Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

  • Skriv ut


Innhold: I

Innbo og løsøre Til oversikt


  • Sktl. § 4-20 første ledd bokstav b, § 5-1 annet ledd, § 5-21 første ledd, § 9-3 første ledd bokstav a og § 9-4 første ledd.

  • Forskrift 26. november 2014 nr. 1474 om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 (takseringsreglene) § 1-1-5 og § 1-1-6.

1 Privat innbo og løsøre

1.1 Formue

1.1.1 Generelt

Alle skattyters eiendeler med økonomisk verdi inngår som utgangspunkt i formuesskattegrunnlaget, jf. sktl. § 4-1 første ledd. Privat innbo og løsøre, unntatt motorkjøretøy, campingvogn og lystfartøy medregnes bare for den del som overstiger et fribeløp på kr 100 000, jf. sktl. § 4-20 første ledd bokstav b. Personer som lignes under ett, har ett felles fribeløp, jf. sktl. § 4-20 annet ledd. Som motorkjøretøy regnes bl.a. bil, mopedbil og motorsykkel. Som lystfartøy regnes båt med antatt salgsverdi (medregnet motor og fast utstyr) på kr 50 000 eller høyere, jf. takseringsreglene § 1-1-5.

Om skillet mellom bygning og innbo/løsøre, se emnet «Vedlikehold».

1.1.2 Verdsetting av bil, motorsykkel, mopedbil og campingvogn

Om verdsetting av privatbiler, se emnet «Bil – formue». Formuesverdien for moped, motorsykkel og mopedbil fastsettes på samme måte.

Om campingvogner, se emnet «Campingvogner».

Om yrkesbiler som avskrives, se emnet «Bil – formue».

1.1.3 Verdsetting av lystfartøy

Om verdsetting av fritidsbåt med antatt salgsverdi på kr 50 000 eller høyere (lystfartøy), se emnet «Fritidsbåter».

1.1.4 Verdsetting av andre fritidsbåter

Fritidsbåt med antatt salgsverdi under kr 50 000, tas med i verdsettingsberegningen som nevnt i pkt. 1.1.5, dersom båten inngår i den ordinære innbo- eller løsøreforsikringen.

Er en slik båt særskilt forsikret, settes verdien til 75 % av forsikringssummen, jf. takseringsreglene § 1-1-6. Er en slik båt ikke forsikret, settes verdien til antatt salgsverdi.

1.1.5 Verdsetting av annet innbo og løsøre

Annet innbo og løsøre enn det som er særskilt nevnt ovenfor, verdsettes med utgangspunkt i forsikringsverdien (gjenanskaffelsesverdien), jf. takseringsreglene § 1-1-6.

Ligningsverdien av innbo og løsøre verdsettes etter forsikringsverdien slik:

kr 0 – 1 000 000

10 %

kr 1 000 000 – 1 400 000

20 %

over kr 1 400 000

40 %

Dersom forsikringssummen ikke er kjent, for eksempel ved kollektiv hjemforsikring, eller når innbo og løsøre ikke er forsikret, kan antatt gjenanskaffelsesverdi tre i stedet for forsikringssummen ved beregningen ovenfor, jf. takseringsreglene § 1-1-6.

Verdsettingen på 10 % av forsikringssummen for innbo og løsøre med verdi inntil kr. 1 mill. sammenholdt med fribeløpet på kr. 100 000, innebærer at innbo og løsøre ikke vil bli medregnet som formue hvis forsikringssummen (tillagt ev. verdi av fritidsbåt som skal verdsettes særskilt) ikke overstiger kr. 1 mill.

1.1.6 Skattested

Privat innbo formuesbeskattes alltid i bostedskommunen, også om innbo og løsøre er knyttet til fritidseiendom i annen kommune.

1.2 Inntekt

1.2.1 Generelt

Innbo og løsøre som brukes av eieren eller familien anses ikke for inntektsgivende, se sktl. § 5-21 første ledd. Det gis ikke fradrag for kostnader vedrørende slikt innbo og løsøre.

1.2.2 Realisasjon

Gevinst ved realisasjon av innbo og løsøre som har vært brukt i selgerens bolig eller husholdning er skattefri og tap er ikke fradragsberettiget, jf. sktl. § 9-3 første ledd bokstav a og § 9-4 første ledd, jf. § 9-3 første ledd bokstav a.

Den nevnte unntaksregelen gjelder også privatbiler, moped, mopedbil, motorsykler, snøscootere, campingvogner og fritidsbåter når det ikke er godkjent avskrivninger på dem. Det samme gjelder biler brukt i yrket mot bilgodtgjørelse, når skattyteren ikke har fått fradrag for faktiske kostnader.

Om avgrensningen av skatteplikten, se f.eks. URD 24. november 1981 (Dalane herredsrett) i Utv. 1982/41 (Bilmekaniker hadde kjøpt og solgt flere biler i løpet av 1979. Retten mente at den omsetning og reparasjon som hadde funnet sted, bare hadde dekket eget behov.)

Gevinst ved salg av innbo og løsøre som ikke har vært brukt i selgerens bolig eller husholdning (brukt privat) er skattepliktig etter sktl. § 5-1 annet ledd og tap er fradragsberettiget etter sktl. § 9-4 første ledd. Dette gjelder selv om innboet/løsøret ikke har vært inntektsgivende. Se f.eks. SKD 22. april 1981 i Utv. 1981/392.

2 Innbo og løsøre som gir inntekt

2.1 Formue

2.1.1 Fribeløp

Innbo og løsøre som hovedsakelig brukes i inntektsgivende aktivitet f.eks. i yrke mot godtgjørelse eller til utleie, går ikke inn under fribeløpet ved formuesbeskatningen.

2.1.2 Verdsetting

Innbo og løsøre som brukes i inntektsgivende aktivitet verdsettes normalt til saldoverdi. Avvik fra dette må gjøres dersom skattyter påviser at den faktiske verdien av saldogruppen er lavere. Hvor det ikke er foretatt avskrivninger, fastsettes verdien skjønnsmessig, se pkt. 1.1.5.

2.2 Inntekt

2.2.1 Generelt

Inntekt ved utleie av innbo og løsøre er i prinsippet skattepliktig. Mest vanlig er utleie av møbler i forbindelse med utleie av bolig (leilighet, hybel).

2.2.2 Møblert utleie

Ved utleie av møblert fritakslignet bolig, ses det bort fra overskudd/underskudd for møbelutleien.

Ved utleie av fritakslignet fritidseiendom blir 85 % av leien over kr 10 000 skattlagt. Skattyteren skal ikke gis særskilt fradrag for kostnader vedrørende møblene.

I regnskapslignet bolig (direktelignet) og fritidseiendom tas hele leien til inntekt og det gis fradrag for kostnader vedrørende møblene etter de vanlige regler for driftsmidler. For nyinnkjøpt innbo legges faktisk kostpris til grunn. For innbo brukt av eieren, settes inngangsverdien til skjønnsmessig salgsverdi ved begynnelse av utleien.

Ved kortvarig skattepliktig utleie av fullt møblert bolig hvor eieren selv bruker innboet privat før og etter utleieperioden, f.eks. utleie av egen bolig ved midlertidig fravær, kan fradraget i praksis skjønnsmessig settes til 15 % av brutto leieinntekt. Denne regelen bør ikke brukes når utleieperioden overstiger 3 år.

2.2.3 Utleie av innbo og løsøre

Særskilt utleie av innbo og løsøre, f.eks. fritidsbåt o.l., anses i praksis ikke å gi overskudd når eieren også bruker det privat og utleieinntekten er under kr 10 000 per år. Tilsvarende gjelder ved utleie av privatbil. Skattemessig håndtering av bil (og andre transportmidler) som leies ut via nettbasert markedsplass (også omtalt som delingsøkonomi) er omtalt i uttalelse fra SKD datert 4. april 2016 i Utv. 2016/855.

2.2.4 Fradrag ved bruk i yrket

Privat innbo og løsøre kan også være brukt i yrket. For bil og campingvogn, se emnet «Bil – fradrag for bilkostnader» og emnet «Campingvogner». Kostnadene må vurderes i hvert tilfelle. I arbeidsforhold inngår kostnadene i eventuelt minstefradrag.

Har skattyteren mottatt godtgjørelse til dekning av kostnaden, brukes nettometoden. Se for øvrig emnet «Utgiftsgodtgjørelse».

2.2.5 Realisasjon

Om gevinst ved realisasjon av bil og campingvogn hovedsakelig brukt i inntektsgivende aktivitet, se emnene «Bil – realisasjon/uttak» og «Campingvogner».

Vederlag ved realisasjon av innbo og løsøre, hvor det er gitt fradrag for avskrivninger, er skattepliktig. Om nedskrivning av vederlag på saldo, se emnet «Driftsmiddel – realisasjon av driftsmiddel».

Realisasjon av innbo og løsøre hvor det er gitt skjønnsmessig fradrag eller som er brukt privat med sporadisk utleie, anses ikke for å ha gitt skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap.

2.2.6 Uttak

Uttak til eget bruk av innbo og løsøre som det er gitt fradrag for ved ligningen, kan medføre skatteplikt. Det samme gjelder ved gaveoverføring. Se emnet «Uttak av formuesobjekter og/eller tjenester».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.