Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

 • Skriv ut


Innhold: S

Skattefradrag for pensjonsinntekt Til oversikt


 • Sktl. § 5-15 første ledd bokstav a nr. 1, § 5-43 første ledd bokstav i og j, § 6-32 annet ledd, § 12-2 bokstav b, i og j, og § 16-1.

 • SSV § 6-5.

1 Generelt

Skattefradraget i sktl. § 16-1 skal sikre at de som lever av minstepensjon, fortsatt ikke betaler inntektsskatt av pensjonen. Skattefradrag beregnes individuelt for hver enkelt person på grunnlag av samlet pensjonsinntekt. Det har ingen betydning om skattyter har andre typer inntekter. Skattefradraget fastsettes uavhengig av en eventuell ektefelles inntekt. Gifte AFP- og alderspensjonister har rett til hvert sitt skattefradrag.

Maksimalt skattefradrag fastsettes årlig i Stortingets skattevedtak (SSV). Skattefradraget settes slik at pensjonister som bare har pensjonsinntekt tilsvarende litt over folketrygdens minstepensjon ikke betaler skatt av pensjonsinntekten. Skattefradraget reduseres ut fra den enkeltes pensjonsgrad eller tilsvarende redusert AFP. Skattefradraget reduseres også tilsvarende antall måneder i løpet av inntektsåret som skattyter har mottatt pensjon. Det samme gjelder for skattyter som har vært bosatt i Norge bare en del av inntektsåret, jf. sktl. § 16-1 annet ledd, se pkt. 3.2.

Skattefradraget skal nedtrappes når skattyters samlede pensjonsinntekt, herunder uføreytelser etter sktl. § 12-2 bokstavene b, i og j, overstiger fastsatte beløpsgrenser. Se sktl. 16-1 tredje ledd, jf. SSV § 6-5 annet ledd.

Skattefradraget gis i inntektsskatt og trygdeavgift, men ikke i formuesskatt. For pensjonistektepar kan det ha betydning for utnyttelsen av skattefradraget hvordan de i selvangivelsene sine fordeler kapitalinntekter, kapitalkostnader, samt andre inntekts- og fradragsposter som ektefellene kan fordele fritt mellom seg ved ligningen. Om hvilke inntekts- og fradragsposter dette er, se emnet «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere», pkt. 2.4 og pkt. 2.5.

Om at underskudd som overføres mellom ektefeller etter sktl. § 6-3 tredje ledd også kan få betydning for utnyttelsen av skattefradraget hos den mottakende ektefelle, sepkt. 3.4.

2 Vilkår for skattefradraget

2.1 Generelt

Etter sktl. § 16-1 første ledd gis det skattefradrag i inntektsskatt og trygdeavgift for skattytere som

 • mottar alderspensjon etter folketrygdloven

 • mottar avtalefestet pensjon (AFP) etter lov 25. juni 2010 nr. 28 om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens Pensjonskasse eller andre tilsvarende avtaler eller lovfestede ordninger eller omfattes av § 12 i AFP-tilskottsloven (gammel AFP i privat sektor)

 • mottar stønad etter lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg, eller

 • er skattepliktige til Norge for tilsvarende pensjonsinntekt som angitt i de tre ovennevnte strekpunktene, fra annen EØS-stat

Skattyter som bare får pensjon fra land utenfor EØS har ikke rett til skattefradrag etter sktl. § 16-1.

2.2 Nærmere om pensjonsinntekt fra annen EØS-stat

Med «tilsvarende pensjonsinntekt» menes pensjon fra allmenne og pliktige pensjonsordninger som omfatter alle innbyggere i landet, jf. sktl. § 16-1 første ledd bokstav d. I disse tilfellene må den enkelte skattyter selv kreve fradraget og på oppfordring kunne legge frem tilstrekkelig dokumentasjon. I Prop. 1 LS (2010-2011) pkt. 8.2.1.2 side 145 antas det at det kun vil være en liten gruppe skattytere som vil få skattefradrag på dette grunnlag alene, da de fleste med pensjon fra utlandet også vil motta pensjon fra folketrygden eller en AFP- ordning. Ytelser fra andre pensjonsordninger enn det som er nevnt over, slik som tjenestepensjoner og ny AFP i privat sektor, gir ikke selvstendig rett til skattefradrag. Dette gjelder for eksempel sjømannspensjon og særalderspensjon fra Statens pensjonskasse.

2.3 Skattytere som både oppfyller vilkårene for skattefradrag og skattebegrensning

Det kan ikke gis både skattefradrag for pensjonsinntekt og skattebegrensning for lav alminnelig inntekt etter sktl. § 17-1 eller liten skatteevne etter sktl. § 17-4, i samme inntektsår. Skattyter som i samme inntektsår både har mottatt ytelser som oppfyller vilkårene for skattefradrag og ytelser som oppfyller vilkårene for skattebegrensning etter § 17-1 eller § 17-4, får skatten fastsatt etter den bestemmelsen som gir lavest skatt, jf. sktl. § 16-1 fjerde ledd. Dette vil f.eks. være tilfelle når skattyter går over fra etterlattepensjon til alderspensjon i løpet av inntektsåret. Ligningsmyndighetene skal i disse tilfellene beregne skatten etter den regel som er mest gunstig for skattyter. Beregningen av hvilket alternativ som gir lavest skatt foretas maskinelt ved skatteberegningen.

Ved sammenligningen skal skattebegrensningen etter sktl. § 17-1 beregnes individuelt for ektefeller og meldepliktige samboere, se sktl. § 17-2 første og tredje ledd jf. § 2-16. For ektefeller og meldepliktige samboere som får skattebegrensning ved liten skatteevne etter § 17-4, beregnes skattebegrensningen under ett for ektefellene/samboerne, jf. sktl. § 17-2 annet ledd. For nærmere omtale av skattebegrensning, se emnet «Skattebegrensning – lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne».

2.4 Skattefradraget og kildeskatt på pensjon

Pensjonister som bor i en annen EØS-stat og som er skattepliktige i Norge for pensjon fra Norge etter sktl. § 2-3 fjerde ledd, kan i stedet for å svare kildeskatt velge å få skatten beregnet etter de samme reglene som for personer som bor i Norge, jf. sktl. § 6-71. Forutsetningen er at hele eller tilnærmet hele deres inntekt av arbeid, pensjon og virksomhet skattlegges i Norge, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 7.1.7. Personer som velger å få skatten beregnet etter de alminnelige skattereglene har også krav på skattefradrag etter sktl. § 16-1 femte ledd, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt

 • skattyter er bosatt i en annen EØS-stat

 • Norge i medhold av folkerettslig overenskomst kan kreve opplysninger fra denne staten om skattyters inntekts- og formuesforhold, og

 • hele eller tilnærmet hele skattyters alminnelige inntekt i inntektsåret skattlegges i Norge. Med dette menes minst 90 % av alminnelig inntekt

Skattefradraget gis i utlignet inntektsskatt og trygdeavgift. For pensjonister bosatt i utlandet, vil plikten til å betale trygdeavgift være avhengig av om de er pliktig medlem av folketrygden eller ikke, jf. folketrygdloven (ftrl.) § 2-1 flg. Pensjonister som er pliktig medlem av folketrygden og betaler trygdeavgift med lav sats etter de alminnelige reglene i ftrl. § 23-3, kan få redusert hele eller deler av utlignet trygdeavgift med skattefradraget.

Det gis ikke skattefradrag i avgiften til folketrygden for pensjonister som er frivillig medlem i folketrygden.

3 Beregning av skattefradraget

3.1 Generelt

Maksimalt skattefradrag for pensjonsinntekt er kr 29 880 så lenge pensjonisten tar ut alderspensjon med pensjonsgrad på 100 % for hele året og samlet pensjonsinntekt ikke overstiger kr 184 800, se sktl. § 16-1 tredje ledd, jf. SSV § 6-5. Om reduksjon av skattefradraget, se pkt. 3.2. Om nedtrapping av skattefradraget, se pkt. 3.3.1.

Skattefradraget skal ikke gis med høyere beløp enn summen av utlignede inntektsskatter og trygdeavgift, jf. sktl. § 16-1 sjette ledd.

3.2 Reduksjon av skattefradraget

3.2.1 Pensjonsgrad

Uttak av alderspensjon fra folketrygden er fleksibelt og kan tas ut helt eller delvis. Uttak av alderspensjon kan graderes med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 %, jf. ftrl. § 19-10 og § 20-14. Skattefradraget reduseres etter pensjonsgraden, jf. sktl. § 16-1 annet ledd bokstav a.

Hvis pensjonsgraden endres eller oppdateres i løpet av et inntektsår skal skattefradraget reduseres på grunnlag av et vektet gjennomsnitt av pensjonsgrad det enkelte inntektsåret.

3.2.2 Redusert AFP

Dersom en mottaker av AFP i offentlig sektor eller «gammel» AFP i privat sektor har arbeidsinntekt i tillegg til pensjonen, skal pensjonen reduseres mot arbeidsinntekten. Skattefradraget reduseres tilsvarende prosentvis reduksjon i AFP når slik pensjon er redusert mot arbeidsinntekt, jf. sktl. § 16-1 annet ledd bokstav b. En tilsvarende reduksjon skal ikke foretas mot andre ytelser.

I den nye AFP-ordningen i privat sektor utgjør pensjonen et livsvarig påslag til alderspensjonen fra folketrygden, noe som ikke skal påvirkes av eventuell arbeidsinntekt. Rett til skattefradrag er betinget av samtidig uttak av alderspensjon fra folketrygden. For disse skattytere vil derfor størrelsen på skattefradraget reguleres etter uttak av alderspensjon, jf. sktl. § 16-1 annet ledd bokstav a.

3.2.3 Antall måneder med pensjon i året

Har vilkårene for skattefradrag inntrådt i løpet av året, skal skattefradraget reduseres tilsvarende antall måneder i løpet av inntektsåret som skattyter har mottatt pensjon, jf. sktl. § 16-1 annet ledd bokstav c første punktum.

Det samme gjelder for skattyter som har vært bosatt i riket bare en del av inntektsåret, jf. sktl. § 16-1 annet ledd bokstav c annet punktum.

3.2.4 Dødsfall

Dør skattyter i løpet av inntektsåret, skal fradrag gis til og med måneden før dødsmåneden. Pensjon i dødsmåneden skal således ikke inngå i samlet pensjonsinntekt.

3.3 Nedtrapping av skattefradraget mot samlet pensjonsinntekt

3.3.1 Maksimalt skattefradrag

Maksimalt skattefradrag på kr 29 880 forutsetter at pensjonisten tar ut alderspensjon med pensjonsgrad på 100 % for hele året og brutto pensjonsinntekt ikke overstiger kr 184 800.

Skattefradraget skal nedtrappes med 15,3 % av samlet brutto pensjonsinntekt etter sktl. § 12-2 bokstavene b, i og j som overstiger kr 184 880 i trinn 1, og med 6 % av samlet brutto pensjonsinntekt som overstiger kr 278 950 i trinn 2, se sktl. § 16-1 tredje ledd tredje punktum og SSV § 6-5. Skattefradraget vil være utfaset ved samlet pensjonsinntekt på kr 536 859.

Beløpsgrensene reduseres på samme måte som maksimalt skattefradrag, se pkt. 3.2. Skattefradraget skal ikke avkortes mot arbeids- eller kapitalinntekt.

3.3.2 Hva omfattes av samlet pensjonsinntekt

Pensjonsinntekt som inngår i grunnlaget for nedtrappingen omfatter pensjonsinntekt som skattlegges som personinntekt etter sktl. § 12-2 bokstavene b, i og j. Dette gjelder følgende ytelser:

 • pensjoner i og utenfor arbeidsforhold

 • føderåd

 • livrenter som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold

 • engangs- og avløsningsbeløp for ytelser nevnt ovenfor

I tillegg inngår

 • stønad etter lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg, jf. sktl. § 12-2 bokstav i

 • uføretrygd etter folketrygdloven kap. 12 og uføreytelser fra andre ordninger, jf. sktl. § 12-2 bokstav j, og

 • pensjonsinntekt fra utenlandske pensjonsordninger, jf. sktl. § 16-1 tredje ledd femte punktum. Dette vil i utgangspunktet gjelde både pensjoner som er skattepliktig i Norge og pensjoner som ikke er skattepliktig til Norge.

3.3.3 Pensjon som ikke inngår i samlet pensjonsinntekt

I det inntektsåret skattyter begynner å ta ut alderspensjon fra folketrygden eller AFP, skal pensjonsinntekt som er mottatt før uttakstidspunktet ikke inngå i samlet pensjonsinntekt.

Uføretrygd fra folketrygden, uføreytelser fra andre ordninger og eventuell annen pensjonsinntekt som er mottatt forut for overgangen til alderspensjon fra folketrygden, skal heller ikke inngå i samlet pensjonsinntekt i overgangsåret for skattyter som i løpet av inntektsåret har mottatt

 • uføretrygd fra folketrygden eller

 • uføreytelser fra andre ordninger som er blitt avløst av alderspensjon fra folketrygden ved fylte 67 år, og

 • skattyter ikke tidligere har mottatt ytelser som gir rett til skattefradrag.

Skattefrie pensjonsytelser skal ikke inngå i grunnlaget for nedtrappingen. Dette gjelder for eksempel

 • kompensasjonstillegg til mottakere av ny AFP i privat sektor, se sktl. § 5-43 første ledd bokstav i

 • ektefelletillegg fra folketrygden til mottakere av alderspensjon og AFP når virkningstidspunkt for ektefelletillegget er før 1. januar 2011. Se sktl. § 5-43 første ledd bokstav j. Det samme gjelder hvor skattyter er innvilget ektefelletillegg til AFP med virkningstidspunkt før 1. januar 2011 og etter 1. januar 2011 går over på alderspensjon.

 • skattefri pensjon for dødsmåneden.

3.3.4 Eksempler

I det følgende gis fire eksempler

Utgangspunktet for eksemplene er at skattefradrag for alderspensjon/AFP er kr 29 880 så lenge pensjonisten tar ut alderspensjon med pensjonsgrad på 100 % for hele året og brutto alderspensjon ikke overstiger kr 184 800. Er pensjonen over kr 184 800, men ikke høyere enn kr 278 950, skal skattefradraget nedtrappes med 15,3 % av det overskytende. Overstiger pensjonen kr 278 950, skal skattefradraget nedtrappes med 6 % av overskytende inntil skattefradraget er kr 0 (ved kr 536 859).

Eksempel 1

Skattyter tar ut gradert pensjon fra folketrygden med 50 %. Årlig pensjon utgjør kr 120 000. Maksimalt skattefradrag må reduseres til 50 %, dvs. kr 14 940, og inntektsgrensene må følgelig reduseres tilsvarende. Det innebærer at pensjon inntil kr 184 800 x 50 % = kr 92 400 vil gi maksimalt skattefradrag. Skattefradraget nedtrappes med 15,3 % av pensjon opp til kr 278 950 x 50 % = kr 139 475.

Maksimalt skattefradrag

kr

14 940

-

Nedtrappes med (120 000 – 92 400) x 15,3 %

kr

4 223

=

Skattefradrag

kr

10 717

Eksempel 2

I dette tilfellet er pensjonsgraden 100. Skattyter tar ut pensjon som er kr 480 000. Skattefradraget nedtrappes med 15,3 % av pensjon opp til kr 278 950, og med 6 % av pensjonsinntekt på kr 278 950 eller høyere.

Maksimalt skattefradrag

kr

29 880

-

Nedtrappes med (278 950– 184 800) x 15,3 %

kr

14 405

-

Nedtrappes med (480 000 – 278 950) x 6 %

kr

12 063

=

Skattefradrag

kr

3 412

Eksempel 3

Skattyter tar ut gradert alderspensjon med 50 % fra folketrygden fra og med 1. juli i inntektsåret. Samlet pensjon fra folketrygden dette året utgjør kr 80 000. Maksimalt skattefradrag må reduseres både i forhold til pensjonsgraden og i forhold til at skattyter bare har mottatt pensjon i 6 måneder. Maksimalt skattefradrag må reduseres til kr 29 880 x 50 % x 6/12 = kr 7 470. Inntektsgrensene må reduseres tilsvarende. Det innebærer at pensjon inntil kr 184 800 x 50 % x 6/12 = kr 46 200 vil gi maksimalt skattefradrag. Videre må fradraget nedtrappes fordi samlet pensjonsinntekt overstiger beløpsgrensene. Skattefradraget nedtrappes med 15,3 % av pensjon opp til kr 278 950 x 50 % x 6/12 = kr 69 738. For pensjonsinntekt som overstiger kr 69 738 må skattefradraget nedtrappes med 6 % av pensjonsinntekten.

Maksimalt skattefradrag:

kr

7 470

-

Nedtrappes med (69 738– 46 200) x 15, 3 %

kr

3 601

-

Nedtrappes med (80 000 – 69 738) x 6 %

kr

616

=

Skattefradrag

kr

3 253

Eksempel 4

Skattyter tar ut 100 % alderspensjon fra folketrygden fra og med 1. juli i inntektsåret. Samlet pensjon fra folketrygden dette året utgjør kr 80 000. I tillegg har skattyter fått utbetalt særalderspensjon med kr 7 500 per måned, dvs. kr 90 000 for hele året. Det er bare særalderspensjon som skattyter har mottatt etter uttaket av alderspensjon som skal inngå i samlet pensjonsinntekt ved nedtrappingen av skattefradraget. Da uttakstidspunktet er 1. juli, så skal kr 45 000 (kr 7 500 x 6) ikke inngå i samlet pensjonsinntekt. Samlet pensjonsinntekt utgjør etter dette kr 80 000 + kr 45 000 = kr 125 000. Maksimalt skattefradrag må reduseres i forhold til at skattyter har mottatt pensjon i 6 måneder. Maksimalt skattefradrag utgjør etter dette kr 14 940(kr 29 880 x 6/12). Inntektsgrensene må reduseres tilsvarende. I dette tilfellet er det kun beløpsgrensen i trinn 1 som skal reduseres, og denne reduseres til kr 92 400 (184 800 x 6/12). Skattefradraget må nedtrappes da samlet pensjonsinntekt overstiger beløpsgrensen i trinn 1. Skattefradraget nedtrappes slik:

Maksimalt skattefradrag

kr

14 940

-

Nedtrappes med (125 000 – 92 400) x 15,3 %

kr

4 988

=

Skattefradrag

kr

9 952

3.4 Forholdet til sktl. § 6-3 tredje ledd om overføring av udekket underskudd mellom ektefeller

Når ektefellene lignes felles eller særskilt og en av dem har et udekket underskudd, skal underskuddet fradras i den andre ektefellens inntekt i samme år. Fradraget gis i alminnelig inntekt. Skattefradrag for pensjonsinntekt etter sktl. § 16-1 gis etter at fradrag for underskudd etter sktl. § 6-3 tredje ledd er gjennomført. Overføring av underskudd kan således medføre at skattefradraget ikke kan utnyttes fullt ut hos den mottakende ektefellen. Den får også betydning for muligheten til å fremføre underskudd til etterfølgende år for den ektefellen som har underskuddet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.