Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

  • Skriv ut


Innhold: U

Ugildhet (inhabilitet) Til oversikt


  • Lignl. § 3-8.

1 Ugildhetsgrunner

1.1 Generelt

En tjenestemann eller valgt, oppnevnt eller engasjert person er i følge lignl. § 3-8 nr. 1 ugild (inhabil) til å delta i ligningsmyndighetenes forberedelse og avgjørelse av en sak når

  • saken gjelder ham selv eller noen som han er i slekt eller svogerskap med i opp- eller nedstigende linje, første sidelinje eller i annen sidelinje til og med søskenbarn (fetter og kusine)

  • saken gjelder noen som han er eller har vært gift med, eller er forlovet med, eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til, eller som han er eller har vært verge for

  • saken gjelder selskap, sammenslutning, innretning, forretningsforetak eller bo der han selv eller noen som nevnt ovenfor, har en ikke uvesentlig økonomisk interesse, eller der han selv eller hans ektefelle er medlem av styre, representantskap eller bedriftsforsamling

  • saken gjelder hans klient, arbeidsgiver, noen som er ham direkte over- eller underordnet i arbeidsforhold utenfor ligningsforvaltningen eller som er ansatt i hans egen tjeneste, eller noen som han står i direkte konkurranseforhold til

  • en overordnet tjenestemann ved samme skattekontor (region) eller Skattedirektoratet er ugild. Tjenestemannen kan likevel forberede en avgjørelse

  • han har deltatt i tidligere avgjørelse i saken som medlem av nemnd

  • andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.

1.2 Særlig om andre særegne forhold mv.

Andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, jf. lignl. § 3-8 nr. 1 bokstav f, kan bl.a. omfatte familiemessige, personlige, økonomiske og ideelle relasjoner. Relasjonene kan gjelde skattyteren selv eller for eksempel personer som har ledende stillinger eller verv hos en juridisk person som er part i saken. Det må vurderes om det foreligger forhold som gjør at det objektivt sett er rimelig og saklig grunn til å trekke vedkommendes upartiskhet i tvil. I grensetilfeller kan det ha betydning om spørsmålet om ugildhet er reist av en part.

Ugildhet vil normalt foreligge når det gjelder samboer eller tidligere samboer. For egne og ektefelles/samboers slektninger som ikke er nevnt i bokstav a og b, må det vurderes om den aktuelle tilknytningen gjør at det lett kan være grunn til å stille spørsmål ved vedkommendes upartiskhet.

Andre personlige tilknytningsforhold, for eksempel vennskap, kan også lett føre til at tilliten til upartiskheten svekkes. Det samme gjelder et personlig motsetningsforhold. Et påstått motsetningsforhold mellom skattyteren og en saksbehandler på grunn av ligningsbehandlingen, vil normalt ikke medføre ugildhet.

Etter omstendighetene kan en ideell samhørighet eller motsetningsforhold føre til ugildhet. Det samme kan være tilfelle hvor det foreligger eller har foreligget et kollegialt forhold eller et direkte klientforhold.

1.3 Tilfeller hvor tilknytningen ikke har betydning

Det som er nevnt ovenfor gjelder ikke dersom det er åpenbart at vedkommendes tilknytning til saken eller dem den angår ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete, se lignl. § 3-8 nr. 3. Dette får særlig betydning hvis det er snakk om lovbundne vedtak uten rom for vurderinger. Selv om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig avgjørelse i en sak dersom utsettelse ville bety en vesentlig ulempe eller medføre vesentlig skadevirkning. I slike tilfelle bør saken forelegges den som kan treffe den endelige avgjørelse så raskt som mulig.

2 Hvem avgjør spørsmålet om ugildhet

Tjenestemannen plikter selv å avgjøre om han er ugild, se lignl. § 3-8 nr. 4. Hvis han finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for nærmeste overordnede. Hvis den saken angår krever det, skal det samme gjøres dersom dette kan skje uten vesentlig tidsspille. Overordnet tjenestemann kan instruere underordnet i ugildhetsspørsmål.

Nemnder og utvalg avgjør selv om et medlem er ugildt, se lignl. § 3-8 nr. 6. Medlemmet kan være til stede når det redegjøres for de særlige forhold som reiser ugildhetsspørsmålet. Vedkommende deltar derimot ikke i avgjørelsen, og heller ikke i drøftelsen forut for avstemningen. Fører dette til at organet ikke blir beslutningsdyktig, deltar likevel alle møtende medlemmer i avgjørelsen av ugildhetsspørsmålet. Fratrer et medlem pga. ugildhet, skal dette protokolleres. Det må påses at nemnda fortsatt er beslutningsdyktig.

Det understrekes at det som her er nevnt om hvem som avgjør spørsmålet om ugildhet, bare gjelder saksbehandlingen og hvem innen ligningsforvaltningen som har avgjørelsesmyndighet i ugildhetssaken. Kommer det til rettssak hvor ugildhetsspørsmål reises, vil ikke vedkommende tjenestemanns/nemnds standpunkt være avgjørende.

3 Følger av ugildhet

Ugildhet kan føre til at et ligningsvedtak blir ugyldig hvis det er grunn til å regne med at ugildheten har hatt betydning for resultatet, jf. lignl. § 3-12.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.