Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

 • Skriv ut


Innhold: S

Selvangivelse mv. – selvangivelsesplikt og frister Til oversikt


 • Lignl. § 3-7 nr. 4 og kap. 4.

 • Forskrift 5. mars 1984 nr. 1255 om plikt til å gi ytterligere opplysninger og legitimasjoner for bestemte poster i vedlegg til selvangivelsen.

 • Forskrift 22. desember 2000 nr. 1569 om forhåndsutfylt selvangivelse .

 • Forskrift 16. februar 2001 nr. 155 om selvangivelsesfritak for visse grupper skattytere .

 • Forskrift 26. januar 2004 nr. 304 om leveringsfrist for selvangivelse på papir .

 • Forskrift 7. mai 2014 nr. 610 om elektronisk kommunikasjon med ligningsmyndighetene (eLigningsforskriften)

 • Forskrift 16. februar 2016 nr. 181 om elektronisk oppgaveinnlevering for næringsdrivende

1 Generelt om selvangivelsesplikten

Enhver skattyter har opplysningsplikt om sine faktiske forhold ved ligningen og plikter å bidra til at hans skatteplikt i rett tid blir klarlagt og oppfylt, jf. lignl. § 4-1. Denne opplysningsplikten ivaretas først og fremst gjennom selvangivelsen, jf. lignl. § 4-2.

Selvangivelsen skal inneholde en spesifisert oppstilling over all bruttoformue og bruttoinntekt, fradragsposter og andre nødvendige opplysninger, uavhengig av hvilken kommune som har beskatningsretten, jf. lignl. § 4-3 nr. 1. For personlige skattytere som mottar forhåndsutfylt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister eller forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende, er disse opplysningene helt eller delvis utfylt i det selvangivelsesskjemaet som skattyteren mottar.

Selvangivelsesplikten oppfylles som hovedregel ved at skattyter faktisk leverer et utfylt selvangivelsesskjema til skattekontoret, enten elektronisk eller på papir, innen den fastsatte fristen. Personlige skattytere som omfattes av ordningen med leveringsfritak, kan oppfylle selvangivelsesplikten uten å foreta noen fysisk levering dersom de forhåndsutfylte opplysningene er korrekte og fullstendige. Skattytere som omfattes av ordningen med leveringsfritak og som ikke leverer korrigert selvangivelse innen den aktuelle fristen, anses å ha levert selvangivelsen med de forhåndsutfylte opplysningene ved utløpet av fristen.

Med selvangivelsesplikt menes nedenfor både plikten til å forvisse seg om at opplysningene i selvangivelsen er fullstendige og korrekte, og plikten til faktisk å levere selvangivelse hvor slik plikt foreligger.

2 Hvem omfattes av selvangivelsesplikten

2.1 Hovedregel

Selvangivelsesplikten gjelder som hovedregel alle som i inntektsåret har hatt bruttoformue og/eller bruttoinntekt som er skattepliktig her til landet etter norsk skattelov, herunder særlover, se lignl. § 4-2. Dette gjelder selv om gjelden overstiger verdien av eiendelene (underbalanse), og/eller kostnadene overstiger skattepliktig bruttoinntekt (underskudd).

Selvangivelsesplikten gjelder også for personer bosatt i utlandet og selskaper hjemmehørende i utlandet som har inntekt eller formue som er skattepliktig til Norge. Det fritar ikke for selvangivelsesplikt at Norge etter skatteavtalen ikke har rett til å beskatte inntekten/formuen. Det kreves ikke at selvangivelsen for skattytere med begrenset skatteplikt omfatter annet enn den formue og inntekt som er skattepliktig til Norge.

Tilsvarende plikt gjelder for person som har tatt fast opphold i utlandet, men som fortsatt er skattepliktig som bosatt i Norge, jf. sktl. § 2-1 tredje ledd.

2.2 Unntak

Unntatt fra selvangivelsesplikten er

 • skattyter bosatt i utlandet som bare er skattepliktig til Norge for utbytte fra norsk aksjeselskap, se emnet «Aksjer – utbytte»

 • skattyter bosatt i utlandet som bare har inntekt av arbeid i tjeneste om bord på norskregistrert fartøy

 • utenlandske artister som omfattes av lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorarer til utenlandske artister mv. (artistskatteloven)

 • barn på visse vilkår, se nedenfor

 • person som verken har hatt bruttoformue eller bruttoinntekt

 • aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som er stiftet ved skattefri omdanning fra personlig drevet virksomhet etter 1. juli i inntektsåret, da slike selskap ikke skal lignes som selskap for stiftelsesåret, jf. FSFIN § 11-20-4 første ledd.

2.3 Svalbard

Om selvangivelsesplikt ved skatteplikt til Svalbard, se emnet «Svalbard».

2.4 Etter pålegg

For de som ikke uten videre omfattes av selvangivelsesplikten, oppstår selvangivelsesplikt for det enkelte inntektsåret når de blir pålagt dette av skattekontoret, se lignl. § 4-2 nr. 1 bokstav b.

Har f.eks. skattyter fått tilsendt forhåndsutfylt selvangivelse, er dette et pålegg om å oppfylle selvangivelsesplikten.

2.5 Ektefeller

Ektefeller som begge har formue og/eller inntekt, omfattes hver for seg av selvangivelsesplikten. Én ektefelle kan således ikke gjøres ansvarlig for den andre ektefellens manglende levering av selvangivelse eller manglende opplysninger i selvangivelsen, se HRD i Utv. 2007/11 (Rt. 2006/1598).

2.6 Barn

I utgangspunktet omfattes barn som har formue og/eller inntekt, av selvangivelsesplikten. Barns formue og/eller inntekt som lignes hos foreldrene, skal tas med i foreldrenes selvangivelse. Barnet har ikke da egen selvangivelsesplikt, hvis det ikke har inntekt som skal lignes hos barnet selv, se emnet «Barn og ungdom».

2.7 Pensjonister

Pensjonister omfattes av de vanlige reglene om selvangivelsesplikt.

3 Rett til å levere selvangivelse

Enhver skattyter har rett til å levere selvangivelse, jf. lignl. § 4-2 nr. 5.

4 Selvangivelsestyper

Det er fastsatt følgende typer selvangivelser:

 • Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister (RF-1030)

 • Selvangivelse for næringsdrivende mv. (RF-1030)

 • Selvangivelse for aksjeselskap mv. (RF-1028)

 • Selvangivelse for forhåndsligning av utenlandsk arbeidstaker/Tax return for advance assessment of foreign employee (RF-1038)

 • Selvangivelse for forhåndsligning (RF-1040)

 • Selvangivelse for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt selvangivelse (RF-1281)

Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister og selvangivelse for næringsdrivende mv. vil være helt eller delvis forhåndsutfylt.

Om levering av selvangivelse i forbindelse med forhåndsligning (RF-1038 og RF-1040), se emnet «Forhåndsligning».

5 Oppfyllelse av selvangivelsesplikten

5.1 Lønnstakere og pensjonister mv.

Personlige skattytere som ligningsmyndighetene ikke har registrert som eiere av enkeltpersonforetak eller som deltaker i deltakerlignet selskap, vil som hovedregel få tilsendt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister. Dette vil også gjelde personer som er bosatt i utlandet og som er begrenset skattepliktig for lønnsinntekt. Skattytere som har mottatt slik selvangivelse, er omfattet av leveringsfritaket. Hvis de forhåndsutfylte opplysningene ikke er korrekte eller fullstendige, må det innen selvangivelsesfristens utløp leveres selvangivelse med korrigerte opplysninger. Dette gjøres ved å:

 • levere den elektronisk over internett eller

 • levere blanketten på papir med tilføyelser og/eller korrigeringer i undertegnet stand

For personer bosatt i utlandet som har begrenset skatteplikt for lønnsinntekt, er det en forutsetning for å omfattes av leveringsfritaket at selvangivelsen er korrekt utfylt, herunder opplysninger om hvor lenge skattyter har oppholdt seg i Norge.

Skattytere som har mottatt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister uten å ha levert korrigert selvangivelse innen selvangivelsesfristens utløp, anses å ha levert selvangivelsen med de forhåndsutfylte opplysningene. Leveres det korrigert selvangivelse etter selvangivelsesfristens utløp, behandles dette etter reglene om omgjøring av selvangivelse, se emnet «Selvangivelse mv. – omgjøring av selvangivelsen før utsending av skatteoppgjør».

I noen tilfeller vil den tilsendte selvangivelsen ikke inneholde forhåndsutfylte opplysninger om formue, gjeld, inntekt eller fradrag. Dette gjelder for

 • personer under 13 år som lignes sammen med foreldrene

 • personer i alderen fra og med 13 år til og med 16 år dersom det ikke er innrapportert lønn på vedkommende.

Dersom skattyter mister den forhåndsutfylte selvangivelsen, kan vedkommende henvende seg til skattekontoret og få ny selvangivelse.

5.2 Personlige næringsdrivende

Personlige skattytere som ligningsmyndighetene har registrert som næringsdrivende fordi de driver eller har drevet næringsvirksomhet, mottar selvangivelse for næringsdrivende mv. Tilsvarende gjelder for de som ligningsmyndighetene har registrert som deltakere i deltakerlignet selskap. Skattytere som har mottatt slik selvangivelse omfattes ikke av ordningen med leveringsfritak. Selvangivelsen må leveres selv om skattyter i inntektsåret ikke har vært eier av noe enkeltpersonforetak eller deltaker i deltakerlignet selskap, og selv om vedkommende ikke har tilføyelser eller korrigeringer til de forhåndsutfylte opplysningene.

Personlige skattytere som har fått tilsendt selvangivelse for næringsdrivende mv., må innen selvangivelsesfristen levere den elektronisk, jf. lignl. § 4-2 nr. 6. Fra 2016 er det ikke anledning til å levere slik selvangivelse på papir.

5.3 Selvangivelse for aksjeselskap mv.

Alle etterskuddspliktige skattytere skal levere «Selvangivelse for aksjeselskap mv.» (RF-1028) elektronisk, jf. lignl. § 4-4 nr. 6. Fra 2016 er det ikke anledning til å levere slik selvangivelse på papir.

5.4 Selskapsoppgave

Om plikt for deltakerlignet selskap til å levere selskapsoppgave, se emnet «Deltakerlignet selskap – deltakerligning etter nettometoden».

6 Hvem som er ansvarlig for å oppfylle selvangivelsesplikten

6.1 Personlige skattytere

6.1.1 Myndige personer

Når skattyter er myndig, er han selv ansvarlig for å oppfylle selvangivelsesplikten, jf. lignl. § 4-5 nr. 1.

6.1.2 Mindreårige

Vergen er ansvarlig for å oppfylle selvangivelsesplikten for personer som er mindreårig på tidspunktet for selvangivelsesfristen, jf. lignl. § 4-5 nr. 2. Når skattyter som fyller 17 år i inntektsåret selv oppfyller selvangivelsesplikten, bortfaller vergens ansvar.

6.1.3 Personer satt under vergemål

For personer som er fratatt den rettslige handleevnen, er vergen ansvarlig for å oppfylle selvangivelsesplikten, se lignl. § 4-5 nr. 2. For personer som er satt under vergemål uten å være fratatt den rettslige handleevnen, er vergen ansvarlig for å oppfylle selvangivelsesplikten hvis dette faller inn under vergemålets mandat, jf. vergemålsloven § 32. Hvis vedkommende ikke er fratatt den rettslige handleevnen, kan vedkommende også oppfylle selvangivelsesplikten selv.

6.2 Deltakerlignet selskap

Selskapets styre eller daglig leder skal levere selskapsoppgave og andre pliktige oppgaver. Har selskapet ikke styre eller daglig leder, påhviler plikten deltakerne i fellesskap eller en utpekt representant blant disse, jf. lignl. § 4-9 nr. 4.

6.3 Upersonlige skattytere

6.3.1 Selskaper og innretninger mv.

Styret eller dets leder er ansvarlig for å levere selvangivelse for selskaper og innretninger, herunder aksje- og obligasjonsfond, jf. lignl. § 4-5 nr. 3. For filialer av utenlandske selskap er det formelt det utenlandske styret, dets leder eller tilsvarende som er ansvarlig for å levere selvangivelse for virksomhet i Norge.

6.3.2 Bo

Skifteforvalter, bobestyrer, testamentfullbyrder eller selvskiftende arvinger er ansvarlig for å levere selvangivelse for boer, jf. lignl. § 4-5 nr. 3.

Har et selskap skattepliktig inntekt forut for konkursåpningen, kan bobestyrer mv. levere selvangivelse også for dette tidsrommet.

7 Underskrift på selvangivelsen og selskapsoppgaven

7.1 Hovedregel

Hvis det skal foretas faktisk levering av selvangivelsen, skal denne som hovedregel underskrives personlig av den som har ansvar for å levere selvangivelsen, se lignl. § 4-5 nr. 5 og ovenfor. Dette gjelder også skattytere som omfattes av ordningen med leveringsfritak og som har endringer/tilføyelser til den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Ved elektronisk levering over internett, følger det av § 5 i forskrift 7. mai 2014 nr. 610 om elektronisk kommunikasjon med ligningsmyndighetene (eLigningsforskriften) at kravet til underskrift anses oppfylt ved autentisering som fastsatt av Skattedirektoratet. Dette innebærer at kravet til autentisering anses oppfylt ved at skattyter er logget inn ved bruk av f.eks. MinID eller bankID.

Næringsdrivende skal fra og med 2016 levere selvangivelsen mv. elektronisk, jf. lignl. § 4-2 nr. 6. Kravet til autentisering er tilsvarende som for skattytere med leveringsfritak

For selskap eller innretning som er eget skattesubjekt skal daglig leder eller styrets leder signere.

Ved levering av selskapsoppgave for deltakerlignet selskap skal selskapets styreleder, daglig leder eller en utpekt representant for deltakerne signere.

7.2 Bruk av fullmektig

Foreligger særlige forhold som er til hinder for at en personlig skattyter selv underskriver selvangivelsen, kan selvangivelsen leveres og underskrives av fullmektig.

Ansvaret for at de innleverte oppgavene er korrekte og fullstendige påligger uansett skattyter.

8 Hvor skal selvangivelsen leveres

Skattytere som ikke leverer selvangivelsen elektronisk, kan sende den til Skatteetaten, postboks 4305, 8800 Mo i Rana. Selvangivelsen kan i åpningstiden leveres til et hvilket som helst skattekontor, jf. lignl. § 4-6.

9 Frist for levering av selvangivelse

9.1 Lønnstakere og pensjonister mv.

For lønnstakere og pensjonister mv., dvs. personlige skattytere som ikke har vært eiere av enkeltpersonforetak i løpet av inntektsåret, er selvangivelsesfristen 30. april i året etter inntektsåret, jf. lignl. § 4-7 nr. 1 bokstav b. Hvis korrigert selvangivelse ikke leveres innen fristen, anses selvangivelsen levert med de forhåndsutfylte opplysningene.

9.2 Eiere av enkeltpersonforetak

For eiere av enkeltpersonforetak er selvangivelsesfristen 31. mai i året etter inntektsåret, jf. lignl. § 4-7 nr. 1 bokstav a.

Med enkeltpersonforetak menes enhver virksomhet som eies av en fysisk person. Om kravet til virksomhet, se emnet «Virksomhet – allment». Det er uten betydning om virksomheten er registrert som enkeltpersonforetak eller ikke. Avgjørende er om det har foreligget en virksomhet i løpet av inntektsåret.

9.3 Upersonlige skattytere

For aksjeselskaper og andre upersonlige skattytere, jf. sktl. § 2-2 første ledd, er selvangivelsesfristen 31. mai i året etter inntektsåret, jf. lignl. § 4-7 nr. 1 bokstav a.

9.4 Særlig om deltakere i deltakerlignet selskap

Skattyter som i løpet av inntektsåret har eid andel i deltakerlignet selskap, har samme frist for å levere selvangivelse som selskapet har frist for å levere selskapsoppgave, dvs. utgangen av mai i året etter inntektsåret. Se § 1 i forskrift 26. januar 2004 nr. 304 om leveringsfrist for selvangivelse på papir.

9.5 Skattytere som lignes ved Oljeskattekontoret

For skattytere som driver utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum i område som nevnt i petroleumsskatteloven § 1 og som lignes ved Oljeskattekontoret, jf. lignl. § 2-4, er selvangivelsesfristen 30. april i året etter inntektsåret, jf. lign. § 4-7 nr. 1 bokstav b.

9.6 Spesielt om årsregnskapspliktig skattyter med avvikende regnskapsår

Skattyter med avvikende regnskapsår følger de vanlige fristene, se ovenfor. Selvangivelse og næringsoppgave skal omfatte det regnskapsåret som ble avsluttet i foregående kalenderår. For regnskapsår som f.eks. avsluttes 1. februar i år 1, vil leveringsfristen være 31. mai år 2. Ved omlegging til eller fra avvikende regnskapsår, kan regnskapsåret være kortere eller lengre enn 12 måneder, men ikke lengre enn 18 måneder. Selv om regnskapsåret ved omleggingen blir lengre enn 12 måneder, skal selvangivelse med næringsoppgave likevel aldri omfatte mer enn 12 måneder, se lignl. § 4-4 nr. 2. I slike tilfeller skal inntekten i tidsrommet mellom det forrige regnskapsårets avslutning og det nye regnskapsåret skattlegges særskilt. Skattyteren må sende særskilt selvangivelse med næringsoppgave og øvrige vedlegg for dette tidsrommet.

10 Selskapsoppgave

Fristene i lignl. § 4-7 for levering av selvangivelse, gjelder tilsvarende for levering av selskapsoppgave for deltakerlignet selskap, jf. lignl. § 4-9 nr. 6. Selskapsoppgave kan bare leveres elektronisk, jf. lignl. § 4-2 nr. 6. Fristen for levering er 31. mai i året etter inntektsåret.

11 Andre skjema

Andre skjema som er vedlegg til selvangivelsen følger samme frist som for levering av selvangivelsen.

12 Ektefeller

Selvangivelsesfristen for ektefeller avgjøres særskilt for hver av dem, jf. lignl. § 4-7 nr. 2. Dersom ektefellene har forskjellige frister for levering av selvangivelse, og de har behov for å samordne selvangivelsene, f.eks. for å unngå restskatt, kan den ektefellen som har den tidligste selvangivelsesfristen søke om fristutsettelse på individuelt grunnlag, jf. lignl. § 4-7 nr. 3. Skattedirektoratet har bestemt at ektefeller til næringsdrivende som selv ikke er næringsdrivende, likevel ikke behøver å søke utsettelse dersom vedkommende leverer selvangivelse innen fristen for den næringsdrivende ektefellen.

De særlige reglene om frister for deltakere i deltakerlignet selskap, se pkt. 9.4, gjelder også for ektefeller som har registrert slikt selskap når de er de eneste deltakerne.

13 Nærmere om fristen

Selvangivelsesfristen løper ut kl. 24.00 på fastsatt dato eller den siste dagen det er gitt utsettelse til. Dette gjelder uansett om den dagen er lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

Leveres selvangivelsen på papir, er fristen overholdt ved rekommandert sending levert til posten før fristens utløp. I praksis godtas postsending når den er sendt før fristens utløp selv om den ikke er rekommandert.

14 Utsettelse

14.1 Individuell søknad om utsettelse

Skattekontoret skal gi utsettelse når skattyteren i skriftlig søknad godtgjør at det av særlige grunner vil skape betydelige vanskeligheter å levere selvangivelse med vedlegg innen fristen, jf. lignl. § 4-7 nr. 3. For skattytere som omfattes av ordningen med leveringsfritak, vil en utsettelse gjelde retten til å sende inn en korrigert selvangivelse etter at den ordinære selvangivelsesfristen er utløpt.

Skattyter må ha søkt om utsettelse i rimelig tid før selvangivelsesfristens utløp. Utsettelse kan gis inntil en måned.

14.2 Utsatt selvangivelsesfrist for næringsdrivende som bistås av regnskapsfører eller revisor

Skattekontoret kan etter søknad fra regnskapsfører eller revisor som bistår næringsdrivende med utfylling av selvangivelse med vedlegg, gi utsettelse med leveringsfristen for en mindre andel av søkerens klienter. Søknaden må være begrunnet og gjelde navngitte skattytere. Utsettelse på dette grunnlaget kan ikke gis lengre enn til 30. juni i året etter inntektsåret, jf. lignl. § 4-7 nr. 4.

14.3 Forlenget frist etter Skattedirektoratets beslutning

Skattedirektoratet har etter ligningsloven adgang til å forlenge selvangivelsesfristen med inntil en måned for grupper av skattytere, med unntak av skattytere som lignes ved Oljeskattekontoret, jf. lignl. § 4-7 nr. 5.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.