Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

  • Skriv ut


Innhold: FForsiden
Faglitteratur
Finansielle instrumenter – begreper
Finansielle instrumenter – CFD (Contract for difference)
Finansielle instrumenter – finansielle opsjoner
Finansielle instrumenter – ikke-finansielle opsjoner
Finansielle instrumenter – opsjoner mv. i arbeidsforhold
Finansielle instrumenter – renteswap, valutaswap og rente- og valutaswap
Finansielle instrumenter – terminkontrakter – futures og forwards
Finnmark og Nord-Troms (den særskilte tiltakssonen)
Fisjon – innenlands
Fisjon over landegrensene
Fiske
Flypersonell (sivilt)
Flyttekostnader
Folketrygd – nedsettelse
Fordelingsfradrag
Fordringer
Foreldrefradrag
Forhåndsligning
1 Generelt
2 I hvilke tilfeller forhåndsligning skal foretas
3 Formelle regler
4 Gjennomføringen av forhåndsligningen
4.1 Tidsrommet som forhåndsligningen skal omfatte
4.1.1 Inntektsskatt
4.1.2 Formuesskatt
4.2 Skatteregler og skattesatser
4.3 Andel i boligselskap og boligsameie
4.4 Skjerming
4.5 Spesielt om deltaker i deltakerlignet selskap
5 Behandlingsmåten
6 Frist for gjennomføring
7 Klage/endring
Formue
Forpleining
Forsikring – allment
Forsikring – livsforsikring (kapitalforsikring)
Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)
Forsikring – syke- og ulykkesforsikring samt yrkesskadeforsikring
Forsinkelsesavgift
Forsknings- og utviklingskostnader, formue og inntektsfradrag
Forsknings- og utviklingskostnader – SkatteFUNN
Forsvarspersonell
Fosterforeldre
Fritaksmetoden
Fritidsbåter
Fullmektig
Fusjon – innenlands
Fusjon over landegrensene
Føderåd

Forhåndsligning Til oversikt


  • Lignl. § 4-7 nr. 7 og 8 og § 8-10.

1 Generelt

Forhåndsligning er aktuelt i visse tilfeller hvor et skattesubjekt i løpet av året har opphørt å være skattesubjekt. Forhåndsligning foretas for perioden fra sist lignede inntektsår og frem til opphørstidspunkt. Forhåndsligning foretas fortløpende og uavhengig av den ordinære ligningsbehandlingen.

2 I hvilke tilfeller forhåndsligning skal foretas

2.1 Oppløsning av selskap og avslutning av bo

Det er i følge lignl. § 4-7 nr. 8 plikt til å kreve forhåndsligning

  • før avslutning av bo, f.eks. døds- og konkursbo etter krav fra skifteforvalter (bobestyrer), testamentsfullbyrder eller selvskiftende arvinger. Det skal ikke foretas forhåndsligning når bo overtas udelt av gjenlevende ektefelle eller av enearving. Forhåndsligning foretas heller ikke ved skifte mellom ektefeller ved separasjon eller skilsmisse

  • før oppløsning av aksjeselskap eller annen skattepliktig innretning som er eget skattesubjekt etter krav fra selskapets styre eller dets leder. Selskap som deltakerlignes, herunder ANS, DA og KS omfattes ikke av ordningen. Se likevel nedenfor om deltaker som dør, under pkt. 4.5

2.2 Person med midlertidig opphold i Norge

Person som er skattepliktig etter sktl. § 2-3 første ledd bokstav d og sktl. § 2-3 annet ledd, for arbeidsinntekt oppebåret under midlertidig opphold her i landet, kan levere selvangivelse og kreve forhåndsligning ved utreise fra Norge, jf. lignl. § 4-7 nr. 7. Kreves ikke forhåndsligning er vedkommende pliktig til å levere selvangivelse innen den ordinære fristen.

Utenlandske arbeidstakere som ikke er skattemessig bosatt i Norge, har begrenset skatteplikt for lønn for arbeid utført i Norge. Disse arbeidstakerne kan velge å levere RF-1038 og bli beskattet i forbindelse med at arbeidsoppholdet i Norge avsluttes. Det er bare lønnsinntekten som kan forhåndslignes.

Ordningen med forhåndsligning gjelder bare følgende arbeidstakere:

  • Utenlandske arbeidstakere som har oppholdt seg i Norge maksimalt 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder.

  • Utenlandske arbeidstakere som har oppholdt seg i Norge i maksimalt 270 dager i løpet av en periode på 36 måneder.

Skatteavtaler som Norge har inngått med andre stater kan i visse tilfeller medføre at arbeidsinntekten ikke er skattepliktig til Norge.

3 Formelle regler

3.1 Innsendelse av selvangivelse mv.

Den som fremsetter krav om forhåndsligning skal sende inn selvangivelse over den inntekt og formue som kreves forhåndslignet. For boer skal forhåndsligningen omfatte inntekt frem til slutningsdagen. For selskaper mv. skal inntekt frem til den endelige oppløsningsdagen kreves forhåndslignet, jf. asl./asal. § 16-10 første ledd og samvirkelova § 136. Om avviklingen går over et årsskifte, skal det foretas forhåndsligning særskilt for hvert år, se pkt. 4.1.1. For personer som har hatt midlertidig opphold i Norge skal forhåndsligningen omfatte inntekt frem til dagen for avreise. Ved offentlig skifte kan slutningsdagen aldri være fastsatt til et tidspunkt før forhåndsligningen vil være gjennomført.

Selskaper mv. som krever forhåndsligning skal levere «Selvangivelse for aksjeselskaper mv.», (RF-1028) og aksjonærregisteroppgaven RF-1086. Fristen for å sende inn aksjonærregisteroppgaven er 31. januar året etter inntektsåret.

Personer som har hatt midlertidig opphold i Norge og som krever forhåndsligning skal levere «Selvangivelse for forhåndslikning av utenlandsk arbeidstaker / Tax return for advance assessment for foreign employee», (RF-1038).

Boer som krever forhåndsligning skal levere «Selvangivelse for forhåndslikning», (RF-1040).

3.2 Bekreftelse på at krav om forhåndsligning er mottatt

Den som krever forhåndsligning, kan kreve at skattekontoret straks skriftlig erkjenner å ha mottatt kravet. Dette er en forutsetning for at preklusjonsfristene i lignl. § 8-10 nr. 2 skal begynne å løpe. Er skattekravet ikke sendt innen den aktuelle fristen vil kravet bortfalle, se pkt. 6.

3.3 Vedtaksmyndighet

Forhåndsligningen skal foretas av skattekontoret.

4 Gjennomføringen av forhåndsligningen

4.1 Tidsrommet som forhåndsligningen skal omfatte

4.1.1 Inntektsskatt

Er skatteoppgjøret for inntektsåret 2015 sendt ut, skal bare inntekten i 2016 tas med ved forhåndsligningen. Er ligningen for inntektsåret 2015 ennå ikke sendt ut, skal derimot inntekten både i 2015 og 2016 tas med, men slik at forhåndsligningen foretas særskilt for hvert år.

Om de særlige regler om tidfesting av arbeidsinntekter og fradrag for kostnader i forbindelse med arbeid når skattyter flytter ut av landet, se emnene «Tidfesting – kontantprinsippet» og «Utland – skattemessig bosted», pkt. 5.

4.1.2 Formuesskatt

Formuesskatt ilignes ikke for det år boslutning, selskapsoppløsning eller utreise finner sted. Blir boet f.eks. sluttet 1. januar 2016 eller senere, vil midlene bli formuesbeskattet på boets hånd for inntektsåret 2015.

4.2 Skatteregler og skattesatser

Forhåndsligningen foretas særskilt for hvert enkelt inntektsår basert på vedkommende års skatteregler, herunder eventuelle overgangsregler, og satser, slik de er vedtatt på tidspunktet for gjennomføringen av forhåndsligningen.

4.3 Andel i boligselskap og boligsameie

Dersom den skattyter som skal forhåndslignes er andelshaver/sameier i et boligselskap (borettslag/boligaksjeselskap) eller boligsameie, skal han tilordnes inntekter og kostnader som refererer seg til forhåndsligningsåret. Det forekommer at skattyter bare skal lignes for andelen for en del av inntektsåret, f.eks. i forbindelse med dødsfall eller realisasjon av andelen. Når forhåndsligningen skal gjennomføres før boligselskapet/boligsameiet har innrapportert eller på annen måte fastsatt vedkommendes andel av forhåndsligningsårets inntekter og kostnader, må beløpene fastsettes ved skjønn. Finner skattekontoret ikke å kunne legge skattyters påstand til grunn, kan inntektene og kostnadene normalt settes til et antall 12-deler av fjorårets inntekter og kostnader. Dette gjelder likevel ikke dersom skattekontoret finner det sannsynliggjort at inntektene og utgiftene i forhåndsligningsåret avviker vesentlig fra fjorårets tall.

4.4 Skjerming

Skjerming for personlige aksjonærer og deltakere i deltakerlignede selskaper fastsettes per 31. desember hvert år. Ved forhåndsligning som foretas i 2016 for bo som er sluttet i 2016, vil det således bare være aktuelt med fradrag for skjerming fastsatt til og med 31. desember 2015. Se nærmere emnet «Aksjer – utbytte».

4.5 Spesielt om deltaker i deltakerlignet selskap

Det kan forekomme at deltaker i deltakerlignet selskap skal lignes for andelen for en del av inntektsåret, f.eks. i forbindelse med dødsfall eller realisasjon av andelen. Skal skattyter forhåndslignes for alminnelig inntekt fra selskapet før resultatet i det deltakerlignede selskap foreligger, må inntekten(e) fastsettes ved skjønn. Deltakeren skal ha tilordnet sin andel av et antall 12-deler av selskapets totale alminnelige inntekt i forhåndsligningsåret. Eventuell utdeling etter sktl. § 10-42 og arbeidsgodtgjørelse, jf. sktl. § 12-2 første ledd bokstav f, tas med ved forhåndsligningen med de beløp som faktisk er overført fra selskapet til deltakeren. Skattekontoret kan kreve at påstanden sannsynliggjøres ved fremleggelse av f.eks. delårsregnskap kombinert med budsjett for den gjenstående del av året, revisors uttalelse og fjorårets regnskaper.

5 Behandlingsmåten

Skattekontoret foretar beregninger av skatter og avgifter. Skatteoppgjørsblankett fylles ut og sendes skatteoppkreveren. Skatteoppkreveren sørger for at avregning og oppgjør foretas uten unødig opphold. Blanketten dateres og sendes skattyteren (boet) i rekommandert brev eller på annen etterviselig måte. Skatteoppkreveren fordeler gjenpartene med ett eksemplar til skattekontoret og ett til eget kontor.

6 Frist for gjennomføring

Dersom krav på skatt og avgift for skattyter med begrenset skatteplikt etter sktl. § 2-3 første ledd bokstav d og annet ledd, ikke er sendt innen 4 uker etter skattekontorets erkjennelse av å ha mottatt krav på forhåndsligning ble sendt, faller krav på skatt og avgift bort for den oppgitte inntekt. Det samme er tilfelle hvis det går mer enn 3 måneder før tilsvarende krav blir sendt boet, selskap eller annen skattepliktig innretning. Forutsetningen er at skattyter fyller vilkårene for å kreve forhåndsligning.

Har skattyter krevd erkjennelse uten at skattekontoret sender den, eller at den sendes for sent, begynner fristen å løpe fra det tidspunkt den skulle vært sendt, se FIN 20. september 1984 i Utv. 1984/743.

Dersom skattyter har krevd forhåndsligning uten samtidig å ha krevd erkjennelse for mottatt krav om forhåndsligning, vil preklusjonsfristen ikke begynne å løpe. Fristen vil likevel begynne å løpe dersom ligningsmyndighetene uoppfordret sender skattyter en erkjennelse av å ha mottatt kravet om forhåndsligning.

Fyller skattyter vilkårene for å kreve forhåndsligning, men ligningsmyndighetene ber om tilleggsopplysninger til innlevert selvangivelse mv., løper likevel fristene uendret.

7 Klage/endring

7.1 Hovedregel

I utgangspunktet gjelder de vanlige reglene i lignl. kap. 9 for adgangen til å påklage/endre en forhåndsligning, se emnene «Endringssak – endring uten klage» og «Endringssak – klage».

7.2 Unntak

For formues- og inntektsposter som det er gitt alle pliktige opplysninger om i selvangivelsen, kan ligningsmyndighetene ikke endre forhåndsligning til skattyters ugunst etter fristen for bortfall av skattekravet, se ovenfor.

For de formues- og/eller inntektsposter som ikke er oppgitt, bortfaller ikke adgangen til endring.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.