Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

 • Skriv ut


Innhold: L

Lønnsopplysningsplikt Til oversikt


 • Lignl. § 5-2, § 5-6, § 10-8.

 • Lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven).

 • Forskrift 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte oppgaver (lignl.).

 • Forskrift 17. april 2008 nr. 386 om offentlige myndigheters mv. plikt til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv.

 • Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt 17. september 2013 nr. 1092 § 5-2 (lignl). (samleforskriften)

 • Forskrift 18. desember 2014 nr. 1781 om sammenstilling til skattyter over opplysninger innrapportert etter a-opplysningsloven

 • Forskrift 6. november 2015 nr. 1283 om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved ligningen for inntektsåret 2015 (takseringsreglene) § 1-2-1.

1 Generelt

Den som selv eller gjennom andre i løpet av en kalendermåned har utbetalt eller på annen måte ytet fordel som lønn eller annen godtgjørelse for arbeid, skal etter reglene i a-opplysningsloven gi opplysninger om alt som er ytet til den enkelte mottaker, se lignl. § 5-2 nr. 1.

Opplysningsplikten etter a-opplysningsloven gjelder også pensjon, utbetalinger av uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12, samt uføreytelser fra andre ordninger, jf. lignl. § 5-2 nr. 1 bokstav b. Om hvilke ytelser som anses som pensjon, se emnet «Pensjon – allment».

Lønnsopplysningen gjelder også visse stønader som nevnt i lignl. § 5-2 bokstav b, se pkt. 3.

Føderåd i jord- og skogbruk er også omfattet av lønnsopplysningsplikten, jf. lignl. § 5-2 bokstav b og emnet «Føderåd». pkt. 8.

Som utgangspunkt gjelder lønnsopplysningsplikten også ytelser i virksomhet, men her er det betydelige unntak, se pkt. 5.1.

Opplysningsplikten gjelder uavhengig av om mottaker er skattepliktig for fordelen til Norge eller utlandet.

De nærmere regler om hvilke ytelser som skal lønnsrapporteres og unntak fra lønnsrapporteringsplikten fremgår nedenfor.

Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) skjer samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser, se a-opplysningsloven § 3 og § 4 samt a-opplysningsforskriften. For uføretrygd, uføreytelser samt for engangsutbetalinger som nevnt ovenfor, var det for 2015 tilstrekkelig at ytelser som ble utbetalt i 2015 ble rapportert samlet en gang, senest 5. januar 2016 (se endringslov 19. juni 2015 nr. 49 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) del IV).

Den som rapporterer opplysninger etter a-opplysningsloven skal ukrevet sende en sammenstilling over innrapporterte opplysninger til den det er gitt opplysninger om, jf. forskrift 18. desember 2014 nr. 1781 om sammenstilling til skattyter over opplysninger innrapportert etter a-opplysningsloven. Sammenstillingen skal inneholde summerte opplysninger av innrapporterte ytelser som fremgår av samleforskriften. Videre skal den inneholde opplysninger om feriepengegrunnlaget etter ferieloven § 10 første ledd og opplysninger om innrapportert forskuddstrekk. Den skal også inneholde ansattnummer eller annet nummer som er brukt til å identifisere inntektsmottakeren i arbeidsgivers systemer.

Nærmere om a-ordningen, se emnet «Arbeidsgiveravgift – innrapportering og betaling».

2 Utland

2.1 Generelt

Lønnsopplysningsplikten for utbetalinger til personer bosatt i utlandet er regulert i samleforskriften § 5-2-15 og § 5-2-18.

Lønnsopplysningsplikten for utbetalinger til personer som er skattepliktige som bosatt i Norge etter norsk intern rett, jf. sktl. § 2-1, skal alltid følge de alminnelige regler for lønnsrapportering (full opplysningsplikt), se lignl. § 5-2 og samleforskriften § 5-2-1 til § 5-2-5 og § 5-2-10 til § 5-2-11. Dette gjelder også for personer bosatt i Norge men som oppholder seg midlertidig i utlandet. Om hvem som er skattepliktig som bosatt i Norge, se emnet «Utland – skattemessig bosted».

2.2 Arbeid utført i Norge og/eller på norsk kontinentalsokkel

Det foreligger opplysningsplikt etter a-opplysningsloven for utbetalinger vedrørende arbeid eller virksomhet utført i Norge eller på norsk kontinentalsokkel og dermed likestilt område, til personer som fast eller midlertidig oppholder seg i utlandet. Det samme gjelder for arbeid og virksomhet på skip tilknyttet slik virksomhet uansett om skipet er registrert i Norge (NOR eller NIS) eller i utlandet. Se lignl. § 5-2, jfr. samleforskriften § 5-2-15 nr. 1 første og annet punktum.

Opplysningsplikten gjelder for både norsk og utenlandsk arbeidsgiver.

2.3 Arbeid utført i utlandet

Norsk arbeidsgiver som utbetaler lønn og godtgjørelse mv. for arbeid utført i utlandet til en arbeidstaker som er skattepliktig som bosatt i Norge etter norsk intern rett, har alltid full opplysningsplikt, jfr. samleforskriften § 5-2-15 nr. 2.

Norsk arbeidsgiver som utbetaler lønn og godtgjørelse mv. for arbeid utført i utlandet til en arbeidstaker som ikke er skattepliktig som bosatt i Norge etter norsk intern rett, har begrenset lønnsopplysningsplikt, jfr. samleforskriften § 5-2-15 nr. 3. Plikten til å innrapportere omfatter ytelser som nevnt i lignl. § 5-2 nr. 1 bokstavene a til c (lønn og annen godtgjøring for arbeid), men ikke godtgjøring til dekning av utgifter i tjenesten som nevnt i lignl. § 5-2 nr. 1 bokstav g, jfr. samleforskriften § 5-2-15 nr. 3 bokstav a.

Det er ikke opplysningsplikt for lønn mv. til ansatte ved norske bedrifters faste driftssted i land Norge har skatteavtale med, når mottakeren er en person som ikke er skattepliktig som bosatt i Norge etter norsk intern rett og utbetalingen skal belastes regnskapet for det faste driftsstedet, jf. samleforskriften § 5-2-15 nr. 3 bokstav a, siste setning.

2.4 Direktører, styremedlemmer mm bosatt i utlandet

Det foreligger opplysningsplikt for utbetaling av tantieme, gratiale og godtgjørelse (herunder pensjon) til direktør eller medlem av styre, kontrollkomité e.l. bosatt i utlandet, i selskap eller innretning hjemmehørende her i riket, jf. sktl. § 2-3 bokstavene e og f. Opplysningsplikten gjelder uten hensyn til om Norge i skatteavtale med vedkommende land har frafalt beskatningsretten til slike godtgjørelser, se samleforskriften § 5-2-15 nr. 3 bokstav b.

2.5 Sjøfolk bosatt i utlandet

Utbetaling av lønn og annen godtgjørelse for arbeid om bord på norsk registrerte skip (NOR) til en person skattemessig bosatt i utlandet skal innrapporteres. Det kreves ikke oppgave over lønnsutbetalinger til personer som er bosatt utenfor Norden og som er statsborgere i land utenfor EØS, når de er ansatt av en utenlandsk arbeidsgiver som driver næringsvirksomhet om bord, jf. samleforskriften § 5-2-15 nr. 3 bokstav c.

Det foreligger opplysningsplikt for utbetaling av lønn eller annen godtgjørelse for arbeid om bord på utenlandsk registrert skip befraktet av norsk rederi på bareboat-basis når mottakeren er bosatt i et annet nordisk land, se samleforskriften § 5-2-15 nr. 3 bokstav d.

Det skal gis opplysninger om utbetaling av lønn eller annen godtgjørelse for arbeid om bord på skip registrert i NIS, når mottakeren enten er norsk statsborger, bosatt i et annet nordisk land, eller er statsborger i et EØS-land, se samleforskriften § 5-2-15 nr. 3 bokstav e første punktum. Dette gjelder likevel ikke lønnsutbetalinger til personer bosatt utenfor Norden som er ansatt i hotell- eller restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i NIS, se samleforskriften § 5-2-15 bokstav e annet punktum.

Se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 3.4 og emnet «Personinntekt – trygdeavgift/pensjonspoeng», pkt. 3.2.5.

2.6 Utenlandske artister

Det er i utgangspunktet ikke lønnsopplysningsplikt for lønn, honorarer og annen godtgjørelse til utenlandske artister mv. som er skattepliktig etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv. (artistskatteloven), jf. samleforskriften § 5-2-15 nr. 1 tredje punktum.

Dersom artisten blir skattepliktig som bosatt i Norge, se emnet «Utland – skattemessig bosted», vil han bli skattepliktig etter skatteloven, og ikke etter artistskatteloven, fra og med inntektsåret før det inntektsår han blir skattepliktig som bosatt. Den som er arbeidsgiver på det tidspunkt artisten blir skattepliktig som bosatt, har plikt til å gi opplysninger om utbetalt lønn mv. til artisten i det foregående år. Se også emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 4.2.

3 Stønader

3.1 Introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere

Introduksjonsstønad til nyankomne innvandrere skal innrapporteres, se lignl. § 5-2 nr. 1 bokstav b.

3.2 Supplerende stønad til personer med kort botid i Norge

Supplerende stønad til personer med kort botid i Norge skal innrapporteres.

3.3 Kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltingen

Kvalifiseringsstønad etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen skal innrapporteres, se lignl. § 5-2 nr. 1 bokstav b.

4 Forenklet lønnsrapporteringsordning/forenklet a-melding

4.1 Generelt

Forenklet lønnsrapporteringsordning innebærer at ordinær a-melding ikke skal brukes. Lønnsrapporteringen skal i slike tilfeller skje på forenklet a-melding, se a-opplysningsforskriften § 3-1 annet ledd jf. ftrl. § 23-2 sjette til åttende ledd og samleforskriften § 5-2-1. Forenklet a-melding kan benyttes for følgende utbetalinger

 • privat pass av barn i barnets hjem

 • lønnsarbeid i hjemmet

 • utbetalinger fra veldedige eller allmennyttige organisasjoner eller institusjoner

Fristen for å levere forenklet a-melding er første virkedag etter den enkelte utbetaling, se a-opplysningsforskriften § 2-1 femte ledd

For en beskrivelse av vilkårene for bruk av den forenklede oppgjørsordningen, se emnet «Arbeidsgiveravgift – innrapportering og betaling», pkt. 3.6.

4.2 Privat pass av barn i barnets hjem

Det skal benyttes forenklet a-melding ved innrapportering av lønn for privat barnepass utført i barnets hjem når barnet ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret eller har særlige behov for omsorg og pleie. Det er ingen beløpsgrense oppad knyttet til slik lønnsutbetaling, se a-opplysningsforskriften § 3-1 jf. ftrl. § 23-2 sjette ledd. Om beløpsmessige begrensninger nedad, se pkt. 5.2.2.

4.3 Annet lønnsarbeid i betalerens eget hjem eller fritidsbolig

For annet lønnet arbeid i oppdragsgivers private hjem og fritidsbolig skal forenklet a-melding benyttes når summen av slik lønn fra husholdningen i inntektsåret ikke overstiger kr 60 000, se a-opplysningsforskriften § 3-1 jf. ftrl. § 23-2 sjuende ledd.

Overstiger utbetalt lønn fra en husstand kr 60 000 i løpet av året, inntrer plikten til å levere ordinær a-melding fra og med den måneden grensebeløpet overstiges. Om beløpsmessige begrensninger i opplysningsplikten, se pkt. 5.2.2.

4.4 Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Forenklet a-melding skal benyttes ved utbetalinger av lønn og godtgjørelse fra veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon til privatpersoner når lønnen ikke er knyttet til institusjonens eller organisasjonens næringsvirksomhet. Dette gjelder for arbeidsoppdrag vedkommende utfører for organisasjonen og de totale ytelser ikke ventes å overstige kr 550 000 i løpet av inntektsåret. Dette gjelder bare for lønnsutbetalinger opp til kr 55 000 per ansatt. Se a-opplysningsforskriften § 3-1 jf. ftrl. § 23-2 åttende ledd. Overstiger utbetalt lønn ett av grensebeløpene i løpet av året, inntrer plikten til å levere ordinær a-melding fra og med den måneden grensebeløpet overstiges.

5 Unntak fra lønnsopplysningsplikten

5.1 Utbetalinger til selvstendige næringsdrivende

5.1.1 Generelt

Etter lignl. § 5-9 bokstav i jf. samleforskriften § 5-9-90 første ledd skal det gis opplysninger om vederlag som er godtgjøring for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk eller annen art. Opplysningsplikten gjelder også hvor betalingsmottakeren er selvstendig næringsdrivende, men fra dette er det flere unntak, se nedenfor.

5.1.2 Utbetalinger som ikke er fradragsberettiget hos utbetaleren

Oppdragsgiver har ikke opplysningsplikt når oppdragsgiver ikke har krav på fradrag for det utbetalte beløp, direkte eller gjennom avskrivning, se samleforskriften § 5-9-90 annet ledd første punktum.

Det skal således ikke foretas innrapportering av vederlag for arbeid vedrørende bolig- og fritidseiendom som ikke skal regnskapslignes. Det skal heller ikke foretas innrapportering av vederlag for arbeid på regnskapslignet bygning i den utstrekning vederlag knytter seg til egen boligdel.

Begrensningen i innrapporteringsplikten gjelder ikke for offentlige og kommunale myndigheter, og heller ikke for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, se samleforskriften § 5-9-90 annet ledd siste punktum. Begrensningen gjelder heller ikke for boligselskap (borettslag, boligaksjeselskap mv.).

5.1.3 Mottaker driver selvstendig virksomhet fra fast forretningssted

Plikten til å foreta innrapportering gjelder ikke vederlag som er godtgjørelse for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art når mottakeren driver selvstendig virksomhet fra fast forretningssted i Norge, se samleforskriften § 5-9-91 annet ledd første punktum.

Virksomhet undergitt stedbunden beskatning etter sktl. § 3-3, vil i alminnelighet bli ansett som drevet fra fast forretningssted. Likeledes vil kontor med leid hjelp, kontorfellesskap med andre og hjemmekontor kunne anses som fast forretningssted. Dette gjelder særlig i de tilfellene hvor virksomheten gjøres kjent for offentligheten med henvisning til dette som fast forretningssted.

Hvis det foreligger tvil om mottakeren driver selvstendig virksomhet fra fast forretningssted, skal oppgave inngis eller lokale skattemyndigheter forespørres.

5.1.4 Utenlandske mottakere

For utenlandske mottakere med oppdrag i Norge, vil fast driftssted i Norge etter skatteavtalene måtte anses som fast forretningssted, se samleforskriften § 5-9-91 tredje ledd annet punktum.

5.1.5 Provisjoner

Provisjon vedrørende kjøp og salg av fast eiendom og/eller verdipapir skal ikke innrapporteres når provisjonen er inntjent som ledd i selvstendig virksomhet, se samleforskriften § 5-9-91 tredje ledd bokstav b.

Det er ikke rapporteringsplikt ved utbetaling av kommisjon fra rederier til linjeagenter som samtidig har klarering av skipet. Det samme gjelder befraktningsprovisjon til ruterederienes ekspeditører i forbindelse med anløp av ruteskip, se samleforskriften § 5-9-91 tredje ledd bokstavene c og d.

5.1.6 Persontransport

Vederlag for persontransport kreves ikke innrapportert når mottaker er næringsdrivende, se samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt § 5-9-91 tredje ledd bokstav a.

5.2 Beløpsmessige begrensninger

5.2.1 Bagatellmessige beløp

Det er ikke lønnsopplysningsplikt når samlede lønnsutbetalinger fra vedkommende arbeidsgiver til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 1 000, herunder medregnet verdien av skattepliktige naturalytelser og trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser, jf. samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt § 5-2-1 første ledd. Overskrides beløpsgrensen, skal hele beløpet innrapporteres. Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merutgifter og som ikke overstiger kr 1 000 per person per år, er fritatt for opplysningsplikt. Er det utbetalt lønn som overstiger kr 1 000, skal imidlertid også trekkfri utgiftsgodtgjørelse innrapporteres.

5.2.2 Utbetalinger fra private arbeidsgivere

Samlede lønnsutbetalinger som ikke overstiger kr 6 000 er ikke lønnsopplysningspliktig når utbetalingen gjelder arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig. Det samme gjelder lønnsutbetalinger for arbeid som verge eller representant som godtgjøres etter vergemålsloven § 30 eller utlendingsloven § 98f, se samleforskriften § 5-2-1 første ledd annet punktum.

Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som ikke overstiger kr 1 000 per person per år, er i slike tilfeller også fritatt for innrapportering, jf. samleforskriften § 5-2-1 første ledd fjerde punktum. Er det utbetalt lønn som overstiger kr 6 000 skal imidlertid også trekkfri utgiftsgodtgjørelse innrapporteres. Overskrides beløpsgrensen skal hele beløpet innrapporteres.

Begrensningen på kr 6 000 gjelder arbeid som skjer på eller i tilknytning til arbeidsgiverens fritakslignede bolig og/eller fritidsbolig, del av regnskapslignet bolig som utbetaleren selv benytter eller eventuell leid bolig som utbetaleren bruker som egen bolig. Dette vil typisk være omsorgsfunksjoner i hjemmet, innkjøp, renhold, hagestell, snømåking og vedlikehold eller reparasjon av egen bolig- eller fritidseiendom, leid bolig, innbo eller privat kjøretøy. Påkostning etter innflytting godtas som arbeid i tilknytning til boligen. Det samme gjelder bygging av garasje. Derimot omfattes ikke arbeid på byggeplassen før bolig eller fritidsbolig tas i bruk av utbetaleren. Arbeidet må i utgangspunktet utføres i hjemmet eller fritidsboligen. Dersom en gjenstand må sendes bort for f.eks. vedlikehold, regnes dette arbeidet ikke som arbeid i hjemmet. Når det er mest praktisk å utføre arbeidet et annet sted, f.eks. hjemme hos en privat oppdragstaker, kan arbeidet likevel utføres der. Det forutsettes at et slikt annet arbeidssted ikke har et «profesjonelt preg».

5.2.3 Hvem som anses som «betaler» i forhold til beløpsgrensene

Som utgangspunkt gjelder beløpsgrensene på hhv. kr 1 000 og kr 6 000 i forhold til den som foretar utbetalingen, eller den som utbetalingen skjer på vegne av. Ved utbetalinger for arbeid i tilknytning til hjem- eller fritidsbolig, må husstanden normalt anses som en utbetaler. Utbetales vederlag for arbeid på en frittstående bygning som et av hustandsmedlemmene har eksklusiv råderett over og som inngår i dennes hjem/fritidsbolig, vil beløpsgrensen på kr 6 000 gjelde for denne særskilt.

Vederlag for en arbeidsprestasjon ytet overfor en forening eller et sameie, anses å komme fra foreningen som sådan selv om oppdragstakeren mottar betalingen direkte fra hvert av medlemmene/sameierne og lønnsopplysningsplikten som utgangspunkt påhviler disse. Grensen for lønnsopplysningsplikt mv. vil derfor måtte vurderes i forhold til det samlede vederlaget. For eksempel vil utbetaling til styremedlemmer mv. i boligsameier anses å komme fra boligsameiet og ikke fra den enkelte sameier, se brev fra FIN til SKD 24. oktober 2007 i Utv. 2007/1576. Dette gjelder uavhengig av antall sameiere/boenheter. Tilsvarende gjelder hvor en fotballklubb engasjerer en trener som betales direkte av foreldrene.

5.2.4 Utbetalinger fra skattefrie institusjoner

Skattefrie institusjoner mv. som nevnt i sktl. § 2-32 første ledd, herunder bedrifter tilknyttet Ungt Entreprenørskap, er fritatt fra opplysningsplikten når samlet utbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 10 000. Se samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt § 5-2-1 annet ledd. Overskrides beløpsgrensen skal det gis opplysninger om hele beløpet.

Uavhengig av om det er utbetalt lønn som er fritatt for opplysningsplikt etter forrige avsnitt eller lønn som overstiger kr 10 000, vil trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merutgifter med inntil kr 10 000 ved et medlems innsats eller opptreden for sin forening, være fritatt fra opplysningsplikt, se samleforskriften § 5-2-1 tredje ledd. Det samme gjelder trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til person i lønnet stilling i vedkommende selskap mv. til dekning av utgifter til transport til og fra arrangementer mv. hvor organisasjonen medvirker. Når slike utgiftsgodtgjørelser til en person i løpet av inntektsåret samlet overstiger kr 10 000, skal det likevel gis opplysninger om hele utgiftsgodtgjørelsen.

Skattefri fordel i forbindelse med arbeidsgivers dekning av arbeidsreise som nevnt i FSFIN § 5-15-6 niende ledd er ikke lønnsopplysningspliktig når ytelsen ikke overskrider kr 10 000 i inntektsåret, se samleforskriften § 5-2-1 femte ledd. Overskrides grensen skal hele beløpet innrapporteres.

Naturalytelse i form av fri transport til og fra arrangementer (unntatt fri bil), kost og losji ved slike arrangementer, fritt utstyr mv., er unntatt fra opplysningsplikten, når slikt ytes i organisasjonens interesse. Dette gjelder uten hensyn til om det er utbetalt lønn eller trekkfri utgiftsgodtgjørelse som overstiger grensene for opplysningsplikt eller ikke, se samleforskriften § 5-2-1 fjerde ledd.

5.2.5 Klienter i visse institusjoner

Det er ikke lønnsopplysningsplikt for utbetalinger til en klient på kursted for alkoholikere, institusjoner for psykisk helsevern, psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede eller andre lignende institusjoner, hvis summen av utbetalingene til en klient

 • i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 2 000, og

 • er arbeidspenger utelukkende betalt ut fra terapeutiske hensyn

Se samleforskriften § 5-2-2.

5.2.6 Offentlig dekning av arbeidsreise for skattytere i anledning politiske verv

Skattefri dekning fra det offentlige av arbeidsreise som nevnt i FSFIN § 5-15-6 tiende ledd er ikke opplysningspliktig når ytelsen ikke overskrider kr 10 000 i inntektsåret, jfr. samleforskriften § 5-2-1 femte ledd. Overskrides grensen skal hele beløpet innrapporteres.

5.3 Skattefrie naturalytelser

Naturalytelser som i sin helhet er skattefrie er ikke omfattet av opplysningsplikten, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold». Følgende ytelser er likevel omfattet av opplysningsplikten, jf. samleforskriften § 5-2-3:

 • helt eller delvis fri kost og losji, samt besøksreiser til hjemmet for pendlere

 • dekning av reiser til og fra hjemmet for stortingsrepresentanter som av hensyn til vervet må bo utenfor hjemmet

 • dekning av fri kost på sokkelinnretning (uavhengig av skatteplikt)

 • arbeidsgivers tilskudd til barnehageplass for ansattes barn

6 Diverse spørsmål (alfabetisk rekkefølge)

6.1 Arbeidsinntekt til barn under 13 år

Skattefri arbeidsinntekt inntil kr 10 000 til barn som ved inntektsårets utgang er 12 år eller yngre, jf. sktl. § 5-15 første ledd bokstav o, skal innrapporteres, se lignl. § 5-2 første ledd bokstav a. Kun arbeidsinntekt knyttet til en konkret arbeidsprestasjon fra barnet omfattes av skattefritaket. Passive honorarer, for eksempel for reklamefotografering av spedbarn, omfattes ikke av skattefritaket og skal innrapporteres. Unntaket fra opplysningsplikten for lønnsutbetalinger som i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 1 000, se pkt. 5.2.1, gjelder også for barn. Se også emnet «Barn og ungdom».

6.2 Arbeidsoppdrag og barnepass i hjemmet

Det skal gis opplysninger om tidfestede utgifter for pass og stell av barn under 12 år, som dekkes av barnets foreldre eller andre foresatte, se samleforskriften § 5-9-41. Det samme gjelder barnepass utført i barnets hjem for barn som er 12 år eller eldre som har særlig behov for omsorg og pleie.

Godtgjørelse for pass av andre barn i barnets hjem anses som lønnsinntekt og skal innrapporteres etter hovedregelen i lignl. § 5-2 første ledd bokstav a.

En privatperson som benytter forenklet a-melding skal ikke levere vanlig a-melding, se pkt. 4.2.

6.3 Arbeidsoppdrag for veldedig eller allmennyttig organisasjon

Benytter veldedige eller allmennyttige organisasjoner ordinær a-melding, innrapporteres godtgjørelse for arbeidsoppdrag forutsatt at organisasjonen har lønnsutbetalinger ut over grensen for fritak for arbeidsgiveravgift, se emnet «Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag».

Nærmere om når skattefrie institusjoner som i tillegg er allmennyttige eller veldedige kan benytte forenklet oppgjørsmetode, se pkt. 4.4.

6.4 Engangsutbetalinger under IPA/IPS og innskuddspensjonsordningen

Lønnsopplysningsplikten gjelder i følge lignl. § 5-2 nr. 1 bokstav l

 • engangsutbetalinger til rettighetshaver, begunstiget, bo eller arving etter lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning

 • engangsutbetalinger til rettighetshaver mv. etter forsikringsbevis eller pensjonskapitalbevis utgått fra en individuell pensjonsavtale etter skatteloven (IPA) samt

 • engangsutbetalinger etter innskuddspensjonsloven

For slike ytelser som ble utbetalt i 2015 var det tilstrekkelig at de ble rapportert samlet en gang, senest 5. januar 2016 (se endringslov 19. juni 2015 nr. 49 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) del IV).

6.5 Etterlønn/etterpensjon

Skattepliktig etterlønn og etterpensjon etter dødsfall (beløp som overstiger en og en halv ganger grunnbeløpet i folketrygden) skal innrapporteres, se lignl. § 5-2 første ledd bokstav a.

Skattefri etterlønn skal innrapporteres.

6.6 Flybonuspoeng

Bonuspoeng som er opptjent som følge av reiser dekket i arbeidsforhold og som brukes privat anses som en fordel vunnet ved arbeid og skal innrapporteres, se lignl. § 5-2 første ledd bokstav a. Fordelen anses i realiteten å komme fra arbeidsgiver, da arbeidsgiver ellers kunne ha krevd at poengene skulle vært benyttet til nye tjenestereiser. Innrapporteringsplikten gjelder også der bonuspoengene opptjenes på en bonuskonto på den reisendes hånd.

6.7 Fri bil

6.7.1 Generelt

Fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil skal innrapporteres, se lignl. § 5-2 første ledd bokstav a.

Fordelen etter standardregelen skal innrapporteres.

For nærmere opplysninger om bestemmelsene for fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil, se emnet « Bil – privat bruk».

6.8 Fri bolig

Fordel ved fri bolig i arbeidsforhold skal innrapporteres, se lignl. § 5-2 første ledd bokstav a.

Fri bolig i utlandet innrapporteres.

6.9 Føderåd i jord- og skogbruk

Føderådsytelser i jord- og skogbruk skal innrapporteres, se lignl. § 5-2 første ledd bokstav a.

6.10 Godtgjørelse for kost og/eller losji ved opphold utenfor hjemmet

Trekkfri godtgjørelse for kost og/eller losji (nattillegg) ved arbeidsopphold utenfor hjemmet med overnatting, innrapporteres samlet. Det skal oppgis kostgodtgjørelse og eventuelt det antall døgn det er utbetalt kostgodtgjørelse for.

6.11 Gruppelivsforsikring

Arbeidsgivers betaling av premie for gruppelivsforsikring skal innrapporteres. Administrasjonskostnader som forsikringsselskapet belaster arbeidsgiver regnes som premie.

6.12 Konfliktråd

Skattefri fordel vunnet ved arbeid utført etter skriftlig avtale inngått i konfliktråd eller etter ungdomsplan eller plan, jf. sktl. § 5-15 første ledd bokstav k, kreves ikke innrapportert.

6.13 Livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter)

Utbetalinger fra kollektive livrenter i arbeidsforhold tegnet fra 1. januar 2007 skal innrapporteres, jf. lignl. § 5-2 bokstav b. Arbeidsgivers dekning av premie til livrenter i arbeidsforhold skal innrapporteres. FIN har i brev til SKD 17. desember 2009 uttalt at arbeidsgivers kostnader til kollektiv livrenteforsikring ikke skal regnes som premie etter sktl. § 5-12 sjette ledd. Utbetaling fra kollektive livrenter i arbeidsforhold tegnet før 1. januar 2007 skal innrapporteres.

6.14 Rimelige lån i arbeidsforhold

6.14.1 Generelt

Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold er opplysningspliktig og skal innrapporteres. For nærmere opplysninger om fordelsfastsettingen, se emnet «Lån til aksjonær/deltaker ».

6.14.2 Långiver er en annen enn arbeidsgiver

Lønnsopplysningsplikten påhviler arbeidsgiver for det arbeidsforhold som har foranlediget fordelen selv om lånet er ytet av en annen, se emnet «Lån i arbeidsforhold», pkt. 4.2.2.

6.15 Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter og innretninger mv.

Skattefrie erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. som er utbetalt i inntektsåret og som ikke er innrapporterings pliktige etter annen bestemmelse i ligningsloven kapittel 5, jf. forskrift 17. april 2008 nr. 386, skal innrapporteres.

Følgende skattefrie ytelser skal innrapporteres

 • økonomisk stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kapittel 4, bostøtte etter lov om Den Norske Stats Husbank § 16 og kommunal bostøtte utenfor arbeidsforhold

 • barnetrygd etter barnetrygdloven

 • kontantstøtte etter kontantstøtteloven

 • engangsstønad ved fødsel og adopsjon etter folketrygdloven § 14-17

 • mén-del av krigspensjon, jf. sktl. § 5-43 første ledd bokstav g nr. 3 og 4

 • menerstatning ved yrkesskade etter folketrygdloven § 13-17

 • mén-del av uførepensjon etter yrkesskadetrygdloven for yrkesskader som er inntruffet før 1. januar 1971

 • kontantstøtte på grunnlag av kommunestyrevedtak som skal erstatte statlig kontantstøtte (etter kontantstøtteloven) som falt bort fra 1. august 2012, se SKD 9. januar 2012.

6.16 Utbetalinger til idrettsutøvere mv.

6.16.1 Innbetalinger til fond

Bedrifter, sponsorer mv. skal innrapportere beløp som innbetales på den enkelte idrettsutøvers konto i fond for idrettsutøvere. Innbetalingen(e) skal innrapporteres.

6.16.2 Utbetalinger fra fond

Fond for idrettsutøvere skal innrapportere utbetalinger mv. som foretas til den enkelte idrettsutøver.

Fondet må også innrapportere utbetalinger til kontoinnehavers arving(er). Utbetalinger til arving(er) anses ikke som skattepliktig inntekt.

6.17 Yrkesskadeforsikringspremie

Arbeidsgivers betaling av premie etter lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring skal ikke innrapporteres. Arbeidsgivers dekning av eventuell tilleggspremie for merytelser skal innrapporteres, se emnet «Forsikring – syke- og ulykkesforsikring samt yrkesskadeforsikring».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.