Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

  • Skriv ut


Innhold: P

Pasienter/beboere i alders- og sykehjem (pleiehjem) mv. Til oversikt


  • Sktl. § 2-12 bokstav b, § 3-1 annet ledd og niende ledd, samt § 15-4.

  • FSFIN § 3-1-10.

1 Skattested

Pasienter/beboere i alders- og sykehjem mv. skal i alminnelighet skattlegges i den kommune hvor de er registrert som bosatt i folkeregisteret per 1. november i året forut for inntektsåret, jf. sktl. § 3-1 annet ledd.

Personer som blir innlagt på alders- eller sykehjem i en annen kommune enn bostedskommunen, anses fortsatt bosatt i den kommunen hvor de hadde sitt bosted på innleggelsestidspunktet. Forutsetningen er at det er denne kommunen som fortsatt skal ha det rettslige og økonomiske ansvaret for å tilby plass i alders- eller sykehjem, jf. FSFIN § 3-1-10.

2 Skatteklasse mv. for ektefeller

Bor begge ektefellene i samme institusjon, lignes de normalt under ett i klasse 2 eller særskilt i klasse 1.

Er bare den ene ektefellen i varig forpleining mens den andre bor hjemme, lignes ektefellene hver for seg i klasse 1 (atskilt), jf. sktl. § 2-12 bokstav b. Det forekommer tilfeller hvor det likevel lønner seg for ektefellene med felles ligning. Denne ligningsmåten skal da benyttes. Dette gjelder selv om de er bosatt i forskjellige kommuner.

Når ektefellene lignes under ett i klasse 2, og det i tillegg til alderspensjon mottas ektefelle- og/eller barnetillegg etter reglene i hhv ftrl. § 3-24 og § 3-25, skal hjemmeværende ektefelle skattlegges for dette som om det var vedkommendes egen pensjon. Det samme gjelder for uføretrygdede som mottar barnetillegg, samt for uføretrygdede som etter omregning av sin tidligere uførepensjon til uføretrygd mottar ektefelletillegg, se forskrift 03.07.2014 nr. 947 om omregning av uførepensjon til uføretrygd § 8.

Barnetillegget inngår i beregningsgrunnlaget for minstefradraget sammen med hovedytelsen, se sktl. § 6-32 første ledd bokstavene a og b jf. § 6-31 første ledd bokstavene a og b. Det gis eget minstefradrag i ektefelletillegget, bortsett fra i ektefelletillegg som er skattefritt etter sktl. § 5-43 første ledd bokstav j, se sktl. § 6-32 annet ledd annet punktum.

Ektefelletillegget i uføretrygden skal skattlegges som lønn, og nedre grense for minstefradraget er kr 31 800, se sktl. § 6-32 første ledd bokstavene a og c jf. SSV § 6-1.

Minstefradraget skal beregnes særskilt for hver av ektefellene som lignes under ett, se sktl. § 6-32 annet ledd første punktum. I noen tilfeller vil ektefelle- og barnetillegg være utbetalt til hjemmeværende, mens det i andre tilfeller kan være utbetalt sammen med pasientens/beboerens egen pensjon og/eller uføretrygd. Ligning av ektefellen skal gjennomføres som nevnt ovenfor, uansett hvordan beløpene er utbetalt og innrapportert.

3 Særfradrag

Reglene i sktl. § 6-81 om særfradrag for mottaker av uførepensjon er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2015. Det er gitt overgangsregler for inntektsårene 2015-2017, se nærmere emnet «Særfradrag – uførhet og lettere nedsatt ervervsevne», pkt. 3.1

Bor begge ektefeller på samme institusjon, gis særfradrag for uførhet mv. etter overgangsreglene etter de vanlige regler for ektefeller.

Er bare den ene ektefellen i varig forpleining mens den andre bor hjemme, fastsettes særfradrag særskilt etter overgangsreglene for hver av dem på samme måte som for enslige (for hver måned de bor atskilt). Det samme gjelder når ektefellene bor på hver sin institusjon.

4 Skattefradrag for pensjonsinntekt

Skattefradraget for pensjonsinntekt fastsettes individuelt, uten hensyn til en eventuell ektefelles eller meldepliktig samboers pensjonsinntekt. Se nærmere emnet «Skattefradrag for pensjonsinntekt».

5 Inntekt

5.1 Aldershjem/sykehjem

For skattytere som bor i aldershjem eller sykehjem (pleiehjem), skal brutto pensjon og brutto uføretrygd lønnsrapporteres og skattlegges.

Regler om reduksjon av ytelser fra folketrygden ved opphold i institusjon er tatt inn i folketrygdloven, se bl.a. ftrl. § 12-19 (uføretrygd), ftrl. § 19-21 og § 20-22 (alderspensjon).

NAV skal bare innrapportere det beløpet som utgjør den reduserte ytelsen til pasienten. Bare den innrapporterte delen av pensjonen er skattepliktig.

6 Verdsetting av egen bolig

Om verdsetting av egen bolig for personer som har opphold i alders- og sykehjem mv., se emnet «Bolig – formue», pkt. 2.6.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.