Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

 • Skriv ut


Innhold: O

Opplysningsplikt om andres forhold (tredjepartsopplysninger) Til oversikt


 • Lignl. § 3-5, § 3-6, § 5-1, § 5-3, § 5-4, § 5-5, § 5-6, § 5-7, § 5-9, § 5-10, § 6-11, § 10-6, § 10-8.

 • Forskrift 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte oppgaver (lignl.).

 • Forskrift 14. juli 1994 nr. 725 om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter ligningsloven § 5-6 nr. 1 og 2 jf. nr. 3

 • Forskrift 7. mars 1996 nr. 260 om plikt til å gi oppgaver over innbetalinger av underholdsbidrag mv. (lignl.).

 • Forskrift 30. mars 2007 nr. 366 om identitetskort på bygge- og anleggsplasser (arbeidsmiljøloven).

 • Forskrift 17. april 2008 nr. 386 om offentlige myndigheters mv. plikt til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetalinger av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv.

 • Forskrift 8. mars 2013 nr. 258 om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll (lignl).

 • Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt 17. september 2013 nr. 1092.

 • Forskrift 19. desember 2014 nr. 1882 om oppgaveplikt i deltakerlignet selskap.

1 Generelt

1.1 Innledning

Ligningsloven kap. 5 inneholder bestemmelser om plikt til ukrevet å gi opplysninger til ligningsmyndighetene om andres forhold. Plikten til å gi opplysninger etter særskilt krav eller pålegg reguleres i lignl. kap. 6. Nedenfor omtales bestemmelsene i lignl. kap. 5 om plikten for tredjepart til ukrevet å gi kontrollopplysninger og ligningsoppgaver, med unntak av plikten etter § 5-2 om lønnsopplysninger mv. som er behandlet i emnet «Lønnsopplysningsplikt».

Den som har opplysningsplikt etter disse reglene skal innrette bokføringen slik at pålagte opplysninger kan gis og kontrolleres, jf. lignl. § 5-1.

1.2 Sanksjoner

Ved for sen oppfyllelse av opplysningsplikten etter lignl. kap. 5 eller § 6-3 nr. 3 eller 4, kan det ilegges gebyr etter lignl. § 10-8 nr. 1 jf. forskrift 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver. Også den som ikke oppfyller opplysningsplikten etter lignl. § 5-6 nr. 1 eller 2 jf. nr. 3 om rapporteringsplikt for oppdragstakere og arbeidstakere kan ilegges gebyr etter forskrift 14. juli 1994 nr. 725 om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter § 5-6 nr. 1 og 2 jf. nr. 3. For den som ikke etterkommer plikten til å gi opplysninger, kan det ilegges tvangsmulkt etter lignl. § 10-6. Før det treffes beslutning om tvangsmulkt, skal den opplysningspliktige varsles om dette og gis anledning til å etterkomme plikten.

1.3 Kontrollundersøkelse

For å sikre at ligningsmyndighetene får inn korrekte opplysninger, kan det foretas kontrollundersøkelser hos de som skal gi opplysninger etter kapittel 5, jf. lignl. § 6-5. Reglene om dette er behandlet i emnet «Kontroll».

1.4 Hvem er ansvarlig for at opplysningsplikten oppfylles

I enkeltpersonforetak påligger opplysningsplikten innehaveren, jf. lignl. § 5-10 nr. 1. I selskap, samvirkeforetak, forening, institusjon eller innretning, påligger opplysningsplikten daglig leder av virksomheten. Dersom selskapet eller innretningen ikke har daglig leder, påligger opplysningsplikten styrets leder. I selskap, samvirkeforetak, forening, institusjon eller innretning som er unntatt fra skatteplikt, påligger opplysningsplikten også selskapets eller innretningens revisor, jf. lignl. § 5-10 nr. 1, siste punktum.

2 Opplysninger som skal gis ukrevet til ligningsmyndighetene (alfabetisk ordnet)

2.1 Aksjeselskaps og deltakerlignet selskaps plikt til å opplyse om gjeld og rentebetalinger til personlig skattyter

Aksjeselskap og deltakerlignet selskap plikter å gi opplysninger om gjeld og rentebetalinger til personlig skattyter, jf. lignl. § 5-4. Nærmere om disse reglene, se emnet «Renteinntekter», pkt. 4.4.

2.2 Aksjonærer mv.

Aksjeselskap skal ukrevet gi opplysninger om forhold som har betydning for skattleggingen av aksjonærene, jf. lignl. § 5-7. Dette gjelder blant annet følgende opplysninger

 • aksjekapitalens størrelse og aksjenes antall og størrelse, herunder endringer i løpet av inntektsåret som følge av stiftelse, emisjoner, fusjon, fisjon mv.

 • eiere av aksjer per 1. januar i ligningsåret, identifisert med fødselsnummer, organisasjonsnummer eller D-nummer, endringer i aksjonærsammensetningen i løpet av inntektsåret, utdelt utbytte og øvrige opplysninger som kan få betydning for skattleggingen av den enkelte aksjonær ved realisasjon av aksjer

 • aksjenes formuesverdi hvis aksjene ikke er børsnoterte

Tilsvarende opplysningsplikt gjelder for sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper, samvirkeforetak av låntakere og selveiende finansieringsforetak som har utstedt egenkapitalbevis (grunnfondsbevis), jf. lignl. § 5-7 nr. 3. Opplysningsplikten gjelder også for andre selskaper og sammenslutninger med begrenset ansvar og som noen eier formuesandeler i eller mottar inntektsandeler fra. Boligselskaper hvor andelshaverne lignes etter sktl. § 7-3 omfattes imidlertid ikke.

Nærmere regler om opplysningsplikten er gitt i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt §§ 5-7-1 til 5-7-8.

2.3 Allmenninger

Allmenninger skal gi opplysninger om hva den enkelte bruksberettigede i siste år har mottatt fra allmenningen av trevirke, i kontanter eller andre fordeler og samtidig meddele hvor stor del av det utdelte som blir skattlagt på allmenningens hånd, jf. lignl. § 5-5 nr. 2. Opplysningene skal gis til skattekontoret innen 31. januar i året etter uttaket.

2.4 Barnepass

Institusjoner som mottar betaling for pass og stell av barn skal gi opplysninger til ligningsmyndighetene om kostnader til barnepass som er påløpt i året for foreldre og andre foresatte, jf. lignl. § 5-9 bokstav b. Nærmere om opplysningsplikten, se samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt § 5-9-40 til § 5-9-45.

2.5 Boligformidling

Om opplysningsplikt i forbindelse med boligformidling, se pkt. 2.16.2.

2.6 Boligsameie

Om rapporteringsplikt for styret i boligsameie, se emnet «Sameie – ligning etter bruttometoden», pkt. 10.

2.7 Boligselskap

Om boligselskapers opplysningsplikt, se emnet «Bolig – boligselskap mv. og andelshaverne», pkt. 13.

2.8 Boligsparing for ungdom (BSU)

Om opplysningsplikten for banker og andre spareinstitusjoner over kontrakter om boligsparing for ungdom, se emnet «Boligsparing for ungdom (BSU)», pkt. 5 og pkt. 6.

2.9 Deltakerlignet selskap

Om deltakerlignet selskaps plikt til å levere selskapsoppgave og deltakeroppgave, se emnet «Deltakerlignet selskap – deltakerligning etter nettometoden», pkt. 5.1.4 og pkt. 5.1.6.

2.10 Drosjesentraler

Fra og med inntektsåret 2013 skal drosjesentraler gi opplysninger fra skiftlappen for løyvehavere som er tilknyttet sentralen, jf. lignl. § 5-5 nr. 7. Nærmere regler om drosjesentralers opplysningsplikt er gitt i samleforskrift om tredjeparts opplysningsplikt § 5-5-60 til § 5-5-65.

2.11 ENØK-tiltak

Enova plikter å gi opplysninger om beløp som skal gis som avregningsfradrag ved skatteoppgjøret for ENØK-tiltak på egen bolig, jf. lignl. § 6-11 og sktbl. § 7-1 fjerde ledd bokstav b.

2.12 Erstatning for personskade og tap av forsørger

Den som utbetaler erstatning for personskade eller tap av forsørger skal gi opplysninger om utbetalinger av slike erstatninger siste år, jf. lignl. § 5-5 nr. 3 annet punktum. Plikten gjelder ikke hvor utbetaleren er en fysisk person.

2.13 Finansielle forhold og forsikringer

2.13.1 Hvem som har informasjonsplikt

Lignl. § 5-3 har regler om opplysningsplikt om finansielle forhold og forsikringer. Slik opplysningsplikt foreligger for:

 1. finansinstitusjoner

 2. e-pengeforetak

 3. verdipapirforetak, jf. verdipapirhandelloven § 2-3 første ledd

 4. verdipapirregistre, jf. verdipapirregisterloven § 1-3

 5. pensjonskasser

 6. forsikringsselskaper og forsikringsselskaps eierselskap

 7. verdipapirfond og forvaltningsselskaper, jf. verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 1 og 2

 8. alternative investeringsfond og forvalter, jf. AIF-loven § 1-2 bokstav a og b

 9. innretning som primært, og som ledd i sin forretningsvirksomhet, investerer, administrerer eller forvalter finansielle aktiva eller penger for andres regning

 10. innretning hvis bruttoinntekt primært kan henføres til investering, reinvestering eller handel med finansielle aktiva, når innretningen styres, forvaltes eller på annen måte ledes av en annen innretning som er nevnt i oppregningen ovenfor

 11. andre som har penger til forvaltning eller driver utlånsvirksomhet eller låneformidling som næring, samt andre som tar del i forvaltningen eller omsetningen av finansielle instrumenter eller andre finansielle produkter for andres regning som ledd i sin forretningsvirksomhet. Dette omfatter innretninger som driver samme type virksomhet som institusjonene oppregnet ovenfor, men som ikke faller inn under noen av de andre gruppene.

2.13.2 Hva det skal gis opplysninger om

Institusjoner som nevnt i pkt. 2.1.13 skal i følge lignl. § 5-3 nr. 2 bl.a. gi opplysninger om

 • innskuddskonti, herunder boligsparing for ungdom (BSU) og lånekonti

 • innskudd i verdipapirfond og alternative investeringsfond

 • innskudd og andre interesser i innretninger som nevnt i oppregningen i pkt. 2.1.13 bokstav i og j

 • finansielle instrumenter og andre finansielle produkter

 • forsikringer

 • individuelle pensjonsavtaler

 • innskuddspensjonsordninger

Opplysningene skal blant annet vise, jf. samleforskriften § 5-3-21 første ledd bokstav c og annet til syvende ledd:

 • kontonummer el.

 • saldo eller formuesverdi

 • renter, utbytte og annen inntekt eller utbetaling gjeldsrenter

 • beholdning, erverv, overdragelse, gevinst og tap mv.

 • skattepliktige beløp og andre forhold som har betydning for skattleggingen, herunder skjermingsgrunnlag og aksjeandelen i verdipapirfond

 • retur av forsikringspremie (ristornering).

Utbetalinger knyttet til individuelle pensjonsavtaler og innskuddspensjonsordninger følger reglene i lignl. § 5-2. Regler om dette er gitt i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt § 5-2-37 nr. 4.

2.13.3 Internasjonal rapportering av finansielle konti (CRS og FATCA)

Norge har inngått avtaler med andre land om automatisk utveksling av kontoopplysninger. Norge er gjennom avtalene forpliktet til å ha regler som sikrer at norske opplysningspliktige innrapporterer skatteopplysninger i tråd med OECDs Common Reporting Standard (CRS), og i tråd med avtalen mellom Norge og USA om automatisk utveksling av kontoopplysninger og gjennomføring av FATCA.

Avtalene er gjennomført i ligningsloven kapittel 5, 6, 10 og 12, og Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt. Reglene er samordnet med de nasjonale opplysningspliktene om finansielle forhold og forsikringer.

Opplysningspliktige som nevnt i kapittel 3 i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt skal fastslå hvor kontohavere og reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt eller hjemmehørende, og om de er amerikanske statsborgere. Nye kontoforhold kan ikke etableres uten at det innhentes egenerklæring fra kontohaver om skattemessig bosted mv. Kontoopplysningene skal innrapporteres årlig til Skattedirektoratet.

Opplysningspliktige har på bakgrunn av FATCA også

 • plikt til å registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter på en slik måte at de blir tildelt globalt identifikasjonsnummer (GIIN)

 • plikter knyttet til betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA

2.14 Gaver til frivillige organisasjoner

Organisasjoner mv. som mottar gaver med fradragsrett for giverne i henhold til sktl. § 6-50, skal gi opplysninger til ligningsmyndighetene om mottatte gaver som gir giveren rett til fradrag i inntekten. Det skal gis opplysninger om giverens navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer, jf. lignl. § 5-9 bokstav c og samleforskrift om tredjeparts opplysningsplikt § 5-9-60 til § 5-9-65. Nærmere om vilkårene for fradragsrett for gaver, se emnet «Gaver og tilskudd i arbeidsforhold mv.».

2.15 Landbruksprodukter

Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe eller omsette landbruksprodukter (herunder levende dyr) skal gi opplysninger til ligningsmyndighetene om all omsetning med produsentene, jf. lignl. § 5-5 nr. 5 og samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt §§ 5-5-40 og 5-5-41.

Opplysningsplikten gjelder næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe eller omsette levende dyr, slakt (herunder fjørfeslakt), hud, skinn, ull, pelsskinn, melk, egg, poteter, korn, frø, erter, frukt, bær, grønnsaker og tømmer, jf. samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt § 5-5-40.

Det skal sendes inn en årsoppgave der følgende opplysninger skal fremgå, jf. samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt § 5-5-40 annet ledd

 • produsentens fødselsnummer (eventuelt organisasjonsnummer), navn og adresse

 • antall enheter, vekt og samlet netto verdi av omsetningen, inkludert eventuelle tilskudd som utbetales i forbindelse med salgsoppgjøret. Dersom omsetningen består av dyr eller skinn, må verdien for hver dyreart fremgå. Dersom slakt eller deler av slakt tas i retur av produsenten, må dette fremgå av oppgaven

 • organisasjonsnummer (eventuelt fødselsnummer) navn og adresse for den som gir oppgavene

Oppgaven skal sendes Skattedirektoratet innen 1. februar året etter inntektsåret, jf. samleforskrift om tredjeparts opplysningsplikt § 5-5-41.

2.16 Leieforhold

2.16.1 Leietakers opplysningsplikt

Ved leie av bolig som ikke utelukkende skal tjene til eget boligbehov, skal leietaker i nærmere angitte tilfeller, gi opplysninger om påløpt leie, samt utbetaling av leie til den enkelte utleier, jf. lignl. § 5-5 nr. 1. Kretsen av opplysningspliktige er nærmere avgrenset i samleforskriften om tredjeparters opplysningsplikt § 5-5-2 nr. 1. Opplysningsplikten gjelder

 • når den som har leid en bolig, fritt eller mot vederlag, stiller denne til disposisjon for arbeids- eller oppdragstaker

 • når boligen er leid fra egen arbeidstaker

 • når boligen leies av et aksjeselskap fra aksjonær

Unntak fra opplysningsplikten gjelder i følgende tilfeller

 • når eiendommen eies av stat, fylkeskommune eller norsk aksjeselskap

 • når leiebeløpet er innrapportert på a-meldingen

 • når leiebeløpet er tatt med i aksjeoppgave

2.16.2 Formidlers opplysningsplikt

Den som mot godtgjøring har formidlet leie av boligeiendom, herunder fritidseiendom, utleiehytte mv., skal gi opplysninger om inngåtte kontrakter siste år med den enkelte utleier, jf. lignl. § 5-5 nr. 1, annet punktum og samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt § 5-5-3. Etter forskriften § 5-5-3 nr. 2 gjelder ikke opplysningsplikten når

 • eiendommen eies av stat, fylkeskommune, kommune eller norsk aksjeselskap

 • det er formidlet leie av rom, hytte, leilighet mv. i eller tilknyttet hotell, pensjonat eller lignende virksomhet

 • samlet årlig leiebeløp til den enkelte utleier er under kr 10 000

Oppgaven skal omfatte inngåtte kontrakter siste år med den enkelte utleier, eiendommens navn og adresse, avtalt leie, leie påløpt i inntektsåret, samt for hvilket tidsrom den enkelte kontrakt gjelder. Oppgaven skal dessuten opplyse om den opplysningspliktiges navn og adresse, og den skal være underskrevet. Opplysningene skal leveres til skattekontoret innen den 31. januar året etter at utleiekontrakten er inngått. Se samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt § 5-5-3 nr. 3.

2.17 Lønnsopplysningsplikt

Om plikt til å gi lønnsopplysninger ved utbetaling av lønn, pensjon eller annen godtgjørelse for arbeid, se emnet «Lønnsopplysningsplikt».

2.18 Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk Pasientskadeerstatning skal gi opplysninger om utbetalinger siste år, jf. ligningsloven § 5-5 nr. 3 og samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt §§ 5-5-10 til 5-5-15.

2.19 Offentlige myndigheter og innretninger

Offentlige myndigheter og innretninger skal levere oppgaver over erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. som er utbetalt i inntektsåret og som ikke er rapporteringspliktig etter annen bestemmelse i ligningsloven kapittel 5. Se lignl. § 6-3 nr. 2 bokstav a og forskrift 17. april 2008 nr. 386 om offentlige myndigheters mv. plikt til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetalinger av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. Oppgavene skal leveres til Skattedirektoratet innen 31. januar i året etter inntektsåret, jf. forskriften § 5.

2.20 Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond

Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond skal levere årlig oversikt til ligningsmyndighetene over medlemskontienes saldo og bevegelser, jf. lignl. § 5-5 nr. 4. Se nærmere i emnet «Pelsdyr».

2.21 Salgsorganisasjon for fisk

Godkjent salgsorganisasjon for fisk, jf. lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 2, skal ukrevet gi opplysninger til ligningsmyndighetene om all omsetning av råfisk som i førstehånd er omsatt eller godkjent omsatt gjennom salgsorganisasjonen, jf. lignl. § 5-5 nr. 6 og samleforskrift om tredjeparts opplysningsplikt § 5-5-50 til § 5-5-54.

2.22 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

Institutt som foretar vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring skal gi opplysninger til ligningsmyndighetene om tilskudd som gir giveren rett til fradrag etter sktl. § 6-42, jf. lignl. § 5-9 bokstav a og samleforskrift om tredjeparts opplysningsplikt § 5-9-30 til § 5-9-35. Nærmere om fradragsretten for slike tilskudd, se emnet «Gaver og tilskudd utenfor arbeidsforhold».

2.23 Underholdsbidrag

NAV Innkreving og Statens Innkrevingssentral har opplysningsplikt over fradragsberettigede underholdsbidrag som de krever inn fra bidragspliktige, jf. lignl. § 6-3 nr. 4 og forskrift 7. mars 1996 nr. 260 om plikt til å gi oppgaver over innbetalinger av underholdsbidrag mv.

2.24 Utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere

Etter lignl. § 5-6 og samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt §§ 5-6-1 til 5-6-6, skal alle norske og utenlandske næringsdrivende og offentlige organer ukrevet gi opplysninger om oppdrag og underoppdrag, hvor avtalt vederlag er kr 10 000 eller høyere. Opplysningsplikten gjelder bare hvor oppdragstaker er bosatt eller hjemmehørende i utlandet. Opplysningsplikten gjelder dersom oppdraget utføres

 • på sted for bygge- og monteringsvirksomhet i Norge,

 • på annet sted som står under oppdragsgiverens kontroll i Norge, eller

 • på den norske kontinentalsokkelen

Oppdrag som står under oppdragsgivers kontroll, som nevnt i andre strekpunkt, vil være oppdrag som utføres i oppdragsgivers egne lokaler og oppdrag som utføres på et annet sted som oppdragsgiver faktisk eller rettslig disponerer. Det er ikke avgjørende om oppdragsgiveren eier, leier eller på annen måte har eksklusiv bruksrett til stedet hvor oppdraget utføres. Oppdrag og underoppdrag som utføres på steder som oppdragsgiver ikke har tilgang til, eksempelvis oppdragstakers egne lokaler, omfattes derimot ikke av rapporteringsplikten. Hvis et oppdrag dels utføres på et sted som er under oppdragsgivers kontroll og dels på et sted som han ikke kontrollerer, gjelder rapporteringsplikten ikke hvis bare en helt minimal del av oppdraget utføres hos oppdragsgiver. Dette gjelder for eksempel hvor oppdragstaker bare henter eller leverer varer etc. hos oppdragsgiver, uten å utføre annet arbeid av særlig omfang.

Rapporteringsplikten omfatter opplysninger om hovedoppdragsgiveren i kontraktskjeden, oppdragstakeren, samt arbeidstakere som benyttes til å utføre oppdraget, jf. lignl. § 5-6 nr. 1 annet og tredje punktum.

Nærmere regler om hvilke opplysninger som skal gis, hvordan de skal gis og når de skal gis, fremgår av samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt §§ 5-6-1 til 5-6-6.

Opplysningene skal gis til Skatt Vest på fastsatt skjema.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.