Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

  • Skriv ut


Innhold: S

Selvangivelse mv. – omgjøring av selvangivelsen før utsending av skatteoppgjør Til oversikt


1 Generelt

I dette emnet behandles skattyters ønske om endring av selvangivelsen under ordinær ligningsbehandling. Ønsker om endring som kommer etter at skatteoppgjøret er sendt skattyter, behandles etter reglene om klage når anmodningen kommer innen ett år etter at ligningen ble lagt ut, jf. lignl. § 9-2 nr. 8, se emnet «Endringssak – klage». Anmodninger om endring av selvangivelsen som kommer etter dette tidspunktet behandles etter reglene om endring uten klage, se emnet «Endringssak – endring uten klage».

2 Endringer i de faktiske forhold

2.1 Generelt

Skattyter har opplysningsplikt om faktiske forhold som har betydning for ligningen, og plikter å bidra til at hans skatteplikt i rett tid blir klarlagt og oppfylt, jf. lignl. § 4-1. Denne opplysningsplikten ivaretas først og fremst gjennom selvangivelsesplikten, jf. lignl. § 4-2, se emnet «Selvangivelse mv. – selvangivelsesplikt og frister». Skattyters opplysningsplikt gjelder også etter at selvangivelsen er levert. Lignl. § 4-1 markerer et samarbeids- og lojalitetsforhold mellom skattyteren og ligningsmyndighetene. Dette innebærer bl.a. at skattyter har plikt til å gjøre oppmerksom på faktiske feil i selvangivelsen. Feil kan være både i skattyters favør og disfavør og kan for eksempel skyldes at

  • skattyter har tatt feil av de faktiske forhold

  • en faktisk situasjon har endret seg, eller

  • skattyter ønsker å rette opp en uriktig eller ufullstendig opplysning som kunne medført for lav skatt

Feilen kan bestå i at det ikke er opplyst noe om et faktum som har betydning for ligningen, eller at det faktum som er opplyst er uriktig eller ufullstendig.

Ligningsmyndighetene skal ta stilling til hvilket faktisk forhold som skal legges til grunn ved ligningen, jf. lignl. § 8-1, og plikter i den forbindelse også å ta hensyn til faktiske opplysninger som kommer etter at selvangivelsen er levert. Under ligningsbehandlingen har det ingen betydning om endrede faktiske opplysninger virker i skattyters favør eller hans disfavør. Gis de nye opplysningene så sent at skattekontoret ikke rekker å behandle dem under ordinær ligningsbehandling, må spørsmålet behandles som endringssak etter lignl. kap. 9.

Gjelder anmodningen endring til skattyters ugunst, må det ved spørsmålet om eventuell tilleggsskatt vurderes om det foreligger frivillig retting, jf. lignl. § 10-3 nr. 2 bokstav c. Se for øvrig emnet «Tilleggsskatt», pkt. 3.13.

2.2 Prejudisielle (underliggende) rettsforhold

Som faktum regnes i denne forbindelse også prejudisielle rettsforhold, for eksempel hvem som privatrettslig sett er eier av en eiendom, om det foreligger en gyldig salgsavtale, osv. Kommer det frem at det prejudisielle rettsforholdet er annerledes enn det som er lagt til grunn i selvangivelsen, skal skattyter lignes i samsvar med det som er riktig.

Har skattyter for eksempel oppgitt en gevinst til beskatning, og det viser seg senere at kjøpet heves grunnet mislighold, for eksempel på grunn av mangler ved salgsobjektet eller manglende betaling, anses gevinsten ikke å være innvunnet. Skattyter har da krav på å få endret selvangivelsen slik at gevinsten ikke blir beskattet. Hvis kontrakten som følge av mislighold omgjøres frivillig, uten at vilkårene for heving er oppfylt, bør omgjøringen normalt godtas skattemessig når omgjøringen ikke er skattemessig motivert.

2.3 Omgjøring av privatrettslige disposisjoner

Hvis en inntekt allerede er innvunnet, kan den disposisjonen som har foranlediget inntekten som utgangspunkt ikke omgjøres med virkning for beskatningen. Hvis en bindende avtale om salg av et formuesobjekt omgjøres uten at det foreligger mislighold, vil det foreligge et salg og et tilbakesalg. Tilsvarende gjelder som hovedregel hvis en beslutning om utdeling av aksjeutbytte omgjøres. Om når aksjeutbytte anses innvunnet, se emnet «Aksjer – utbytte», pkt. 3.

Om omgjøring av konsernbidrag, se emnet «Aksjeselskap mv. – konsernbidrag», pkt. 6.

2.4 Generalforsamling i aksjeselskap godtar ikke styrets regnskap

I et aksjeselskap er det generalforsamlingen som skal godkjenne styrets forslag til årsregnskap, herunder utdeling av utbytte, jf. asl/asal. § 5-5 annet ledd nr. 1. Er den innleverte selvangivelsen basert på styrets forslag til regnskap, og regnskapet endres av generalforsamlingen, skal det endrede regnskapet legges til grunn ved ligningen.

3 Anvendelsen av skattelovgivningen

3.1 Endret forståelse av skattereglene

Levering av selvangivelse innebærer at skattyter fremsetter påstander om hvordan faktiske forhold skal behandles skattemessig. Under ligningsbehandlingen har skattyteren rett til å endre sin påstand om hvordan skattereglene skal anvendes på et gitt faktum, for eksempel hvis han mener at en inntekt som han har oppgitt til beskatning likevel ikke er skattepliktig, eller at det foreligger fradragsrett for en kostnad som ikke er ført opp som fradrag. Skattyters ønske om endring kan også være til hans ugunst, for eksempel at han ønsker å stryke et fradrag som han ikke har rett til. Det har ingen betydning hva som er grunnen til at skattyter ønsker å endre sin påstand. Ofte vil korrigeringen av påstanden ha sammenheng med at det fremkommer nye opplysninger om faktum.

3.2 Endring av skattemessige disposisjoner

3.2.1 Generelt

I noen tilfeller har skattyteren en valgmulighet mht. den skattemessige behandlingen, for eksempel hvor store avskrivninger som skal kreves innenfor lovens maksimumssats, om en gevinst skal inntektsføres straks eller om den skal føres på gevinst- og tapskonto, om han skal kreve betinget skattefritak, om han skal benytte seg av reglene om skattefri omdanning osv. Det valget som skattyteren tar i selvangivelsen mht. slike disposisjoner, er som utgangspunkt bindende.

Årsaken til ønske om endring kan være at skattyter har regnet med andre skattemessige konsekvenser av den innleverte selvangivelsen. Dette kan igjen skyldes at ligningsmyndighetene varsler om endring på andre punkter, men det kan også skyldes at skattyteren ikke har hatt full oversikt over de skattemessige konsekvensene av de valgene som er foretatt.

3.2.2 Poster som har direkte tilknytning til inntektstillegget

Skattyter har rett til endring av selvangivelsen hvor endringen har direkte tilknytning til et inntektstillegg. Har skattyter f.eks. feilaktig direkte fradragsført kostprisen for et driftsmiddel og beløpet blir tilbakeført, har han krav på fradrag for avskrivninger når vilkårene for avskrivninger er oppfylt.

Om et tilfelle der ligningsmyndighetene nektet å legge til grunn nytt årsoppgjør som ble levert under ligningsbehandlingen, men hvor retten la til grunn at det skattemessige motivet var legitimt og opphevet ligningen, se URD 16. februar 1993 (Søre Sunnmøre herredsrett) i Utv. 1993/748 (Dolsøy).

3.2.3 Omgjøring av poster som ikke er direkte knyttet til inntektstillegget

Som hovedregel godtas omgjøring hvor skattyter har mottatt varsel om inntektsøkning, men hvor den posten det er aktuelt å gjøre om, ikke knytter seg direkte til inntektstillegget.

Retten til omgjøring er i utgangspunktet avskåret

  • hvis skattyter har opptrådt illojalt. Med illojalt i denne sammenheng menes først og fremst der det er gitt uriktige eller villedende opplysninger til ligningsmyndighetene. Nærmere om hva som ligger i illojalitetsbegrepet, se blant annet FIN 27. juni 1995 i Utv. 1995/1258, HRD i Utv. 2004/921 (Rt. 2004/1331) (Aker Maritime ASA), og LRD 8. mai 2003 (Borgarting) i Utv. 2003/1008 (Lodin AS)

  • når det foreligger en privatrettslig bindende transaksjon, se pkt. 2.3.

Om endring av konsernbidrag, se emnet «Aksjeselskap mv. – konsernbidrag», pkt. 6.

3.2.4 Omgjøring som ikke har sammenheng med ligningsmessige endringer

Et ønske om omgjøring av en skattemessig disposisjon kan oppstå uten at det har sammenheng med noen ligningsmessig endring. Er det en ren skattemessig disposisjon som ønskes omgjort, må det normalt godtas når det skjer under ligningsbehandlingen. Har skattyter for eksempel valgt å inntektsføre en salgsgevinst direkte, må det godtas at det leveres inn en korrigert selvangivelse hvor gevinsten føres på gevinst- og tapskonto.

Omgjøring av privatrettslige disposisjoner skal normalt ikke godtas, jf. pkt. 2.3

4 Formelle regler

Ved omgjøringer kan skattyter pålegges å levere korrigerte skjema som berøres av omgjøringen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.