgang fra selskap til enkeltpersonforetak, se emnet «Deltakerlignet selskap – oppløsning», pkt. 3.4.

Om hva som er virksomhet, se emnet «Virksomhet – allment».

1.2 Ektefeller

1.2.1 Generelt

Virksomhet som i sin helhet tilhører en eller begge ektefeller og som drives for en eller begges regning og risiko, behandles i utgangspunktet skattemessig som et enkeltpersonforetak, med mindre ektefellene lignes atskilt, se URD 20. juli 1999 (Nordfjord herredsrett) i Utv. 1999/1490. Dette gjelder uansett om virksomheten er felleseie eller særeie og uavhengig av om overskuddet fordeles mellom ektefellene etter reglene om felles bedrift.

Ektefeller som driver en virksomhet sammen kan imidlertid velge å registrere virksomheten som et deltakerlignet selskap med hver av ektefellene som selvstendige deltakere, se FSFIN § 10-48-1, jf. sktl. § 10-48. Denne valgadgangen gjelder også for andeler i deltakerlignet selskap hvor det i tillegg til ektefellene er andre deltakere.

Bestemmelsene i sktl. § 10-48 og FSFIN § 10-48 om ektefellers adgang til å registrere felles bedrift som deltakerlignet selskap, trådte i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2015. Det ble i den forbindelse gitt to overgangsregler, jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1890. Disse overgangsreglene gjelder mulighet for videreføring av ligningsmåten for

  • ektefeller som har drevet et deltakerlignet selskap sammen og hvor virksomheten til og med inntektsåret 2014 har vært lignet som enkeltpersonforetak (overgangsregel A)

  • to personer som driver et deltakerlignet selskap sammen og som giftet seg med hverandre etter 1. januar 2014 (overgangsregel B).

Nærmere om overgangsreglene, vilkårene for deltakerligning og overgang til deltakerligning for ektefeller som driver virksomhet sammen eller hvor begge ektefeller er deltakere i deltakerlignet selskap hvor det også er øvrige deltakere, se emnet «Deltakerlignet selskap – allment om deltakerligning», pkt. 1.4.

1.2.2 Inngåelse av ekteskap

Dersom to personer i fellesskap driver et deltakerlignet selskap som ikke er registrert i foretaksregisteret, inngår ekteskap, skal selskapet anses oppløst fra og med det året ligning av ektefellene hver for seg (atskilt) opphører. Selskapet skal likevel ikke anses oppløst dersom vilkårene i FSFIN § 10-48-1 første ledd blir oppfylt innen åtte måneder etter at ekteskapet ble inngått, jf. FSFIN § 10-48-1 femte ledd. Nærmere om dette, se emnet «Deltakerlignet selskap – allment om deltakerligning», pkt. 1.4.4.

1.2.3 Separasjon/skilsmisse

Ved separasjon/skilsmisse, skal et tidligere felles drevet enkeltpersonforetak lignes som ansvarlig selskap (ANS) fra og med det året atskilt ligning skal gjennomføres, dersom de tidligere ektefellene fremdeles driver virksomheten for felles regning og risiko. Se også emnet «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere», pkt. 13.3.

Se for øvrig emnene «Deltakerlignet selskap – nyetablering», «Virksomhet – omdanning/skifte av eierform» og «Deltakerlignet selskap – deltakerligning etter nettometoden».

1.3 Ikke-meldepliktige samboere

Eies virksomheten i fellesskap av ikke-meldepliktige samboere, er det et selskap som skal deltakerlignes, ikke et enkeltpersonforetak. Om meldepliktige samboere, se emnet «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere», pkt. 1.3.

1.4 Barn

Er ikke vilkårene i FSFIN § 10-48 om deltakerligning av foreldrene oppfylt, skal virksomhet som eies av foreldre og barn i fellesskap, skatterettslig behandles som et enkeltpersonforetak så lenge virksomhetsinntekten skal lignes hos foreldrene, se emnet «Barn og ungdom». I andre tilfeller behandles det som et deltakerlignet selskap.

2 Prinsipp for ligning

2.1 Formue

Skattyter lignes som eier av hver enkelt eiendel i enkeltpersonforetaket og skal ha fradrag for foretakets forpliktelser etter de vanlige regler.

2.2 Inntekt

2.2.1 Generelt

Skattyter anses i prinsippet å inntjene hver enkelt inntektspost og skal ha fradrag for hver enkelt fradragspost.

Inngangsverdier, ervervstidspunkt mv. i enkeltpersonforetaket er eierens inngangsverdi, ervervstidspunkt mv.

2.2.2 Opphør av virksomhet

Opphør vurderes i forhold til hver atskilt virksomhet i enkeltpersonforetaket og følger de vanlige regler for opphør av virksomhet, se f.eks. emnene «Virksomhet – opphør av virksomhet» og «Underskudd».

2.2.3 Realisasjon av virksomhet

Om reglene ved realisasjon av hel eller en selvstendig utskilt del av en virksomhet, se emnet «Enkeltpersonforetak – realisasjon».

Om realisasjon av en ideell andel av virksomhet, se emnet «Deltakerlignet selskap – nyetablering».

2.2.4 Tidfesting

Om tidfesting av inntekt i virksomhet, se emnene om tidfesting.

2.2.5 Flere kommuner

Om skattestedet, se emnet «Skattestedet».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.