Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

  • Skriv ut


Innhold: T

Tilbakebetaling av lønn, pensjon og trygdeytelser Til oversikt


  • Sktl. § 14-3.

  • Ftrl. § 22-15.

1 Generelt

Det må skilles mellom tilbakebetaling av lønn, pensjon og trygdeytelser som skyldes

  • at skattyteren ved en feil på utbetalingstidspunktet har fått for mye utbetalt, f.eks. for høy lønn (feilutbetaling), og

  • at forutsetningen for utbetalingen er falt bort på grunn av etterfølgende omstendigheter, f.eks. stipend fra arbeidsgiver til utdanning som skattyteren ikke gjennomfører eller hvor skattyteren bryter kontrakt om etterfølgende tjenestetid (bindingstid).

2 Virkning for tilbakebetaleren

2.1 Feilutbetaling

2.1.1 Generelt

Når arbeidstaker eller pensjonist tilbakebetaler tidligere skattlagt lønn, pensjon eller trygdeytelser på grunn av tidligere feilutbetaling, kan skattyter ikke anses å ha innvunnet inntekten. Det forutsettes imidlertid at tilbakebetaling faktisk gjennomføres. Det skal da foretas endring av ligningen for det inntektsår inntekten ble beskattet. Endringen foretas ved at bruttoinntekten korrigeres med virkning også for grunnlaget for trygdeavgift og trinnskatt.

2.1.2 Tilbakebetaling av trygdeytelser

Tilbakebetaling av trygdeytelser etter folketrygdloven skal ikke reduseres med den merskatt som skyldes feilutbetalingen, jf. ftrl. § 22-15. Også andre pensjonsordninger, som f.eks. Statens Pensjonskasse, krever bruttobeløpet uten reduksjon av merskatt.

Ved tilbakebetaling av pensjons- eller trygdeytelser i samme år som utbetalingen, skal korreksjonen være hensyntatt i den lønnsrapporteringen som NAV eller pensjonsordningen sender.

Ved feilutbetalinger som er tilbakebetalt eller trukket i løpende ytelser etter utbetalingsåret, men før ordinær ligning for utbetalingsåret er foretatt, er det lagt opp til at NAV skal sende melding til skattekontoret, slik at nødvendig korreksjon av inntekten (nedsettelse) kan bli gjennomført ved den ordinære ligningen av skattyteren.

Ved korreksjon for inntektsår hvor ordinær ligning er foretatt skal det foretas endring av ligningen for det inntektsår inntekten ble beskattet. På grunnlag av skattyters dokumentasjon av tilbakebetalt beløp, foretas endring ved at bruttoinntekten korrigeres med virkning også for grunnlaget for trygdeavgift og trinnskatt. Skjer tilbakebetalingen over flere år foretas endring hvert år det kan dokumenteres at det er tilbakebetalt et beløp.

Tilsvarende fremgangsmåte benyttes ved feilutbetalinger fra arbeidsgiver og andre pensjonsordninger som praktiserer ordninger med tilbakekreving av bruttobeløp.

2.2 Etterfølgende omstendigheter

2.2.1 Lønn

I tilfeller hvor skattyter må tilbakebetale tidligere skattlagt lønn på grunn av etterfølgende omstendigheter, skal det tas hensyn til dette i tilbakebetalingsåret. Dette gjøres ved at bruttolønn i tilbakebetalingsåret reduseres med det tilbakebetalte beløp. Brutto lønnsinntekt reduseres tilsvarende med virkning også for trygdegrunnlaget og trinnskatt.

Et eksempel på en slik etterfølgende omstendighet er at en arbeidstaker har forpliktet seg overfor arbeidsgiver til en viss bindingstid, og må tilbakebetale et beløp som følge av at han slutter før bindingstidens utløp. Hvis arbeidstakeren tar ny ansettelse hos en annen arbeidsgiver før bindingstidens utløp, og den nye arbeidsgiveren betaler for at arbeidstakeren skal bli fritatt fra plikttiden, vil dette frikjøpsbeløpet anses som skattepliktig lønn for arbeidstakeren, se SKD 27. april 2007 i Utv. 2007/1039. Den nye arbeidsgiveren skal behandle beløpet som lønn i alle henseender.

Ved frikjøp av plikttid skal tidligere arbeidsgiver som mottar tilbakebetalingsbeløpet ikke ta hensyn til tilbakebetalingsbeløpet i a-meldingen. Den tidligere arbeidsgiveren må i stedet sende en bekreftelse til skattyter om at tilbakebetalingsbeløpet er mottatt og samtidig gi opplysninger om når lønnen tidligere er utbetalt. Skattyter må selv korrigere selvangivelsen i tilbakebetalingsåret og vedlegge bekreftelsen fra tidligere arbeidsgiver. Arbeidsgiveren korrigerer grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift i a-meldingen.

Om tilbakebetaling av bonusutbetaling etter ordningen av 1989 (forskuddsutbetaling) ved kontraktsmessig tjeneste i Luftforsvaret, se emnet «Forsvarspersonell».

2.2.2 Dekning av kostnader

I de tilfeller hvor skattyter på grunn av etterfølgende omstendigheter helt eller delvis må tilbakebetale mottatt utgiftsgodtgjørelse som ble behandlet etter bruttometoden i utbetalingsåret, skal skattyters bruttolønn i tilbakebetalingsåret reduseres med det tilbakebetalte beløpet. Brutto lønnsinntekt reduseres tilsvarende med virkning for trygdeavgift og trinnskatt.

Ved tilbakebetaling av utgiftsgodtgjørelse som er behandlet etter nettometoden, skal eventuelt beskattet overskudd redusere skattyters bruttolønn i tilbakebetalingsåret. Brutto lønnsinntekt skal da reduseres tilsvarende med virkning også for trygdeavgift og trinnskatt. I tillegg skal skattyter eventuelt gis fradrag for sine kostnader etter de vanlige regler.

2.3 Ulovlig ervervet inntekt

Om tilbakebetaling, inndragning eller erstatning i forbindelse med ulovlig ervervet inntekt, se emnet «Ulovlige inntekter, fradrag for bestikkelser mv.».

3 Virkning for arbeidsgiver

I inntektsgivende aktivitet skal arbeidsgiver som mottar tilbakebetaling av lønn, utgiftsgodtgjørelse, pensjon mv. som vedkommende har fått fradrag for, føre tilbakebetalingsbeløpet som inntekt. Når lønnskostnadene som er aktivert som inngangsverdi hos utbetaleren tilbakebetales, må inngangsverdien korrigeres med tilbakebetalingsbeløpet.

Har den opprinnelige utbetalingen inngått i grunnlaget for arbeidsgiveravgift, skal grunnlaget for arbeidsgiveravgift korrigeres tilsvarende.

Av praktiske grunner foretas korrigeringene i tilbakebetalingsåret.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.