Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

  • Skriv ut


Innhold: FForsiden
Faglitteratur
Finansielle instrumenter – begreper
Finansielle instrumenter – CFD (Contract for difference)
Finansielle instrumenter – finansielle opsjoner
Finansielle instrumenter – ikke-finansielle opsjoner
Finansielle instrumenter – opsjoner mv. i arbeidsforhold
Finansielle instrumenter – renteswap, valutaswap og rente- og valutaswap
Finansielle instrumenter – terminkontrakter – futures og forwards
Finnmark og Nord-Troms (den særskilte tiltakssonen)
Fisjon – innenlands
Fisjon over landegrensene
Fiske
Flypersonell (sivilt)
Flyttekostnader
Folketrygd – nedsettelse
Fordelingsfradrag
Fordringer
Foreldrefradrag
Forhåndsligning
Formue
Forpleining
Forsikring – allment
Forsikring – livsforsikring (kapitalforsikring)
Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)
Forsikring – syke- og ulykkesforsikring samt yrkesskadeforsikring
Forsinkelsesavgift
1 Generelt
2 Vilkår for forsinkelsesavgift
2.1 Skjema som omfattes av reglene om forsinkelsesavgift
2.2 Hvem som omfattes av reglene om forsinkelsesavgift
2.3 Når er selvangivelse mv. levert for sent
2.4 Grensen mellom forsinket levering og unnlatt levering
2.5 Hva godtas som selvangivelse
2.6 Unnskyldelige forhold
3 Beregning av forsinkelsesavgift
4 Fradragsrett for forsinkelsesavgift
5 Varsel til skattyter
Forsknings- og utviklingskostnader, formue og inntektsfradrag
Forsknings- og utviklingskostnader – SkatteFUNN
Forsvarspersonell
Fosterforeldre
Fritaksmetoden
Fritidsbåter
Fullmektig
Fusjon – innenlands
Fusjon over landegrensene
Føderåd

Forsinkelsesavgift Til oversikt


  • Lignl. § 10-1.

1 Generelt

Leverer skattyter pliktig selvangivelse, næringsoppgave eller pliktig selskapsoppgave etter utløpet av leveringsfristen, men før skatteoppgjøret er sendt skattyter, skal det som utgangspunkt svares forsinkelsesavgift, jf. lignl. § 10-1 nr. 1. Forsinkelsesavgiften beregnes av samlet formue og inntekt ved ligningen.

Reglene om forsinkelsesavgift gjelder ikke skattyter som omfattes av ordningen med leveringsfritak, dvs. skattytere som mottar forhåndsutfylt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv. Dette gjelder selv om nye opplysninger gis etter selvangivelsesfristens utløp. Korrigering av opplysningene i selvangivelsen etter denne fristen bedømmes etter reglene om tilleggsskatt for uriktige eller ufullstendige opplysninger i lignl. § 10-2 flg., se emnet «Tilleggsskatt». For slike skattytere gjelder reglene om forsinkelsesavgift heller ikke om de unnlater å levere andre pliktige tilleggsskjemaer, for eksempel skjema for utleie av fast eiendom.

2 Vilkår for forsinkelsesavgift

2.1 Skjema som omfattes av reglene om forsinkelsesavgift

For skattytere som ikke omfattes av reglene om leveringsfritak for selvangivelse for lønnstakere og pensjonister, gjelder reglene om forsinkelsesavgift ved for sen levering av følgende skjema

  • forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende og selvangivelse for aksjeselskaper mv.

  • næringsoppgave, se emnet «Opplysningsplikt om egne forhold», skjemaet «Utleie mv. av fast eiendom» (RF-1189)

  • selskapsoppgave med vedlegg, dvs. «Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap» (RF-1215) og «Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap» (RF-1233)

For sen levering av f.eks. tilleggsskjema, herunder bilskjema, deltakernes oppgave over formue og inntekt i deltakerliknet selskap og avskrivningsskjema, utløser ikke forsinkelsesavgift.

2.2 Hvem som omfattes av reglene om forsinkelsesavgift

Alle juridiske personer omfattes av reglene om forsinkelsesavgift. Det samme gjelder deltakerlignede selskaper for levering av selskapsoppgaven.

For fysiske personer er det bare de som har fått tilsendt forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende som omfattes av reglene om forsinkelsesavgift.

2.3 Når er selvangivelse mv. levert for sent

Selvangivelsen mv. er levert for sent hvis den ikke er sendt til skattekontoret innen ordinær eller utsatt selvangivelsesfrist. Nærmere om fristen for å levere selvangivelse, se emnet «Selvangivelse mv. – selvangivelsesplikt og frister».

Det skal anvendes forsinkelsesavgift selv om bare ett av de pliktige skjemaene leveres for sent. Om hvilke skjema dette gjelder, se pkt. 2.1.

2.4 Grensen mellom forsinket levering og unnlatt levering

Skjer levering etter at skatteoppgjøret er sendt skattyter, skal forsinkelsesavgift ikke ilegges. Det kan da i stedet være aktuelt med tilleggsskatt, se lignl. § 10-2 nr. 1 annet punktum og emnet «Tilleggsskatt».

Er det ved ordinær ligning fastsatt tilleggsskatt for unnlatt pliktig levering, men selvangivelsen mv. leveres innen tidspunktet for utsending av skatteoppgjøret, må tilleggsskatten omgjøres til forsinkelsesavgift.

2.5 Hva godtas som selvangivelse

2.6 Unnskyldelige forhold

Det skal ikke fastsettes forsinkelsesavgift på grunn av for sen levering av selvangivelse, næringsoppgave, selskapsoppgave og/eller selskapets deltakeroppgave, dersom skattyters forhold må anses unnskyldelig f.eks. på grunn av egen sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak, jf. lign. § 10-1 nr. 3. Annen årsak kan bl.a. være at skattyter for et kortere eller lengre tidsrom er ute av stand til å ivareta egne interesser, for eksempel som følge av psykiske eller sosiale problemer, sykdom eller dødsfall i familien, samlivsbrudd, rusmisbruk eller fengselsopphold.

Hvis den som skal bistå skattyteren er blitt syk, og skattyteren ikke har kunnet levere selv eller skaffe annen hjelp, kan dette etter omstendighetene anses som annen årsak som må anses unnskyldelig. Derimot anses det ikke unnskyldelig at regnskapsfører holder tilbake regnskapet på grunn av manglende betaling fra skattyter.

Forutsetningen for fritak er i alle tilfeller at skattyter leverer oppgavene så snart det lar seg gjøre.

3 Beregning av forsinkelsesavgift

3.1 Generelt

Forsinkelsesavgift fastsettes som et særskilt avgiftsbeløp.

Beregningsgrunnlaget er det samme enten det er selvangivelse eller næringsoppgave eller begge oppgaver som er levert for sent. Beregningsgrunnlaget skal derfor ikke begrenses til den delen av samlet inntekt som inngår i en forsinket næringsoppgave, selv om selvangivelsen er rettidig og inneholder både dette og de øvrige skattegrunnlagene.

Det gjelder ingen minstegrense i formue og inntekt for å beregne avgift på grunn av forsinkelse. Det er ikke noe krav at skattyteren får utlignet skatt.

Det er fastsettingen ved den endelige ligningen som danner grunnlaget for forsinkelsesavgift. Leverer skattyteren nye eller endrede oppgaver etter fristen og disse blir lagt til grunn for ligningen, skal den fastsatte avgiften korrigeres. Dette gjelder også ved endringssak uten klage.

Inneholder de nye eller endrede oppgavene opplysningsfeil, kan det ilegges tilleggsskatt for uriktige eller ufullstendige opplysninger i tillegg til forsinkelsesavgift. I slike tilfeller kan forsinkelsesavgiften også bli økt som følge av at grunnlaget for forsinkelsesavgiften blir høyere, jf. lignl. § 10-1 nr. 1.

3.2 Beregningsgrunnlag

3.2.1 Generelt

Forsinkelsesavgiften beregnes på grunnlag av samlet skattepliktig netto formue og alminnelig inntekt i alle kommuner. Dette inkluderer skattepliktig inntekt av aksjer og andeler etter fradrag for fremførte underskudd fra tidligere år, men før fradrag for særfradrag.

3.2.2 Særlig om deltakerlignet selskap

Leverer deltakerlignet selskap selskapsoppgave med vedlegg og/eller næringsoppgave for sent, skal forsinkelsesavgiften beregnes hos selskapet på grunnlag av selskapets formue og inntekt som om selskapet var eget skattesubjekt. Forsinkelsesavgiften fordeles deretter på deltakerne i samme forhold som formue/inntekt er fordelt, se emnet «Deltakerlignet selskap – deltakerligning etter nettometoden».

3.2.3 Personinntekt

Det fastsettes ikke forsinkelsesavgift av personinntekt.

3.2.4 Ektefeller

Ektefeller skal som hovedregel levere hver sin selvangivelse. Eventuell forsinkelsesavgift fastsettes for hver ektefelle etter vedkommendes forhold, uavhengig av ligningsmåten.

Dersom begge ektefeller lignes for inntekt fra felles bedrift, og næringsoppgave ikke er innkommet i rett tid, skal det alltid fastsettes forsinkelsesavgift på begge. Det er tilstrekkelig at den ene av ektefellene leverer næringsoppgave for den felles bedriften innen fristen.

3.3 Avgiftens størrelse

Satsene for forsinkelsesavgift avhenger av lengden på forsinkelsen. Er det gitt fristutsettelse, er det som utgangspunkt den forlengede fristen som danner utgangspunktet for beregningen. Hvis forsinkelsen er over tre måneder for selvangivelse med leveringsfrist 31. mai, skal imidlertid forsinkelsen alltid regnes fra selvangivelsesfristen i lignl. § 4-7, jf. lignl. § 10-1 nr. 1 bokstav d.

Forsinkelsesavgiften av formue skal være 1 promille av nettoformuen.

Forsinkelsesavgiften av inntekt fastsettes avhengig av forsinkelsens lengde på følgende måte:

Forsinket

Avgift

ikke over en kalendermåned etter lovbestemt eller utsatt frist

2 promille av beregningsgrunnlaget

over en kalendermåned etter lovbestemt eller utsatt frist

1 prosent av beregningsgrunnlaget

over tre måneder etter lovbestemt frist

2 prosent av beregningsgrunnlaget

Leverer skattyter både selvangivelse og næringsoppgave for sent, men til forskjellig tid, brukes den satsen som gjelder ved den siste leveringen, dvs. den satsen som gir høyest avgift.

Samlet forsinkelsesavgift for formue og inntekt skal ikke settes lavere enn kr 200, jf. lignl. § 10-1 nr. 2. Dette gjelder selv om beregningsgrunnlaget for formue og inntekt viser kr 0 eller lavere.

Dersom forsinkelsen ikke er over én måned, er samlet avgift på formue og inntekt begrenset oppad til kr 10 000, jf. lignl. § 10-1 nr. 2. Er forsinkelsen over en måned, begrenses avgiften oppad til kr 15 000.

Satsene skal ikke forhøyes selv om skattyter leverer forsinket selvangivelse, næringsoppgave eller selskapsoppgave med vedlegg flere år på rad.

3.4 Avrunding

Forsinkelsesavgift avrundes ned til nærmeste hele krone.

4 Fradragsrett for forsinkelsesavgift

Om skattyters fradragsrett for forsinkelsesavgift, se emnet «Bot, gebyr mv.», pkt. 1.

Betaler regnskapsfører/revisor forsinkelsesavgift for skattyter fordi denne kan lastes for forsinkelsen vil dette være en fradragsberettiget kostnad for vedkommende regnskapsfører/revisor, jf. sktl. § 6-1. Har skattyter fradragsført forsinkelsesavgiften, må skattyter inntektsføre kostnadsdekningen.

5 Varsel til skattyter

Det er ikke noen ubetinget plikt til å varsle skattyter om bruk av forsinkelsesavgift. Dersom skattyter tilskrives om ikke innkommet selvangivelse, næringsoppgave, selskapsoppgave og/eller deltakeroppgave, bør han samtidig gjøres oppmerksom på reglene om forsinkelsesavgift. Han bør også bes om å redegjøre for grunnen til at oppgavene ikke er levert til rett tid.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.