Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

 • Skriv ut


Innhold: O

Opplysningsplikt om egne forhold Til oversikt


 • Lignl. kap. 4.

 • Forskrift 5. mars 1984 nr. 1255 om plikt til å gi ytterligere opplysninger og legitimasjoner for bestemte poster i vedlegg til selvangivelsen.

 • Forskrift 8. mars 2013 nr. 258 om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll.

 • Forskrift 4. desember 1984 nr. 2280 om fritak for plikt til å sende årsoppgjør ved utleie av fast eiendom.

 • Forskrift 4. desember 1992 nr. 1009 om oppgave over konti i utenlandsk bank ).

 • Forskrift 15. mars 1993 nr. 199 om oppgaveplikt for norske deltakere i utenlandske ansvarlige selskaper mv. og norske deltakere i norsk-kontrollerte selskaper i lavskatteland .

 • Forskrift 22. desember 2000 nr. 1569 om forhåndsutfylt selvangivelse ).

 • Forskrift 7. desember 2007 nr. 1368 om oppgaveplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværende .

 • Forskrift 1. desember 2009 nr. 1434 om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave.

 • Forskrift av 14. mai 2014 nr. 637 om adgang til å innsende datautskrift som erstatning for ligningsskjema.

 • Forskrift 16. februar 2016 nr. 181 om elektronisk oppgaveinnlevering for næringsdrivende.

1 Generelt

Enhver skattyter skal bidra til at hans skatteplikt i rett tid blir klarlagt og oppfylt, jf. lignl. § 4-1. Om plikt til å levere selvangivelse, se emnet «Selvangivelse mv. – selvangivelsesplikt og frister».

Om plikt til å levere selskapsoppgave for deltakerlignet selskap, se emnet «Deltakerlignet selskap – deltakerligning etter nettometoden».

Nedenfor behandles de oppgavene som skal leveres som vedlegg til selvangivelsen eller selskapsoppgaven.

På skatteetaten.no/skjemaer finnes mange av blankettene/skjemaene, samt en oversikt over alle skjemaene.

For å sikre at ligningsmyndighetene får de opplysningene som trengs for å foreta korrekt ligning, kan ligningsmyndighetene foreta kontrollundersøkelse etter kap. 6. Disse reglene er behandlet i emnet «Kontroll».

2 Næringsoppgave mv.

2.1 Generelt

Den som driver virksomhet skal uoppfordret sende inn næringsoppgave sammen med selvangivelsen/selskapsoppgaven, jf. lignl. § 4-4 nr. 1. Til dette benyttes ulike næringsoppgaver utarbeidet av SKD, se nedenfor. Det skal også sendes utskrift av konti som har betydning for vurderingen av årsoppgjøret. Om unntak fra plikten til å levere næringsoppgave for personlig næringsdrivende med brutto driftsinntekt som ikke overstiger kr 50 000, se nedenfor.

Det er fastsatt næringsoppgave for:

-

Næringsdrivende med bare bokføringsplikt («Næringsoppgave 1»)

RF-1175

-

Aksjeselskaper og næringsdrivende som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven («Næringsoppgave 2»)

RF-1167

-

Forsikringsselskaper mv. («Næringsoppgave 3»)

RF-1170

-

Banker, finansieringsforetak mv. («Næringsoppgave 4»)

RF-1173

Det er fastsatt særskilte oppgaver for:

-

Beregning av virksomhetsinntekt for lottfiskere og særskilt fradrag innen fiske og fangst («Fiske»)

RF-1213

-

Billedkunstnere («Næringsoppgave for billedkunstner»)

Næringsdrivende med enkle skatteforhold kan benytte den nye elektroniske levereringsformen Næringsrapport skatt. Der er de ni mest brukte skjemaene for næringsdrivende slått sammen til en rapport. Eiere av enkeltpersonforetak må levere Næringsrapport skatt i tillegg til selvangivelsen. For aksjeselskaper erstatter Næringsrapport skatt selvangivelsen.

RF-1242

2.2 Fritak fra plikten til å levere næringsoppgave for visse personlig næringsdrivende med brutto driftsinntekt som ikke overstiger kr 50 000

2.2.1 Generelt om vilkårene

Personlig skattyter med sum driftsinntekt fra enkeltpersonforetak (tilsvarende post 9900 i næringsoppgave 1) som ikke overstiger kr 50 000, kan på visse vilkår fritas fra plikten til å levere næringsoppgave som vedlegg til selvangivelsen. Se forskrift 1. desember 2009 nr. 1434 om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave.

Følgende vilkår må da være oppfylt

 • skattyter må være skattemessig bosatt i Norge

 • foretaket må ikke ha årsregnskapsplikt etter regnskapsloven

 • det må ikke foreligge registreringsplikt etter merverdiavgiftsloven

2.2.2 Unntak

Fritaket fra plikten til å levere næringsoppgave gjelder ikke i følgende tilfeller

 • for reindrift som gjennomsnittslignes, jf. sktl. § 14-82

 • for skogbruksinntekt som skal gjennomsnittslignes, jf. sktl. § 14-81

 • hvis næringsinntekten kreves fordelt med ektefelle

 • hvis skattyter driver mer enn én virksomhet

 • hvis virksomhetsinntekten skal skattlegges i mer enn én kommune

 • hvis det foreligger plikt til å levere enten

  • RF-1223 «Drosje- og lastebilnæring», eller

  • RF-1189 «Utleie mv. av fast eiendom» sammen med RF-1084 «Avskrivning», og det samtidig kreves fradrag for avskrivninger knyttet til både utleien av fast eiendom og næringsvirksomheten

2.2.3 Føring i selvangivelsen

Skattyter som benytter seg av fritaket fra å levere næringsoppgave, skal oppgi brutto driftsinntekter, totale fradragsberettigede driftskostnader og driftsresultat direkte i «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» (RF-1030) i egne felt «For enkeltpersonforetak som ikke leverer næringsoppgave».

2.2.4 Lemping av plikten til å levere skjemaet «Beregning av personinntekt»

Skattyter som benytter seg av fritaket fra plikten til å levere næringsoppgave, plikter heller ikke å levere skjemaet «Beregning av personinntekt» (RF-1224), jf. forskrift 1. desember 2009 nr. 1434 om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave § 1 nr. 2. Det skal fortsatt fastsettes personinntekt for denne gruppen med lave driftsinntekter, men skattyters bruk av skjemaet er i disse tilfellene frivillig. Leverer ikke skattyter dette skjemaet, legges det beløpet som fremkommer i selvangivelsens post for næringsinntekt til grunn som beregnet personinntekt ved skatteberegningen. Negativ personinntekt kan bare fremføres hvis skattyter leverer skjemaet «Beregning av personinntekt» (RF-1224).

2.3 Årsoppgjør ved utleie mv. av fast eiendom

Det er fastsatt skjema for årsoppgjør ved utleie mv. av fast eiendom (RF-1189) som skal leveres av alle som leier ut fast eiendom. Plikten til å levere skjemaet gjelder likevel ikke dersom utleien gjelder følgende

 • fritidsbolig som skal fritakslignes

 • boligeiendom som skal fritakslignes

 • utleie som er tatt med i en næringsoppgave

Skjemaet «Utleie mv. av fast eiendom» (RF-1189), likestilles med næringsoppgave, selv om det ikke er virksomhet å leie ut eiendommen, jf. lignl. § 4-4 nr. 1.

3 Opplysninger om kontrollerte transaksjoner og mellomværende

3.1 Generelt

3.1.1 Oppgaveplikt

Selskaper og innretninger som har hatt transaksjoner med nærstående i løpet av inntektsåret skal gi opplysninger i egen oppgave, jf. lignl. § 4-12 og Ot.prp. nr. 62 (2006-2007). Reglene gjelder både innenlandske transaksjoner og transaksjoner på tvers av landegrensene.

Oppgaveplikten omfatter transaksjoner og mellomværender med nærstående selskaper eller innretninger. Slike transaksjoner omtales som kontrollerte transaksjoner. Med dette forstås transaksjoner (for eksempel salg) og overføringer (for eksempel beløp belastet for konserninterne tjenester) mellom selskaper eller innretninger som er nærstående etter lignl. § 4-12 nr. 4 og disposisjoner mellom et fast driftssted og andre deler av foretaket, jf. lignl. 4-12 nr. 5. Med mellomværender forstås alle typer konserninterne fordringer og gjeld, samt garantier. Både formelle låneavtaler og mer uformelle interne gjeldsforhold som er oppstått som følge av interntransaksjoner, omfattes av oppgaveplikten.

Det er utarbeidet et eget skjema, «Kontrollerte transaksjoner og mellomværende» (RF-1123), som må fylles ut for å oppfylle oppgaveplikten. Skjemaet skal leveres sammen med selvangivelsen eller selskapsoppgaven.

3.1.2 Dokumentasjonsplikt

Reglene om dokumentasjonsplikt i lignl. § 4-12 nr. 2 omfatter i utgangspunktet de samme selskapene eller innretningene som er omfattet av oppgaveplikten. Om reglene om dokumentasjonsplikt, se emnet «Utland – internprising (transfer pricing)», pkt. 6.

3.2 Skattytere som omfattes av oppgaveplikten

Selskap og innretning som har plikt til å levere selvangivelse i medhold av lignl. § 4-2 nr. 1, samt selskap som har plikt til å levere selskapsoppgave i medhold av lignl. § 4-9 nr. 1, omfattes av oppgaveplikten. Dette innebærer at oppgaveplikten blant annet omfatter

 • aksjeselskap/allmennaksjeselskap

 • selveiende finansieringsforetak

 • samvirkeforetak

 • stiftelser

 • deltakerlignede selskaper

 • deltakerlignede selskaper hvor noen av deltakerne er skattepliktige til Norge

 • hovedkontor og faste driftssteder

Staten, fylkeskommuner og kommuner regnes ikke som innretninger med oppgaveplikt, jf. lignl. § 4-12 nr. 6. Selskaper som, direkte eller indirekte, eies eller kontrolleres av staten har heller ikke oppgaveplikt, se Prop. 1 L (2009-2010) pkt. 15.4.1.

Selskaper eller innretninger som, direkte eller indirekte, eies eller kontrolleres med minst 50 % av en fylkeskommune eller en kommune, har likevel oppgaveplikt for transaksjoner og mellomværender med denne kommunen/fylkeskommunen.

Transaksjoner mellom fysiske personer og selskap mv. omfattes ikke av oppgaveplikten.

3.3 Nærstående

Oppgaveplikten gjelder transaksjoner og mellomværender som selskaper og innretninger som nevnt i pkt. 3.2 har med nærstående. Begrepet nærstående er definert i lignl. § 4-12 nr. 4, og omfatter

 • selskap eller innretning som den oppgave- eller dokumentasjonspliktige, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 %

 • person, selskap eller innretning som, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer den oppgave- eller dokumentasjonspliktige med minst 50 %

 • selskap eller innretning som nærstående etter bokstav b), direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 %

 • nærstående person etter bokstav b) sine foreldre, søsken, barn, barnebarn, ektefelle, samboer, ektefelles foreldre og samboers foreldre, samt selskap eller innretning som disse, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 %

Bestemmelsen omfatter både selskap mv. som skattyteren har betydelig direkte eller indirekte eierinteresse i, og personer og selskap mv. som har betydelig direkte eierinteresse i skattyteren. Fysiske personer omfattes av kretsen av hvem som skal anses som nærstående, selv om skattyters transaksjoner med fysiske personer ikke omfattes av oppgaveplikten.

Ikke enhver tilknytning mellom subjektene er tilstrekkelig for å utløse oppgaveplikt. Terskelen gjelder ved direkte eller indirekte eierskap eller kontroll av mer enn 50 % av det tilknyttede subjektet. Ved beregning av indirekte eierandeler skal alle eierandeler på minst 50 % regnes med, selv om man ved å multiplisere eierandelene kommer til at den indirekte eierandelen ikke utgjør minst 50 %.

Eksempel

Selskap A eier 70 % av selskap B, som igjen eier 70 % av selskap C. En matematisk beregning av As eierandel i selskap C vil være en eierandel på 49 %. Kravet til indirekte eierandel er likevel oppfylt ettersom eierandelen i hvert ledd er på minst 50 %.

Den oppgavepliktige skal i skjemaet i tillegg opplyse om noen av selskapene mv. eier eller kontrollerer mer enn 90 % av den oppgavepliktige eller om den oppgavepliktige eier eller kontrollerer mer enn 90 % av et selskap mv.

3.4 Oppgavepliktens omfang

Alle transaksjoner som er gjennomført mens kravene til eierandel eller kontroll er oppfylt, skal i utgangspunktet omfattes av oppgaveplikten.

I utenlandsforhold er det ikke et krav at transaksjonene må være foretatt mellom selvstendige juridiske enheter for å omfattes av oppgaveplikten. Også økonomiske forhold mellom et utenlandsk foretak og dets faste driftssted i Norge og mellom et norsk foretak og dets faste driftssted i utlandet omfattes av reglene, jf. lignl. § 4-12 nr. 5. Med fast driftssted forstås en virksomhet som utgjør et fast driftssted eller skal regnes som et fast driftssted i medhold av bestemmelser i skatteavtaler som Norge har inngått. Når den aktuelle virksomheten ikke reguleres av skatteavtale som Norge har inngått, skal virksomheten anses å utgjøre fast driftssted når vilkårene i OECDs mønsteravtale art. 5 er oppfylt. Se forskrift 7. desember 2007 nr. 1368 om oppgaveplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværende § 1 fjerde ledd.

3.5 Unntak fra oppgaveplikten

For selskaper eller innretninger som i inntektsåret har hatt kontrollerte transaksjoner med samlet verdi på mindre enn kr 10 mill. og ved utgangen av inntektsåret har mindre enn kr 25 mill. i mellomværender med nærstående selskaper eller innretninger, jf. lignl. § 4-12 nr. 4, er det ingen oppgaveplikt, jf. forskrift 7. desember 2007 nr. 1368 om oppgaveplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværende § 1 første ledd. For kommunale og fylkeskommunale selskaper og innretninger som har oppgaveplikt, se pkt. 3.2, medregnes transaksjoner og mellomværender med kommunen/fylkeskommunen, se forskrift 7. desember 2007 nr. 1368 om oppgaveplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender § 1 tredje ledd. Har et selskap mv. i løpet av inntektsåret overført eiendeler, rettigheter eller forpliktelser uten vederlag (formuesobjekter, immaterielle eiendeler eller rettigheter til slike immaterielle eiendeler) til nærstående selskaper mv. etter lignl. § 4-12 nr. 4 eller mellom et fast driftssted og andre deler av foretaket, er det likevel oppgaveplikt, til tross for at beløpsgrensene ikke er oppfylt. Fusjoner, fisjoner og konserninterne overføringer som gjennomføres med skattemessig kontinuitet, omfattes ikke av oppgaveplikten, se FIN 18. april 2008 i Utv. 2008/698. Derimot er det oppgaveplikt i de tilfeller hvor det er foretatt andre omstruktureringer hvor forretningsmodeller, driftsmønstre, strategier eller risiko er flyttet innen konsernet.

Reglene gjelder ikke for mellomværender mellom pensjonskasser og deres sponsorforetak i form av spare- og pensjonsforsikringspremier, samt premiereserver.

Skattytere som leverer skjemaet «Regnskapsutdrag» (RF-1045) fritas for plikten til å levere skjemaet «Kontrollerte transaksjoner og mellomværende» (RF-1123).

3.6 Unnlatt innlevering av skjemaet/uriktige opplysninger

Dersom skjemaet RF-1123 ikke er levert, kan det foretas skjønnsligning av skattyteren, jf. lignl. § 8-2 nr. 3. Om ileggelse av tilleggsskatt dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i skjemaet, se emnet «Tilleggsskatt».

4 Utland

4.1 Deltakere i norsk-kontrollerte selskaper i lavskatteland (NOKUS)

Om deltakernes opplysningsplikt, se forskrift 15. mars 1993 nr. 199 om oppgaveplikt for norske deltakere i utenlandske ansvarlige selskaper mv. og norske deltakere i norsk-kontrollerte selskaper i lavskatteland (lignl.). Det er fastsatt egne skjema for NOKUS-selskap (RF-1245) og deltakere i NOKUS-selskap (RF-1246).

4.2 Opplysninger om konto i utenlandsk bank

Skattyter som har konto i utenlandsk bank, eller som har hatt slik konto i inntektsåret, skal vedlegge selvangivelsen en oppgave med opplysninger om innestående på kontoen ved årets begynnelse og slutt, eventuelt ved kontoens opprettelse og/eller avslutning, samt avkastning på kontoen i året. Opplysningene skal gis på skjemaet RF-1231. Her skal det også gis opplysninger om BSU-sparing i bank i en annen EØS-stat.

Selskaper mv. skal levere slike opplysninger på Norges Banks månedsoppgave (skjema 2 A) for desember, samt for den måneden en konto er opprettet eller avsluttet. Personlige skattytere skal levere slike opplysninger på skjemaet «Bankinnskudd i utlandet» (RF-1231).

4.3 Skjema for forebyggelse av dobbeltbeskatning

4.3.1 Kreditfradrag

Det er fastsatt følgende skjema for skattytere som krever fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet

 • «Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag» (RF-1147)

 • «Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag» (RF-1145)

 • «Næringsinntekt skattlagt i utlandet» (RF-1149)

4.3.2 Nedsettelse av inntektsskatt etter den alternative fordelingsmetoden

Skattytere som har inntekter som omfattes av den alternative fordelingsmetoden, skal foreslå en fordeling av inntekter og kostnader mellom Norge og andre stater i skjemaet «Nedsetting av inntektsskatt på lønn» (RF-1150).

5 Annen opplysningsplikt

Skattyter har plikt til uoppfordret å vedlegge selvangivelsen kvittering, attest eller oppgave for

 • renter på gjeld til utenlandsk fordringshaver

 • mottatt gevinst på kr 100 000 eller mer i Norsk Tipping A/S (herunder Lotto, Viking Lotto, Tipping, Oddsen, Keno), Rikstoto mv., Den norske stats premielån, utlodning som omfattes av lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv., f.eks. Quick-lotteriet, Extra, skattefri gevinst i lykkespill, konkurranser og lignende tiltak arrangert av massemedia

 • særfradrag for sykdomskostnader, legeattest

 • ettergitt eller avskrevet lån i Lånekassen

Se forskrift 5. mars 1984 nr. 1255 om plikt til å gi ytterligere opplysninger og legitimasjoner for bestemte poster i vedlegg til selvangivelsen.

6 Datautskrift til erstatning for skjema

6.1 Generelt

Det er adgang til å benytte datautskrift i stedet for skjema fastsatt av SKD med hjemmel i lignl. § 4-3 nr. 2, § 4-4 nr. 7. Se SKD forskrift 14. mai 2014 nr. 637.

Selvangivelse med vedlegg for næringsdrivende og for aksjeselskaper og selskapsoppgave med vedlegg for deltakerlignede selskaper må leveres elektronisk i Altinn og kan ikke leveres som datautskrift, jf. lignl. § 4-2 nr. 6 og forskrift 16. februar 2016 nr. 181 om elektronisk oppgaveinnlevering for næringsdrivende.

Andre skjemaer som er fastsatt av SKD kan erstattes med datautskrifter, dersom datautskriftene oppfyller kravene nedenfor.

Datautskrift som skal erstatte et av SKD sine skjemaer må

 • inneholde de samme felter og poster

 • inneholde den samme nummerering og tekst (nødvendige forkortelser godtas)

 • inneholde samtlige poster (selv om ikke alle anvendes)

 • inneholde samme overskrift (navn og RF-nummer)

 • ha samme utforming. Herunder må

  • felter

  • poster, og

  • kolonner ha samme plassering

 • være av tilnærmet samme papir- og skriftkvalitet, samt

 • være av tilnærmet samme format

Det skal fremgå av datautskriftens overskrift at den er en datautskrift. Datautskrifter som erstatter doble skjema (A3-format) kan leveres i A4-format, når hvert ark inneholder opplysninger om skattyters navn, skjemanavn og årstall.

Finner ligningsmyndighetene at innsendt datautskrift ikke tilfredsstiller de ovennevnte kravene, kan det fastsatte skjemaet kreves innsendt i utfylt stand.

6.2 Spesielt om selvangivelse

De som får tilsendt forhåndsutfylt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister kan ikke levere datautskrift for selvangivelsen, men må enten levere originalen i undertegnet stand, eller levere den elektronisk, se nedenfor. Om ordningen med leveringsfritak, se emnet «Selvangivelse mv. – selvangivelsesplikt og frister».

Forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende, «Selvangivelse for aksjeselskaper, mv.» (RF-1028) og «Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap (KS, ANS mv.)» (RF-1215) med vedlegg, kan bare leveres elektronisk og kan heller ikke leveres som datautskrift, jf. lignl. § 4-2 nr. 6 og forskrift 16. februar 2016 nr. 103 om elektronisk innlevering for næringsdrivende § 2.

7 Elektronisk levering av selvangivelsen mv.

Næringsdrivende personer må fra og med 2016 levere selvangivelsen med vedlegg elektronisk og kan ikke levere den på papir, jf. lignl. § 4-2 nr. 6. Dette omfatter personlige skattytere som mottar forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende fordi de driver eller har drevet næringsvirksomhet, jf. forskrift 16. februar 2016 nr. 181 om elektronisk innlevering for næringsdrivende. Også upersonlige skattytere (aksjeselskaper mv.) må levere selvangivelsen elektronisk.

Andre kan velge å levere selvangivelsen på papir i stedet for å levere den elektronisk.

Ved elektronisk innlevering av ligningsdokumenter for personlig næringsdrivende og selskaper, leveres opplysningene kun til ett sentralt mottak (Altinn). Dette gjelder også i de tilfellene det foreligger skatteplikt til flere kommuner.

8 Opplysninger fra skattyter etter særskilt oppfordring

Lignl. § 4-8 om at skattekontoret kan oppfordre selvangivelsespliktig skattyter til å gi tilleggsopplysninger om nærmere angitte økonomiske og andre forhold av betydning for ligningen, er opphevet med virkning fra 1. juli 2013. Opphevelsen er imidlertid ikke til hinder for at skattekontoret kan oppfordre skattyter til å gi opplysninger, se Prop. 141 L (2011-2012) pkt. 2.4.5.1. Om ligningsmyndighetenes adgang til å pålegge skattyter å gi opplysninger, se emnet «Kontroll».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.