Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

  • Skriv ut


Innhold: L

Langtransportsjåfører Til oversikt


  • Sktl. § 5-11, § 6-13.

  • FSSD § 6-13.

  • Forskrift 6. november 2015 nr. 1283 om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2015 (takseringsreglene) § 1-2-5 og § 1-3-8.

1 Generelt

Langtransportsjåfører anses å være på arbeidsplassen mens de er på kjøreoppdrag (mobilt arbeidssted). De vil ikke anses å være på yrkesreise mens de er på arbeidsplassen. Se for øvrig nedenfor og emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet».

2 Næringsdrivende

Langtransportsjåfør som driver egen transportvirksomhet omfattes ikke av reglene nedenfor. Næringsdrivende må bokføre kostnader til kost og losji på yrkesreise etter bilag. Næringsdrivendes kostutgifter på kjøreoppdrag med overnatting skal ikke reduseres med kostbesparelse i hjemmet, se sktl. § 6-13 annet ledd.

3 Arbeidstakers merkostnader til kost for turer som varer ett døgn eller mer

3.1 Inntektsfradrag

I utgangspunktet gis ansatte langtransportsjåfører og deres hjelpemannskaper på kjøreoppdrag fradrag for faktiske merkostnader til kost, som de dokumenterer å ha hatt under fravær fra hjemmet av minimum ett døgns varighet. Dersom skattyter ikke dokumenterer de faktiske kostnader, gis normalt fradrag etter pensjonatsatsen ved innenlandsreiser, eller kr 300 per døgn ved utenlandsreiser, jf. takseringsreglene (2015) § 1-3-8. Se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet».

Merkostnader til kost på kjøreoppdrag med overnatting inngår ikke i minstefradraget.

3.2 Kostgodtgjørelse

3.2.1 Skattyter dokumenterer kostnadene

Mottar skattyteren kostgodtgjørelse og fremlegger dokumentasjon for faktisk medgåtte kostnader til kost på turer som varer ett døgn eller mer, gjennomføres avregning av godtgjørelsen mot disse. Eventuelt underskudd inngår ikke i minstefradraget. Fremlegger skattyter dokumentasjon for en sammenhengende periode på to måneder, legges gjennomsnittskostnaden til grunn for hele året under forutsetning av at forholdene er tilnærmet like.

3.2.2 Skattyter dokumenterer ikke kostnadene, innland

Fremlegges ikke dokumentasjon for faktisk påløpte kostutgifter på turer innenlands, men vilkårene for å innrømme fradrag for øvrig er oppfylt, kan avregning av godtgjørelsen foretas mot satsene i takseringsreglene. Avregningen foretas normalt mot pensjonatsatsen ved innenlandsreiser, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet».

Overskudd på mottatt godtgjørelse går inn i beregningsgrunnlaget for minstefradraget. Underskudd på mottatt godtgjørelse kan bare godtas til fradrag dersom det fremlegges dokumentasjon for faktiske kostnader eller når kostnaden beregnes etter laveste sats (hybel-/brakkesats).

3.2.3 Skattyter dokumenterer ikke kostnadene, utland

Når godtgjørelse til kost for langtransportsjåfører for kjøring i utlandet er utbetalt med inntil kr 300 per døgn kan det normalt legges til grunn at godtgjørelsen ikke har gitt overskudd. Ved fastsetting av satsen er det tatt hensyn til kostbesparelse i hjemmet. Underskudd på mottatt godtgjørelse kan bare godtas til fradrag dersom det fremlegges dokumentasjon for faktiske kostnader eller når kostnaden beregnes etter laveste innenlandssats (hybel-/brakkesats).

4 Arbeidstakers kostutgifter for turer som varer mindre enn ett døgn

4.1 Inntektsfradrag

Hvis skattyteren er hjemmefra mindre enn 12 timer anses han ikke å ha kostnader som overstiger de han ville hatt dersom han ikke hadde måttet være hjemmefra på grunn av sitt arbeid. Han anses da ikke å ha merkostnader til kost. Om fradrag i de tilfeller skattyteren har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer, se emnet «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting».

4.2 Kostgodtgjørelse

Langtransportsjåfører anses ikke å være på tjenestereise når de er på kjøreoppdrag. Eventuell kostgodtgjørelse kan ikke overskuddsberegnes etter den forenklede metode for kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting. Godtgjørelsen skal avregnes mot eventuelle fradragsberettigede kostnader dersom skattyteren har et fravær på 12 timer eller mer. Kostnadene kan i slike tilfeller settes til kr 86 per dag dersom skattyter faktisk kjøper mat (takseringsreglene 2015 § 1-3-6). Se for øvrig emnet «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting».

Kostgodtgjørelse ved fravær fra hjemmet under 12 timer anses alltid fullt ut som lønn.

5 Kostnader og godtgjørelse til losji

5.1 Inntektsfradrag

Fradrag for kostnader til losji innrømmes bare når faktiske kostnader dokumenteres.

5.2 Godtgjørelse for losji

Er arbeidsgivers bil innredet for overnatting, vil eventuell losjigodtgjørelse i utgangspunktet være skattepliktig i sin helhet. Godtgjørelsen kan likevel avregnes mot dokumenterte kostnader til losji.

Er arbeidsgivers bil derimot ikke innredet for overnatting, gjelder de vanlige regler om dokumentasjon av losjikostnader, og dekning av ulegitimert nattillegg, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet»pkt. 11.3.5 eller pkt. 11.4.5.

Skattepliktig godtgjørelse eller overskudd på godtgjørelse inngår i beregningsgrunnlaget for minstefradraget. Eventuelle kostnader og underskudd på godtgjørelser går ikke inn i minstefradraget.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.