Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

  • Skriv ut


Innhold: S

Skattefri arbeidsinntekt Til oversikt


  • Sktl. § 5-15 første ledd bokstavene i og k.

  • Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt 17. september 2013 nr. 1092 (samleforskriften) § 5-2-1 til § 5-2-2.

1 Generelt

I henhold til sktl. § 5-15 er en rekke ytelser i arbeidsforhold unntatt fra skatteplikt. Dette gjelder både kontant lønn og naturalytelser. Nedenfor behandles de unntakene som skyldes at verdien av arbeidsvederlaget er under beløpsgrensen for opplysningsplikt , se sktl. § 5-15 første ledd bokstav i samt inntekt som er skattefri etter sktl. § 5-15 første ledd bokstav k, jf. samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt 17. september 2013 nr. 1092 (samleforskriften) § 5-2-1 til § 5-2-2 og § 5-2-10. De fleste av de øvrige skattefritakene i paragrafen er behandlet andre steder i Lignings-ABC, f.eks. i emnene «Sluttvederlag», «Tilskudd – offentlige tilskudd», «Sjøfolk», «Forsvarspersonell», «Utdanning – tilskudd og kostnader», «Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)», pkt. 10, «Barn og ungdom», pkt. 2, «Naturalytelser i arbeidsforhold» og emnene om utland.

2 Utbetaling av mindre beløp

Når samlede lønnsutbetalinger (kontanter og naturalytelser) til en person fra samme arbeidsgiver i løpet av inntektsåret er kr 1 000 eller mindre, er dette ikke omfattet av opplysningsplikten, se samleforskriften § 5-2-1 første ledd første punktum. Når slike utbetalinger ikke er inntekt i virksomhet for mottakeren, er beløp på kr 1 000 eller mindre skattefritt, jf. sktl. § 5-15 første ledd bokstav i. For private arbeidsoppdrag i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig og for arbeid som verge eller representant som godtgjøres etter vergemålsloven § 30 eller utlendingsloven § 98 f, er beløpsgrensen kr 6 000, jf. samleforskriften § 5-2-1 første ledd annet punktum Overstiger utbetalingen disse beløpsgrensene skal det gis opplysninger om hele beløpet og hele beløpet er skattepliktig.

Uavhengig av om det er utbetalt lønn som er fritatt for lønnsopplysningsplikt eller om det ikke er utbetalt slik ytelse, vil trekkfri utgiftsgodtgjørelse til dekning av merkostnader ved utførelsen av arbeidet eller oppdraget være fritatt for lønnsopplysningsplikt når den samlede utbetaling til en person fra samme arbeidsgiver ikke overstiger kr 1 000 i løpet av inntektsåret, jf. samleforskriften § 5-2-1 første ledd fjerde punktum.

Om avgrensningen mellom private oppdrag i tilknytning til hjemmet/fritidsboligen og andre oppdrag, se emnet «Lønnsopplysningsplikt», pkt. 5.2.2.

Om hvem som anses som «utbetaler» i forhold til beløpsgrensene, se emnet «Lønnsopplysningsplikt», pkt. 5.2.3.

3 Arbeidsinntekt til barn under 13 år

Arbeidsinntekt inntil kr 10 000 til barn som ved inntektsårets utgang ikke har fylt 13 år er skattefri, jf. sktl. § 5-15 første ledd bokstav o. Slik skattefri inntekt fra én arbeidsgiver hindrer ikke skattefri lønn under grensen for lønnsopplysningsplikt fra annen arbeidsgiver. Se emnet «Barn og ungdom», pkt. 2.

4 Utbetalinger fra kursteder, institusjoner mv.

Kursteder for alkoholikere og institusjoner for psykisk helsevern, psykisk utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede, samt andre lignende institusjoner, er fritatt for plikten til å gi opplysninger om lønnsutbetalinger til klienter når summen av utbetalinger til klienten ikke overstiger kr 2 000 i inntektsåret og utbetalingen utelukkende dreier seg om arbeidspenger som er betalt ut fra terapeutiske hensyn, jf. samleforskriften § 5-2-2. Når utbetalingen etter dette er fritatt for lønnsopplysningsplikt, er den skattefri, jf. sktl. § 5-15 første ledd bokstav i.

5 Utbetaling av lønn/utgiftsgodtgjørelse fra skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner

5.1 Generelt

Minstegrensene nedenfor gjelder utbetalinger fra hver enkelt arbeidsgiver (selvstendig organisert enhet). Hvis deler av en frivillig organisasjon er reelt skilt ut med f.eks. eget styre og regnskap, kan hver av de utskilte enhetene regnes som egen arbeidsgiver.

Anses aktiviteten som virksomhet for mottakeren, er alt vederlag skattepliktig uten noen nedre beløpsgrense. Om idrettsutøvere, se emnet «Idrett».

5.2 Lønn

Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 første ledd, er fritatt fra opplysningsplikten når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 10 000, jf. samleforskriften § 5-2-1 annet ledd. Når slike utbetalinger ikke er virksomhetsinntekt, vil beløp på kr 10 000 eller mindre være skattefritt, jf. sktl. § 5-15 første ledd bokstav i. Overskrides beløpsgrensen, skal det gis opplysninger om hele beløpet, og hele beløpet blir skattepliktig.

Om skattefrie naturalytelser, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold».

5.3 Trekkfri utgiftsgodtgjørelse

Trekkfri utgiftsgodtgjørelse med inntil kr 10 000 til dekning av merkostnader ved et medlems innsats eller opptreden for sin organisasjon, er fritatt fra opplysningsplikt jf. samleforskriften § 5-2-1 tredje ledd. Det samme gjelder trekkfri utgiftsgodtgjørelse med inntil kr 10 000 som utbetales til person i lønnet stilling i vedkommende organisasjon mv. til dekning av kostnader til transport til og fra arrangementer mv. hvor organisasjonen medvirker. Hvis slike trekkfrie utgiftsgodtgjørelser til en person i løpet av inntektsåret overstiger kr 10 000 , skal det likevel gis opplysninger om hele utgiftsgodtgjørelsen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.