Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

 • Skriv ut


Innhold: L

Lån til aksjonær/deltaker Til oversikt


 • Sktl. § 10-11, § 10-42 ellevte ledd

 • FSFIN § 10-11-1.

1 Generelt

Lån (kreditt og/eller sikkerhetsstillelse) fra aksjeselskap mv. til personlig aksjonær og deres nærstående skal f.o.m. 7. oktober 2015 anses som utbytte for mottakeren og skattlegges etter aksjonærmodellen, jf. sktl. § 10-11 fjerde til sjette ledd. Den delen av lånet, eventuelt sammen med ordinært utbytte som overstiger skjermingsfradraget, blir i samsvar med sktl. § 10-11 første ledd annet punktum multiplisert med 1,15 og skattlegges som alminnelig inntekt. Oppjusteringen skjer ved skatteberegningen.

Lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker og deres nærstående skal anses som skattepliktig utdeling fra selskapet og skattlegges som tillegg til alminnelig inntekt, se sktl. § 10-42 ellevte ledd jf. § 10-11 fjerde til sjette ledd. Dette gjelder for lån utbetalt fra og med 11. mai 2016. Den delen av lånet, ev. sammen med annen utdeling som overstiger skjermingsfradraget, blir multiplisert med 1,15 og skattlegges som alminnelig inntekt, se sktl. § 10-42 tredje ledd. Se også emnet «Deltakerlignet selskap – utdeling».

Unntak fra skatteplikten er gitt i FSFIN § 10-11-1.

Hvis lånet er reelt, skal lånet behandles som lån i andre sammenhenger. Dette innebærer f.eks. at det skal gis fradrag for gjelden i aksjonærens/deltakerens formuesskattegrunnlag. Den skattemessige behandlingen på aksjonær-/deltakernivå får ikke betydning på selskapsnivå. Selskapet skal behandle et reelt aksjonær-/deltakerlån som en fordring.

Om avgrensningen mellom reelle og ikke-reelle lån og den skattemessige behandlingen av ikke-reelle lån fra eget selskap, se emnet «Lån – avgrensning mot andre ytelser fra arbeidsgiver/selskap mv.».

Om de regnskapsrettslige krav til spesifikasjon av lån og sikkerhetsstillelse til aksjonær og ledende ansatte, se emnet «Lån – avgrensning mot andre ytelser fra arbeidsgiver/selskap mv.», pkt. 2.

Om beskatning av rimelige lån til ansatte, se emnet «Lån i arbeidsforhold».

2 Lån som omfattes av reglene

2.1 Generelt

Reglene om at lån fra eget aksjeselskap/deltakerlignet selskap skal skattlegges som utbytte/ utdeling gjelder som utgangspunkt alle typer kreditt (lån) og sikkerhetsstillelse som ytes direkte eller indirekte fra selskap til personlig aksjonær/deltaker og deres nærstående.

2.2 Hvilke selskaper ytelsen må komme fra

Reglene gjelder for kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes

 • av aksjeselskap, allmennaksjeselskap og andre selskaper som omfattes av sktl. § 10-1, samt tilsvarende utenlandsk selskap. Om hvilke selskap som omfattes av sktl. § 10-1, se emnet «Aksjeselskap mv. – allment», pkt. 3.1.

 • av annet selskap i samme konsern som det selskapet låntakeren er aksjonær i, jf. sktl. § 10-11 fjerde ledd annet punktum. Konserndefinisjonen i asl/asal § 1-3 skal legges til grunn.

 • av aksjeselskap som eies eller kontrolleres direkte eller indirekte av et deltakerlignet selskap som nevnt i sktl. § 2-2 annet ledd, og hvor hvert selskap i eierkjeden er eid eller kontrollert direkte eller indirekte med mer enn 50 % av det selskap som skattyter eier direkte. Dette gjelder bl.a. aksjeselskap i konsern hvor morselskapet eies av et deltakerlignet selskap med minst 50 %. Det gjelder også aksjeselskap som eies med minst 50 % av et deltakerlignet selskap som igjen eies med minst 50 % av det deltakerlignede selskapet hvor skattyter er deltaker.

 • av deltakerlignet selskap som nevnt i sktl. § 2-2 annet ledd, se sktl. § 10-42 ellevte ledd jf. § 10-11 fjerde til sjette ledd.

 • av deltakerlignet selskap som eies eller kontrolleres direkte eller indirekte av et aksjeselskap eller annet selskap som omfattes av sktl. § 10-1, eller av et annet deltakerlignet selskap som nevnt i sktl. § 2-2 annet ledd, og hvor hvert selskap i eierkjeden eies eller kontrolleres direkte eller indirekte med mer enn 50 % av det selskap som skattyter eier direkte. Dette gjelder bl.a. deltakerlignet selskap som eies med minst 50 % av et aksjeselskap eller annet deltakerlignet selskap, som igjen eies med minst 50 % osv. av et selskap hvor skattyter er aksjonær/deltaker.

 • indirekte fra selskap som nevnt i sktl. § 10-1 eller § 2-2 annet ledd ved hjelp av en uavhengig part. Det kan f.eks. skje ved at selskapet stiller sikkerhet for en uavhengig parts lån til aksjonæren/deltakeren, eller ved at selskapet gir lån til en uavhengig part i sammenheng med at denne gir lån til aksjonæren/deltakeren.

Om unntak for lån fra finansinstitusjon, se pkt. 3.2.

2.3 Unntak fra reglene om at lån fra selskap skal anses som utbytte

I FSFIN § 10-11-1 er det gjort unntak fra reglene om at lån skal anses som utbytte/utdeling. Lån fra selskap til aksjonær/deltaker skal ikke anses som utbytte/utdeling i følgende tilfeller:

 • kreditt eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak (banker mv), jf. finansforetaksloven § 1-3, se FSFIN § 10-11-1 bokstav a

 • kreditt under kr 100 000 fra selskap til aksjonær/deltaker dersom kreditten innfris innen 60 dager etter at den ble gitt, se FSFIN § 10-11-1 bokstav b. Dette omfatter bl.a. forskudd på utlegg en ansatt aksjonær har i forbindelse med arbeidet, f.eks. reiseforskudd. Videre omfatter dette unntaket også opptrekk på mellomregningskonto som nedbetales innen 60 dager

 • kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager etter at den ble gitt, se FSFIN § 10-11-1 bokstav c

 • kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver/deltakerlignet selskap dersom arbeidstakeren/deltaker som arbeider i det deltakerlignede selskapet på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer enn fem prosent av aksjene/andelene eller har mer enn fem prosent av stemmene på generalforsamlingen/selskapsmøtet i arbeidsgiverselskapet/det deltakerlignede selskapet eller et annet selskap i samme konsern som arbeidsgiverselskapet, jf. asl/asal § 1-3. Likt med annet selskap i samme konsern anses her annet selskap som direkte eller indirekte eier eller eies med mer enn 50 % av det selskap hvor den personlige deltakeren arbeider. Aksjer/andeler som eies av den ansattes/personlige deltakerens ektefelle, samboer eller person som den ansatte/deltakeren er i slekt eller svogerskap med i opp eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som onkel eller tante, skal regnes med ved beregningen av den ansattes/deltakerens aksje- eller selskapsandel.

2.4 Hvilke låntakere reglene gjelder for

Reglene gjelder for kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes direkte eller indirekte til

 • personlig aksjonær

 • personlig deltaker

 • aksjonærens/deltakerens ektefelle

 • person som aksjonæren/deltakeren er i slekt eller svogerskap med i opp eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som onkel og tante.

Reglene gjelder ikke for kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes til

 • aksjonærens/deltakerens samboer.

 • annet selskap som aksjonæren/deltakeren har eierinteresser i .

3 Når skatteplikt oppstår

Skatteplikten utløses når kreditt eller sikkerhetsstillelse ytes, dvs. ved at lånet utbetales, jf. sktl. § 10-11 fjerde ledd første punktum. Skatteplikt utløses ikke av at det gis lånetilsagn eller av at lånedokumentene undertegnes. For lån som utbetales i 2016 har det således ikke noen betydning om lånetilsagn fra aksjeselskap/deltakerlignet selskap forelå før hhv. 7. oktober 2015 og 11. mai 2016, eller at lånedokumentene ble undertegnet før disse tidspunktene.

Skatteplikt oppstår også hvor

 • saldo på lån (f.eks. rammelån) økes, selv om det opprinnelige lånet er tatt opp før hhv. 7. oktober 2015/11. mai 2016

 • ubetalte renter tillegges hovedstolen

 • det skjer en videreføring eller forlengelse av lån som er utbetalt før hhv. 7. oktober 2015/11. mai 2016

4 Fradrag for skjerming

Utbetalingen av lånet behandles som utbytte/utdeling. Det gis fradrag for skjerming etter sktl. § 10-12 og § 10-42. For lån som skal anses som utbytte etter sktl. § 10-11 fjerde til sjette ledd gis det bare fradrag for skjerming hvis lånet er lovlig, se sktl. § 10-12 første ledd annet punktum.

Asl./asal § 8-7 til § 8-11 har nærmere regler som begrenser adgangen til å gi kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonærer og deres nærstående. Om disse reglene, se emnet «Lån – avgrensning mot andre ytelser fra arbeidsgiver/selskap mv.», pkt. 3.

Selskapsloven § 3-17 har nærmere regler som begrenser adgangen til å gi lån og sikkerhetsstillelse til deltakere i kommandittselskap.

5 Tilbakebetaling mv. av lån som tidligere har blitt beskattet som utbytte/tillegg i alminnelig inntekt

Har lånet blitt regnet som utbytte/utdeling for aksjonæren/deltakeren etter reglene i sktl. § 10-11 fjerde ledd eller etter § 10-42 ellevte ledd jf. § 10-11 fjerde ledd, anses en senere utdeling av utbytte/utdeling ikke som skattepliktig i den utstrekning utbyttet/utdelingen motregnes mot lånet, jf. sktl. § 10-11 femte ledd og sktl. § 10-42 ellevte ledd jf. § 10-11 femte ledd.

Blir et lån som tidligere er regnet som utbytte/skattepliktig utdeling tilbakebetalt uten at det avregnes mot utbytte/utdelingen, skal tilbakebetalingen anses som innbetalt kapital for aksjonæren/deltakeren, jf. sktl. § 10-11 sjette ledd første punktum og sktl. §10-42 ellevte ledd jf. § 10-11 sjette ledd. Tilbakebetalingsbeløpet skal da også legges til aksjonærens/deltakerens inngangsverdi på aksjene/deltakerandelen, se sktl. § 10-11 sjette ledd annet punktum og sktl. § 10-42 ellevte ledd jf. § 10-11 sjette ledd annet punktum. Ved tilbakebetaling av lån fra datterselskap eller søsterselskap, er det innbetalt kapital i, og inngangsverdien på aksjene/andelene i morselskapet/det selskapet deltakeren har eierandel i, som må økes. Dette gjelder selv om tilbakebetalingen har skjedd til et annet selskap.

6 Rentefritt eller rimelig lån til aksjonær/deltaker

6.1 Skattemessig behandling hos aksjonær/deltaker

Det kreves ikke at det beregnes rente på lån som skattlegges som utbytte, jf. Prop. 1 LS (2015-2016) pkt. 5.1.4. Hvis det blir beregnet rente på slikt lån, skal rentene behandles på vanlig måte, se emnene «Renteinntekter» og «Rentekostnader – fradragsbegrensning i interessefellesskap». Tilsvarende gjelder lån fra deltakerlignet selskap som skal skattlegges som tillegg i alminnelig inntekt etter sktl. § 10-42.

Reglene i sktl. § 10-11 fjerde ledd gjelder også for rimelige lån som gis til aksjonær/deltaker i egenskap av ansatt/arbeidende deltaker i selskapet. For rimelige lån som gis til aksjonærer i egenskap av ansatt i selskapet, men som ikke skal anses som utbytte etter sktl. § 10-11 fjerde ledd jf. FSFIN § 10-11-1, gjelder reglene om rimelige lån i arbeidsforhold i sktl. § 5-12 fjerde ledd, se emnet «Lån i arbeidsforhold».

Hvor det ytes rentefritt eller rimelig lån til aksjonær i egenskap av aksjonær, og reglene i sktl. § 10-11 fjerde ledd ikke kommer til anvendelse, skal rentefordelen behandles som utbytte for aksjonæren. Dette gjelder også hvor unntakene i FSFIN § 10-1-1 får anvendelse.

Hvor det ytes rentefritt eller rimelig lån til deltaker i deltakerlignet selskap uten at reglene i sktl. § 10-42 ellevte ledd jf. 10-11 fjerde ledd kommer til anvendelse, skal rentefordelen behandles som utdeling til deltakeren, jf. sktl. § 10-42 annet ledd og emnet «Deltakerlignet selskap – utdeling», pkt. 7.1, ev. som særskilt godtgjørelse for arbeidsinnsats, se emnet «Personinntekt – arbeidsgodtgjørelse i deltakerlignet selskap».

Selskapet skal uttaksbeskattes for rentefordelen.

Det gis fradrag for skjerming for mottatt utbytte/utdeling etter de vanlige reglene, se sktl. § 10-12 og § 10-42. For utbytte er det et vilkår for å få fradrag for skjerming at utbyttet er lovlig utdelt, se sktl. § 10-12 første ledd annet punktum. Se også emnet «Aksjer – utbytte».

Aksjonæren/deltakeren gis fradrag for gjeldsrenter tilsvarende den inntektsførte rentefordelen. Størrelsen på rentefordelen vil tilsvare det som er lagt til grunn ved uttaksbeskatningen hos selskapet.

6.2 Skattemessig behandling hos selskapet

Selskapet uttaksbeskattes for verdien av rentefordelen på lånetjenesten, jf. sktl. § 5-2 første ledd. Inntektstillegget hos selskapet skal med virkning fra og med inntektsåret 2015 fastsettes til markedsrente, se SKD 3. juni 2014 (Utv. 2014/1458). Selskapet gis ikke fradrag for ytelsen. Ved uttaksbeskatning av et deltakerlignet selskap skal det uttatte beløpet tillegges selskapets inntekt før fordeling på deltakerne. Se nærmere emnet «Uttak av formuesobjekter og/eller tjenester», pkt. 6.3.

7 Ettergivelse av lån fra selskap til aksjonær/deltaker

Ettergivelse av et lån som er behandlet som utbytte/utdeling, anses ikke som skattepliktig for aksjonæren/deltakeren. Tilsvarende gjelder ved ettergivelse av renter på slike lån.

Om ettergivelse av lån som ikke har blitt behandlet som utbytte ved utbetalingen, se emnet «Aksjer – utbytte», pkt. 7.4.4. Om ettergivelse av lån fra deltakerlignet selskap som ikke har blitt skattlagt ved utbetalingen, se emnet «Deltakerlignet selskap – utdeling», pkt. 7.9.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.